НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ АРМАТУРНИЙ

ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ

КОНСТРУКЦІЙ

Загальні технічні умови

(ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ 3760:2006

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4), Інститут чорної металургії НАН України, ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг», НДІБК Держбуд України, ТК «Арматура для залізобетонних конструкцій»

РОЗРОБНИКИ: В. Большаков, д-р техн. наук; I. Гунькін; М. Жильцов; А. Кекух, канд. техн. наук; Ю. Климов, д-р техн. наук; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; В. Крітов, канд. техн. наук; М. Омесь, канд. техн. наук; Є. Рибалка; А. Сокуренко; Ю. Хрустенко; Ю. Худик, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Шеремет, канд. техн. наук

  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 грудня 2006 p. № 343 з 2007-10-01
  2. НА ЗАМІНУ ДСТУ 3760-98

ЗМІСТ

1 Сфера застосування5

2 Нормативні посилання5

3 Терміни та визначення понять6

4 Класифікація7

5 Основні параметри і розміри7

6 Загальні технічні вимоги10

6.1 Основні показники і характеристики10

6.2 Характеристики, встановлені за згодою виробника зі споживачем12

7 Вимоги безпеки та охорони довкілля12

8 Маркування13

9 Пакування13

10 Правила приймання13

11 Методи контролювання14

12 Транспортування та зберігання15

Додаток А (довідковий) Рекомендовані марки сталі для виробництва арматурного прокату16

Додаток Б (обов'язковий) Розраховування відносної площі зминання поперечних виступів17

Додаток В (обов'язковий) Вимоги до зварюваності арматурного прокату18

Додаток Г (обов'язковий) Вимоги тривкості до корозійного розтріскування арматурного прокату19

Додаток Д (обов'язковий) Правила приймання прокату за характеристичними величинами20

Додаток Е (обов'язковий) Вимоги до статистичних показників характеристик міцності22

Додаток Ж (довідковий) Вимоги до випробування на згинання з розгинанням24

Додаток И (довідковий) Схема прокатного маркування продукції підприємств України25

Додаток К (довідковий) Бібліографія27

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

77 МЕТАЛУРГІЯ

Код УКНД 77.140.15

до ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С. II

Передмова

РОЗРОБНИКИ: В. Большаков, д-р техн. наук, І. Гунькін, М. Жильцов, А. Кекух, канд. техн. наук, Ю. Климов, д-р техн. наук, П. Кривошеєв, канд. техн. наук, В. Крітов, канд. техн. наук, М. Омесь, канд. техн. наук, Є. Рибалка, А. Сокуренко, Ю. Хрустенко, Ю. Худик, канд. техн. наук (керівник розробки), В. Шеремет, канд. техн. наук

РОЗРОБНИКИ В. Большаков, д-р техн. наук, І. Гунькін, М. Жильцов, А. Кекух, канд. техн. наук, Ю. Климов, д-р техн. наук, П. Кривошеєв, канд. техн. наук, В. Крітов, канд. техн наук, М. Омесь, канд. техн. наук, І. Полуновський, Є. Рибалка, А. Сокуренко, Ю. Хрустенко, Ю. Худик, канд. техн. наук (керівник розробки), В. Шеремет, канд. техн. наук

(ІПС № 4-2007)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ АРМАТУРНИЙ

ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Загальні технічні умови

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ

ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие технические условия

ROLLED PRODUCTS FOR REINFORCEMENT

OF FERROCONCRETE STRUCTURES

General specification

Чинний від 2007-10-01

1 Сфера застосування

Цей стандарт поширюється на прокат арматурний гладкого та періодичного профілю діаметром від до , призначений для армування звичайних і попередньо напружених залізобетонних конструкцій.

Вимоги до безпечності арматурного прокату викладено в розділі 7.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2953-94 Сталь арматурна. Методи випробування згинанням та розгинанням

ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-2005) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4042-2001 Прокат арматурний. Метод випробування на втому

ДСТУ ISO 7438:2005 Матеріали металеві. Методи випробування на згин

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежна та вибухова безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент (Прокат сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент)

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбирання проб, заготовок і зразків для механічних і технологічних випробовувань)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чугун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначання хімічного складу)

ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение (Сталь арматурна. Методи випробовування на розтяг)

ГОСТ 12344-2003 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання вуглецю)

ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ISO 671:1982, ISO 4935:1989) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання сірки

ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання кремнію)

ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання фосфору)

ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання марганцю)

ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання хрому)

ДСТУ ГОСТ 12351:2003 (ISO 4942:1988, ISO 9647:1989) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ванадію

ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання нікелю)

ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання молібдену)

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання міді)

ДСТУ ГОСТ 12358:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання миш'яку

ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) Стали углеродистые легированные и высоколегированные. Методы определения азота (Сталі вуглецеві леговані та високолеговані. Методи визначання азоту)

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры (З'єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкція і розміри)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізування).

3 Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1характеристична величина

Нормоване значення показника властивостей прокату, яке гарантується з заданою забезпеченістю

3.2зварюваність

Металевий матеріал вважають таким, що піддається зварюванню до встановленого ступеня за даних процесів і для даної мети, коли зварюванням досягають металевої цілісності за відповідного технологічного процесу, щоб зварювані деталі відповідали технічним вимогам як відносно їх власних якостей, так і відносно їхнього впливу на конструкцію, яку вони утворюють

3.3тривкість до корозійного розтріскування

Здатність металу не руйнуватися протягом певного часу за спільної дії розтягу вальних напружень і агресивних середовищ

3.4вуглецевий еквівалент

Умовний показник зварюваності сталі, виражений у вигляді суми масових часток вуглецю і зведених до вмісту вуглецю масових часток легувальних елементів у сталі

3.5прокат арматурний періодичного профілю

Прутки з рівномірно змінюваною за довжиною формою поперечного перерізу

3.6кут нахилу поперечних виступів

Кут, утворений проекцією поперечного виступу на площину, що проходить через поздовжню вісь прутка, і цією віссю

3.7крок поперечних виступів

Відстань між центрами двох сусідніх поперечних виступів, виміряна паралельно до осі прутка

3.8висота виступів

Найбільша відстань від верхньої точки на виступі (поздовжньому або поперечному) до поверхні тіла прутка, вимірювана у напрямку, перпендикулярному до поздовжньої осі прутка

3.9номінальний діаметр

Діаметр рівновеликого за площею поперечного перерізу круглого прутка

3.10номінальна площа поперечного перерізу

Площа круга, визначена за номінальним діаметром

3.11відносна площа зминання поперечних виступів

Відношення площі проекцій поперечних виступів на площину, перпендикулярну до осі прутка, до добутку периметра прутка номінального діаметра і кроку цих виступів

3.12тіло прутка

Частина арматурного прокату без поперечних і поздовжніх виступів

3.13службові властивості

Якісні характеристики арматурного прокату, які проявляються в процесі переробляння і експлуатування.

4 Класифікація

4.1Арматурний прокат (А) поділяють на класи залежно від показника механічних властивостей (встановленого стандартом нормованого значення умовної чи фізичної границі плинності в Н/мм2) та службових властивостей.

Залежно від службових властивостей прокат поділяють на:

  • зварюваний (індекс С);
  • незварюваний (без індекса С);
  • тривкий до корозійного розтріскування під напругою (індекс К);
  • нетривкий до корозійного розтріскування (без індекса К);
  • зварюваний та тривкий до корозійного розтріскування під напругою (індекс СК).

4.2Арматурний прокат виготовляють класів: А240С – з гладким профілем, А400С, А500С, А600, А600С, А600К, А800, А800К, А800СК і А1000 – з періодичним профілем.

5 Основні параметри і розміри

5.1Арматурний прокат гладкого профілю виготовляють номінальним діаметром від до , періодичного профілю – від до . Номенклатуру профілів і класів прокату наведено в додатку А.

Арматурний прокат постачають у прутках і мотках.

Вид постачання арматурного прокату зазначають у замовленні (контракті).

5.2Арматурний прокат гладкого профілю виготовляють згідно з ГОСТ 2590 звичайної точності, періодичного профілю – за рисунком 1. Прутки повинні мати поперечні виступи серповидної форми, які не з'єднуються з поздовжніми виступами (рисунок 1а). З'єднання кінців поперечних виступів з основою поздовжнього ребра не є бракувальною ознакою. Поздовжні виступи не обов'язкові (рисунок 1б).

5.3 Номінальний діаметр арматурного прокату, площа поперечного перерізу, маса одного метра довжини прокату і допустимі відхили за масою повинні відповідати нормам, наведеним у таблиці 1. Допустимо виготовлення прокату проміжних розмірів і з іншими періодичними профілями. При цьому граничні відхили та показники геометричних розмірів профілю повинні задовольняти вимоги до профілів найближчого меншого номінального діаметра.

Рисунок 1

Таблиця 1

Номінальний діаметр прокату, dн, мм

Діаметр (розрахунковий), d, мм

Номінальна площа поперечного перерізу, мм2

Маса довжини прокату

розрахункове значення, кг

граничний від хил, %

5,5

23,8

0,187

6,0

5,5

28,3

0,222

±8,0

8,0

7,5

50,3

0,395

10,0

9,0

78,5

0,617

12,0

10,9

113,0

0,888

+ 5,0/-6,0

14,0

12,6

154,0

1,21

16,0

14,8

201,0

1,58

18,0

16,6

254,0

2,00

20,0

18,5

314,0

2,47

22,0

20,8

380,0

2,98

25,0

23,2

491,0

3,85

±4,5

28,0

25,6

616,0

4,83

32,0

30,6

804,0

6,31

36,0

34,3

1018,0

7,99

40,0

38,2

1256,0

9,86

Примітка. Маса прутка в кг обчислена для номінальних діаметрів за густини сталі, що дорівнює 7,85 кг/дм3.