ДСТУ 3891-99. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять.


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Державним малим підприємством «Екоінформ» Національної Академії Наук України

ВНЕСЕНО Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 2 липня 1999 р. № 12

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: С. М. Волошин, Л. П. Єршова, канд.техн.наук, В. М. Казмін, Г. В. Лисиченко, канд. геол.-мін. наук, В.Я. Пінчук, канд. техн.наук, Л. Е. Пшенична, канд.філол. наук, В. М. Рязанов, канд. біол. наук (керівник теми), І. О. Хмелевська, А. І. Ющенко (відповідальний виконавець)

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Загальні поняття

5 Організаційна структура, сили та засоби Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації

6 Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

7 Ліквідування надзвичайних ситуацій

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток А (довідковий) Терміни, що вживаються у разі визначення безпеки

у надзвичайних ситуаціях

ДСТУ 3891-99

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Терміни та визначення основних понять

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Термины и определения основных понятий

SAFETY IN EMERGENCIES

Terms and definitions of fundamental conceptions

Чинний від 2000-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно безпеки у надзвичайних ситуаціях.

Стандарт обов'язковий для використання органами виконавчої влади України, організаціями, установами, підприємствами, незалежно від форми власності, в їх діяльності щодо прогнозування, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Терміни, регламентовані цим стандартом, є обов'язковими для використання в нормативних документах, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі та програмних засобах для комп'ютерних систем, що стосуються надзвичайних ситуацій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такий стандарт:

ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення.

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що в ній містяться два терміни, що мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подано окремо із зазначенням номера цієї статті.

Подані визначення термінів можна за потреби змінювати, вводити до них похідні ознаки, які розкривають значення цих термінів, зазначати об'єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті.

У стандарті, як довідкові, подано російські [ru] відповідники стандартизованих термінів, а також їхні визначення, узяті з відповідних державних стандартів Російської Федерації.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє у чинних державних стандартах, то подається в круглих дужках переклад терміна та визначення російською мовою.

У стандарті наведено абеткові покажчики українських термінів та російських відповідників стандартизованих термінів.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їхні короткі форми — світлим шрифтом, синоніми — курсивом.

У Додатку А наведено загальні терміни, що вживаються у разі визначення безпеки у надзвичайних ситуаціях.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1 надзвичайна ситуація; НС

Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, значних матеріальних збитків та (або) завдати шкоди довкіллю.

Примітка. Надзвичайна ситуація залежно від джерела небезпеки може бути: природна, техногенна, соціально-політична, воєнна; залежно від масштабу: загальнодержавна, регіональна, місцева й об'ектова

ru

чрезвычайная ситуация; ЧС Состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Примечание. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (глобальные или национальные, региональные, местные и локальные или частные)

4.2 джерело надзвичайної ситуації;

джерело НС

Небезпечне природне явище або подія техногенного походження, поширення інфекційних хвороб людей, тварин і рослин, а також застосовування сучасних засобів ураження, внаслідок чого виникла чи може виникнути надзвичайна ситуація

ru

источник чрезвычайной ситуации; источник ЧС

Опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация

4.3 безпека у надзвичайних ситуаціях;

безпека у НС

Стан захищеності населення, об'єктів економіки та довкілля від небезпеки у надзвичайних ситуаціях

ru

безопасность в чрезвычайных ситуациях; безопасность в ЧС

Состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и окружающей природной среды от опасности в чрезвычайных ситуациях

Примечание. Различают безопасность по видам (промышленная, радиационная, химическая, сейсмическая, пожарная, биологическая, экологическая), по объектам (население, объект народного хозяйства и окружающая природная среда) и основным источникам чрезвычайной ситуации

4.4 цивільний захист [убезпечення] населення

Система заходів, які реалізуються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами та

ru

(гражданская защита (обеспечение безопасности) населения Система мероприятий, реализующаяся органами исполнительной власти, исполнительными органами советов, подчиненными им сила ми и средствами

засобами підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), добровільними формуваннями, що забезпечують розробку та дотримання правових норм, міжнародних, державних, галузевих та відомчих вимог і правил, а також виконання організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепіде-міологічних та інших заходів щодо запобігання та ліквідування надзвичайних ситуацій, спрямованих на захист населення, тварин, рослин, об'єктів економіки і довкілля

предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности), добровольными формированиями, которые обеспечивают разработку и соблюдение правовых норм, международных, государственных, отраслевых и ведомственных требований и правил, а также выполнение организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемиологи-ческих и других мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на защиту населения, животных, растений, объектов экономики и окружающей природной среды)

4.5 захист об'єктів економіки у надзвичайних ситуаціях; захист об'єктів у НС

Заходи щодо запобігання, усунення або зменшення впливу уражальних чинників джерел небезпеки на об'єкти економіки

ru

(защита объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; защита объектов в ЧС Мероприятия по предотвращению, устранению или уменьшению влияния поражающих факторов источника опасности на объекты экономики)

4.6 небезпека у надзвичайних ситуаціях;

небезпека у НС Стан, за якого існує наявна або ймовірна загроза виникнення уражальних чинників і їх впливу (ді'ї) на населення, об'єкти економіки та довкілля.

Примітка. Види небезпеки: радіаційна, хімічна, геологічна, пожежна, біологічна (епідеміологічна), метеорологічна і гідрологічна

ru

опасность в чрезвычайных ситуациях; опасность в ЧС

Состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействия источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации

4.7 ймовірність виникнення надзвичайної ситуації; ймовірність виникнення НС Можливість виникнення надзвичайної ситуації, що визначається відповідними показниками

ru

(вероятность возникновения чрезвычайной ситуации; вероятность возникновения ЧС Возможность возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями)

4.8 уражальний чинник джерела надзвичайної ситуації; уражальний чинник джерела НС

Складова частина небезпечного явища або процесу, зумовлена (спричинена) джерелом надзвичайної ситуації, що характеризується фізичною, хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом) та визначається відповідними параметрами

ru

поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника ЧС

Составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическим, химическим и биологическим действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Примечание. Выделяют первичные и вторичные поражающие факторы

4.9 уражальна дія джерела надзвичайної ситуації; уражальна дія джерела НС Негативна загальна дія (вплив) одного чи сукупності уражальних чинників джерела надзвичайної ситуації на людей, тварин і рослин, об'єкти економіки та довкілля

ru

поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника ЧС

Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду

4.10 оцінювання ризику

Ідентифікація небезпеки та можливих її джерел, дослідження механізму їх виникнення, оцінювання ймовірності виникнення ідентифікованих небезпечних подій та їх наслідків

ru

(оценка риска

Идентификация опасности и возможных ее источников, исследование механизма их возникновения, оценка вероятности возникновения идентифицированных опасных событий и их последствий)

4.11 сучасний уражальний засіб

Бойовий засіб озброєння військ (бойовий військовий засіб), застосування якого під час воєнних дій може призвести до погіршення здоров'я або загибелі людей, тварин і рослин, руйнування та пошкодження об'єктів економіки, завдати шкоди довкіллю, а також до виникнення вторинних уражальних чинників

ru

современное средство поражения Находящееся на вооружении войск боевое средство, применение которого в военных действиях может вызвать гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, нарушение здоровья населения, разрушения и повреждения объектов народного хозяйства, элементов окружающей природной среды, а также появление вторичных поражающих факторов

4.12 потерпілий у надзвичайній ситуації;

потерпілий у НС

Людина, яка зазнала ураження або матеріальних і (або) моральних збитків внаслідок надзвичайної ситуації

ru

пострадавший в чрезвычайной ситуации; пострадавший в ЧС

Человек, пораженный либо понесший материальные убытки в результате возникновения чрезвычайной ситуации

4.13 уражений у надзвичайній ситуації;

уражений у НС

Людина, яка захворіла або яку травмовано чи поранено через уражальну дію джерела небезпеки

ru

пораженный в чрезвычайной ситуации; пораженный в ЧС

Человек, заболевший, травмированный или раненый в результате поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации

4.14 зона надзвичайної ситуації; зона НС Територія, акваторія чи повітряний простір, де внаслідок виникнення джерела небезпеки або поширення уражальної дії джерела небезпеки з інших територій чи акваторій виникла надзвичайна ситуація

ru

зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС Территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла чрезвычайная ситуация

4.15 зона ймовірної надзвичайної ситуації;

зона ймовірної НС

Територія, акваторія чи повітряний простір, де існує загроза виникнення надзвичайної ситуації

ru

зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона вероятной ЧС

Территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации

4.16 зона лиха

Частина зони надзвичайної ситуації, яка потребує надання додаткової або негайної допомоги і матеріальних ресурсів для локалізування та ліквідування надзвичайної ситуації

ru

зона бедствия

Часть зоны чрезвычайной ситуации, требующая дополнительной и немедленно предоставляемой помощи и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации

4.17 зона тимчасового відселення

Територія, звідки, за наявності загрози або у разі виникнення надзвичайної ситуації, тимчасово відселяють населення з метою його убезпечення

ru

зона временного отселения

Территория, откуда при угрозе или во время возникновения чрезвычайной ситуации эвакуируется или временно выселяют проживающее на ней население с целью обеспечения его безопасности