Vlt - технічні втрати води на полі;

Vls - технологічні скиди води із

зрошувальної мережі;

Vr - об'єм води, що підлягає відведенню;

T - водопровідність пласта;

b - ширина дна каналу;

Bcr - ширина каналу за урізом води при

кри­тичній глибині води;

ad - відстань між дренами;

dd - глибина до осі дрени;

dwh - дефіцит вологи у водному балансі;

dwbm - середньозважений дефіцит вологи у

вод­ному балансі;

dmw - середньодобовий дефіцит

водоспоживання;


dc - глибина наповнення каналу;

Н1 - глибина лотка;

d1 - глибина наповнення лотка;

dcr - критична глибина;

hin? - шар води біля нижньої дамби;

hm - середній шар затоплення;

hsup - шар води біля верхньої дамби;

Δh - перевищення бровки берми (дамби) над
рівнем води;

hf - гідравлічні втрати;

Lnot - середній уклон місцевості;

icr - критичний уклон;

L - відстань між дамбами лиманів;

т - коефіцієнт закладання укосу;

пs - кількість імпульсних дощувачів;

nst - кількість імпульсних дощувачів на системі;

nh - кількість одночасно працюючих зволожу-
вачів;

hd - відстань від осі дрени до водоупору;

lh - довжина зволожувача;

q - питома витрата води (гідромодуль);

qi - величина вбирання води грунтом;

φ - відносна вологість повітря;

r - радіус заокруглення каналу;

Va - розрахункова швидкість вітру;

vm - середня швидкість вітру;

χ - змочений периметр;

t - товщина облицювання;

п - коефіцієнт шорсткості;

С - коефіцієнт Шезі;

Кul - коефіцієнт земельного використання;

Кday -коефіцієнт використання робочого часу
доби;

γ l - коефіцієнт, який враховує втрати робочого
часу через метеорологічні умови.


Додаток В

(обов'язковий)

Перелік нормативних документів, на які є посилання в ДБН

У цих нормах наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-10-95 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікацій об­ладнання, виробів і матеріалів;

ДБН А.2.2-1-95 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування;

ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва;

ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення;

ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва;

ДБН 360-92 Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень;

• СНіП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий

зданий и сооружений;

• СНіП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик;

• СНіП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений;

• СНіП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений;

• СНіП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;

• СНіП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

• СНіП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов;

• СНіП 2.05.02-85 Автомобильные дороги;

• СНіП 2.05.03-84* Мосты и трубы;

• СНіП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяй­ственных предприятиях и организациях;

• СНіП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования;

• СНіП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов);

• СНіП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов;

• СНіП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные;

• СНіП 2.06.07-87 Подпорные стенки, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения;

• СНіП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

• СНіП І1-39-79 Железные дороги колеи 1520 мм;

• СНіП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;

• СНіП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты;

• СНіП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

• СНіП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные;

• СНіП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве;

• СНіП ІІІ-42-80 Магистральные трубопроводы;

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи;

СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 - 500 Кв;

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог;

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов;


СН 478-80 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассо­вых

труб;

ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.3.036-84 ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности;

ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения;

ГОСТ 17.1.3.04-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами;

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами;

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод;

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями;

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методике определения загрязняющих веществ;

ГОСТ 17.4.3.05-86 Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения;

ГОСТ 539-80 Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия;

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод;

ГОСТ 9583-75 Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного ли­тья. Технические условия;

• ГОСТ 11920-93 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включитель­но. Технические условия;

ГОСТ 12586.0-83 Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия;

ГОСТ 12586.1-83 Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры;

ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости;

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости;

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;

ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные по­ложения;

ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологиче­ские допуски;

ГОСТ 21780-83 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности;

• РСН 320-86 Планування, забудова та благоустрій виробничих зон сільських населених пунктів Української РСР;

• ВСН 33-2.2.03-85 Мелиоративные системы и сооружения. Дренаж на орошаемых землях;

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования;

• ТУ 14-3-1247-83 Трубы чугунные напорные под резиновую манжету;

• ТУ УЗЗ. 01035495-268-97 Труби сталеві з антикорозійним покриттям;


• Пособие к ВСН 33-2.1.05-90 Гидрогеологические прогнозы. Утверждено приказом В/О "Союзводпроект" от

4.08.87 г. № 252;

• "Инструкция по проектированию и выращиванию защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйст­венных предприятий Украинской ССР". Утверждена Министерством сельского хозяйства УССР и Министер­ством лесного хозяйства УССР. Киев - 1979;

• "Правила прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом меліоративних і водогосподарських об'єктів державного замовлення". Затверджені Мінсільгоспродом України (лист від 31.08.93 р. № 37-4-12/4996) і Держводгоспом України (лист ЮГ/8-364 від 13.09.93 р.) та погоджені з Міністерством у справах будівництва і архітектури України (лист № 7/6-59 від 18.09.93 р.)

• "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)". Согласованы с Госстроем СССР 13 января 1977 г. Утвер­ждены Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 октября 1979 г. Издание 6-е Москва. Энергоатом- издат. 1987.


Додаток Д

(рекомендований)

Зрошувальні норми сільськогосподарських культур

Таблиця Д.1 - Зрошувальні норми сільськогосподарських культур при водозберігаючих режимах зрошення (за кліматичними зонами України)Зрошувальна норма, м3/га

Культура

Забезпеченість, %

Південний Степ

Північний Степ

Лісостеп

Озима пшениця

95

2200-2300

2200-2300

1700-1800


75

1700-1800

1700-1800

1500-1600

Озимий ячмінь

95

1700-1800

1700-1800

1500-1600


75

1200-1300

1200-1300

1000-1100

Зернові ярі

95

1400-1600

1300-1500

1200-1400


75

1200-1400

1100-1300

1000-1200

Кукурудза на зерно:

ранньо- та середньостиглі гібриди

95

2000-2300

1800-2100

1500-1800


75

1700-2000

1500-1800

1200-1500

середньопізні та пізньостиглі гібриди

95

2500-2800

2300-2500

-


75

2300-2500

2100-2300

-

Люцерна під посів ячменю або кукурудзи

95

1300-1600

1200-1500

1200-1400

на зелений корм

75

1000-1500

1000-1500

1000-1200

Люцерна після збирання ярого ячменю

95

2400-3000

2000-2500

1300-1500

або кукурудзи на зелений корм

75

1800-2400

1600-2000

1000-1200

Люцерна другого року життя

95

3400-3800

2900-3400

2600-3000


75

3100-3400

2600-3100

2100-2400

Люцерна третього року життя

95

3000-3300

2400-2900

2100-2400


75

2500-3000

2000-2500

1700-2000

Кукурудза на силос

95

2500-2800

2300-2500

1800-2000


75

2300-2500

2100-2300

1600-1800

Цукровий та кормовий буряк

95

3200-3700

2400-2900

2200-2600


75

2800-3300

1900-2500

1700-2300

Соя: ранні та середньоранні сорти

95

2300-2600

2100-2300

2100-2300


75

2100-2500

1900-2100

1900-2100

середньостиглі сорти

95

2600-3000

2300-2500

-


75

2300-2800

2200-2500

-

Томат посівний

95

2900-3200

2700-3000

2600-2800


75

2400-2700

2200-2500

2100-2300

Капуста

95

3700-4000

3300-3600

2600-2900


75

3300-3600

2900-3200

2200-2500

Огірки

95

3400-3900

2700-3200

2200-2700


75

3000-3500

2300-2800

1800-2300

Пожнивно кукурудза та злаково-бобові

95

2200-2400

1700-1900

1400-1600

(капустяні) суміші на зелений корм

75

1800-2000

1300-1500

1000-1200


Таблиця Д.2 - Орієнтовані значення поливної норми садів (для зволоження метрового шару грунту), м3/га

Різниця між показ­никами ПВ та

Щільність грунту, г/см3


вологістю грунту перед поливом, %

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

4,0

480

500

520

540

560

580

600

620

640

4,2

504

525

546

567

588

609

630

651

672

4,4

528

550

572

594

616

638

660

682

704

4,6

552

575

598

611

644

687

690

713

736

4,8

575

600

624

648

672

696

720

744

768

5,0

600

625

650

675

700

725

750

775

800

5,2

624

650

676

702

728

754

780

806

832

5,4

643

675

702

729

756

783

810

837

864

5,6

672

700

728

756

784

812

840

868

896

5,8

696

725

754

783

812

841

870

899

928

6,0

720

750

780

810

840

870

900

930

960

6,2

744

765

806

837

868

899

930

961

992

6,4

768

800

832

864

896

928

960

992

1024

6,6

792

825

858

891

924

957

990

1023

1056

6,8

816

850

884

918

952

986

1020

1054

1088

7,0

840

875

910

945

980

1015

1050

1085

1120