ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Надійність техніки

Cистеми технологічні

Терміни та визначення


НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ

СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Термины и определения


INDUSTRIAL PRODUCT DEPENDABILITY

TECHNOLOGICAL SYSTEMS

Terms and definitions

ДСТУ 2470-94

Чинний від 01.01.95


Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі надійності технологічних систем.

Терміни, встановлені в цьому стандарті, є обов'язковими для використання в нормативній документації усіх видів науково-техніч­ної, навчальної і довідкової літератури та в комп'ютерних інформа­ційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Не дозволяється вживати терміни-синоніми.

Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі його використання в документах зі стандартизації.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т. д.) терміни, які мають спільні терміноелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазна­ченням номера тієї ж статті.

Наведені визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термі­нів, зазначаючи об'єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття.

У стандарті як довідкові подано англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подасться переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

Пояснення до термінів подано в додатку А.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом.


ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ1 технологічна система

Сукупність функціонально вза­ємозв'язаних засобів технологіч­ного оснащення, предметів ви­робництва та виконавців для здійснення в регламентованих умовах виробництва заданих тех­нологічних процесів чи операцій

Примітка 1. До предметів виробництва відносяться: матеріал, заготовка, на­півфабрикат та виріб, що перебувають відповідно до виконуваного технологіч­ного процесу в стадії зберігання, транс­портування, формотворення, оброб­лення, складання, ремонту, контролю та випробування.

Примітка 2. До регламентованих умов виробництва відносяться: регулярність надходження предметів виробництва, параметри енергопостачання, параме­три навколишнього середовища тощо.

Примітка 3. Розрізняють чотири ієрар­хічні рівні технологічних систем: опе­рацій, процесів, виробничих підрозді­лів і підприємств

en fr ru

technological system

système technologique

технологическая система

Совокупность функционально вза­имосвязанных средств технологи­ческого оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентирован­ных условиях производства задан­ных технологических процессов или операций


2 виконавець у технологічній си­стемі

Людина, що виконує в техноло­гічній системі трудову діяльність щодо безпосередньої зміни і (чи) визначення стану предметів ви­робництва, технічного обслугову­вання чи ремонту засобів техно­логічного оснащення

en

fr

ru

performer in technological system

exécutant dans un système techno­logique исполнитель в технологической системе

Человек, осуществляющий в тех­нологической системе трудовую деятельность по непосредственно­му изменению и (или) определе­нию состояния предметов произ­водства, техническому обслужива­нию или ремонту средств техноло­гического оснащения


3 підсистема (технологічної си­стеми)

Технологічна система, яка виділя­ється за функціональною чи структурною ознакою з техноло­гічної системи вищого рівня

en

fr

ru

subsystem of technological system

sous-système d'un système techno­logique подсистема технологической сис­темы

Технологическая система, выделяе­мая по функциональному или структурному признаку из технологической системы более высокого уровня

4 (технологічний) комплекс

Сукупність функціонально вза­ємозв'язаних засобів технологіч­ного оснащення для виконання в регламентованих умовах вироб­ництва заданих технологічних процесів чи операцій

en

fr

ru

technological complex

ensemble technologique

технологический комплекс

Совокупность функционально взаи­мосвязанных средств технологиче­ского оснащения для выполнения в регламентированных условиях про­изводства заданных технологиче­ских процессов или операций5 елемент технологічної системи

Частина технологічної системи, яку умовно приймають неподіль­ною на даній стадії її аналізу Примітка. Прикладами елементів тех­нологічної системи є: машина, при­стрій, інструмент

en fr ru

technological system element

élément d'un système technologique

элемент технологической системы

Часть технологической системы, условно принимаемая неделимой на данной стадии ее анализа6 працездатний стан технологіч­ної системи

Стан технологічної системи, який характеризується її здатністю ви­конувати потрібні функції за умо­ви забезпечення зовнішніми ре­сурсами

en


fr


ru

serviceable condition of technolo­gical system

état opérationnel d'un système technologique

(работоспособное состояние тех­нологической системы

Состояние технологической систе­мы, которое характеризуется ее способностью выполнять требуе­мые функции при условии обеспе­чения внешними ресурсами)7 непрацездатний стан техноло­гічної системи

Стан технологічної системи, за якого вона не в змозі виконувати хоч би одну з потрібних функцій

en


fr


ru

non-serviceable condition of techno­logical system

état non opérationnel d'un système technologique

(неработоспособное состояние технологической системы

Состояние технологической систе­мы, при котором она неспособна выполнять хотя бы одну из требу­емых функций)8 непрацездатний стан техноло­гічної системи за параметрами продукції

Стан технологічної системи, за якого значення принаймні одного параметра і (чи) показника якості

en


fr

non-serviceable condition of techno­logical system as related to products parameters

état non opérationnel d'un système technologique en fonction des paramétres des produits
виготовлюваної продукції не від­повідає вимогам, які встановлені в нормативно-технічній і (чи) конструкторській та технологічній документації

ru

неработоспособное состоянии тех­нологической системы по парамет­рам продукции

Состояние технологической, систе­мы, при котором значение хотя бы одного параметра и (или) показа­теля качества изготовляемой про­дукции не соответствует требова­ниям, установленным и норматив­но- технической и (или) конструк­торской и технологической доку­ментации


9 непрацездатний стан техноло­гічної системи за продуктивні­стю

Стан технологічної системи, за якого значення принаймні одного параметра продуктивності техно­логічної системи не відповідає ви­могам, які встановлені в норма­тивно-технічній і (чи) конструк­торській та технологічній доку­ментації

Примітка. До параметрів продуктив­ності відносяться: номінальна та цик­лова продуктивність, час виготовлення однієї штуки продукції тощо

en


fr


ru

non-servieeable coruiilion of lechno-iogical system as rubied to output

état non opérationnel d'un système technologique en fonction du rendement неработоспособное состояние технолог- ической системи по произ­водительности

Состояние технологической систе­мы, при котором значение хотя бы одного параметра производи­тельности технологической систе­мы не соответствует требованиям, установленным к нормативно- тех­нической и (или) конструктор­ской и технологической докумен­тации


10 непрацездатний стан техно­логічної системи за витратами

Стан технологічної системи, за якого значення принаймні одного параметра матеріальних і (чи) вартісних витрат не відповідає ви­могам, які встановлені в технічній документації

Примітка. До параметрів матеріальних і вартісних витрат відносять: витрати сировини, матеріалів, енергії, інстру­ментів, вартість технічного обслугову­вання та ремонту тощо

en


fr


ru

non-serviceable condition of techno logical system as related to costs

état non opérationnel d'un système technologique en fonction des coûts неработоспособное состояние тех­нологической системы но затра­там

Состояние технологической систе­мы, при котором значение хотя бы одного параметра материальных и (или) стоимостных затрат не соот­ветствует требованиям, установ­ленным в технической документа­ции


ВІДМОВИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ


11 відмова технологічної системи

Подія, внаслідок якої припиня­ється функціонування технологіч­ної системи, що не передбачено регламентованими умовами ви­робництва чи вимогами конструк­торської документації

en fr ru

failure of technological system

défaillance d'un système tech­nologique отказ технологической системы

Событие, в результате которого прекращается функционирование технологической системы, не пре­дусмотренное регламентирован­ными условиями производства или требованиями конструкторской документации


За характером порушення працездатності


12 параметрична відмова (техно­логічної системи)

Відмова технологічної системи, за якої зберігається її функціонуван­ня, але відбувається виходження значення одного чи декількох па­раметрів технологічного процесу за межі, які встановлені в норма­тивно-технічній і (чи) конструк­торській документації

en fr


ru

parametric failure of technological system défaillance paramétrique d'un système technologique

параметрический отказ технологи­ческой системы

Отказ технологической системы, при котором сохраняется ее функциониро-вание, но происходит вы­ход значений одного или несколь­ких параметров технологического процесса за пределы, установлен­ные в нормативно-технической и (или) конструкторской и техноло­гической документации


За наявністю зв'язку з іншими об'єктами


13 власна відмова (технологічної системи)

Відмова технологічної системи внаслідок порушення працездат­ного стану її елементів і (чи) функційних зв'язків між ними

en fr


ru

inherent failure of technological system défaillance inhérente d'un système technologique

собственный отказ технологиче­ской системы

Отказ технологической системы, вызванный нарушением работо­способного состояния ее элемен­тов и (или) функциональных свя­зей между ними


14 вимушена вимова (техноло­гічної системи)

Відмова технологічної системи внаслідок порушення регламентованих для цієї системи умов ви­робництва .

en

fr


ru

forced failure of technological sys­tem défaillance forcée d'un système technologique

вынужденный отказ технологиче­ской системы

Отказ технологической системы, вызванный нарушением регламен­тированных для этой системы ус­ловий производства


За параметрам) показників якості
15 відмова (технологічної систе­ми) за параметрами продукції

Відмова технологічної системи, внаслідок якої значення принайм­ні одного параметра чи показника якості виготовлюваної продукції не відповідає вимогам, які вста­новлені в нормативно-технічній і (чи) конструкторській та техно­логічній документації

en


fr


ru

technological syslem failure as related to products parameters

défaillance en fonction des paramétres des produits

отказ технологической системы по параметрам продукции

Отказ технологической системы, в результате которого значение хоть бы одного параметра или показа­теля качества изготовляемой про­дукции не соответствует требова­ниям, установленным в норматив­но-технической и (или) конструк­торской и технологической доку­ментации
16 відмова (технологічної систе­ми) за продуктивністю

Відмова технологічної системи, внаслідок якої значення принайм­ні одного параметра продуктив­ності технологічної системи не відповідає значенням, які вста­новлені в нормативно-технічній і (чи) конструкторській документа­ції

en


fr ru

technological system failure as related to output

défaillance en fonction du rendement

отказ технологической системы по производительности

Отказ технологической системы, в результате которого значение хотя бы одного параметра производи­тельности технологической систе­мы не соответствует значениям, ус­тановленным в нормативно-техни­ческой и (или) конструкторской документации
17 відмова (технологічної систе­ми) за витратами

Відмова технологічної системи, внаслідок якої значення принайм­ні одного параметра матеріальних чи вартісних витрат не відповіда­ють значенням, які встановлені в технічній документації

en


fr ru

technological system failure as related to costs

défaillance en fonction des coûts

отказ технологической системы по затратам

Отказ технологической системы, в результате которого значение хотя бы одного параметра материальных или стоимостных затрат не соот­ветствуют значениям, установлен­ным в технической документации
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ


18 імонірність безвідмовної ро­боти технологічної системи за параметрами продукції [параме­трами продуктивності, витрата­ми]

Імовірність того, що в межах за­даного наробітку не станеться від­мови технологічної системи за па-раметрами виготовлюваної про­дукції [параметрами продуктивно­сті, цитратами]

en


ft


ru

probability of no-failure operation of technological system as related to products paramètres [output, costs]

probabilité de bon fonctionnement d'un système technologique en fonction des paramétres des produits [rendement, coûts] вероятность безотказной работы технологической системы по пара­метрам продукции [параметрам производительности, затратам]

Вероятность того, что в пределах заданной наработки не произойдет отказа технологической системы по параметрам изготовляемой про­дукции [параметрам производи­тельности, затратам]


19 призначений наробіток (тех­нологічного комплексу) до підла­годженая

Наробіток технологічного комп­лексу, після досягнення якого по­винно бути проведено підлагод­женім засобів технологічного ос­нащення

en


fr


ru

present operating time of technological complex before corrective adjustment

durée de fonctionnement d'un ensemble technologique avaptreglage назначенная наработка технологи­ческого комплекса до подналадки

Наработка технологического ком­плекса, по истечении которой дол­жна быть произведена подналадка средств технологического оснаще­ния


20 імовірність виконання (тех­нологичною системою) завдання

Імовірність того, що обсяг випуску технологічною системою при­датної продукції та витрати на її виготовлення за розглядуваний інтервал часу будуть відповідати вимогам нормативно-технічної і (чи) конструкторської та техноло­гічної документації

en


fr


ru

probability of achievement of goal by technological system

probabilité de réalisation d'une mission par un système technologique

вероятность выполнения техноло­гической системой задания

Вероятность того, что объем выпу­ска технологической системой годной продукции и затраты на ее изготовление за рассматриваемый интервал времени будут соответст­вовать требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской и технологической докумен­тации


21 імовірність виконання (тех­нологічною системою) завдання за обсягом випуску

Імовірність того, що обсяг випус­ку технологічною системою при­датної продукції за розглядуваний інтервал часу буде не меншим від заданого

en


fr


ru

probability of achievement of goal by technological system as related to output probabilité de réalisation par un système technologique d'une mission concernant la taille des produits fabriqués

вероятность выполнения техноло­гической системой задания по объему выпуска

Вероятность того, что объем вы­пуска технологической системой годной продукции за рассматрива­емый интервал времени будет не менее заданного


КОМПЛЕКСНІ ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ


22 коефіцієнт використання тех­нологічної системи

Відношення математичного споді­вання сумарного часу перебуван­ня технологічної системи у пра­цездатному стані до математично­го сподівання сумарного часу пе­ребування технологічної системи у працездатному стані та простоїв, зумовлених технічним обслугову­ванням і ремонтом за певний пе­ріод експлуатації

en

fr


ru

utilization factor of technological system facteur d'utilisation d'un système technologique

(коэффициент использования тех­нологической системы

Отношение математического ожи­дания суммарного времени пребы­вания технологической системы в работоспособном состоянии к ма­тематическому ожиданию суммар­ного времени пребывания техно­логической системы в работоспо­собном состоянии и простоям, обусловленным техническим об­служиванием и ремонтом за неко­торый период эксплуатации


23 коефіцієнт виходу придатної продукції (технологічної систе­ми)

Відношення середнього значення обсягу придатної продукції техно­логічної системи до обсягу всієї продукції, виготовленої нею за розглядуваний інтервал часу

Примітка. При визначенні обсягу виготовленої продукції слід враховувати продукцію, відбраковану на всіх операціях, які виконуються технологічною системою

en


fr


ru

output factor of products for technological system

facteur de fabrication des bons produits pour un système techno­logique коэффициент выхода годной про­дукции для технологической сис­темы

Отношение среднего значения объема годной продукции техноло­гической системы к объему всей изготовленной ею продукции за рассматриваемый интервал време­ни


24 коефіцієнт зберігання продук­тивності (технологічної системи)

Відношення середнього значення обсягу випуску технологічною си­стемою придатної продукції за розглядуваний інтервал часу до його номінального значення, об­численого за умови, що відмови технологічної системи не виника­ють

en


fr


ru

retention factor of technological system output

facteur de maintien du rendement d'un système technologique

коэффициент сохранения произ­водительности технологической системы

Отношение среднего значения объема выпуска технологической системой годной продукции за рассматриваемый интервал време­ни к его номинальному значению, вычисленному при условии, что от­казы технологической системы не возникают


25 коефіцієнт витрачання і-го виду матеріальних чи вартісних ресурсів

Відношення середнього витрачан­ня і-го виду матеріальних чи вар­тісних ресурсів на виготовлення продукції за розглядуваний інтер­вал масу до його номінального значення, обчисленого за умови, що відкази технологічної системи не випихають

ru

коэффициент расхода і-го вида ма­териальных или стоимостных за­трат

Отношение среднего расхода і-го вида материальных или стоимост­ных затрат на изготовление про­дукции за рассматриваемый интер­вал времени к его номинальному значению, вычисленному при ус­ловии, что отказы технологической системы не возникают


26 коефіцієнт дефектності техно­логічної системи операції [про­цесу, виробничого підрозділу, підприємства]

Середнє значення коефіцієнта де­фектності продукції, виготовленої за розглядуваний календарний проміжок часу технологічною си­стемою операції [процесу, вироб­ничого підрозділу, підприємства] Примітка. Під коефіцієнтом дефектно­сті продукції розуміють середню зва­жену кількість дефектів, що припадає на одиницю продукції

ru

(коэффициент дефектности техно­логической системы операции [процесса, производственного подразделения, предприятия]

Среднее значение коэффициента дефектности продукции, изготов­ленной за рассматриваемый кален­дарный промежуток времени тех­нологической системой операции [процесса, производственного подразделения, предприятия]

Примечание. Под коэффициентом де­фектности продукции понимают сред­нее взвешенное количество дефектов, приходящееся на единицу продукции


27 Імовірність дотримання нор­мативу дефектності технологіч­ної системи операції [процесу, виробничого підрозділу, підпри­ємства]

Імовірність того, що значення ко­ефіцієнта дефектності технологіч­ної системи операції [процесу, виробничого підрозділу, підпри­ємства] не перевищить норматив­ного (техніко-економічного об­грунтованого) значення

ru

вероятность соблюдения норма­тива дефектности технологической системы операции [процесса, про­изводственного подразделения, предприятия]

Вероятность того, что значение ко­эффициента дефектности техноло­гической системы операции [про­цесса, производственного подраз­деления, предприятия] не превысит нормативного (технико-экономически обоснованного) значе­ния


28 коефіцієнт повернень техно­логічної системи операції [про­цесу, виробничого підрозділу]

Відношення обсягу продукції, яка має дефекти, що усуваються, по­верненої на доопрацювання з на­ступних технологічних систем операцій [процесів, виробничих підрозділів], до обсягу всієї про­дукції, виготовленої за розгляду­ваний календарний проміжок ча­су

ru

(коэффициент возвратов техноло­гической системи операции [про­цесса производственного подраз­деления]

Отношение объема продукции, имеющей устранимые дефекты и возвращенной на доработку с по­следующих технологических сис­тем операций [процессов, произ­водственных подразделений], к объему всей продукции, изготов­ленной за рассматриваемый кален­дарный промежуток времени)


29 відсоток зданої продукції з першого подання технологічної системи процесу [виробничого підрозділу, підприємства]

Середнє значення у відсотках частки зданої з першого подання продукції, виготовленої за даний календарний проміжок часу тех­нологічною системою процесу [виробничого підрозділу, підпри­ємства]

ru

(процент сдачи продукции с пер­вого предъявления технологиче­ской системы процесса [производ­ственного подразделения, предприятия]

Среднее значение в процентах до­ли сданной с первого предъявле­ния продукции, изготовленной за рассматриваемый календарный промежуток времени технологиче­ской системой процесса [произ­водственного подразделения, предприятия])


30 імовірність дотримання нор­мативу повернення продукції

Імовірність того, що коефіцієнт повернень не перевершить нормативного (техніко-економічно обгрунтованого) значення

ru

(вероятность соблюдения норма­тива возврата продукции

Вероятность того, что коэффици­ент возвратов не превысит норма­тивного (технико-экономически обоснованного) значения)


31 імовірність дотримання нор­мативу зданої продукції з першо­го подання

Імовірність того, що значення від­сотку зданої продукції з першого подання буде не менше норматив­ного (техніко-економічно обгрун­тованого) значення

ru

(вероятность соблюдения норма­тива сдачи продукции с первого предъявления

Вероятность того, что значение процента сдачи продукции с пер­вого предъявления будет не мень­ше нормативного (технико-эконо­мически обоснованного) значе­ния)
32 коефіцієнт браку технологіч­ної системи операції [процесу, виробничого підрозділу, підпри­ємства]

Відношення обсягу продукції з не­усувними критичними дефектами до обсягу всієї продукції, виготов­леної за розглядуваний календар­ний проміжок часу технологічною системою операції [процесу, ви­робничого підрозділу, підприєм­ства]

ru

(коэффициент брака технологиче­ской системы операции [процесса, производственного подразделе­ния, предприятия]

Отношение объема продукции с неустранимыми критическими де­фектами к объему всей продукции, изготовленной за рассматривае­мый календарный промежуток вре­мени технологической системой операции [процесса, производст­венного подразделения, предприя­тия])
33 імовірність дотримання нор­мативу браку

Імовірність того, що значення ко­ефіцієнта браку не перевищить нормативного (техніко-економіч­но обгрунтованого) значення

ru

(вероятность соблюдения норма­тива брака

Вероятность того, что значение ко­эффициента брака не превысит нормативного (технико-экономически обоснованного) значения)