КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 25 лютого 2009 р. N 136
Київ

Про затвердження Положення про добровільну пожежну дружину (команду)


Відповідно до статті 28 Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про добровільну пожежну дружину (команду), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити разом з відповідними органами місцевого самоврядування заходів до утворення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці добровільних пожежних дружин (команд) та забезпечення їх
діяльності.

3. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести в тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 33ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2009 р. N 136

ПОЛОЖЕННЯ
про добровільну пожежну дружину (команду)


I. Загальна частина

1. Добровільна пожежна дружина (команда) (далі - пожежна дружина (команда) є підрозділом, що утворюється на підприємстві, в установі та організації за рішенням керівника.

2. Пожежна дружина (команда) у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, наказами і розпорядженнями МНС, керівника підприємства (установи та організації), де утворена така дружина (команда) (далі - підприємство).

3. Основним завданням пожежної дружини (команди) є організація робіт із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння.


4. Пожежна дружина (команда) відповідно до покладеного на неї завдання:

1) проводить заходи із запобігання виникненню пожеж;

2) контролює дотримання вимог пожежної безпеки, бере разом з органами державного пожежного нагляду участь в проведенні перевірки протипожежного стану об'єктів;

3) здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію людей та матеріальних цінностей, вживає заходів для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з державною, відомчою та місцевою пожежною охороною;

4) вживає заходів для постійного підтримання своєї готовності до виконання покладених на неї функцій;

5) інформує орган державної пожежної охорони про факти виникнення пожеж і порушення вимог пожежної безпеки, пожежонебезпечні ситуації;

6) вживає заходів для широкого інформування громадськості про причини виникнення пожеж та їх небезпеку, порядок дій у разі виникнення пожежі;

7) проводить роботу, спрямовану на формування у працівників підприємства та громадян свідомого ставлення до необхідності дотримання вимог пожежної безпеки, залучення їх до активної співпраці у заходах із запобігання виникненню пожеж, здійснення відбору серед них осіб, що виявляють бажання стати членами пожежної дружини (команди);

8) вносить органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань забезпечення пожежної безпеки;

9) бере участь:

у проведенні конкурсів і громадських оглядів протипожежного стану об'єктів;

разом з органами державного пожежного нагляду і освіти, молодіжними організаціями у заходах з утворення та організації роботи дружин юних пожежних;

10) виконує роботи, пов'язані із запобіганням виникненню пожеж, на платній основі;

11) здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.

5. Порядок організації робіт із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння пожежною дружиною (командою) встановлює МНС згідно з вимогами Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).

6. Залежно від рівня забезпечення технікою та режиму роботи може утворюватися пожежна дружина або пожежна команда.

Пожежна дружина - підрозділ, забезпечений пожежними мотопомпами та/або первинними засобами пожежогасіння.

Пожежна команда - підрозділ, забезпечений пожежними автомобілями або іншою необхідною технікою, від якого щодня призначається караул.

7. Керівник підприємства за погодженням з органом державного пожежного нагляду визначає категорію пожежної дружини (команди) з урахуванням таких критеріїв:

1) пожежна дружина:

першої категорії - забезпечується пожежними мотопомпами та первинними засобами пожежогасіння;

другої категорії - забезпечується первинними засобами пожежогасіння.

2) пожежна команда:

першої категорії - передбачається цілодобове чергування караульних в пожежному депо;

другої категорії - передбачається цілодобове чергування диспетчера та водіїв пожежних машин з перебуванням інших караульних за місцем роботи (навчання) або за місцем проживання;

третьої категорії - передбачається цілодобове чергування диспетчера з перебуванням інших караульних (у тому числі водіїв пожежних машин) за місцем роботи (навчання) або за місцем проживання.

8. Пожежна дружина (команда) може утворюватися незалежно від функціонування підрозділів державної, відомчої чи місцевої пожежної охорони.

9. Облік пожежних дружин (команд) ведеться за територіальним принципом у порядку, встановленому МНС.

10. Пожежну дружину (команду) очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади керівник підприємства за пропозицією загальних зборів членів дружини (команди).

Начальник пожежної дружини (команди) має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади керівник підприємства за поданням начальника дружини (команди), погодженим із загальними зборами членів дружини (команди).

У разі відсутності начальника пожежної дружини (команди) його обов'язки виконує один із заступників.

11. Начальник здійснює керівництво пожежною дружиною (командою) та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї функцій.

12. Членом пожежної дружини (команди) на добровільних засадах може бути особа з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників підприємства та інших громадян, що досягла 18-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом
здоров'я виконувати покладені на неї обов'язки.

Вимоги до осіб, що виявляють бажання стати членами пожежної дружини (команди), встановлює МНС.

13. Члени пожежної дружини (команди) можуть бути членами добровільних протипожежних об'єднань громадян.

14. Залучати членів пожежної дружини (команди) та використовувати закріплену за нею пожежну техніку до виконання завдань, не передбачених пунктом 3 цього Положення, забороняється.

15. Протоколи про порушення вимог пожежної безпеки складаються членами пожежної дружини (команди) в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 частини другої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ).

16. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності пожежної дружини (команди) здійснюється за рахунок підприємства.

Приміщення, засоби зв'язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за послуги тощо) для забезпечення діяльності пожежної дружини (команди), підлягають обліку та використанню згідно з актами законодавства.

17. Розмір та умови оплати праці членів пожежної дружини (команди), питання матеріального заохочення, визначаються статтею 29 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).

Членам добровільних пожежних дружин (команд) надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю до 12 календарних днів у порядку, визначеному колективним договором.

Колективним договором можуть регулюватися інші виробничі, трудові та соціально-економічні відносини, пов'язані з членством у пожежній дружині (команді).

Страхування членів пожежної дружини (команди) здійснюється відповідно до Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. N 232 ( 232-95-п ) (ЗП, 1995 р., N 6, ст. 159; Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1078; 2004 р., N 46, ст. 3031).

За сім'єю загиблого або померлого члена пожежної дружини (команди) зберігається право на пільги, якими він користувався за місцем роботи.

18. Контроль за діяльністю пожежної дружини (команди) здійснює керівник підприємства, а у випадках, передбачених законодавством, відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування та орган державної пожежної охорони.

19. Орган місцевого самоврядування може приймати відповідно до вимог цього Положення рішення щодо утворення або сприяння утворенню пожежної дружини (команди) у межах адміністративно-територіальної одиниці.