ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО Державним малим підприємством «Екоінформ» Національної Академії Наук України

ВНЕСЕНО Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 2 липня 1999 р. № 12

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4. РОЗРОБНИКИ: С. М. Волошин, Л. П. Єршова, канд.техн.наук, В. М. Казмін, Г. В. Лисиченко, канд. геол.-мін. наук, В.Я. Пінчук, канд. техн.наук, Л. Е. Пшенична, канд.філол. наук, В. М. Рязанов, канд. біол. наук (керівник теми), І. О. Хмелевська, А. І. Ющенко (відповідальний виконавець)


ЗМІСТ

1. Галузь використання

2. Нормативні посилання

3. Основні положення

4. Загальні поняття

5. Організаційна структура, сили та засоби Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації

6. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

7. Ліквідування надзвичайних ситуацій

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток А (довідковий) Терміни, що вживаються у разі визначення безпеки

у надзвичайних ситуаціях


ДСТУ 3891-99

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Терміни та визначення основних понять


БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Термины и определения основных понятий


SAFETY IN EMERGENCIES

Terms and definitions of fundamental conceptions

Чинний від 2000-01-01


1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно безпеки у надзви­чайних ситуаціях.

Стандарт обов'язковий для використання органами виконавчої влади України, організаціями, установами, підприємствами, незалежно від форми власності, в їх діяльності щодо прогнозування, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Терміни, регламентовані цим стандартом, є обов'язковими для використання в нормативних документах, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі та програмних засо­бах для комп'ютерних систем, що стосуються надзвичайних ситуацій.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такий стандарт:

ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення.


3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що в ній містяться два терміни, що мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подано окремо із зазначен­ням номера цієї статті.

Подані визначення термінів можна за потреби змінювати, вводити до них похідні ознаки, які розкривають значення цих термінів, зазначати об'єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті.

У стандарті, як довідкові, подано російські [ru] відповідники стандартизованих термінів, а та­кож їхні визначення, узяті з відповідних державних стандартів Російської Федерації.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє у чинних державних стандартах, то по­дається в круглих дужках переклад терміна та визначення російською мовою.

У стандарті наведено абеткові покажчики українських термінів та російських відповідників стан­дартизованих термінів.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їхні короткі форми — світлим шриф­том, синоніми — курсивом.

У Додатку А наведено загальні терміни, що вживаються у разі визначення безпеки у надзви­чайних ситуаціях.


4. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1. надзвичайна ситуація; НС

Порушення нормальних умов життя і діяль­ності людей на об'єкті або території, спричине­не аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, значних матеріальних збитків та (або) завдати шкоди довкіллю.

Примітка. Надзвичайна ситуація залежно від джерела небезпеки може бути: природна, техногенна, соціально-політична, воєнна; залежно від масштабу: загальнодер­жавна, регіональна, місцева й об'ектова

ru

чрезвычайная ситуация; ЧС Состояние, при котором в результате возник­новения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или аква­тории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуще­ству населения, народному хозяйству и окру­жающей природной среде.

Примечание. Различают чрезвычайные ситуации по ха­рактеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (глобальные или национальные, региональные, местные и локальные или частные)

4.2. джерело надзвичайної ситуації;

джерело НС

Небезпечне природне явище або подія техно­генного походження, поширення інфекційних хвороб людей, тварин і рослин, а також засто­совування сучасних засобів ураження, внаслі­док чого виникла чи може виникнути над­звичайна ситуація

ru

источник чрезвычайной ситуации; источник ЧС

Опасное природное явление, авария или опас­ное техногенное происшествие, широко рас­пространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение средств поражения, в ре­зультате чего произошла или может возник­нуть чрезвычайная ситуация

4.3. безпека у надзвичайних ситуаціях;

безпека у НС

Стан захищеності населення, об'єктів економі­ки та довкілля від небезпеки у надзвичайних ситуаціях

ru

безопасность в чрезвычайных ситуациях; бе­зопасность в ЧС

Состояние защищенности населения, объек­тов народного хозяйства и окружающей при­родной среды от опасности в чрезвычайных ситуациях

Примечание. Различают безопасность по видам (про­мышленная, радиационная, химическая, сейсмическая, пожарная, биологическая, экологическая), по объектам (население, объект народного хозяйства и окружающая природная среда) и основным источникам чрезвычайной ситуации

4.4. цивільний захист [убезпечення] населення

Система заходів, які реалізуються органами виконавчої влади, органами місцевого само­врядування, підпорядкованими їм силами та

ru

(гражданская защита (обеспечение безопасно­сти) населения Система мероприятий, реализующаяся орга­нами исполнительной власти, исполнительны­ми органами советов, подчиненными им сила ми и средствами

засобами підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), добровільни­ми формуваннями, що забезпечують розробку та дотримання правових норм, міжнародних, державних, галузевих та відомчих вимог і пра­вил, а також виконання організаційних, інженер­но-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепіде-міологічних та інших заходів щодо запобігання та ліквідування надзвичайних ситуацій, спрямо­ваних на захист населення, тварин, рослин, об'єктів економіки і довкілля

предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собствен­ности), добровольными формированиями, ко­торые обеспечивают разработку и соблюде­ние правовых норм, международных, государ­ственных, отраслевых и ведомственных тре­бований и правил, а также выполнение орга­низационных, инженерно-технических, сани­тарно-гигиенических, противоэпидемиологи-ческих и других мероприятий по предотвраще­нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на защиту населения, живот­ных, растений, объектов экономики и окружа­ющей природной среды)


4.5. захист об'єктів економіки у надзвичай­них ситуаціях; захист об'єктів у НС

Заходи щодо запобігання, усунення або змен­шення впливу уражальних чинників джерел небезпеки на об'єкти економіки

ru

(защита объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; защита объектов в ЧС Мероприятия по предотвращению, устране­нию или уменьшению влияния поражающих факторов источника опасности на объекты экономики)


4.6. небезпека у надзвичайних ситуаціях;

небезпека у НС Стан, за якого існує наявна або ймовірна за­гроза виникнення уражальних чинників і їх впливу (ді'ї) на населення, об'єкти економіки та довкілля.

Примітка. Види небезпеки: радіаційна, хімічна, геологіч­на, пожежна, біологічна (епідеміологічна), метеороло­гічна і гідрологічна

ru

опасность в чрезвычайных ситуациях; опас­ность в ЧС

Состояние, при котором создалась или веро­ятна угроза возникновения поражающих фак­торов и воздействия источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации


4.7. ймовірність виникнення надзвичайної ситуації; ймовірність виникнення НС Можливість виникнення надзвичайної ситуації, що визначається відповідними показниками

ru

(вероятность возникновения чрезвычайной ситуации; вероятность возникновения ЧС Возможность возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями)


4.8. уражальний чинник джерела надзвичай­ної ситуації; уражальний чинник джерела НС

Складова частина небезпечного явища або процесу, зумовлена (спричинена) джерелом надзвичайної ситуації, що характеризується фізичною, хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом) та визначається відповідними пара­метрами

ru

поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника ЧС

Составляющая опасного явления или процес­са, вызванная источником чрезвычайной ситу­ации и характеризуемая физическим, химичес­ким и биологическим действиями или прояв­лениями, которые определяются или выража­ются соответствующими параметрами.

Примечание. Выделяют первичные и вторичные пора­жающие факторы


4.9. уражальна дія джерела надзвичайної ситуації; уражальна дія джерела НС Негативна загальна дія (вплив) одного чи сукуп­ності уражальних чинників джерела надзвичай­ної ситуації на людей, тварин і рослин, об'єкти економіки та довкілля

ru

поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации; поражающее воздей­ствие источника ЧС

Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычай­ной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду


4.10. оцінювання ризику

Ідентифікація небезпеки та можливих її дже­рел, дослідження механізму їх виникнення, оцінювання ймовірності виникнення ідентифі­кованих небезпечних подій та їх наслідків

ru

(оценка риска

Идентификация опасности и возможных ее источников, исследование механизма их воз­никновения, оценка вероятности возникнове­ния идентифицированных опасных событий и их последствий)4.11. сучасний уражальний засіб

Бойовий засіб озброєння військ (бойовий вій­ськовий засіб), застосування якого під час воєн­них дій може призвести до погіршення здоров'я або загибелі людей, тварин і рослин, руйну­вання та пошкодження об'єктів економіки, зав­дати шкоди довкіллю, а також до виникнення вторинних уражальних чинників

ru

современное средство поражения Находящееся на вооружении войск боевое средство, применение которого в военных дей­ствиях может вызвать гибель людей, сельско­хозяйственных животных и растений, наруше­ние здоровья населения, разрушения и по­вреждения объектов народного хозяйства, элементов окружающей природной среды, а также появление вторичных поражающих факторов4.12. потерпілий у надзвичайній ситуації;

потерпілий у НС

Людина, яка зазнала ураження або матеріаль­них і (або) моральних збитків внаслідок над­звичайної ситуації

ru

пострадавший в чрезвычайной ситуации; пост­радавший в ЧС

Человек, пораженный либо понесший матери­альные убытки в результате возникновения чрезвычайной ситуации4.13. уражений у надзвичайній ситуації;

уражений у НС

Людина, яка захворіла або яку травмовано чи поранено через уражальну дію джерела не­безпеки

ru

пораженный в чрезвычайной ситуации; пора­женный в ЧС

Человек, заболевший, травмированный или раненый в результате поражающего воздей­ствия источника чрезвычайной ситуации4.14. зона надзвичайної ситуації; зона НС Територія, акваторія чи повітряний простір, де внаслідок виникнення джерела небезпеки або поширення уражальної дії джерела небезпеки з інших територій чи акваторій виникла надзви­чайна ситуація

ru

зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС Территория или акватория, на которой в резуль­тате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла чрезвычайная ситу­ация4.15. зона ймовірної надзвичайної ситуації;

зона ймовірної НС

Територія, акваторія чи повітряний простір, де існує загроза виникнення надзвичайної ситу­ації

ru

зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона вероятной ЧС

Территория или акватория, на которой суще­ствует либо не исключена опасность возникно­вения чрезвычайной ситуации4.16. зона лиха

Частина зони надзвичайної ситуації, яка по­требує надання додаткової або негайної допо­моги і матеріальних ресурсів для локалізуван­ня та ліквідування надзвичайної ситуації

ru

зона бедствия

Часть зоны чрезвычайной ситуации, требую­щая дополнительной и немедленно предо­ставляемой помощи и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации4.17. зона тимчасового відселення

Територія, звідки, за наявності загрози або у разі виникнення надзвичайної ситуації, тим­часово відселяють населення з метою його убезпечення

ru

зона временного отселения

Территория, откуда при угрозе или во время возникновения чрезвычайной ситуации эваку­ируется или временно выселяют проживаю­щее на ней население с целью обеспечения его безопасности