ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


МЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ ТА СПОРУДИ


ДБН В.2.4-1-99

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2000


ПЕРЕДМОВА


Розроблені ВАТ "Укрводпроект" (В.Д. Дупляк, к.т.н. -

керівник; M.I. Губіна - відповідальний виконавець).

За участю інституту Гідромеханіки НАН України

(О.Я. Олійник, д.т.н.),

інституту Гідротехніки і меліорації Української

академії аграрних наук (M.I. Ромащенко, д.т.н.,

член-кор. УААН; Б.І. Чалий, к.т.н.; Коваленко П.І.,

акад.),

Державного комітету по водному господарству

України (В.В. Лелявський)


Внесені та підготовлені Управлінням промислової забудови, інженерної

до затвердження інфраструктури по захисту територій Держбуду

України


Затверджені Наказом Держбуду України

від 25.06.1999 р. № 153

та введені в дію з 01.01.2000 р.


З введенням в дію ДБН В.2.4-1-99 "Меліоративні системи та споруди" з 1 січня 2000 р. втрачають чинність СНіП 2.06.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения"

та СНіП 3.07.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения".


Вступ

ДБН В.2.4-1-99 "Меліоративні системи та споруди" складається з двох частин: частина І - Норми проектування, частина II - Організація будівництва. Виконання робіт.

Викладені особливі умови проектування та будівництва меліоративних систем і гідротехнічних споруд меліоративного призначення.


З М І С Т

С.

ЧАСТИНА І НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ ........................................................................... 1

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .................................................................................................... 1

2 ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ ................................................................................................. 4

Розрахунок зрошувальної здатності водного джерела......................................................... 5

Режим зрошення....................................................................................................................... 7

Умови застосування способів зрошення і поливної техніки.................................................. 7

Системи поверхневого поливу................................................................................................ 8

Системи дощування................................................................................................................. 9

Зрошення плодових культур.................................................................................................. 11

Рисові системи........................................................................................................................ 11

Системи лиманного зрошення .............................................................................................. 15

Системи краплинного зрошення .......................................................................................... 17

Синхронно-імпульсне дощування ....................................................................................... 19

Системи внутрішньогрунтового зрошення.......................................................................... 20

Зрошувальні системи з використанням тваринницьких

та промислово-побутових стоків .......................................................................................... 21

Зрошувальні системи з використанням тваринницьких стоків ......................................... 22

Зрошувальні системи з використанням стічних вод............................................................ 22

Водозбірно-скидна мережа................................................................................................... 23

Канали.................................................................................................................................... 24

Зрошувальні трубопроводи та споруди на них................................................................... 29

Гідравлічний розрахунок зрошувальних трубопроводів.................................................... 31

Розрахунок зрошувальних трубопроводів на міцність....................................................... 32

Вимоги до основ під напірні зрошувальні трубопроводи

в ґрунтових умовах І та II типів просідання ......................................................................... 33

Вимоги до основ зрошувальних трубопроводів, які влаштовуються

на набухаючих грунтах........................................................................................................... 33

Обладнання зрошувальних трубопроводів........................................................................... 34

Автоматизація водорозподілу на зрошувальних системах.................................................. 35

Дренаж на зрошуваних землях.............................................................................................. 36

Розрахунок параметрів дренажу ........................................................................................... 37

3 ОСУШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ .............................................................................................. 40

Вимоги до водно-повітряного режиму грунтів (режим осушення)..................................... 42

Відкрита регулювальна мережа ............................................................................................ 43

Закрита регулювальна мережа .............................................................................................. 45

Особливості проектування дренажу в садах, виноградниках,


парках, лісорозсадниках та сільських населених пунктах.................................................. 47

Безуклонний та малоуклонний дренажі. Кротовий дренаж................................................ 48

Захисна осушувальна мережа................................................................................................ 49

Відкрита та закрита провідні мережі.................................................................................... 50

Водоприймачі....................................................................................................................... 52

Осушення з машинним водовідведенням (польдерні системи).......................................... 53

Особливості проектування регулювальної мережі польдерних систем............................. 56

Вертикальний дренаж (ВД).................................................................................................. 56

Закрита та відкрита регулювальні мережі на слабопроникних грунтах ......................... 57

Організація поверхневого стоку.......................................................................................... 59

Агромеліоративні заходи, що виконуються у будівельний період................................... 60

Заходи, рекомендовані для періоду сільськогосподарського

використання осушуваних земель...................................................................................... 60

Осушувально-зволожувальні системи............................................................................... 60

Проектування осушувальних систем двома етапами........................................................ 61

Культуртехнічні роботи...................................................................................................... 62

4 СПОРУДИ НА ЗРОШУВАЛЬНИХ ТА ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ................. 62

Споруди на лоткових каналах та лотково-трубчастій мережі........................................... 65

Споруди на трубопроводах.................................................................................................. 65

Споруди на лиманах та польдерах....................................................................................... 65

Протиерозійні споруди.......................................................................................................... 66

5 НАСОСНІ СТАНЦІЇ ........................................................................................................... 67

Підбір насосних агрегатів..................................................................................................... 68

Водозабірні споруди насосних станцій................................................................................ 69

Будівлі насосних станцій...................................................................................................... 70

Водовипускні споруди.......................................................................................................... 70

Гідравлічний розрахунок водоводів насосних станцій...................................................... 71

Електропостачання насосних станцій................................................................................. 71

Автоматизація насосних станцій.......................................................................................... 71

6 ЗАХИСНІ ДАМБИ .............................................................................................................. 72

7 НОРМИ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ........................................................................................... 72

8 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ........................................................ 73

Реконструкція зрошувальних систем.................................................................................... 73

Реконструкція осушувальних систем..................................................................................... 75

9 ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ НА НАВКОЛИШНЄ

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) ............................................................................... 76

Рибозахисні заходи та обладнання ....................................................................................... 78


Захисні лісові насадження................................................................................................ 78

Охорона тварин................................................................................................................ 79

Охорона вод..................................................................................................................... 79

Додаток А Терміни та визначення ..................................................................................... 81

Додаток Б Основні літерні позначення .............................................................................. 84

Додаток В Перелік нормативних документів, на які є посилання в ДБН ....................... 85

Додаток Д Зрошувальні норми сільськогосподарських культур ..................................... 88

Додаток Е Умови застосування поздовжньої та поперечної схем поливу....................... 90

Додаток Ж Види поливів .................................................................................................... 91

Додаток И Коефіцієнти використання робочого часу ...................................................... 95

Додаток К Коефіцієнти шорсткості п каналів та природних водотоків .......................... 97

Додаток Л Коефіцієнти закладання т укосів каналів і дамб ............................................ 98

Додаток М Гідравлічний розрахунок каналів ................................................................... 99

Додаток Н Допустимі нерозмиваючі швидкості ...............................................................100

Додаток П Визначення транспортуючої здатності каналу

і незамулюючих швидкостей ..............................................................................................103

Додаток Р Визначення фільтраційних втрат води з каналів ............................................104

Додаток С Схеми регулювання водорозподілу .................................................................105

Додаток Т Верхня межа допустимого вмісту солей ..........................................................106

Додаток У Розрахунок міждренних відстаней ...................................................................107

Додаток Ф Способи захисту дрен від завохрення ............................................................. 110

Додаток Х Класифікація умов застосування вертикального дренажу

в гумідній зоні ...................................................................................................................... 111

Додаток Ц Розрахунок відстані між елементами регулювальної мережі

при підгрунтовому зволоженні ............................................................................................112

ЧАСТИНА II ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА. ВИКОНАННЯ РОБІТ ........................ 114

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.................................................................................................. 114

2 ПІДГОТОВКА БУДІВНИЦТВА МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ.................................... 115


3 ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БУДІВНИЦТВА І ВИКОНАННЯ

РОБІТ......................................................................................................................................116

Склад і зміст проектів організації будівництва............................................................................................................................... 118

Склад та зміст проектів виконання робіт............................................................................... 122

4 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ............................................................. 124

5 МЕХАНІЗАЦІЯ І ТРАНСПОРТ ........................................................................................ 124

6 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ............................... 125

7 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ

РЕКОНСТРУКЦІЇ СПОРУД У СКЛАДІ МЕЛІОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ.................... 126

8 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ .......................................................................................... 127

Будівництво каналів................................................................................................................. 128

Будівництво захисних дамб..................................................................................................... 130

Протифільтраційне облицювання і екрани зрошувальних каналів...................................... 131

9 БУДІВНИЦТВО ЗРОШУВАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ................................................. 132

Підготовчі роботи......................................................................................................................132

Виконання земляних робіт........................................................................................................133

Монтаж трубопроводів............................................................................................................. 133

Випробування трубопроводів .................................................................................................. 135

Захист підземних трубопроводів зрошувальних систем від ґрунтової

корозії та корозії від блукаючих струмів................................................................................. 139

10 БУДІВНИЦТВО ДРЕНАЖУ.............................................................................................. 139 Дренаж на зрошувальних землях ............................................................................................. 141

Дренаж у зоні осушування......................................................................................................... 141

Будівництво вертикального дренажу....................................................................................... 142

Кротовий дренаж....................................................................................................................... 142

11 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ .....................................................142


12 ТОЧНІСТЬ ЗВЕДЕННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД МЕЛІОРАТИВНИХ

СИСТЕМ.............................................................................................................................. 143


13 БУДІВНИЦТВО ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ НА МЕЛІОРАТИВНИХ

СИСТЕМАХ......................................................................................................................... 144

14 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА............................. 145

15 ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ............................................................................................ 146

16 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПРАЦІ............................................................................... 147


17 ПРИЙНЯТТЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ МЕЛІОРАТИВНИХ ОБ'ЄКТІВ.............................................................................................................................. 149

Додаток А Акт закінчення позамайданчикових та внутрішньомайданчикових

підготовчих робіт і готовність об'єкта............................................................................... 150

Додаток Б Загальний журнал робіт.................................................................................... 152

Додаток В Календарний план будівництва........................................................................ 156

Додаток Д Відомість обсягів основних будівельних, монтажних

і спеціальних будівельних робіт........................................................................................... 157

Додаток Е Відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах,

матеріалах і устаткуванні.................................................................................................... 158

Додаток Ж Звітні документи............................................................................................... 159

Додаток И Календарний графік виконання робіт по об'єкту........................................... 160

Додаток К

Форма 1 Акт засвідчення прихованих робіт...................................................................... 161

Форма 2 Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій................................. 163

Форма 3 Акт про проведення пневматичного випробування напірного

трубопроводу на міцність і герметичність........................................................................ 165

Форма 4 Акт про проведення приймального гідравлічного випробування

напірного трубопроводу на міцність і герметичність...................................................... 167