НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМИ НАФТОВІ ПОКРІВЕЛЬНІ

Технічні умови

ДСТУ 4818:2007

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2008

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

РОЗРОБНИКИ: О. Винницький, канд. хім. наук; М. Євдощук, д-р геол. наук; Ю. Іщук, д-р техн. наук;

О. Лукічев (науковий керівник); Н. Харченко; В. Храпко (науковий керівник)

  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 липня 2007 р. № 167

з 2009-01-01

  1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9548-74)

ЗМІСТ

С.

1 Сфера застосування1

2 Нормативны посилання1

3 Марки2

4 Технічні вимоги3

5 Вимоги щодо безпеки4

6 Вимоги щодо охорони довкілля5

7 Маркування5

8 Пакування5

9 Правила транспортування та зберігання5

10 Методи контролювання5

11 Правила приймання6

12 Гарантії виробника6

Додаток А Коди ДКПП та ОКП 7

Додаток Б Визначення індексу пінетрації бітуму залежно від температури розм'якшеності та глибини

проникності голки (пенетрації) за температури 25˚ С..............................................................................................8

Додаток В Бібліографія............................................................................................................................................11

ДСТУ 4818:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМИ НАФТОВІ ПОКРІВЕЛЬНІ

Технічні умови

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ

Технические условия

ROOFING PETROLEUM BITUMENS

Specifications

____________________________________________________________________________

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на бітуми нафтові покрівельні (далі бітуми) - просочувальні та покривні, що їх призначено для виробництва покрівельних матеріалів.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 4.2 та розділі 5 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДК 016-97 Державний класифікатор України. Державний класифікатор продукції та послуг

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики. Затверджений наказом Держнагляд-охоронпраці України від 22.04.97 № 103

НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджені наказом Держнаглядохо-ронпраці від 29.10.1996 р № 170

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України 21.06.2001 р, № 272

ДНАОП 0.03-1.07-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Затверджене наказом МОЗ України від 31.03.94 р № 45 *

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП № 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення. Затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 р № 29.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухобезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (Нафта і нафтопродукти. Метод визначання вмісту води)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи визначання температур спалахнення та займання у відкритому тиглі)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначання глибини проникності голки)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначання розтяжності)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначання температури розм'якшеності за кільцем і кулею)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначання температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина (Бітуми нафтові. Метод визначання вмісту парафіну)

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначання зміни маси після прогріття)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація та марковання)

ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости (Бітуми нафтові. Метод визначання розчинності)

ГОСТ 28967-91 Битумы нефтяные. Рентгенофазовый метод определения парафинов (Бітуми нафтові. Рентгенофазовий метод визначання парафінів).

3 МАРКИ

3.1 Залежно від застосування, температури розм'якшеності, глибини проникності голки та значень інших показників якості бітуми виготовляють таких марок: БНП 40/180, БНП 45/190, БНП 90/30 (три числа 40, 45 і 90 та три числа 180, 190 і 30, що є у назвах марок, відповідно означають приблизно середню температуру розм'якшеності та приблизно середню глибину проникності голки в межах граничних значень цих показників для кожної марки бітуму):

  • БНП 40/180 - бітум для просочування;
  • БНП 45/190 - бітум для просочування та отримання покривного бітуму;
  • БНП 90/30 - бітум для покривного шару.

Приклад умовної познаки бітуму марки БНП 40/180 за температури розм'якшеності від 38 °С до 45 °С та глибиною проникності голки від 160 одиниць до 210 одиниць:

«Бітум БНП 40/180 ДСТУ 4818:2007».

3.2 Марки бітумів отримують некаталітичним окисненням киснем повітря:

БНП 40/180 - залишків атмосферно-вакуумного переганяння нафт;

БНП 45/190 - сировини для виробництва покрівельних бітумів згідно з нормативними документами;

БНП 90/30 - бітуму марки БНП 45/190 або сировини для виробництва покривних покрівельних бітумів згідно з нормативними документами.

3.3 Коди згідно з ДК 016 і відповідні до них коди ОКП бітумів наведено в додатку А.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Бітуми мають відповідати вимогам цього стандарту, і їх потрібно виготовляти з нафтової сировини згідно з технологічним регламентом, затвердженим відповідно до встановленого порядку.

4.2 Бітуми мають відповідати вимогам і нормам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Назва показника

Значення для марок

Метод випробовування

БНП 40/180

БНП 45/190

БНП 90/30

1 Глибина проникності голки (пенетрація) за температури 25 °С;

Від 160 до 210

Від 160 до 220

Від 25 до 35

Згідно

з ГОСТ 11501

2 Температура розм'якшеності за кільцем і кулею, °С

Від 38 до 45

Від 40 до 50

Від 80 до 95

Згідно

з ГОСТ 11506

3 Температура крихкості, °С, не вище

-

-

мінус 10

Згідно

з ГОСТ 11507

4 Розтяжність (дуктильність) за температури 25 °С, см, не менше

-

40

1,5

Згідно

з ГОСТ 11505

5 Розчинність в органічному розчинникові, %, не менше

99,50

99,50

99,50

Згідно

з ГОСТ 20739

6 Зміна маси після прогріття, %, не більше

0,50

0,50

0,45

Згідно 3 ГОСТ 181 80

7 Глибина проникності голки (пенетрація) за температури 25 °С в залишок після прогріття, % від початкової величини, не менше

60

60

70

Згідно

з ГОСТ 11501

із доповненням відповідно до 10.2 цього стандарту

8 Температура спалахнення у відкритому тиглі, °С, не нижче

250

250

240

Згідно з ГОСТ 4333 або ISO 2592[1] Арбітражний*

ГОСТ 4333

9 Масова частка води, не більше

Сліди

Сліди

Сліди

Згідно з ГОСТ 2477 або ISO 3733[2] Арбітражний*

ГОСТ 2477

10 Масова частка парафінів, %, не більше

-

5,0

-

Згідно з ГОСТ 17789 або ГОСТ 28967

11 Індекс пенетрації

-

1,0 - 2,5

-

Згідно з 10.3

цього стандарту

Примітка 1. Для бітуму із суміші нафт, що мають понад 50 % західносибірських, індекс пенетрації має бути від 0 до 2,5.

Примітка 2. Метод випробовування, за яким визначають показник 10 «Масова частка парафінів», установлюють у договорі на постачання бітуму.

______________

* У разі постачання продукції на внутрішній ринок

5 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

5.1 Бітуми - горючі речовини. Температури займання та самозаймання бітумів наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Назва показника

Величина показника для бітуму марки

БНП 40/180

БНП 45/190

БНП 90/30

1 Температура займання, °С

298

334

369

2 Температура самозаймання, °С

404

408

467

5.2 Клас небезпеки бітумів згідно з ГОСТ 12.1.007 у разі інгаляційного впливу - 4 (речовини малонебезпечні). Можлива сенсибілізація організму.

5.3 У разі потрапляння бітумів:

  • на шкіру (настільки гарячих, що вони можуть спричинити опік) - її треба задубити медичним спиртом (за його відсутності - холодною водою), а потім обережно зняти бітум бинтом або ватою, змоченими провареною соняшниковою олією;
  • в очі - треба негайно звернутися до лікаря-окуліста.