ДСТУ 3760:2006. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ АРМАТУРНИЙ ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

in

in

in

<B

о

о

(N

Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ 3760:2006

Changed with the DEMO VERSION of C/^|$A^Oi^K|IMiWe(http://www.cadkas.com).

Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

LQOZ ‘MHied>ix і-йвЬ'нва.оаижоиожсІзІт'

HHiBdHAdatfotf«oMiEidaaeBgadiцэонэвиаaedu«HHsaoiu/Uada онаооою

OHeHodogec Airoatotf олониіНіфо eeg l!t1Бndoфнl хиіоон химв-чВАд вн oaoxiOBh иь (нхоїнаои ojoii иlввAжBo^oaoucod | иlвaAжвdиJ. ‘BiBawdoaitfig •!aвжdэtf чіижаивн інаиАхоВ иаВ вн иэоновиа oaBdu

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

86-09Ze AlOtr AHIlAIVe VH £

■d 9002 «Hb-Adj u Wa HHiedxA АхсІвУнвхоаижоиожсІву свхвн :Ц00ННИЬ ОНVWh2

•нхяі WUPM ‘vLiWitw .<‘lewedem'a .‘(nxgodeod xHHaidax) >іЛвн

'.АрІ uZ Z:оннэ1эЛах 01 loxHedAxoo ‘V iBMuegnd 'Э :хАен нхэх Внвх ‘яоэ.1о ІЛІ

■яЛвн НХ9І Внвх aoi!d>i q іхЛвн нхаї Внвм ‘aaemoaadx ‘U ‘хАвн нхэх d-B ‘аомиі/>| пі Меи НХЭ1 tfHBX ‘хЛхах V іаоИяииж 'ІЛІ :н!XЯнЛJ -| іхЛвн нхах d-tf ‘аохвтяиод а :и>ІИНдОвЄО^

Hw« ч.,W^«HlhxAdiOHOxхинноіадоєїивеni/tfBdAiBw

мУпргч? ^‘''-“id !!5M9Hd>j ШІО ивіхіїлі» iva ‘HHiBdxA HVH iiJdAixBiaw lOHdoh xAi

‘>11) «ji/Bxo B1 АнАавь e BjhxAt/odu втн] 'ngodna шаі/вхаїлі ‘AtfBuxo ojowoxAd uuV ngodMa

HHHaHhiwcowdai nnaoidoo xBxodu ‘ииаоюии iBxodu ‘нАавь» isijwox ииньтхаї :0H3l/g0dS0d t

vgovut/3d3u

900Z:09Z€ А10І/

ЗМІСТ

с,

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. КласифікаціяЗ
 5. Основні параметри і розміриЗ
 6. Загальні технічні вимоги6
  1. Основні показники і характеристики6
  2. Характеристики, встановленізазгодою виробника зі споживачем8
 7. Вимоги.безпеки та охорони довкілля8
 8. Маркування8
 9. Пакування9
 10. Правила приймання9
 11. Методи контролювання10
 12. Транспортування та зберігання11

Додаток А Рекомендовані марки сталі для виробництва арматурного прокату11

Додаток Б Розраховування відносної площі зминання поперечних виступів12

Додаток В Вимоги до зварюваності арматурного прокату13

Додаток Г Вимоги тривкості до корозійного розтріскування арматурного прокату13

Chang^)59ljlj^t)^ 14

Додаток Е Вимоги до статистичних показників характеристик міцності15

Додаток Ж Вимоги до випробовування на згинання з розгинанням16

Додаток И Схема прокатного маркування продукції підприємств України16

Додаток К Бібліографія:17

ДСТУ 3760:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ АРМАТУРНИЙ ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Загальні технічні умови

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие технические условия

ROLLED PRODUCTS FOR REINFORCEME'^'^ OF FERROCONCRETE STRUCTURES

General specification

Чинний від 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

зобетонних конструкцій.

Вимоги до безпечності арматурного прокату викладено в розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2953-94 Сталь арматурна. Методи випробування згинанням та розгинанням

ДСТУ 2651.2005 (ГОСТ 380-2005) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування транспортування та зберігання’

ДСТУ 4042-2001 Прокат арматурний. Метод випробування на втому ДСТУ ISO 7438:2005 Матеріали металеві. Методи випробування на згин ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежна та вибухова безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі Технічні умови)

ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент (Прокат сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент)

Видання офіційне

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбирання проб, заготовок і зразків для механічних і технологічних випробовувань)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чугун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначання хімічного складу)

ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение (Сталь арматурна. Методи випробовування на. розтяг)

ГОСТ 12344-2003 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання вуглецю)

ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ISO 671:1982, ISO 4935:1989) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання сірки

ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные.

Методы определения кремния (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання кремнію)

ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання фосфору)

ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання марганцю)

ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання хрому)

ДСТУ ГОСТ 12351:2003 (ISO 4942:1988, ISO 9647:1989) Сталі леговані та високолеговані. і Методи визначання-ванадію

ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання нікелю)

ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання молібдену)

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди- (Сталі леговаАІт»ВЙ9ІШЛ//-іЩіРШІ^-^NOISdiAеідчим^ебивчо

ДСТУ ГОСТ 12358:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання миш’яку ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) Стали углеродистые легированные и высоколегированные. Методы определения азота (Сталі вуглецеві леговані та високолеговані. Методи визначання азоту)

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры (З’єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкція і розміри)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізування).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

 1. характеристична величина

Нормоване значення показника властивостей прокату, яке гарантується з заданою забезпеченістю

 1. зварюваність

Металевий матеріал вважають таким, що піддається зварюванню до встановленого ступеня за даних процесів і для даної мети, коли зварюванням досягають металевої цілісності за відповідного технологічного процесу, щоб зварювані деталі відповідали технічним вимогам як відносно їх власних якостей, так і відносно їхнього впливу на конструкцію, яку вони утворюють

 1. тривкість до корозійного розтріскування

Здатність металу не руйнуватися протягом певного часу за спільної дії розтягувальних напружень і агресивних середовищ

 1. вуглецевий еквівалент

Умовний показник зварюваності сталі, виражений у вигляді суми масових часток вуглецю і зведених до вмісту вуглецю масових часток легувальних елементів у сталі

 1. прокат арматурний періодичного профілю

Прутки з рівномірно змінюваною за довжиною формою поперечного перерізу

 1. кут нахилу поперечних виступів

Кут, утворений проекцією поперечного виступу на площину, що проходить через поздовжню вісь прутка, і цією віссю

 1. крок поперечних виступів

Відстань між центрами двох сусідніх поперечних виступів, виміряна паралельно до осі прутка

 1. висота виступів

Найбільша відстань від верхньої точки на виступі (поздовжньому або поперечному) до поверхні тіла прутка, вимірювана у напрямку, перпендикулярному до поздовжньої осі прутка

 1. номінальний діаметр

Діаметр рівновеликого за площею поперечного перерізу круглого прутка

 1. номінальна площа поперечного перерізу

Площа круга, визначена за номінальним діаметром

 1. відносна площа зминання поперечних виступів

Відношення площі проекцій поперечних виступів на площину, перпендикулярну до осі прутка, до добутку периметра прутка номінального діаметра і кроку цих виступів

 1. тіло прутка

Частина арматурного прокату без поперечних і поздовжніх виступів

 1. службові властивості

Якісні характеристики арматурного прокату, які проявляються в процесі переробляння і експлуатування.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

 1. Арматурний прокат (A) поділяють на класи залежно від показника механічних властивостей (встановленого стандартом нормованого значення умовної чи фізичної границі плинності в Н/мм^) та службових властивостей.

Залежно від службових властивостей прокат поділяють на:

 • зварюваний (індекс С);
 • незварюваний (без індекса С);.
 • тривкий до корозійного розтріскування під напругою (індекс К);
 • нетривкий до корозійного розтріскування (без індекса К);
 • зварюваний та тривкий до корозійного розтріскування під напругою (індекс СК).
  1. Арматурний прокат виготовляють класів: А240С — з гладким профілем, А400С, А500С, АбОО, А600С, А600К, А800, А800К, А800СК і А1000 — з періодичним профілем.
 1. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ
  1. Арматурний прокат гладкого профілю виготовляють номінальним діаметром від 5,5 мм до 40 мм, періодичного профілю — від 6,0 мм до 40 мм. Номенклатуру профілів і класів прокату наведено в додатку А.

Арматурний прокат постачають у прутках і мотках.

Вид постачання арматурного прокату зазначають у замовленні (контракті).

 1. Арматурний прокат гладкого профілю виготовляють згідно з ГОСТ 2590 звичайної точності, періодичного профілю — за рисунком 1. Прутки повинні мати поперечні виступи серповидної форми, які не з’єднуються з поздовжніми виступами (рисунок 1а). З’єднання кінців поперечних виступів з основою поздовжнього ребра не є бракувальною ознакою. Поздовжні виступи не обов’язкові (рисунок 16).
  1. Номінальний діаметр арматурного прокату, площа поперечного перерізу, маса одного метра довжини прокату і допустимі відхили за масою повинні відповідати нормам, наведеним у таблиці 1. Допустимо виготовлення прокату проміжних розмірів і з іншими періодичними профілями, при цьому граничні відхили та показники геометричних розмірів профілю повинні задовольняти вимоги до профілів найближчого меншого номінального діаметра.

А

t

t

t

І

т ^

А—А

а)

i-avop

Б—Б

01Д ІДІМ рабивчо

В—В

б)

Рисунок 1

Таблиця 1

Номінальний діаметр прокату, d„, мм

Діаметр (розрахунковий), d, мм

Номінальна площа поперечного перерізу мм2

Маса 1 метра довжини прокату

розрахункове значення, кг

граничний відхил, %

5,5

23,8

0,187

6,0

5,5

28,3

0,222

±8.0

8,0

7,5

50,3

0,395

10,0

9,0

78,5

0,617

12,0

10,9

113,0

0,888

+ 5,0/-6,0

14,0

12,6

154,0

1,21

16,0

14,8

201,0

1,58

18,0

16,6

254.0

2,00

20,0

18,5

314,0

2,47

22,0

20,8

380,0

2,98

25,0

23,2

491,0

3,85

±4,5

28,0

25,6

616,0

4,83

32,0

30,6

804,0

6,31

36,0

34,3

1018,0

7,99

40,0

38,2

1256,0

9,86

Примітка. Маса прутка в кг обчислена для номінальних діаметрів за густини сталі, що дорівнює 7,85 кг/дм^. —^ 1

 1. Вимоги до основних геометричних розмірів профілю наведено в таблиці 2. bhanged with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).