НПАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих актів про охорону праці


5.2. ДНАОП, що пiдлягає скасуванню, подається базовою органiзацiєю (органiзацiєю-розробником) в орган державного нагляду iз супровiдним листом i оригiналами документiв, що пiдтверджують узгодження необхiдность скасування нормативного акта з органiзацiями, перелiченими у п. 2.4.4.

5.3. На пiдставi рiшення про скасування ДНАОП вносяться вiдповiднi змiни у банку даних автоматизованого iнформацiйного фонду нормативних актiв про охорону працi, а також публiкується необхiдна iнформацiя у показчику ДНАОП, iнших виданнях.


6. ФIНАНСУВАННЯ РОБIТ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ, ПЕРЕГЛЯДУ I ВИДАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТIВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI


6.1. Опрацювання i перегляд галузевих ДНАОП, в тому числi науково-дослiднi роботи, що виконуються в межах нормотворчої дiяльностi, фiнансуються мiнiстерствами з використанням коштiв галузевого фонду охорони працi, фонду розвитку науки i технiки та iнших джерел.

6.2. Опрацювання i перегляд державних мiжгалузевих нормативних актiв про охорону працi (в тому числi науково-дослiднi роботи), фiнансуються з державного фонду охорони працi та iнших джерел.

6.3. Видавництво i розповсюдження ДНАОП здiйснюються за рахунок органiзацiй-замовникiв (користувачiв). Попереднє фiнансування цих робiт здiйснюється за рахунок державного, галузевих фондiв охорони працi або iнших джерел з наступним поверненням вiдповiдних коштiв при придбаннi нормативних актiв органiзацiями-замовниками (користувачами).


Зміст

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1

2. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТIВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI 2

2.1. Організація роботи 2

2.2. Стадiї опрацювання ДНАОП 3

2.3. Пiдготовка до опрацювання ДНАОП 4

2.4. Опрацювання i затвердження технiчного завдання 4

2.5. Опрацювання першої редакцiї проекту ДНАОП 6

2.6. Опрацювання остаточної редакцiї проекту ДНАОП 7

2.7. Затвердження i включення ДНАОП до державного реєстру 9

2.8. Видання та iнформацiя про ДНАОП. 10

3. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ I ЗМIНИ ДНАОП 10

4. ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТI ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТIВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI 12

5. ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ДНАОП 13

6. ФIНАНСУВАННЯ РОБIТ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ, ПЕРЕГЛЯДУ I ВИДАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТIВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI 14