ДНАОП 0.00-4.01-98. Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці


Top of Form

Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці УкраїниПрезидент УкраїниУказ Президента від 09.03.1998 № 182/98

Перелік посилань | Документи, що змінюють | Перелік зворотніх посилань

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України

  

Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 15 вересня 1998 року N 1019/98

1. Затвердити Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України (додається).

2. Установити, що Комітет по нагляду за охороною праці України є правонаступником Державного комітету України по нагляду за охороною праці.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої рішення у відповідність з цим Указом.

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ  9 березня 1998 року N 182/98

  

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 9 березня 1998 року N 182/98

ПОЛОЖЕННЯ про Комітет по нагляду за охороною праці України

1. Комітет по нагляду за охороною праці України (далі - Держнаглядохоронпраці) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Міністерству праці та соціальної політики України. Держнаглядохоронпраці безпосередньо реалізує державну політику в сфері охорони праці, здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, державний гірничий нагляд, профілактику травматизму виробничого і невиробничого характеру.

2. Держнаглядохоронпраці у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та соціальної політики України та цим Положенням. У межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держнаглядохоронпраці узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України, Міністерству праці та соціальної політики України.

3. Основними завданнями Держнаглядохоронпраці є:

комплексне управління охороною праці;

державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також за проведенням робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;

координація робіт з профілактики травматизму невиробничого характеру;

проведення експертизи проектної документації та видача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, об'єктів і засобів виробництва;

координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці та підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці, контроль за їх виконанням, державне замовлення наукових досліджень з цих питань;

встановлення та розвиток міжнародних зв'язків з питань нагляду за охороною праці.

4. Держнаглядохоронпраці відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у формуванні державної політики з охорони праці та профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру, охорони надр, розробляє механізм її реалізації;

2) бере участь у формуванні державного фонду надр;

3) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і профспілок національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, організовує її виконання, забезпечує систематичне інформування населення про хід реалізації передбачених цією програмою заходів, погоджує і контролює виконання галузевих і регіональних програм, а також комплексних заходів підприємств з цих питань;

4) здійснює управління державним фондом охорони праці та контроль за надходженням і витрачанням за призначенням коштів фондів охорони праці, дає роз'яснення з питань формування, обліку та використання коштів цих фондів;

5) координує роботу міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань підприємств з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, травматизму невиробничого характеру;

6) здійснює за вказівками Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації організаційну роботу з сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих, проводить сертифікацію персоналу неруйнівного контролю і діагностики обладнання;

7) погоджує програми Міністерства освіти України щодо підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва у різних галузях народного господарства;

8) організовує та здійснює державний нагляд за:

а) додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів з охорони праці;

порядку Президент України.

Голова Держнаглядохоронпраці має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Розподіл обов'язків між заступниками здійснює Голова.

Голова Держнаглядохоронпраці здійснює у встановленому порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних управлінь та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держнаглядохоронпраці.

Голова Держнаглядохоронпраці здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності та несе відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України і Міністром праці та соціальної політики України за стан справ у цих сферах, визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників підрозділів Держнаглядохоронпраці.

10. Для виконання своїх функцій Держнаглядохоронпраці створює територіальні управління та державні інспекції. Державний нагляд за охороною праці здійснюють державні інспектори і посадові особи Держнаглядохоронпраці та його територіальних управлінь.

11. Для погодженого вирішення питань в межах своїх повноважень, обговорення найважливіших напрямів діяльності Держнаглядохоронпраці утворюється колегія у складі Голови, заступників Голови та інших керівних працівників Держнаглядохоронпраці. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держнаглядохоронпраці.

Членів колегії затверджує і звільняє від обов'язків Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної політики, Міністр праці та соціальної політики України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держнаглядохоронпраці.

12. Для визначення науково-технічних засад розвитку науки і техніки, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, вироблення єдиної політики державного нагляду за охороною праці в Держнаглядохоронпраці може утворюватися науково-технічна рада, до складу якої мають входити вчені та висококваліфіковані фахівці.

Для координації робіт, пов'язаних з використанням вибухових матеріалів у виробництві, при Держнаглядохоронпраці утворюється міжвідомча рада з вибухової справи.

Склад науково-технічної ради і міжвідомчої ради з вибухової справи та положення про них затверджує Голова Держнаглядохоронпраці.

В Держнаглядохоронпраці можуть утворюватись й інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова Держнаглядохоронпраці.

13. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Держнаглядохоронпраці затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру і штатний розпис Держнаглядохоронпраці затверджує Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної політики, Міністр праці та соціальної політики України.

Положення про структурні підрозділи Держнаглядохоронпраці затверджує його Голова.

14. Держнаглядохоронпраці є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

 

Глава Адміністрації Президента України

 Є. КУШНАРЬОВ

Bottom of Form