ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення


ПОПРАВКИ

ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

03. СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ*

03.120.20(Т59)

ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

Розділ 2. Нормативні посилання, рядок 7

порядок їх сертифікації....

.порядок їх акредитації...

(ІПС № 8-97) с. 27

ПОПРАВКИ

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

Пункт 4.2, рядок 2 та 3

...Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації...

...Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України...

(ІПС № 5-2000) с. 31

ЗМІНА № 1 ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення

Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 31 липня 2000 р. № 472

Чинна від дня опублікування

Пункт 5.8 доповнити приміткою:

«Примітка. Експертизу вихідних документів органів з сертифікації та випробувальних лабораторій, які подаються для акредитації в Системі, здійснюють також організаційно-методичні центри з сертифікації за видами продукції (за дорученням Держстандарту України)».

(ІПС № 8-2000) С . 25

ЗМІНА № 2 (ІПС № 11-2000) С . 41

ЗМІНА № 3 (ІПС № 3-2003) С . 21

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система сертифікації УкрСЕПРО

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Система сертификации УкрСЕПРО

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Certification system for Ukrainian certification of products.

BASIC PRINCIPLES

Чинний від 1997-04-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює основні принципи, структуру та правила Української державної системи сертифікації продукції— Системи сертифікації УкрСЕПРО (далі — Система).

Положення цього стандарту поширюються на членів та учасників Системи, а також на підприємства та організації, що одержали доступ до неї.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1.0—93 Державна система стандартизації України. Основні положення

ДСТУ 2296—93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2462—94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3411—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх сертифікації

ДСТУ 3412—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації

ДСТУ 3413—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3415—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи

ДСТУ 3418—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації

ДСТУ 3420—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості і порядок їх акредитації

3 ВИЗНАЧЕННЯ

Основні поняття, терміни та їх визначення, що використовуються в цьому стандарті відповідають Закону України «Про захист прав споживачів», Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію», ДСТУ 1.0, ДСТУ 2462 та цьому стандарту,

3.1 Обов'язкові вимоги — вимоги, що встановлені чинними законодавчими актами України або нормативними документами (наприклад: убезпечення життя та здоров'я людей, захисту Їхнього майна, а також охорони навколишнього природного середовища, взаємозамінності, сумісності тощо) та обов'язкові для виконання.

3.2 Науково-технічна комісія (НТК) — дорадчий орган при Держстандарті України з вироблення та проведення єдиної політики щодо побудови, функціонування та удосконалення Системи.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 В Системі здійснюються такі взаємопов'язані види діяльності:

— сертифікація продукції (процесів, послуг);

— сертифікація систем якості;

— атестація виробництв;

— акредитація випробувальних лабораторій (центрів);

— акредитація органів з сертифікації продукції;

— акредитація органів з сертифікації систем якості;

— атестація аудиторів за переліченими видами діяльності.

4.2 Загальне керівництво Системою, організація та координація робіт з сертифікації продукції здійснюються Національним органом з сертифікації—Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандартом України).

Керівником Національного органу з сертифікації є Голова Держстандарту України.

4.3 Обов'язкова сертифікація проводиться на відповідність щодо вимог чинних законодавчих актів України та обов'язкових вимог нормативних документів, міжнародних та національних стандартів інших держав, що діють в Україні, включно. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, затверджується Держстандартом України.

4.4 Добровільна сертифікація в Системі проводиться на відповідність вимогам, що не віднесені до обов'язкових. При цьому сертифікація на відповідність всім обов'язковим вимогам, якщо вони встановлені для цієї продукції, виконується неодмінно.

4.5 У Системі передбачається сертифікація продукції, що імпортується,

4.6 3 метою забезпечення визнання сертифікатів та знаків відповідності Системи за кордоном вона побудована з урахуванням вимог міжнародних систем І взаємодіє на основі угод з міжнародними, регіональними та національними організаціями інших держав, що здійснюють діяльність з сертифікації.

4.7 Система взаємодіє на основі угод з системами перевірки безпеки, охорони навколишнього природного середовища та Ін., що функціонують в Україні під керівництвом уповноважених урядом органів. Національний орган з сертифікації може передавати цим органам окремі функції у проведенні сертифікації продукції.

4.8 Сертифікат та (або) знак відповідності Системи свідчить про те, що контроль за відповідністю продукції вимогам стандартів здійснюється в цій системі.

5 СТРУКТУРА СИСТЕМИ

5.1 Організаційну структуру Системи утворюють:

— Національний орган з сертифікації— Держстандарт України;

— науково-технічна комісія;

— органи з сертифікації продукції;

6.7 Якщо в Системі акредитовано декілька органів з сертифікації однієї й тієї ж продукції, то заявник має право провести сертифікацію продукції в будь-якому з цих органів.

6.8 Система встановлює такий розподіл відповідальності:

— виробник (виконавець, постачальник) несе відповідальність за невідповідність серти-фікованої продукції вимогам нормативних документів та застосування сертифікатів і знаків відповідності з порушенням правил Системи;

— продавець несе відповідальність за відсутність сертифікату або знаку відповідності на продукцію, що реалізується, якщо вона підлягає обов'язковій сертифікації;

— випробувальна лабораторія (центр) несе відповідальність за недостовірність та необ'єк-тивність результатів випробувань сертифікованої продукції;

— орган з сертифікації несе відповідальність за необгрунтовану чи неправомірну видачу сертифікатів відповідності, атестатів виробництва та підтвердження їх дії, а також за порушення правил Системи.

6.9 Органи, лабораторії, аудитори, підприємства та організації, що порушують правила Системи, виключаються з Реєстру Системи та несуть відповідальність відповідно до чинного в Україні законодавства.

6.10 Визнання органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), сертифікатів відповідності, а також знаків відповідності Інших держав здійснюється на основі багатосторонніх та двосторонніх угод про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації.

Свідченням визнання закордонних сертифікатів є сертифікат відповідності, що виданий у Системі, або свідоцтво про його визнання.

6.11 Роботи з сертифікації в Системі проводяться органами з сертифікації згідно вимог Системи з урахуванням правил чинних міжнародних систем сертифікації.

Основні вимоги щодо лорядку проведення сертифікації продукції встановлені ДСТУ 3413.

6.12 На сертифіковану в Системі продукцію видається сертифікат відповідності та наноситься знак відповідності.

Знак відповідності, технічні вимоги до нього, порядок та правила його застосування встановлені ДСТУ 2296.

6.13 Роботи щодо сертифікації продукції, систем якості, атестації виробництв, акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) виконуються за договорами.

6.14 Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої' продукції в Системі виконує орган з сертифікації цієї продукції або за його дорученням Інші організації (органи з сертифікації систем якості, територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України).

Під час проведення технічного нагляду враховується інформація щодо якості продукції, яка надходить від органів державного нагляду, товариств споживачів та Інших зацікавлених організацій.

6.15 Основою інформаційного забезпечення Системи є Реєстр Системи, який ведеться згідно з вимогами ДСТУ 3415. Дані Реєстру та Інформацію про діяльність з сертифікації Держстандарт України періодично публікує в своїх інформаційних виданнях.

6.16 Система передбачає конфіденційність Інформації про результати робіт з сертифікації.

6.17 Апеляції щодо застосування сертифікатів відповідності, а також виконання правил Системи розглядаються апеляційними комісіями органів з сертифікації.

У разі незгоди однієї з сторін з результатами розгляду, подальше розв'язання суперечки здійснюється комісією з апеляцій, яка створюється Національним органом з сертифікації із залученням представників органів з сертифікації та інших зацікавлених сторін.

6.18 Офіційною мовою Системи є державна мова. 8 разі потреби документи можуть супроводжуватись автентичним текстом будь-якою іншою мовою, при цьому тексти повинні мати однакову силу.

ДОДАТОК А (довідковий)

СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

УДК 380/382:006.354.032 03.120.20 Т50

Ключові слова: Система сертифікації УкрСЕПРО, сертифікація, сертифікат, схема сертифікації, орган з сертифікації, випробувальна лабораторія, атестація виробництва, система якості, продукція (процес, послуга), знак відповідності, акредитація, реєстр, аудитор, відповідальність.