НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ш

СМ

to

о

о

сч

яйця ПЕРЕПЕЛИНІ ХАРЧОВІ ТА ІНКУБАЦІЙНІ

Технічні умови ДСТУ 4656:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО; Інститут птахівництва Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: В, Бреславець, д-р с.-г наук; О. Гадючко, канд. с.-г наук; Д. Гриценко (керівник розробки): Г ермішко; В. Ковач; Ю. Петров

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ; наказ Держспоживстандарту України від 1 серпня 2006 р, № 227
 2. НА ЗАМІНУ РСТ УССР 2001-90 та ДСТУ 2022-91 у частині вимог до перепелиних яєць

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Класифікація2
 5. Технічні вимоги2
 6. Вимоги щодо безпеки5
 7. Вимоги щодо охорони довкілля5
 8. Маркування 5
 9. Пакування6
 10. Правила транспортування та зберігання7
 11. Методи контролювання7
 12. Правила приймання 8
 13. Гарантії виробника9

Додаток А Інформаційні дані про поживну та енергетичну цінність (калорійність)

харчових перепелиних яєць(100 г яєчної маси)9

Додаток Б Паспорт якості (для харчовихперепелиних яєць) 10

Додаток В Бібліографія10

т;/.' П

ФОН

Р1ВНЕНГЫ.0Г01,:

ДСТУ 4656:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯЙЦЯ ПЕРЕПЕЛИНІ ХАРЧОВІ ТА ІНКУБАЦІЙНІ

Технічні умови

ЯЙЦА ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ И ИНКУБАЦИОННЫЕ

Технические условия

■ QUAIL TABLE AND HATCHABLE EGGS

Specifications

Чинний від гООТ-ОТ-О"!

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на перепелині яйця, призначені для харчування населення і промислового переробляння в Україні, а також для постачання на експорт, та на перепелині інкубаційні яйця, які використовують для виведення молодняку.
 2. Цей стандарт установлює вимоги щодо якості перепелиних харчових та інкубаційних яєць
 3. Вимоги щодо безпечності харчових перепелиних яєць та безпеки виробництва харчових та інкубаційних перепелиних яєць викладено у 5.2.5 — 5.2.7 та розділах 6, 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2022-91 Яйца гусей, цесарок, перепелок инкубационные. Технические условия {Яйц:.- гусей, цесарок, перепілок інкубаційні. Технічні умови)

ДСТУ 3147-95 Коди І кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 4533:2006 Птахівництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4687:2006 Комбікорми, премікси, вітамінні препарати, продукція птахівництва. Ме^гс ди визначання вітамінів А, Е, Вгта каротиноїдів

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції і послуг

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное, Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера, Правила контроля качества воздуха насе ленных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых от раслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з дерево ни та деревних матеріалів для продукції харчової промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

Видання офіційне

■ ФОН^' '

?ІВНЕН5 АОі - дТТИ

ГОСТ 12301-81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Коробки 3 картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови) ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности, Технические условия {Ящики 3 гофрованого картону для продукції м’ясної та молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые, Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 25929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30364.2-96 Продукты яичные. Методы микробиологического контроля (Продукти яєчні. Методи мікробіологічного контролювання).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення, установлені ДСТУ 4533.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Залежно від призначеності перепелині яйця поділяють на:
 • харчові:
 • інкубаційні.
  1. Залежно від якості харчові перепелині яйця поділяють на:
 • призначені для реалізації;
 • переробні.
  1. Залежно від подальшого використання виведеного молодняка інкубаційні перепелині яйця поділяють на:
 • яйця для відтворювання племінних стад;
 • яйця для відтворювання промислових стад.
  1. Код ДКПП для харчових та інкубаційних перепелиних яєць згідно з ДК 016 — 01.24.20.600.
 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Перепелині харчові та інкубаційні яйця повинні відповідати вимогам цього стандарту та ветеринарно-санітарним правилам, що чинні на птахівницьких підприємствах [1].
  2. Перепелині яйця харчові
   1. За фізичними та органолептичними показниками харчові перепелині яйця, призначені для реалізації, повинні відповідати вимогам таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні та фізичні показники харчових яєць

Показники

1 Характеристика

Методи контролювання

Зовнішній вигляд

Шкаралупа чиста, непошкоджена, без слідів крові чи посліду

Згідно 3 11.1

Стан білка

Густий, світлий, прозорий

Стан жовтка

Ледь видимий, контури не чітко окреслені, займає центральне положення, малорухливий під час обертання яйця, без кров’яних плям або смужок

Згідно 3 11.2 1

Маса 1

не менше НІЖ , г

10

Згідно 3 11.3 І

Маса 10 яєць,

не менше НІЖ , г

100

Густина яєць, не менше ніж, г/см^

1,065

Згідно 3 11,4

Примітка. В партії може бути не більше ніж 5 % яєць з відхилами від вимог таблиці. і

 1. Для промислового переробляння на продукти харчування використовують харчові перепелині яйця без стороннього запаху і ознак псування вмісту (білка та жовтка):
 • яйця масою менше ніж 10 г, які за рештою показників відповідають вимогам цього стандарту;
 • забруднені — яйця, які за чистотою шкаралупи не відповідають вимогам показників, наведених у таблиці 1, Такі яйця обробляють мийними засобами, що дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України, відповідно до технологічної інструкції, затвердженої у встановленому порядку;
 • яйця, які мають порушення цілісності шкаралупи («насічка», «м’ятий бік») без пошкодження підшкаралупних оболонок;
 • биті яйця з пошкодженням підшкаралупних оболонок і частковим витіканням білка, але за умови збереження цілісності жовткової оболонки використовують безпосередньо на підприємстві- виробнику;
 • яйця, які мають вади шкаралупи (вапняні нарости, шорсткість, зморшки тощо).
  1. Перепелині яйця, які не відповідають 5.2.1 і 5.2.2 або які зберігали протягом часу, що перевищує гарантійні строки зберігання, переробляють на кормове борошно або утилізують.
   1. За мікробіологічними показниками харчові перепелині яйця повинні відповідати показникам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Мікробіологічні показники

Назва показника

Норма

Метод контролювання

Кількість мезофільно-аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ), КУО/г, не більше ніж

5 Ю""

Згідно 3 гост 30364.2

Бактерії групи кишкових паличок (БҐКП) (колі-форми) в 0,1 г

Не дозволено

Патогенні мікроорганізми, зокрема роду Salmonella в (5 х 25) г

Не дозволено

Примітка. Для аналізування використовують лише жовток яєць.

 1. Вміст токсичних елементів, афлатоксину Ві, гормональних препаратів, антибіотиків та пестицидів, радіонуклідів у харчових перепелиних яйцях не повинен перевищувати рівнів, встановлених МБВ № 5061 [2], ДСанПіН 8.8.1.2,3.4-000 [3], наведених у таблиці 3.
  1. Вміст радіонуклідів у харчових яйцях не повинен перевищувати рівнів, встановлених ГН 6.6.1.1-130 [4],

Таблиця З — Показники безпеки харчових перепелиних яєць

Назва показника

Максимально допустим! рівні, мг/кг, не більше ніж

Методи

контролювання

Масова частка свинцю

0,30

Згідно 3 гост 30178, ГОСТ 26932

Масова частка кадмію

0.01

Згідно 3 ГОСТ 30178. ГОСТ 26933

Масова частка ртуті

0,02

Згідно 3 ГОСТ 26927

Масова частка міді

3,00

Згідно 3 ГОСТ 30178, ГОСТ 26931

Масова частка цинку

50,00

Згідно 3 ГОСТ 30178, ГОСТ 26934

Масова частка миш’яку

0,10

Згідно 3 ГОСТ 26930

Масова частка антибіотиків тетрациклінової групи а 0,01 г

Не дозволено

Згідно 3 MB № 3049 [15] j

[

Масова частка антибіотиків групи стрептоміцину в 0,5 г j

Не дозволено

Масова частка афлатоксину Ві в 0,005 г

Не дозволено

Згідно 3 MB Ns 4082 [13]

Масова частка базудину ; Не дозволено

Згідно 3 ДСанПіН 8,8,1,2.3.4.-000 [3]

Масова частка ДДТ та його метаболітів

0,1

Масова частка карбофосу

Не дозволено

Масова частка метафосу

Не дозволено

Масова частка хлорофосу

Не дозволено

 1. Перепелині яйця інкубаційні
  1. Якість перепелиних інкубаційних яєць оцінюють за фізичними, хімічними, морфологічними та зоотехнічними показниками, наведеними у таблиці 4.

Таблиця 4 — Показники якості перепелиних інкубаційних яєць

Назва показника

І Норма

і Методи контролювання |

Фізичні показники:

Маса яєць для відтворювання племінних та батьківських стад, г

[ 11—16

Згідно

Маса яєць для відтворювання промислового стада, г

10—16

3 11,3

Висота повітряної камери, мм, не більше ніж

0,8

Згідно 3 11.5.2

Хімічні показники:

Вміст вітамінів, мкг/г, не менше ніж;

у жовтку: каротиноїдів

і 15

І

вітаміну А

1 «

Згідно

вітаміну Вг

І ^

3 11.5.1

у білку; вітаміну Вг

3

Морфологічні показники:

індекс форми яєць, %

76—79

Згідно 3 11.5.2

густина яєць, г/см^, не менше ніж

1,060

товщина шкаралупи, мм, не менше ніж

0,18

Зоотехнічні показники;

Заплідненість яєць. %, не менше ніж

85

Згідно 3 11.5.1

Вивід молодняку. %. не менше ніж

65