Нормативний документ про охорону праці

Міністерства зв'язку України

УЗГОДЖЕНО

Генеральний директор

УОЕЗ "Укртелеком"

Г.Г.Бутенко

14.12.1996 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Мінзв'язку України

від 15.01.97 № 5

В Д О П 5.2.00.5.05-97

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МОНТАЖНИКА ЗВ'ЯЗКУ-КАБЕЛЬНИКА ПРИ ПРОКЛАДАННІ КАБЕЛЮ

КАБЕЛЕУКЛАДАЧЕМ

УЗГОДЖЕНО

Генеральний директор

УОЕЗ "Укртелеком"

Г.Г. Бутенко

___ __________ 1996 г.

Київ

1. Загальні положення

1.1. Типова інструкція з охорони праці для монтажника зв'язку-кабельника при прокладанні кабелю кабелеукладачем встановлює вимоги безпеки, яких повинен дотримуватися монтажник зв'язку-кабельник при прокладанні кабелю кабелеукладачем.

1.2. Типова інструкція є обов'язковою для усіх підприємств зв'язку незалежно від організаційно-правової структури, форми власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві зв'язку наказом власника підприємства.

1.3. Залежно від умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство зв'язку може розроблювати відповідну інструкцію, якій надається чинності наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки, яких повинен дотримуватися монтажник зв'язку-кабельник при прокладанні кабелю кабелеукладачем. Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції.

Відповідальність за це несе власник підприємства.

1.4. Типова (або розроблена на підприємстві на підставі типової) інструкція надається всім монтажникам зв'язку-кабельникам, які приймають участь у роботах при прокладанні кабелю кабелеукладачем, під розпис. Монтажник зв'язку-кабельник повинен постійно мати інструкцію у себе при прокладанні кабелю кабелеукладачем.

1.5. За порушення вимог типової (або розробленої на підприємстві на підставі типової) інструкції провинні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. Прокладання кабелю кабелеукладачем дозволяється тільки при наявності проектної документації (схеми робіт), узгодженої та затвердженої встановленим порядком, на дiлянках траси, що не мають пiдземних споруд.

1.7. Керівник механiзованої колони (керівник робіт) повинен видiлити з числа працівникiв вiдповiдального за прокладання кабелю, встановити систему чiткої сигналiзацiї, яка гарантувала б негайне виконання вказiвок про роботи в колонi, що виконуються в будь-якiй її ланцi, та довести це до відома усіх працівників.

1.8. При прокладаннi кабелю на особливо вiдповiдальних дiльницях траси обов'язкова присутнiсть керiвника робiт.

2. Обов'язкові вимоги до монтажника зв'язку-кабельника, що

виконує роботи по прокладанню кабелю кабелеукладачем

2.1. До самостiйної роботи при прокладанні кабелю кабелеукладачем допускаються особи не молодше 18 рокiв, якi за професією монтажника зв'язку-кабельника пройшли навчання безпечним методам працi, перевірку знань з питань охорони праці з позитивним результатом та мають вiдповiдне посвiдчення.

2.2. До роботи по стропуванню кабельних барабанiв, кабелеукладачiв та iнших механiзмiв допускаються монтажники зв'язку-кабельники, якi за професiєю стропальника пройшли навчання безпечним методам працi, перевірку знань з питань охорони праці з позитивним результатом та мають вiдповiдне посвiдчення.

2.3. Повторна перевірка знань монтажників зв'язку-кабельників здійснюється через кожні 12 місяців кваліфікаційною комісією підприємства.

Повторний інструктаж з питань охорони праці з монтажником зв’язку-кабельником проводиться:

- через кожні три місяці незалежно від кваліфікації та стажу роботи;

- при зміні умов роботи;

- при порушенні ним правил безпеки.

2.4. Монтажник зв'язку-кабельник, що бере участь у роботах по прокладанню кабелю кабелеукладачем, повинен знати:

- встановлені на дільниці проведення робіт системи сигналізації;

- заходи надання першої допомоги потерпілим;

- типову (або розроблену на підприємстві на підставі типової) інструкцію з охорони праці для монтажника зв'язку-кабельника при прокладанні кабелю кабелеукладачем.

2.5. Монтажник зв'язку-кабельник, що бере участь у роботах по прокладанню кабелю кабелеукладачем, на місці проведення робіт підпорядковується керівнику механізованої колони (керівнику робіт) та відповідальному за прокладання кабелю.

3. Вимоги безпеки перед початком робіт

3.1. До початку робіт необхідно:

- одягнути робочий одяг;

- застебнути обшлаги рукавів та забрати кінці одягу, які звисають, рукави одягу заправити в рукавицi;

- підготувати необхідні пристосування (канати, ланцюги, буксирувальні пристосування, гальмові башмаки, сигнальні прапорці та ліхтарі тощо) та монтажні інструменти, перевірити їх справність;

- підготувати захисні окуляри (окуляри з небитким склом).

3.2. При буксируванні кабелеукладача до мiсця роботи автомобiлем приєднувати його тільки за допомогою спецiально пристосованої для цього серги дишла.

3.3. При транспортуванні кабелеукладача в кузові автомобіля (причепа):

- кабелеукладач надійно закріпити ланцюгами (канатами);

- під колеса кабелеукладача встановити башмаки;

- ніж кабелеукладача підняти та закріпити.

3.4. Навантаження кабелеукладача на автомобiль (причеп) та його розвантаження з них належить проводити на рiвнiй мiсцевостi за допомогою пiдйомного крана. У випадку його вiдсутностi цi технологiчнi операцiї можуть проводитися за допомогою лебiдки вiдповiдної вантажопiдйомностi по суцiльному дощаному настилу з ухилом не бiльше 300.

4. Вимоги безпеки при виконанні робіт

4.1. Вимоги безпеки при формуванні механізованої колони.

4.1.1. Після встановлення кабелеукладача в початкову точку прокладання кабелю перевести ніж кабелеукладача з транспортного положення в робоче та зафіксувати його.

4.1.2. Ніж кабелеукладача опускати та пiдіймати лебiдкою кабелеукладача. При її вiдсутностi використовувати автомобiльний кран вiдповiдної вантажопiдйомностi. Опускати та пiдiймати нiж кабелеукладача тiльки пiсля дворазового пропускання канату з гаком крiзь отвiр ножа та надiйного крiплення гака.

4.1.3. Пiдiймання та опускання пiдйомних пристроїв (лап) легкого кабелепрокладача (наприклад, типу ЛКУ) проводити лебідками кабелеукладача.

При пiдiйманнi кабелеукладача на опорнi лапи стежити, щоб лапи опиралися на грунт одночасно.

4.1.4. Проштовхувати ніж кабелеукладача для його фiксацiї за допомогою штовхальника ножа; монтажник зв'язку-кабельник при цьому повинен знаходитися за кабелеукладачем. Встановлення пальцiв ножа для його фiксацiї здiйснювати тiльки пiсля заглиблення ножа не менше, нiж на 2/3 його висоти.

4.1.5. При зчепленнi кабелеукладача з трактором уважно стежити за сигналами тракториста і негайно їх виконувати.

Фiксацiю причепних пристосувань здiйснювати тiльки пiсля повної зупинки трактору та дозволу на це тракториста.

4.1.6. Зчеплення iнших тракторiв механiзованої колони здiйснювати сталевими линвами, що закрiпленi за фаркопи тракторiв, пропущенi пiд попереднiми тракторами та закрiпленi за сергу (дишло) кабелеукладача.

Вiдстань мiж зчепленими тракторами повинна бути не менше 5 м.

4.1.7. Сталева линва, що призначена для зчеплення тракторiв, повинна вiдповiдати вимогам проектної документації.

Приєднання, змiну та огляд линви необхідно проводити тiльки в рукавицях.

4.2. Вимоги безпеки при навантаженні (розвантаженні) кабельних барабанів на кабелеукладач.

4.2.1. Перед навантаженням барабанiв з кабелем на кабелеукладач зняти з барабанів обшивку. Дошки обшивки барабана складати збоку від місця проведення робіт обов'язково гострими кінцями цвяхів, що залишилися в дошках, донизу.

Після зняття обшивки барабан ретельно оглянути, всі цвяхи на щоках барабану витягнути або забити, а напіввідколоті тріски - видалити.

4.2.2. Навантаження барабанiв з кабелем на кабелеукладач та розвантаження з нього пустих барабанiв проводити на рiвнiй мiсцевостi за допомогою пiдйомних механiзмiв та стропів відповідної вантажопiдйомності.

4.2.3. При встановленнi барабанiв на кабелеукладач стежити, щоб їх осi були надiйно закрiпленi в опорах кронштейнiв кабелеукладача.

4.3. Вимоги безпеки при прокладанні кабелю.

4.3.1. До початку прокладання необхідно:

- оглянути основнi елементи кабелеукладача та переконатися в їх справностi;

- оглянути робоче місце, забрати речі, які заважають роботі.

4.3.2. Перед початком прокладання кабелю зайняти своє робоче мiсце і повідомити про це керівника робіт (відповідального за прокладання кабелю).

4.3.3. Монтажник зв'язку-кабельник, що знаходиться на кабелеукладачi, повинен уважно стежити за попереджувальними сигналами, що подає тракторист перед пуском трактору та при його зупиненнi, та негайно їх виконувати.

4.3.4. При неправильному змотуваннi кабелю з барабана та неправильному входi кабелю в касету кабелеукладального ножа виправляти ці дефекти тiльки пiсля зупинення кабелеукладача.

4.3.5. Обертати кабельнi барабани тiльки в рукавицях. Барабани з кабелем до N 22 включно повинні обертати 2 людини, а барабани наступних номерів - 4 людини.

4.3.6. Для виконання будь-яких робіт пiд кабельним барабаном зняти його з кабелеукладача.

4.3.7. Монтажник зв'язку-кабельник, який працює на заднiй площадцi кабелеукладача, повинен користуватися захисними окулярами.

4.3.8. На кабелеукладачi стояти чи сидiти тільки на спецiально призначених для цього площадках чи сидiннях.

4.3.9. При ожеледі на крутих схилах знаходитися на кабелеукладачі тільки з боку верхньої частини схилу.

4.3.10. При прокладаннi кабелю через водну перепону дозволяється знаходитися на кабелеукладачi при її глибинi не бiльше 0,8 м.

4.3.11. Для визначення мiсця знаходження зануреного у воду кабелеукладача до нього необхiдно прикрiпити сигнальний пристрiй.

4.3.12. Під час знаходження на протилежних берегах річки користуватися радiоз'вязком чи встановленою сигналiзацiєю: свiтловою, прапорцями, при невеликiй ширинi рiчки - звуковою.

4.3.13. Спускатися на дно водоймища чи рiчки для проведення робiт, пов'язаних з прокладанням кабелю, дозволяється тiльки спецiально навченим особам з додержанням вимог безпеки згідно "Правилам охорони праці на водолазних роботах Мінзв'язку СРСР".

4.3.14. Через гiрськi рiчки глибиною до 1 м дозволяється прокладати кабель по ходу механiзованої колони таким же чином, як i на звичайнiй трасi.

5. Вимоги безпеки після закінчення робіт

5.1. Виглибити ніж кабелеукладача. Розфiксування ножа перед його виглибленням здiйснювати за допомогою пристрою для монтажу, що входить в комплект кабелеукладача.

5.2. Розчепити агрегати та механізми кабелеукладальної колони. При цьому розфіксування причепних пристроїв здiйснювати тiльки з дозволу на це тракториста пiсля повної зупинки трактору та ослаблення тросів.

5.3. Розвантажити кабельний барабан з кабелеукладача з дотриманням вимог підрозділу 4.2. цієї інструкції.

5.4. Перевести кабелеукладач в транспортне положення, при цьому його ніж обов'язково підняти та закріпити.

5.5. Покласти пристосування та інструмент, що використовувалися, на місце зберігання або закріпити їх на агрегатах (механізмах) у призначених для цього місцях.

5.6. Завантажити порожні кабельні барабани і дошки обшивки в кузов автомобіля (причепа):

- при роботах додержуватися вимог пп. 2.2., 4.2.2. цієї інструкції;

- попередньо витягнути цвяхи з дощок обшивки.

5.7. ПІд час підготовки колони до руху роботи виконувати з додержанням вимог безпеки згідно розділу 3 цієї інструкції.

5.8. Під час руху колони додержуватися вимог "Правил дорожнього руху".

6. При роботі по прокладанню кабелю кабелепрокладачем ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- знаходитися на кабелеукладачi пiд час його буксирування (перевезення в кузовi автомобiля);

- знаходитися вiд кабелеукладача пiд час його підйому на відстанi менше 5 м;

- проштовхувати ніж кабелеукладача вручну для його фiксацiї при пiднятому кабелеукладачi;

- використовувати укороченi (обламанi) пальцi ножа кабелеукладача;

- знаходитися на кабелеукладачi при пропорюванні грунту або при попередньому прорiзанні дна водоймища чи рiчки;

- встановлювати на кабелеукладач барабан з розбитими гнiздами;

- виконувати роботи пiд кабельним барабаном, встановленим на опорах (кронштейнах) кабелеукладача;

- при навантаженнi та розвантаженнi барабана з кабелем скидати барабан, пiдтягати його шляхом волочiння та виконувати роботи на кабелеукладачi пiд пiднятим барабаном;

- складати (зберігати) на кабелеукладачi стороннi речi (предмети);

- знаходитися на кабелеукладачi працівникам, якi його не обслуговують;

- доторкатися руками до тросу, що рухається;

- стежити за прокладанням кабелю, стоячи на рамi кабелеукладача;

- пiд час прокладання кабелю наближатися до колони на вiдстань меншу, нiж довжина тросу зчеплення кожного механiзму (щоб уникнути травми при випадковому обривi тросу);

під час руху колони сiдати на трактор (кабелеукладач) або сходити з них;

- прокладати кабель при виявленнi несправностей агрегатів механiзованої колони чи навiсного кабелеукладача;

- знаходитися стороннiм особам в зонi натягування тросу при прокладанні кабелю кабелеукладачем через воднi перепони;

- при перетягуваннi кабелеукладача через річку знаходитися на вiдстанi менше 15 м в зонi дiї тягових тракторiв (як на берегах, так i в руслi рiчки);

- знаходитися на кабелеукладачi при прокладаннi кабелю через гiрськi рiчки.

7. Дії в аварійних ситуаціях

7.1. Аварійними ситуаціями під час прокладання кабелю кабелеукладачем є:

- перекидання кабелеукладача при роботі на схилах;

- пошкодження підземних комунікацій робочим органом кабелеукладача;

- виникнення пожежі на тракторі або кабелеукладачі.