Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів){Абзац перший пункту 8.9 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток 6);


{Абзац другий пункту 8.9 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


оригінали документів, що видаються органами державної податкової служби платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою N 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню до органу державної податкової служби, а також завірені органом державної податкової служби копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби. Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності у порядку, встановленому для фізичних осіб-підприємців, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, ліцензії, сертифікати тощо).


{Абзац четвертий пункту 8.9 розділу 8 в редакції

Наказу Державної податкової адміністрації

N 428 від 24.07.2006}


Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, або повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом, а також відомості відповідної реєстраційної картки є підставою для зняття фізичної особи-підприємця з обліку у відповідному органі державної податкової служби.


{Пункт 8.9 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом

Державної податкової адміністрації

N 428 від 24.07.2006}

(Пункт 8.9 в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.200)


8.10. Зняття з обліку платника податків, у разі зарахування його до категорії великих, здійснюється в такому порядку: Податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків передає до інспекції (підрозділу): роздруковану облікову картку платника податків (повні реєстраційні відомості) із районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді;


( Пункт 8.10 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002 )


облікову справу великого платника податків (реєстраційну та звітну частини) разом з оригіналом повідомлення за формою N 15-01111 (додаток 14); особові картки великого платника податків за поточний рік в електронному вигляді; довідку про недоїмку і переплату великого платника податків за станом на дату зняття його з обліку; копію акта останньої документальної перевірки великого платника податків. Крім цього податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків надсилає другий примірник повідомлення за формою N 15-ОПП до платника податків, зарахованого до категорії великих. Копії повідомлення за формою N 15-ОПП надсилаються до банківських установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків.


(Розділ 8 доповнено пунктом 8.10 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 від 14.04.2000)


8.11. Зняття з обліку платника податків у разі виключення його з категорії великих або прийняття рішення про зміну місця обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2 пункту 3.5 цього Порядку, здійснюється у такому порядку. Орган державної податкової служби, з якого переводиться платник податків, передає до органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків такі документи: роздруковану облікову картку платника податків (повні реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді; облікову справу платника податків (реєстраційну та звітну частини) разом з оригіналом повідомлення за формою N 15-ОПП (додаток 14); особові картки платника податків за поточний рік в електронному вигляді; довідку про недоїмку і переплату платника податків за станом на дату зняття його з обліку; копію акта останньої документальної перевірки платника податків; електронні копії податкових декларацій, розрахунків, звітів платника податків за три звітні роки, включаючи поточний. Крім цього, орган державної податкової служби за попереднім місцем обліку платника податків надсилає другий примірник повідомлення за формою N 15-ОПП до платника податків, виключеного з категорії великих або стосовно якого змінено місце його обліку. Копії повідомлення за формою N 15-ОПП надсилаються до фінансових установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків".


{Пункт 8.11 розділу 8 в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


8.12. Якщо за попереднім місцем перебування на податковому обліку платник податків жодного разу не перевірявся комплексно, то від органу державної податкової служби, у якому платник був знятий з обліку, до органу, у якому платник був узятий на облік, надсилається повідомлення, у якому зазначається, що платник податків не перевірявся і з яких причин. ( Розділ 8 доповнено пунктом 8.12 згідно з Наказом ДПА N 195 від 14.05.2001 )

8.13. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків і зборів і не мають власних поточних рахунків в установах банків, можуть бути зняті з податкового обліку в порядку, визначеному пунктами 8.1 - 8.8 цього Порядку. Після зняття з обліку такої установи до органу державної податкової служби, де на обліку перебуває централізована бухгалтерія чи орган, при якому вона створена, надсилається довідка про зняття з обліку платника податків (ф. N 12-ОПП), у якій вказується причина зняття з обліку та зазначається код ЄДРПОУ й назва централізованої бухгалтерії. До довідки додається актуальна копія заяви ф. N 1-ОПП або інформаційний листок, що містить повні дані платника податків, та повідомляється дата останньої документальної перевірки.


{Розділ 8 доповнено пунктом 8.13 згідно з Наказом ДПА

N 195 від 14.05.2001;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006


8.14. Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з обліку в порядку, визначеному пунктами 8.1 - 8.8 цього розділу, за відсутності рахунків у банках, відкритих через такі підрозділи, та в разі реорганізації відокремленого підрозділу в такий підрозділ, який не має обов'язків чи повноважень щодо: нараховування, утримання або сплати (перерахування) до бюджету жодного податку, збору, обов'язкового платежу від свого імені чи від імені іншого платника податків;

складання та подання податкової звітності податковим органам;

укладання трудових договорів (контрактів) з найманими особами, нараховування або сплати їм заробітної плати;

ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового обліку;

відкриття рахунків у банках.

До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена копія рішення юридичної особи про таку реорганізацію відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого підрозділу об'єднуються.


(Розділ 8 доповнено пунктом 8.14 згідно з Наказом ДПА

N 195 від 14.05.2001;

пункт 8.14 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)


8.15. Зняття з податкового обліку угод про розподіл продукції та договорів про спільну діяльність здійснюється після закінчення терміну їх дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку.


{Абзац перший пункту 8.15 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Державної податкової адміністрації

N 428 від 24.07.2006}


Одночасно із зняттям з податкового обліку в одному органі державної податкової служби та взяттям на податковий облік в іншому органі державної податкової служби платника податків, що є інвестором угоди чи відповідальною особою - учасником договору, здійснюється і зміна місця перебування на податковому обліку відповідної угоди про розподіл продукції чи договору про спільну діяльність.


(Розділ 8 доповнено пунктом 8.15 згідно з Наказом ДПА

N 195 від 14.05.2001)


9. Особливості обліку платників податків у розрізі

окремих видів податків


9.1. Як платники того чи іншого виду податку, юридичні особи (відокремленого підрозділу), фізичні особи (в тому числі підприємці) ставляться на облік органами державної податкової служби з урахуванням рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників відповідних податків, які розробляються галузевими управліннями Державної податкової адміністрації України та затверджуються її Головою.


(Пункт 9.1 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


9.2. Платник податків зараховується органами державної податкової служби до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням його підрозділів, земельних ділянок, родовищ корисних копалин, джерел забруднення навколишнього природного середовища, об'єктів рухомого або нерухомого майна, транспортних засобів, гастрольних заходів тощо, розташованих на територіях інших територіальних громад, ніж юридична особа.


(Розділ 9 доповнено пунктом 9.2 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


10. Порядок передання реєстраційних відомостей до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб


10.1. Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції:

10.1.2. Ведуть облік платників податків.

10.1.3. У день взяття платника на облік дані з заяв заносяться до Єдиного банку про платників податків юридичних осіб та до Реєстру фізичних осіб, передаються до органів державної податкової служби вищих рівнів та фіксуються в журналах за ф. N 2-ОПП і за ф. N 7-ОПП. Після взяття на облік протягом 5 робочих днів формують облікові справи платників податків.


(Підпункт 10.1.3 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 195 від 14.05.2001)


10.1.4. Формують і передають "Звіт обліку платників" (терміни встановлюють органи державної податкової служби обласного рівня).

10.2. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі та державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції:

10.2.1. Ведуть Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстр фізичних осіб.

10.2.2. Забезпечують обмін інформацією між державними податковими органами за місцезнаходженням платника з Державною податковою адміністрацією України.

10.2.3. Накопичують зміни й доповнення та проводять контроль, звірку й аналіз даних щодо платників податків.

10.3. Державна податкова адміністрація України:

10.3.1. Забезпечує ведення Єдиного банку даних про платників податку юридичних осіб та ДРФО.

10.3.2. Накопичує, поновлює, аналізує інформацію, що надходить з податкових органів нижчих рівнів, веде архів щодо платників податків.

10.4. Органи державної податкової служби організовують взаємодію й обмін інформацією з фінансовими органами, органами Державного казначейства, Національним банком, Державним комітетом статистики, Державною митною службою, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури або центральними органами виконавчої влади.


11. Порядок підготовки матеріалів для передачі їх підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців


(Назва роділу 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002)


11.1. З метою більш повного обліку платників податків - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, унеможливлення отримання юридичними особами або фізичними особами - підприємцями неконтрольованих доходів підрозділи органів державної податкової служби з обліку платників податків повинні забезпечувати систематичний контроль за повнотою та своєчасністю взяття на облік юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців органами державної податкової служби після здійснення їх державної реєстрації, перереєстрації, реорганізації та внесення змін до реєстраційних чи статутних документів.


(Підпункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005)

(Підпункт 11.2 вилучено на підставі Наказу Державної

податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


(Підпункт 11.3 вилучено на підставі Наказу Державної

податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


11.2. Підрозділи органу державної податкової служби: стосовно платників податків, якими не подано в зазначені терміни звіти, декларації, у порядку, передбаченому законодавством, самостійно визначають суму податкового зобов'язання, проводять роботу з узгодження податкового зобов'язання та інші заходи; стосовно платників податків, які мають податковий борг, у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи із скорочення податкового боргу з використанням права податкової застави, адміністративного арешту активів, стягнення та інші заходи. У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи проведенні документальної перевірки платника податків чи при виконанні інших службових обов'язків працівниками органів державної податкової служби здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків. За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, відповідальних та афілійованих осіб.