ДБН В.2.4-1-99. . Мелиоративные системы и сооружения


10 Дощування - спосіб поливу сільськогосподарських культур, при якому вода спеціальними пристроями розбризкується у вигляді штучного дощу на зрошуваній площі.

11 Дощувальна машина — машина для поливу дощуванням сільськогосподарських культур, частина дощувальних систем.

12 Дощувальний апарат - пристрій з рухомими елементами, призначений для утворення штучного дощу з метою зволоження грунту, рослин, приземного шару повітря.

13 Дощувальна насадка - робочий орган без рухливих частин, для створення і розподілу штучного дощу по площі поливу.

14 Допустима інтенсивність дощування - інтенсивність штучного дощу, при якій не утворюється поверхневий стік.

15 Допустимий уклон поверхні поливної ділянки — уклон, що допускає застосування даного способу поливу і поливної техніки.

16 Дренажний стік при осушенні земель -ґрунтовий і трансформований поглиначами поверхневий стік, що забирається і відводиться дренами або дренажними системами при осушенні боліт або перезволожених мінеральних земель.

17 Дрена - підземний штучний водотік (гончарна, пластмасова або інша труба, свердловина) у грунті для збирання та відведення ґрунтових вод.

18 Дренаж -1) система підземних каналів (дрен), за допомогою яких здійснюється осушення сільськогосподарських земель, відведення від споруд підземних (ґрунтових) вод та зниження їх рівня;

2) спосіб осушення місцевості шляхом штучного зниження дзеркала фунтових вод або їх відведення за допомогою дренажних канав, труб-дрен;

3) природне або штучне осушення водоносних гірських порід — стікання води до природних знижень (річок, озер тощо) або до штучних споруд (каналів, колодязів тощо).

Види Д: вузькотраншейний, безтраншейний, бе'і-трубчастий, безуклонний.

19 Захисна осушувальна мережа - комплекс каналів і дрен осушувальної та осушувально-зволожувальної систем, призначений для перехоплення стоку поверхневих і фунтових вод і переведення його на об'єкти меліорації.

20 Імпульсне дощування - полив періодично повторюваними імпульсами струменя води із спеціальних дощувальних апаратів.

21 Краплинне зрошення - внутрішньогрунтове зрошення, при якому рослини забезпечуються водою і добривами за допомогою точкових мікроводовипус-ків-крапельниць.

22 Коефіцієнт корисної дії зрошувальної мережі - показник, що характеризує рівень корисного використання води при зрошенні.

23 Кротовий меліоративний дренаж - безтруб-частий дренаж у вигляді круглих порожнин, прокладених кротодренажними машинами у фунті на потрібній глибині.

24 Ловильні дрени — горизонтальні трубчасті дре-ни для перехоплення фунтових і поверхневих вод, що надходять на осушувану територію з прилеглого водозабору.

25 Локальне зрошення — зрошення обмеженого об'єму грунту поблизу рослини.

26 Меліоровані землі - землі, недостатня природна родючість яких поліпшується за допомогою сільськогосподарських меліорацій.

27 Меліоративний фонд - землі, що потребують докорінного або поверхневого поліпшення шляхом проведення гідротехнічних і хімічних меліорацій, аг-ромеліоративних заходів і культуртехнічних робіт.

28 Модуль дренажного стоку - кількість води, що відводиться осушувальною мережею у вигляді дренажного стоку в одиницю часу з одиниці площі. Виражається в літрах за секунду з гектара.

29 Нагірна дрена - меліоративна дрена захисної осушувальної мережі, призначена для перехоплення поверхневого стоку з розміщеної вище території.

30 Норма осушення - величина зниження рівня фунтових вод на осушуваній території, потрібна для нормального розвитку сільськогосподарських культур.

31 Обводнення - забезпечення водою безводних і маловодних районів шляхом використання місцевих

ДБН В.2.4-1-99 С. 82

ресурсів води і перекидання її по каналах і трубопроводах з інших територій.

32 Зрошувальна норма - кількість води, що подається під час поливання на 1 га посівів протягом вегетаційного періоду.

33 Зрошувальна мережа - постійні й тимчасові канали, трубопроводи зрошувальних систем, по яких подається вода з джерела зрошення на зрошувані землі.

34 Зрошувальна система - земельна територія з розміщеними на ній гідротехнічними спорудами, що забезпечують зрошення цієї території.

35 Зрошення земель - підведення води на поля для штучного зволоження грунту з метою поліпшення живильного і теплового режиму рослин, мікроклімату грунту і приземного шару повітря; вид меліорації.

36 Осушувані землі - земельна територія, обладнана осушувальною мережею для ліквідації надлишкової зволоженості кореневмісного шару фунту, підтримання в ньому оптимального водно-повітряного режиму.

37 Осушення земель - видалення надлишку вологи із кореневмісного шару грунту; вид меліорації.

38 Осушувальна мережа - мережа постійних і тимчасових каналів, колекторів і дрен, призначених для приймання води з осушуваної території і відведення її у водоприймач.

39 Осушувальна система - надмірно зволожена земельна ділянка з гідротехнічними спорудами, що забезпечують її осушення.

40 Осушувальний колектор - водовід провідної осушувальної мережі для відведення води, зібраної огороджувальпою і регулювальною осушувальними мережами.

41 Осушувально-зрошувальна система — меліоративна система, призначена для осушення і зрошення певного масиву земель.

42 Перезволожені землі - землі перенасичені водою, що утруднює їх господарське використання.

43 Поверхневе зрошення - спосіб зрошення, при якому вода розподіляється по поверхні грунту у вигляді суцільного шару або окремих струменів.

44 Полив - штучне зволоження кореневмісного шару фунту й приземного шару повітря для поліпшення водного й теплового режимів.

ДБН В.2.4-1-99 С.83

45 Поливна смуга - обвалована смуга землі, 52 Протизаморозковий полив - полив дощуван-

що має поздовжній уклон і затоплюється водним по- ням для захисту рослин выд заморозку.

током з одночасним просочуванням води у грунт. 53 Розподільна борозна - гідромеліоративна бо-

46 Поливна ділянка - ділянка зрошуваних земель, розна тимчасової поливної мережі, яка розподіляє

яку обслуговує один зрошувач. воду між поливними борознами або смугами.

47 Поливний чек - обвалована частина поливної 54 Режим зрошення - доцільні терміни й норми

ділянки, що затоплюється водою з наступним про- поливу, а також норми зрошення культур у конкрет-

сочуванням її у грунт. них кліматичних (метерологічних), грунтових і аг-

48 Поливна машина для зрошення - пересувна рокліматичних умовах.

машина для подачі та розподілу води на поливній 55 Зволожувально-осушувальна система - мелі-

ділянці. оративна система, призначена для зволоження і

49 Поливна борозна - гідромеліоративна бороз- осушення певного масиву земель. Містить елементи

на, що розподіляє водний потік по поверхні грунту зволожувальної та осушувальної систем, причому

з одночасним просочуванням води через її дно та частина елементів має двостороннє призначення.

укоси. 56 Удобрювальний полив - зволоження грунту во-

50 Полив напуском - полив грунту шляхом за- дою, яка містить у розчинному або завислому виді

повнення поливних чеків. спеціально добавлені живильні речовини.

51 Промивний полив — полив, що провадиться

для зменшення вмісту у грунті шкідливих для рос-

лин речовин.

ДБН В.2.4 - 1- 99 С. 84

Додаток Б

(обов'язковий)

Основні літерні позначення

А - площа, що меліорується;

Ас - площа, яка поливається дощувальною

машиною за сезон (сезонне

навантаження);

Аnt - площа, що меліорується, нетто;

Abr - площа, що меліорується, брутто;

B - ширина каналу за урізом води;

E - випаровування;

Es - коефіцієнт корисного використання

води на зрошувальній системі;

E1 - коефіцієнт корисної дії мережі;

Eb - коефіцієнт корисної дії каналу;

ETcrop - евапотранспірація;

Jn - зрошувальна норма;

Jnnt - зрошувальна норма нетто;

Jmnt - середньозважена зрошувальна норма

нетто;

Jnd - осушувальна норма;

Pc - ефективні опади;

Qnt - витрата води нетто;

K? - коефіцієнт форсування витрати;

Qbr - витрата води брутто;

Qe? - фільтраційні втрати;

Qsd - витрата води дощувальної машини;

Qhl - витрата трубчастого зволожувача;

Qcol - розрахункова витрата;

Qh - витрата зволожувального

трубопроводу;

R - гідравлічний радіус;

S - площа живого перерізу;

Vus - об'єм корисно використаної води;

Vw - об'єм води, що забирається;

Vl - втрати води з мережі на фільтрацію;

Vlt - технічні втрати води на полі;

Vls - технологічні скиди води із

зрошувальної мережі;

Vr - об'єм води, що підлягає відведенню;

T - водопровідність пласта;

b - ширина дна каналу;

Bcr - ширина каналу за урізом води при

критичній глибині води;

ad - відстань між дренами;

dd - глибина до осі дрени;

dwh - дефіцит вологи у водному балансі;

dwbm - середньозважений дефіцит вологи у

водному балансі;

dmw - середньодобовий дефіцит

водоспоживання;

dc - глибина наповнення каналу;

Н1 - глибина лотка;

d1 - глибина наповнення лотка;

dcr - критична глибина;

hin? - шар води біля нижньої дамби;

hm - середній шар затоплення;

hsup - шар води біля верхньої дамби;

Dh - перевищення бровки берми (дамби) над рівнем води;

hf - гідравлічні втрати;

Lnot - середній уклон місцевості;

icr - критичний уклон;

L - відстань між дамбами лиманів;

т - коефіцієнт закладання укосу;

пs - кількість імпульсних дощувачів;

nst - кількість імпульсних дощувачів на системі;

nh- кількість одночасно працюючих зволожу- вачів;

hd - відстань від осі дрени до водоупору;

lh - довжина зволожувача;

q - питома витрата води (гідромодуль);

qi - величина вбирання води грунтом;

j - відносна вологість повітря;

r - радіус заокруглення каналу;

Va - розрахункова швидкість вітру;

vm - середня швидкість вітру;

c - змочений периметр;

t - товщина облицювання;

п - коефіцієнт шорсткості;

С - коефіцієнт Шезі;

Кul - коефіцієнт земельного використання;

Кday -коефіцієнт використання робочого часу доби;

g l - коефіцієнт, який враховує втрати робочогочасу через метеорологічні умови.

ДБН В.2.4 - 1- 99 С. 85

Додаток В

(обов'язковий)

Перелік нормативних документів, на які є посилання в ДБН

У цих нормах наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-10-95 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікацій обладнання, виробів і матеріалів;

ДБН А.2.2-1-95 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування;

• ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва;

ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення;

ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва;

ДБН 360-92 Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень;

• СНіП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий

зданий и сооружений;

• СНіП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик;

• СНіП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений;

• СНіП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений;

• СНіП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;

• СНіП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

• СНіП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов;

• СНіП 2.05.02-85 Автомобильные дороги;

• СНіП 2.05.03-84* Мосты и трубы;

• СНіП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях;

• СНіП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования;

• СНіП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов);

• СНіП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов;

• СНіП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные;

• СНіП 2.06.07-87 Подпорные стенки, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения;

• СНіП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

• СНіП І1-39-79 Железные дороги колеи 1520 мм;

• СНіП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;

• СНіП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты;

• СНіП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

• СНіП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные;

• СНіП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве;

• СНіП ІІІ-42-80 Магистральные трубопроводы;

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи;

СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 - 500 Кв;

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог;

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов;

ДБН В.2.4 - 1- 99 С. 86

СН 478-80 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых

труб;

ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.3.036-84 ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности;

• ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения;