ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО I ВНЕСЕНО Асоціацією «Надійність машин та споруд»

РОЗРОБНИКИ: В. П. Стрельніков, д-р. тех. наук (керівник ро­зробки), Ю. Г. Заренін, д-р. тех. наук; Б. П. Креденцер, д-р. тех. наук; Г. Б. Сердюк, д-р. тех. наук; Н. А. Шишонок, канд. тех. наук; Б. В. Пранїк, канд. тех. наук; Б. В. Протопопов, канд. тех. наук; А. П. Волощенко, канд. тех. наук; О. В. Федухін, канд. тех. наук

2 ЗАТВЕРДЖЕНО 1 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 333 від 28 грудня 1994 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Основні положення

3 Терміни та визначення

3.1 Об'єкт та його властивості

3.2 Стан об'єкта

3.3 Відмови

3.4 Поняття, що стосуються тривалості та обсягу роботи

3.5 Види показників

3.6 Показники безвідмовності

3.7 Показники довговічності

3.8 Показники збережуваності

3.9 Показники ремонтопридатності

3.10 Комплексні показники надійності

3.11 Нормування надійності

3.12 Забезпечення та підвищення надійності

3.13 Аналіз надійності

3.14 Технічне обслуговування та ремонт

3.15 Визначення та контроль надійності, випробування на надійність

3.16 Похибки та помилки

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток А Перелік символів та скорочень

Додаток Б Перелік рекомендованих термінів та визначень

Додаток В Пояснення до деяких термінів


ДСТУ 2860-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ

Терміни та визначення


НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ

Термины и определения


DEPENDABILITY OF TECHNICS

Terms and definitions

Чинний від 1996—01—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі надійності.

Стандарт поширюється на технічні об'єкти, до яких відносяться технічні системи, програмні засоби, людино-машинні системи, спо­руди, машини, апаратура, функційні одиниці, пристрої та елементи, надійність яких розглядається у кожному конкретному випадку на етапах розробки вимог, проектування, виробництва, використання і ремонту.

1.2 Терміни, встановлені цим стандартом, є обов'язковими для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчаль­ній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.

1.3 Вимоги стандарту є чинними для використання в роботі під­приємств, установ, організацій, що діють в Україні, технічних комі­тетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

1.4 Терміни та визначення, встановлені в стандарті, відповідають міжнародному стандарту ІЕС 50 (191) та стандарту ГОСТ 27.002.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для більшості понять встановлено один стандартизований тер­мін. Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, сино­німи — курсивом. Позначку, що вказує на галузь застосування ба-

гатозначного терміна, подано в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Позначка не є частиною терміна. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т.д.) терміни, які мають спільні терміноелементн.

2.2 Наведені визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних тер­мінів, зазнаючи об'єкти, що входять до обсягу і змісту понять, визначених у цьому стандарті.

2.3 У стандарті, як довідкові, подано англійські (en), російські (ru) та для деяких термінів німецькі (de) та французькі (fr) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і дер­жавних стандартів, а також визначення російською мовою.

2.4 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

2.5 В обов'язковому додатку А наведено перелік рекомендованих символів і скорочень.

2.6 У довідковому додатку Б наведено терміни та визначення, які відносяться » до інших галузей, але досить часто використовуються у галузі надійності чи є новими для вітчизняної практики, а також терміни, які не мають загальноприйнятих визначень.

2.7 В інформаційному додатку В містяться пояснення до деяких термінів, наведених у цьому стандарті.


З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 3.1 Об'єкт та його властивості

3.1.1 об'єкт

Система, споруда, машина, підси­стема, апаратура, функційна оди­ниця, пристрій, елемент чи будь яка їх частина, що розглядається з погляду надійності як самостійна одиниця.

Примітка 1. Об'єкт може включати технічні мсоби, технічний персонал чи будь-які їх поєднання.

Примітка 2. Сукупність об'єкті·, об'єд­наних спільним призначенням і метою функціонування, може розглядатися як об'єкт

de en fr

ru

Einheit

item

entité

объект

Система, сооружение, машина, подсистема, аппаратура, функцио­нальная единица, устройство, эле­мент или любая их часть, рассмат­риваемая с точки зрения надежно­сти как самостоятельная единица. Примечание 1. Объект может включать технические средства, программные средства, технический персонал или их любые сочетания.

Примечание 1. Совокупность объектов, объединенных общим назначением и целью функционирования, может рас­сматриваться как объект

3.1.2 обслуговуваний об'єкт

Об'єкт, для якого проведення тех­нічного обслуговування передба­чено нормативно-технічною доку­ментацією та (чи) конструктор­ською (проектною) документа­цією

еn ru

maintainable item

обслуживаемый объект

Объект, для которого проведение технического обслуживания предус­мотрено нормативно-технической документацией и (или) конструктор­ской (проектной) документацией

3.1.3 необслуговуваний об'єкт

Об'єкт, для якого проведення тех­нічного обслуговування не перед­бачено нормативно-технічною до­кументацією та (чи) конструктор­ською (проектною) документа­цією

en ru

nonmaintainable item

необслуживаемый объект

Объект, для которого проведение технического обслуживания не предусмотрено нормативно-техни­ческой и (или) конструкторской (проектной) документацией

3.1.4 ремоктовішй об'єкт; ремон­топридатний об'єкт

Об'єкт, ремонт якого можливий та передбачений нормативною, ремонтною та (чи) конструктор­ською (проектною) документа­цією

en ru

repairable item

ремонтируемый объект; ремонто­пригодный объект

Объект, ремонт которого возмо­жен и предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) до­кументацией

3.15 нерсмонтовний об'єкт; неремонтопридатний об'єкт

Об'єкт, ремонт якого неможливий чи непередбачений нормативною, ремонтною та (чи) конструктор­ською (проектною) документа­цією

en ru

nonrepayable item

неремонтируемый объект; нере­монтопригодный объект

Объект, ремонт которого невозмо­жен или не предусмотрен норма­тивно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проект­ной) документацией

3.1.6 відновлюваний об'єкт

Ремонтошшіі об'єкт, який після відмови та усунення несправності знову стає здатним виконувати потрібні функції з заданими кіль­кісними показниками надійності

de en fr ru

instandgesetzte Einheit restorable item entité réparée восстанавливаемый объект Ремонтируемый объект, который после отказа и устранения неис­правности вновь способен выпол­нять требуемые функции с задан­ными количественными показате­лями надежности

3.1.7 невідновлюваний об'єкт

Об'єкт, ремонт якого неможливий чи не дозволяє відновити працез­датність із заданими кількісними показниками, надійності.

Примітка. Невідновлюваний об'єкт мо­же бути як ремонтовним так і неремонтовним

de en fr ru

nicht instandgesetzte Einheit

non-repaired item

entité réparée

невосстанавливаемый объект

Объект, ремонт которого невозмо­жен или не позволяет восстано­вить работоспособность с заданными количественными показателя­ми надежности.

Примечание. Невосстанавливаемый объ­ект может быть ремонтируемым или нет

3.1.8 функція (об'єкта); задана функція (об'єкта)

Виконання в об'єкті процесу, що відповідає його призначенню, ви­явлення заданої умови чи власти­вості об'єкта відповідно вимогам нормативної та (чи) конструктор­ської (проектної) документації

en ru

function

функция (объекта); заданная функ­ция (объекта)

Выполнение в объекте процесса, соответствующего его назначению, проявление заданного условия или свойства объекта согласно требо­ваниям нормативно-технической и (или) конструкторской (проект­ной) документации

3.1.9 основна функція; потрібна функція Функція чи сукупність функцій об'єкта, виконання якої розгляда­ють як необхідну умову відповід­ності об'єкта його призначенню. Примітка. Всі функції об'єкта можна умовно розподілити на основні та до­поміжні. Допоміжні функції — функ­ції, невиконання яких не порушує від­повідності об'єкта його призначенню

de en fr ru

geforderie Funktion

required function

fonction requise

основная функция; требуемая фун­кция Функция или совокупность функ­ций объекта, выполнение которых рассматривается как необходимое условие соответствия объекта его назначению.

Примечание. Все функции объекта услов­но можно разделить па основные и вспомогательные. Вспомогательные функции это функции, невыполнение которых не нарушает соответствия объекта его назна­чению

3.1.10 надійність

Властивість об'єкта зберігати у ча­сі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризу­ють здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умо­вах застосування, технічного об­слуговування, зберігання та транс­портування.

Примітка 1. Надійність є комплексною властивістю, що залежно від призна­чення об'єкта і умов його застосування, може містити в собі безвідмовність, дов­говічність, ремонтопридатність та збережуваність чи певні поєднання цих властивостей.

Примітка 2. Наведений термін викори­стовують лише для загального некількісного опису вказаних властивостей

de en fr ru

Zuverlassigkeit

dependability

sûreté de fonctionnement

надежность

Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, харак­теризующих способность выпол­нять требуемые функции в задан­ных режимах и условиях примене­ния, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Примечание 1. Надежность является комплексным свойством, которое в за­висимости от назначения объекта и ус­ловий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтоп­ригодность и сохраняемость или опре­деленные сочетания этих свойств.

Примечание 2. Надежность как соби­рательный термин применяется только для общего неколичественного описания указанных свойств

3.1.11 безвідмовність (власти­вість) Властивість об'єкта виконувати потрібні функції в певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку

de en fr ru

Funktionsfahigkeit

reliability (performance)

fiabilité

безотказность (свойство)

Свойство объекта выполнять тре­буемые функции в течение задан­ного интервала времени или нара­ботки

3.1.12 довговічність

Властивість об'єкта виконувати потрібні функції до переходу у гра­ничний стан при встановленій си­стемі технічного обслуговування та ремонту

de en fr ru

Haltbarkeit

durability

durabilité

долговечность

Свойство объекта выполнять тре­буемые функции до наступления предельного состояния при уста­новленной системе технического обслуживания и ремонта

3.1.13 збережувапість Властивість об'єкта зберігати в заданих межах значення параметрів, що характеризують здатність об'єкта виконувати потрібні функ­ції, під час і після зберігання та (чи) транспортування

en ru

storabilily

сохраняемость

Свойство объекта сохранять в за­данных пределах значения пара­метров, характеризующих способ­ность объекта выполнять требуе­мые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирова­ния

3.1.14 ремонтопридатність (вла­стивість) Властивість об'єкта бути присто­сованим до підтримання та віднов­лення стану, в якому він здатний виконувати потрібні функції за до­помогою технічного обслугову­вання та ремонту

de en fr ru

Instandhaltbarkeit

maintainability

maintenabilité

ремонтопригодность (свойство)

Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержа­нию и восстановлению состояния, при котором он способен выпол­нять требуемые функции, путем технического обслуживания и ре­монта

3.1.15 готовність

Властивість 'об'єкта, бути здатним виконувати потрібні функції, в за­даних умовах у будь-який час чи протягом заданого інтервалу часу за умови забезпечення необхідни­ми зовнішніми ресурсами

Примітка 1. Ця властивість залежить від поєднання властивостей безвідмов­ності, ремонтопридатності та забезпе­чення технічного обслуговування і ре­монту.

Примітка 2. Необхідні зовнішні ресур­си, що не належать до ресурсів техніч­ного обслуговування та ремонту, не впливають на властивість готовності об'єкта

de en

fr

ru

Verfugbarfceit

availability

disponibilité

готовность

Свойство объекта быть в состоя­нии выполнять требуемые функции при заданных условиях в данный момент времени или в течение за­данного интервала времени при ус­ловии обеспечения необходимыми внешними ресурсами.

Примечание 1. Это свойство зависит от сочетания свойств безотказности, ре­монтопригодности и обеспеченности технического обслуживания и ремонт». Примечание 2. Необходимые внешние ресурсы, не яляющиеся ресурсами тех­нического обслужившия и ремонта, не влияют на свойство готовности объекта.

3.2 Стан об'єкта

3.2.1 справність

Стан об'єкта, за яким він здатний виконувати усі задані функції об'єкта

en

ru

good stale

исправное состояние; исправность

Состояние объекта, при котором он способен выполнять все задан­ные функции объекта

3.2.2 несправність

Стан об'єкта, за яким він нездат­ний виконувати хоч би одну із за­даних функцій об'єкта.

Примітка. Несправність чисто є наслід­кам відмови об'єкта, але може бути й без неї

еп

ru

fault неисправное

состояние; неисправ­ность

Состояние объекта, при котором он неспособен выполнять хотя бы одну из заданных функций объекта,

Примечание. Неисправность часто яв­ляется следствием отказа объекта, по может иметь место и без него

3.2.3 працездатний стан; працез­датність

Стан об'єкта, який характеризу­ється його здатністю виконувати усі потрібні функції

en ru

up state

работоспособное состояние; работоспособность

Состояние объекта, при котором он способен выполнять все требу­емые функции

3.2.4 непрацездатний стан; непра­цездатність Стан об'єкта, за яким він нездат­ний виконувати хоч би одну з по­трібних функцій

de

en fr ru

Unbrauchbarkeit

internai disabled stale; down state

état d'incapacité

неработоспособное состояние; не­работоспособность

Состояние объекта, при котором он неспособен выполнять хотя бы одну из требуемых функций

3.2.5 критичний стан

Стан об'єкта, що може призвести до травмування людей, значних матеріальних збитків чи інших не­прийнятних наслідків. Примітка 1. Критичний стам иеаавжди е наслідком критичної несправності.

Примітка 2. Для конкретного об'єкта повинні бути встановлені критерії кри­тичного стану

de

en fr

ru

gefahrlicher Zustand

critical state

tat critique

критическое состояние

Состояние объекта, которое может привести к травмированию людей, значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям.

Примечание 1. Критическое состояние не всегда является следствием критиче­ской неисправности.

Примечание 2. Для конкретного объек­та должны быть установлены критерии критического состояния

3.2.6 критерій критичного стану

Ознака чи сукупність ознак кри­тичного стану об'єкта, встановле­них нормативною та (чи) кон­структорською (проектною) доку­ментацією

en ru

critical state criterion

критерий критического состояния

Признак или совокупность призна­ков критического состояния объек­та, установленные нормативно-тех­нической и (или) конструкторской (проектной) документацией


3.2.7 граничний стан

Стан об'єкта, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне.

Примітка. Граничний стан наступає, наприклад, тоді, коли параметр потоку відмов стає неприйнятним та (чи) об'єкт стає неремонтопридатним внас­лідок несправності

en ru

limiting state

предельное состояние

Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация не­допустима или нецелесообразна, либо восстановление его работо­способного состоянии невозмож­но или нецелесообразно.

Примечание. Предельное состояние на­ступает, например, тогда· когда пара­метр потока отказов становится непри­емлемым и (или) объект считают нере­монтопригодным о результате неисправ­ности


3.2.8 критерій граничний стану

Ознака чи сукупність ознак гра­ничного стану об'єкта, встановле­них нормативною та (чи) кон­структорською (проектною) доку­ментацією.

Примітка. Залежно від умов експлу­атації для одного й того ж об'єкта мо­жуть бути встановлені два чи більше критеріїв граничного стану

en ru

limiting state criterion

критерий предельного состояния

Признак или совокупность при­знаков предельного состояния объекта, установленные норма­тивно-технической и (или) конст­рукторской (проектной) докумен­тацией.

Примечание. В зависимости от условия эксплуатации для одною и того же объ­екта могут быть установлены два и более критериев предельного состояния


3.2.9 незначна несправність

Несправність, що не порушує жодної з потрібних функцій об'єк­та

Примітка. Дефект чи несправність, викликані порушенням допоміжної функції внаслідок ушкодження

de en fr ru

geringfugiger Fehlzustand

minor fault

panne mineure

незначительная неисправность Неисправность, не нарушающая ни одной из требуемых функций объ­екта.

Примечание. Дефект или неисправ­ность, связанные с нарушением вспомо­гательной функции в результате по­вреждение


3.2.10 значна несправність

Несправність, що порушує хоча б одну з потрібних функцій об'єкта

de en fr ru

wesenllicher Fehlzusland

major fault

panne majeure

значительная неисправность Неисправность, нарушающая хотя бы одну из требуемых функций объекта


3.2.11 часткова несправність

Несправність, що викликає не­здатність об'єкта виконувати ча­стину потрібних функцій

de en fr ru

panieier Fehlzustand

partial fault

panne partielle

частичная неисправность

Неисправность, характеризуемая неспособностью объекта выпол­нять некоторые, но не все требуе­мые функции


3.2.12 повна несправність

Несправність, що характеризу­ється повною нездатністю об'єкта виконувати усі потрібні функції

de


en fr ru

vollstandiger Fehlzustand; funktions-verhindernder Fehlzustand

function-preventing fault

panne complète

полная неисправность

Неисправность, характеризуемая полной неспособностью объекта выполнять все требуемые функции


3.2.13 критична несправність

Несправність, що може призвести до травмування людей, значних матеріальних збитків чи інших не­прийнятних наслідків

de en fr ru

kritischer Fehlzustand

critical fault

panne critique

критическая неисправность

Неисправность, которая может привести к травмированию людей, значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям


3.2.14 вид несправності

Один з можливих станів несправ­ного об'єкта для деякої заданої функції

en ru

fault mode

вид неисправности

Одно из возможных состояний не­исправного объекта для некоторой заданной функции


3.2.15 несправність через пере­вантаження

Несправність, викликана прикла­данням під час використання об'єкта навантажень, що переви­щують його встановлені можли­вості

de en fr ru

Fehlzustand infolge Fehlnutzung

misuse fault

panne par mauvais emploi

неисправность вследствие пере­грузки Неисправность, вызванная прило­жением в ходе использования объ­екта нагрузок, превышающих его установленные способности


3.2.16 несправність через невмі­ле поводження

Несправність, спричинена неправильним чи необережним повод­женням з об'єктом

de en fr ru

Fehlzustand infolge Fehlbehandlung mishandling fault

panne par fausse manoeuvre

неисправность вследствие непра­вильного обращения

Неисправность, вызванная непра­вильным или неосторожным обра­щением с объектом


3.2.17 несправність через неміц­ність

Несправність, спричинена недо­статньою міцністю самого об'єкта, який перебуває під навантаження­ми, що не перевищують можли­востей об'єкта, встановлених від­повідною документацією

de en fr ru

schwachstellenbedingter Fehlzustand

weakness fault

panne par fragilité

неисправность вследствие непроч­ности Неисправность, вызванная непроч­ностью самого объекта, когда прило­женные нагрузки не превышают воз­можностей объекта, установленных соответствующей документацией


3.2.18 несправність через зношу­вання та (чи) старіння

Несправність спричинена відмо­вою, викликаною природними процесами старіння та (чи) зно­шування, що відбуваються всере­дині об'єкта

de en fr

ru

abnutzungsbedingter Fehlzustand

ageing fault

panne par vieillissement; panne par usure неисправность вследствие изна­шивания и (или) старения

Неисправность вследствие отказа, обусловленного естественными процессами старения и (или) из­нашивания, происходящими внут­ри объекта


3.2.19 конструкційна несправ­ність Несправність, спричинена недос­коналістю проекта об'єкта

en ru

design fault

конструкционная неисправность Неисправность, вызванная несо­вершенством проекта объекта


3.2.20 виробнича несправність

Несправність, спричинена невід­повідністю ходу виробництва про­екту об'єкта чи установленим ви­робничим процесам

de en fr ru

ferttgungsbedingter Fehtzusiand

manufacturing fault

panne due a la fabrication

производственная неисправность Неисправность, вызванная несоот­ветствием хода производства про­екту объекта или установленным производственным процессам


3.2.21 стабільна несправність

Несправність об'єкта, що може бу­ти усунена тільки за допомогою ремонту

de


en fr ru

bleibender Fehlzusland; permanenler Fehlzustand

permanent fault; persistent fault

panne permanente

стабильная неисправность

Неисправность объекта, устраняе­мая только с помощью ремонта


3.2.22 прихована несправність

Несправність, яка існує, але ще не виявлена

de en fr ru

latenter Fehlzusland

latent fault

panne latente

скрытая неисправность

Неисправность существующая, но не выявленная


3.2.23 маскована несправність

Несправність складової частини об'єкта, яка не може бути виявлена через особливості об'єкта чи маскується іншою несправністю цієї чи іншої складової частини об'єкта

de en fr ru

Fehlcrmaskierung

fault masking

masquage de panne

маскируемая неисправность

Неисправность составной части объекта, которая не может быть выявлена из-за особенности объ­екта или же маскируется другой неисправностью данной или дру­гой составной части объекта


3.2.24 дефект

Кожна окрема невідповідність об'єкта встановленим вимогам

en ru

defect

дефект

Каждое отдельное несоответствие объекта установленным требованиям


3.2.25 пошкодження

Подія, яка полягає у порушенні справного стану об'єкта коли збе­рігається його працездатність

en ru

demage

повреждение

Событие, заключающееся в наруше­нии исправного состояния объекта , при сохранении работоспособного состояния


3.3 Відмови


3.3.1 відмова

Подія, яка полягає у втраті об'єк­том здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні пра­цездатного стану об'єкта

Примітка. «Відмова» є подія, на відміну від «несправності», що є станом та при­чиною відмови

de en fr ru

Ausfall

failure

défaillance

отказ

Событие, заключающееся в нару­шении работоспособного состоя­ния объекта, т. е. в утрате объектом способности выполнять требуемую функцию.

Примечание. «Отказ» является событи­ем в отличие от «неисправности», кото­рая является состоянием и причиной от­каза


3.3.2 часткова відмова

Відмова, що призводить до не­спроможності об'єкта виконувати частину з потрібних функцій

de en fr ru

Teilausfall

partial failure

défaillance partielle

частичный отказ

Отказ, который приводит к неспо­собности объекта выполнять неко­торые, но не все требуемые функции


3.3.3 повна відмова

Відмова, що призводить до повної неспроможності об'єкта викону­вати жодну з потрібних функцій

de en fr ru

Vollausfall

complete failure

défaillance complète

полный отказ

Отказ, который приводит к полной неспособности объекта выполнять все требуемые функции


3.3.4 ресурсна відмова

Відмова, внаслідок якої об'єкт до­сягає граничного стану

en ru

marginal failure

ресурсный отказ

Отказ, в результате которого объект достигает предельного состояния


3.3.5 критична відмова

Відмова, що за оцінками може привести до травмування людей, значних матеріальних збитків чи до інших неприйнятних наслідків

de en fr ru

kritischer Âusfall

critical failure

défaillance critique

критический отказ

Отказ, который по оценкам может привести к травмированию людей, значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям


3.3.6 конструкційна відмова

Відмова, спричинена недосконалі­стю чи порушенням встановлених правил і (чи), норм проектування та конструювання об'єкта

en

ru

design faiure

конструкционный отказ

Отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленных пра­вил и (или) норм проектирования и конструирования объекта


3.3.7 виробнича відмова

Відмова, спричинена невідповідні­стю виготовлення об'єкта до його проекту чи до норм виробничого процесу

de en fr ru

fertigungsbedingier Autfall

manufacturing failure

défaillance due à la fabrication производственный отказ

Отказ, вызванный несоответстви­ем хода изготовления объекта его проекту или установленным про­изводственным процессам


3.3.8 систематична відмова

Відмова, однозначно пов'язана з певною причиною, яку можна усу­нути лише тільки після модифіка­ції проекту чи виробничого про­цесу, правил експлуатації, доку­ментації чи інших чинників, що враховуються

de en fr


ru

systematischer Ausfall

systematic failure; reproducible failure défaillance systématique; défaillance reproductible

систематический отказ

Отказ, однозначно вызванный оп­ределенной причиной, которая мо­жет быть устранена только путем модификации проекта или произ­водственного процесса, правил эксплуатации, документации или других учитываемых факторов


3.3.9 збій

Самоусувнй відмова або однора­зова відмова, яку незначним втру­чанням усуває оператор

en ru

interruption

сбой

Самоустраняющийся отказ или од­нократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора


3.3.10 повторювальна відмова

Самоусувна відмова одного й того ж характеру, що виникає багато­разово

en ru

intermittent failure

перемежающийся отказ

Многократно возникающий само­устраняющийся отказ одного и то­го же характера


3.3.11 відмова через переванта­ження

Відмова, спричинена діянням під час використання об'єкта наван­тажень, що перевищують його встановлену спроможність

de en h ru

Ausfall infolge Fehlnutzung

misuse failure

défaillance par mauvais emploi

отказ вследствие перегрузки

Отказ, вызванный приложением в ходе использования объекта нагру­зок, превышающих его установ­ленные способности


3.3.12 відмова через неправильне поводження

Відмова, спричинена неправиль­ним чи необережним поводжен­ням з об'єктом

de en fr ru

Ausfall infolge Fehlbehandlung

mishandling failure

défaillance par fausse manoeuvre

отказ вследствие неправильного обращения

Отказ, вызванный неправильным или неосторожным обращением с объектом


3.3.13 відмова через неміцність

Відмова, спричинена неміцністю самого об'єкта, коли діяння на­вантаження на об'єкт не переви­щують встановлену спроможність об'єкта. Примітка. Неміцність може бути вла­стива об'єктові чи запозичена

de en fr ru

schwachstellenbedingter Ausfall

weakness failure

défaillance par fragilité

отказ вследствие непрочности

Отказ, вызванный непрочностью самого объекта, когда приложен­ные нагрузки не превышают уста­новленных способностей объекта.

Примечание. Непрочность может быть или присущей объекту или привнесен­ной извне


3.3.14 деградовна відмова

Відмова, спричинена процесами деградації в об'єкті при дотриман­ні усіх встановлених правил і (чи) норм його проектування, виготов­лення та експлуатації

en

ru

degradation failure

деградационный отказ

Отказ, обусловленный процессом деградации при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовле­ния и эксплуатации


3.3.15 раптова відмова

Відмова, яку неможливо передба­чити попередніми дослідженнями чи технічним оглядом

de en fr ru

Sprungausfall

sudden failure

défaillance soudaine

внезапный отказ

Отказ, который невозможно предвидеть на основании результатов предшествующего исследования или технического осмотра


3.3.16 поступова відмова

Відмова, спричинена поступовими змінами значень одного чи декіль­кох параметрів об'єкта.

Примітка. Поступоиу відмову можна передбачити попередніми дослідження­ми чи технічним оглядом, інколи її можна підвернути заходами технічного обслуговування

de en fr


ru

Driftausfall

gradual failure; drift failure

défaillance progressive; défaillance par dérive

постепенный отказ

Отказ, возникающий в результате постепенного изменения значений одного или нескольких параметров объекта. Примечание. Постепенный отказ мож­но предвидеть на основании реаультатов предшествующего исследования или технического осмотра, иногда его, можно избежать с помощью техниче­ского обслуживания


3.3.17 ураховувана відмова

Відмова, яку належить заносити у пояснювальну записку до наслід­ків випробувань чи експлуатації або у розрахунок величини показ­ника безвідмовності.

Примітка. Повинні бути встановлені критерії врахування відмови

de en fir


ru

zu wertender Ausfall

relevant failure

défaillance pertinente; défaillance і prendre en compte

учитываемый отказ

Отказ, подлежащий включению в пояснительную записку к резуль­татам испытаний или эксплуатации или в расчет величины показателя безотказности. Примечание. Дол жни быть установле­ны критерии включения отказа


3.3.18 невраховувана відмова

Відмова, яку належить вилучити з пояснювальної записки до наслід­ків випробувань чи експлуатації або з розрахунків величини по­казника безвідмовності.

Примітка. Повинні бути встановлені критерії вилучення відмови

de en fr


ru

nient zu wertender Ausfall

non-relevant failure

défaillance non pertinente; défaillance à ne pas prendre en compte

неучитываемый отказ

Отказ, подлежащий исключению из пояснительной записки к ре­зультатам испытаний или эксплуа­тации или из расчета величины по­казателя безотказности Примечание. Должны быть установле­ны критерии исключении отказа


3.3.19 залежна відмова

Відмова об'єкта, спричинена пря­мо чи непрямо відмовою або не­справністю іншого об'єкта

en ru

secondary failure

заносимый отказ

Отказ объекта, вызванный прямо или косвенно отказом или неисправностью другого объекта


3.3.20 незалежна відмова

Відмова об'єкта, не спричинена прямо чи непрямо відмовою або несправністю іншого об'єкта

en ru

primary failure

независимый отказ

Отказ объекта, не вызванный пря­мо или косвенно отказом или не­исправностью другого объекта


3.3.21 явна відмова

Відмова, що виявляється візуально чи штатними методами і засобами контролю та діагностування під час підготовки об'єкта до викори­стання чи в процесі його викори­стання за призначенням

en ru

explicit failure

явный отказ

Отказ, обнаруживаемый визуально или штатными методами и средст­вами контроля и диагностирования при подготовке объекта к приме­нению или в процессе его приме­нения по назначению


3.3.22 прихована відмова

Відмова, що не виявляється візу­ально чи штатними методами і за­собами контролю та діагностики, але виявляється під час проведен­ня технічного обслуговування чи спеціальними методами діагно­стики

en ru

latent failure

скрытый отказ

Отказ, не обнаруживаемый визу­ально или штатными .методами и средствами контроля и диагности­рования, но выявляемый при про­ведении технического обслужива­ния, или специальными методами диагностики


3.3.23 критерій відмови

Ознака чи сукупність ознак пору­шення працездатного стану об'єк­та, встановлені у нормативній та (або) конструкторській (проект­ній) документації

en ru

failure criterion

критерий отказа

Признак или совокупность при­знаков нарушения работоспособ­ного состояния объекта, установ­ленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проект­ной) документации


3.3.24 причина відмови

Обставини під час проектування, виробництва чи використання об'єкта, які привели до відмови

en ru

failure cause

причина отказа

Обстоятельства в ходе проектиро­вания, производства или исполь­зования объекта, которые привели к отказу


3.3.25 механізм відмови; характер виникнення відмови

Фізичний, хімічний або інший процес, що привів до відмови

de en

fr ru

Ausfallmechanismus

failure mechanism

mécanisme de défaillance

механизм отказа; характер возник­новения отказа

Физический, химический или другой процесс, который привел к отказу


3.3.26 вид відмови

Форма прояви відмови.

Примітка. Видами відмови є, наприк­лад, обрив чи закорочення кола, зміна коефіцієнта підсилення тощо

en ru

failure mode

вид отказа

Форма проявления отказа

Примечание. Видами отказов есть, на­пример, обрыв или короткое замыкание цепи или изменение коэффициента уси­ления и. т. п.


3.3.27 наслідки відмови

Явища, процеси, події та стани, зумовлені виникненням відмови об'єкта

en ru

failure effect

последствия отказа

Явления, процессы, события и со­стояния, обусловленные возникно­вением отказа объекта


3.3.28 критичність відмови

Сукупність ознак, що характери­зують наслідки відмови.

Примітка. Класифікацію відмов за кри­тичністю, наприклад, за рівнем прямих та непрямих втрат, пов'язаних з по­явою відмови, чи трудомісткістю відновлеиня після відмови встановлюють в нормативній та (або) конструктор­ській (проектній) документації за зго­дою з замовником на підставі техніко-економічних міркувань і вимог до за­безпечення безпеки

en ru

failure criticality

критичность отказа.

Совокупность признаков, характе­ризующих последствия отказа.

Применение. Классификация отказов по критичности, например, по уровню прямых и косвенных потерь, связанных с наступлением отказа, или по трудо­емкости восстановления после отказа устанавливается нормативно-техниче­ской и (или) конструкторской (проект­ной) документацией по согласованию с заказчиком на основании технико-эко­номических соображений и обеспечения безопасности


3.4 Поняття, що стосуються тривалості та обсягу роботи


3.4.1 наробіток; напрацювання

Тривалість чи обсяг роботи об'єк­та.

Примітка. Наробіток може бути як не­перервною величиною (тривалість ро­боти в годинах, кілометрах пробігу то­що), так і цілочисельною величиною (кількість робочих циклів, запусків то­що)

de

en fr ru

Betriebsdauer

operating time

temps de fonctionnement

наработка

Продолжительность или объем ра­боты объекта.

Примечание. Наработка может быть как непрерывной величиной (продолжитель­ность работы в часах, километрах пробега и т.п.) так целочисленной величиной

(число рабочих циклов, запусков и т. п.)


3.4.2 наробіток до відмови

Наробіток об'єкта від початку екс­плуатації до виникнення першої відмови

de en

fr


ru

Zeitsparine bis zum Ausfall

operating time to failure

durée de fonctionnement avant

défaillance

наработка до отказа

Наработка объекта от начала эксплуатации до ноіникнонсния пер­вого отказа


3.4.3 наробіток між відмовами

Наробіток об'єкта від завершення відмовлення його працездатного стану після відмови до виникнен­ня наступної відмови

de en fr


ru

Betriebsdauer zwischen Ausfallen

operating time between failures

durée de bon fonctionnement; temps de bon fonctionnement

наработка между отказами

Наработка объекта от окончания восстановления его работоспособ­ного состояния после отказа до возникновения следующего отказа


3.4.4 ресурс; технічний ресурс

Сумарний наробіток об'єкта від початку його експлуатації чи по­новлення після ремонту до пере­ходу в граничний стан

de en fr ru

Brauchbarkeit

useful life

vie utile

ресурс; технический ресурс

Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние


3.4.5 залишковий ресурс

Сумарний наробіток об'єкта від моменту контролю його технічно­го стану до переходу у граничний стан.

Примітка. Аналогічно запроваджуються поняття залишкового наробітку до відмови, залишкового терміну служ­би та залишкового терміну зберігання

en ru

residual life остаточный

ресурс

Суммарная наработка объекта от момента контроля его техническо­го состояния до перехода в пре­дельное состояние.

Примечание. Аналогично вводится по­нятия остаточной наработки до отказа, остаточного срока службы и остаточного срока хранения


3.4.6 призначений ресурс

Сумарний наробіток, при досяг­ненні якого експлуатацію об'єкта належить припинити незалежно від його технічного стану

en ru

assigned operating timе

назначенный ресурс

Суммарная наработка, при дости­жении которой эксплуатация объ­екта должна быть прекращена не­зависимо от его технического со­стояния


3.4.7 термін служби

Календарна тривалість експлуата­ції об'єкта від початку чи її по­новлення після ремонту до переходу в граничний стан

en

ru

unseful lifetime; lifetime

срок службы

Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуата­ции объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в пре­дельное состояние


3.4.8 призначений термін служби

Календарна тривалість експлуатації, при досягненні якої експлуатацію об'єкта належить припинити неза­лежно від його технічного стану

en ru

assigned lifetime

назначенный срок службы

Календарная продолжительность эксплуатации, при достижении ко­торой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния


3.4.9 термін збережуваності

Календарна .тривалість, зберігання та (чи) транспортування об'єкта, протягом якої значення параме­трів, що характеризують здатність об'єкта виконувати потрібні функ­ції, перебувають у заданих межах

en ru

storability time; shelf life

срок сохраняемости

Календарная продолжительность хранения и (или) транспортирова­ния объекта, в течение которой значения параметров, характеризу­ющих способность объекта выпол­нять требуемые функции, сохраня­ются в заданных пределах


3.4.10 призначений термін збері­гання

Календарна тривалість зберігання, після досягнення якої зберігання об'єкта належить припинити не­залежно від його технічного стану.

Примітка. Після закінчення призначе­ного ресурсу (терміну служби, терміну зберігання) об'єкт належить вилучити з експлуатації та повинно бути при­йняте одне з рішень, передбачених від­повідною нормативною документацією: скерувати на ремонт, списати, знищи­ти, перевірити та встановити новий призначений ресурс тощо

en

ru

assigned storage time

назначенный срок хранения

Календарная продолжительность хранения, при достижении которой хранение объекта должно быть прекращено независимо от его технического состояния.

Примечание. По истечении иаяначеи-иого ресурса (ером службы, срои· хра­нения) объект должен быть нампг и» экс­плуатации и должно быть принято одно из решений, предусмотренное соответ­ствующей нормативно-технической до­кументацией: направление на ремонт, списание, уничтожение, проверки и ус­тановление итого назначенного ресурса и т.д..


3.4.11 тривалість відновлення

Інтервал часу, протягом якого об'єкт перебуває в непрацездат­ному стані через відмову

de en

fr

rui

Zeitspanne bis zur WiederhersteHung

time to recovery; lime io restoration

temps de panne

время восстановления

Интервал времени, в течение ко­торого объект находится в нерабо­тоспособном состоянии из-за от­каза


3.4.12 тривалість технічного обс­луговування [ремонту]

Інтервал часу, протягом якого ви­конується вручну чи автоматично операція технічного обслуговуван­ня та (чи) ремонту об'єкта, включ­но з тривалістю затримок через незабезпеченість матеріальними ресурсами

de en fr ru

instandhallungsdauer

maintenance lime

temps de maintenance

продолжительность технического обслуживания (ремонта)

Интервал времени, в течение ко­торого выполняется вручную или автоматически операция техниче­ского обслуживания (или) ремонта объекта, включая продолжитель­ность задержки из-за необеспеченности материальными ресурса­ми


3.4.13 трудомісткість технічного обслуговування [ремонту]

Сумарна тривалість індивідуаль­них операцій технічного обслуговування та (чи) ремонту об'єкта, подана в годинах та затрачена всім обслуговуючим персоналом для цього виду операцій технічного обслуговування та (чи) ремонту в інтервалі визначеного часу.

Примітка. Трудомісткість вимірюють у людино-годинах

de en

fr

ru

Instandhaltungs Mannstunden maintenance man-hours durée équivalente de maintenance; durée en hommes heures трудоемкость технического обслу­живания [ремонта] Суммарная продолжительность ин­дивидуальных операций техниче­ского обслуживания и (или) ре­монта объекта, выраженная в часах и затраченная всем обслуживаю­щим персоналом для данного вида операции технического обслужи­вания и ремонта или в течение дан­ного интервала времени.

Примечание. Трудоемкость измеряется в человеко-часах


3.4.14 період врнробу

Можливий початковий період на­робітку об'єкта, протягом якого спостерігається стала тенденція до зменшення параметра потоку від­мов, що зумовлено наявністю, по­ступовим виявленням та усунен­ням прихованих дефектів

de en fir ru

Friihausfallphase

early failure period

période de défaillance précoce

период приработки

Возможный начальный период на­работки объекта, в течение которого имеет место устойчивая тенденция к уменьшению параметра потока от­казов, что обусловлено наличием, постепенным выявлением и устра­нением скрытых дефектов


3.4.15 період сталого параметру вжтвку відмов

Період терміну служби відновлю­ваного об'єкта з приблизно ста­лим параметром потоку відмов.

Примітка. Період постійності параме­тра потону відмов відновлюванного об'єкта системи наствє, коли в об'єкті будуть замінені хоч один раз практично всі складові елементи на аналогічні (нові)

de en

fr

ru

Phase konstanter Ausfalldichte

constant failure intensity period

période d'intensité constante de défaillance период постоянного параметра по­тока отказов

Период срока службы восстанав­ливаемого объекта с приблизи­тельно постоянным параметром потока отказов.

Примечание. Период постоянства пара­метра потока отказов восстанавливаемо­го объекта системы наступает, когда в объекте будут заменены хотя бы раз практически все составляющие элемен­ты на аналогичные (новые)


3.5 Види показників


3.5.1 показник надійності

Кількісна характеристика однієї чи декількох із тих властивостей, які в сукупності складають надій­ність об'єкта

en ru

dependability measure

показатель надежности

Количественная характеристика одного или нескольких свойств, составляющих надежность объекта


3.5.2 одиничний показник надій­ності

Показник надійності, що характе­ризує одну із тих властивостей, які в сукупності складають надій­ність об'єкта

en ru

simple dependability measure

единичный показатель надежности Показатель надежности, характе­ризующий одно из свойств, со­ставляющих надежность объекта


3.5.3 комплексний показник на­дійності Показник надійності, що характе­ризує декілька властивостей, із тих, які в сукупності складають на­дійність об'єкта

en ru

integrated dependability measure комплексный показатель надежно­сти Показатель надежности, характе­ризующий несколько свойств, со­ставляющих надежность объекта


3.5.4 експлуатаційний показник надійності; спостережений показник надійності

Показник надійності, точкову чи інтервальну оцінку якого визнача­ють за наслідками експлуатації

en


ru

operational dependability measure; observed definability measure

эксплуатационный показатель на­дежности; наблюденный показа­тель надежности Показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным эксплуа­тации


3.5.5 експериментальний показ­ник надійності; оцінний показник надійності Показник надійності, точкову чи інтервальну оцінку якого визнача­ють за даними випробувань

en

ru

estimated dependability measure экспериментальный показатель надежности; оцененный показа­тель надежности

Показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным испытаний


3.5.6 розрахунковий показник надійності Показник надійності, значення якого визначають шляхом розра­хунку

en

ru

analitical dependability measure

расчетный показатель надежности Показатель надежности, значения которого определяются расчетным методом


3.5.7 екстрапольований показник надійності

Показник надійності, отриманий шляхом екстраполяції чи інтерпо­ляції для наробітку та (чи) умов, що відрізняються від тих, у яких отримано спостережений або оцінний показник надійності

en ru

extrapolated dependability measure экстраполированный показатель надежности

Показатель надежности, получен­ный посредством экстраполяции или интерполяции для наработки и (или) условий, отличных от тех, при которых получен наблюденный или оцененный показатель надеж­ности


3.5.8 зпропіозований показник надійності Показник надійності, який розрахован на основі спостережених оцінних чи екстрапольованих по­казників надійності для частин об'єкту у заданих умовах експлу­атації з врахуванням особливостей конструкції об'єкта

en ru

predicted dependability measure прогнозируемый показатель на­дежности Показатель надежности, рассчи­танный на основании наблюден­ных, оцененных или экстраполи­рованных показателей надежности частей объекта для заданных усло­вий эксплуатации с учетом конст­рукции объекта


3.5.9 середній показник надійності

Значення, отримане у вигляді ма­тематичного сподівання випадко­вої змінної величини (наробітку до відмови чи до граничного ста­ну, терміну збережуваності, три­валості відновлювання) чи серед­нє значення наробітку до відмови (до граничного стану) всіх об'єк­тів у виборці при заданих умовах

en


ru

average (deprecated) mean depend­ability measure

средний показатель надежности

Значение, полученное в виде матема-тического ожидания случай­ной переменной величины (нара­ботки до отказа или до предельно­го состояния, срока сохраняемо­сти, времени восстановления) или среднее значение наработок до от­каза (до предельного состояния) всех объектов в выборке при за­данных условиях


3.5.10 гамма-відсотковин показник надійності

Значення величини наробітку, терміну збережуваності, тривало­сті відновлення, протягом якого подія (відмова, досягнення гра­ничного стану, відновлення) не виникає з імовірністю γ, визначе­ною у відсотках

en


ru

gamma-percentile operating depend­ability measure

гамма-процентный показатель на­дежности Значение величины наработки, срока сохраняемости, времени восстановления, в течение которо­го событие (отказ, достижение предельного состояния, восстанов­ление) не возникнет с вероятно­стью γ, выраженной в процентах


3.5.11 нестаціонарний показник надійності Значення змінного у часі показ­ника надійності у заданий момент часу

en eu

instantaneous dependability measure нестационарный показатель на­дежности Значение переменного во времени показателя надежности в заданный

момент времени


3.5.12 стаціонарний показник надійності

Значення змінного у часі показ­ника надійності, яке він приймає в умовах роботи об'єкта, коли па­раметри його характеристик зали­шаються незмінними

en ru

steady-slate dependability measure стационарный показатель надеж­ности Значение переменного во времени показателя надежности, опреде­ленное для условий работы объек­та, когда параметры его характе­ристик остаются постоянными


3.6 Показник безвідмовності


3.6.1 імовірність безвідмовної ро­боти; R(t1,t2)

Імовірність того, що протягом за­даного наробітку відмова об'єкта не виникне.

Примітка. Звичайно вважають, що на початку інтервале часу чи наробітку об'єкт у змозі виконувати потрібні функції

en ru

reliability function; survival function вероятность безотказной работы Вероятность того, что пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет.

Примечание. Принимается, что в нача­ле интервала времени или наработок объект в состоянии выполнять требуе­мые функции


3.6.2 середній наробіток до від­мови; MTTF Математичне сподівання наробіт­ку об'єкта до першої відмови

de en

ft

ru

minière Zeilspanne bis sum Ausfail mean operating lime to uni failure durée moyenne de fonctionnement avant défaillance средняя наработка до отказа Математическое ожидание нара­ботки объекта до первого отказа


3.6.3 середній наробіток між від­мовами; середній наробіток на' відмову; MTТF Відношення сумарного наробітку відновлюваного об'єкта до мате­матичного сподівання числа його відмов протягом цього наробітку

en ru

mean time between failures

средняя наработка между отказа­ми; средняя наработка на отказ

Отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение «той наработки


3.6.4 гамма-відсотковий наробі­ток на відмову

Наробіток, протягом якого відмо­ва об'єкта не виникне з імовірні­стю γ, вираженою у відсотках

en ru

zamma-percenute operating time to failure гамма-процентная наработка до от­каза Наработка, течение которой отказ объекта не возникнет с вероятно­стью γ, выраженной в процентах


3.65 інтенсивність відмов; λ(t)

Умовна густина імовірності ви­никнення відмови об'єкта, яка визначається за умови, що до цьо­го монету відмова н�