У разі виникнення розбіжностей під час розроблення технічної документації на зразок для їх усунення замовник має звернутися до базових організацій науково-технічної діяльності центрального органу виконавчої влади з питань будівництва для прийняття остаточного рішення.

Фрагмент має бути побудований замовником випробувань відповідно до вимог технічної документації на цей фрагмент за технологією, яка відповідає такій, що використовується для виготовлення реального об'єкта.

Фрагмент приймається з технічною документацією на зразок та оформлюється "Актом приймання зразка до вогневих випробувань" за участю представника випробувальної лабораторії, замовника, а також центральних органів державного пожежного нагляду та будівництва.

Випробування фрагмента мають бути проведені не раніше ніж за 28 діб після його побудови.

Копія поданої до випробувальній лабораторії технічної документації на фрагмент має бути обов'язковою складовою протоколу випробувань.

7.1.2 Конструкція фрагмента має задовольняти такі вимоги:

-для багатоповерхових будівельних об'єктів мати не менше трьох поверхів;

 • об'ємно-планувальне рішення має бути розроблено на підставі проектної документації набудівельний об'єкт;
 • несучі та огороджувальні конструкції повинні мати найменшу межу вогнестійкості серед од-нойменних конструкцій за проектною документацією; статичні навантаження на несучі конструкціїфрагмента мають бути еквівалентними статичним навантаженням на об'єкт;
 • конструктивні рішення вузлів з'єднання мають відповідати прийнятим у проектній документаціїна будівельний об'єкт;

5

- приміщення, в якому розташовують модельне вогнище пожежі, має бути відокремлено від навколишнього середовища відповідно до проектних рішень будівельного об'єкта.

7.2 Перевірка фрагмента на відповідність до технічної документації

До початку будівництва фрагмента замовник повинен подати до випробувальної лабораторії повний комплект технічної та проектної документації на фрагмент, в якому мають бути опис, технічні рисунки й схеми конструктивного та об'ємно-планувального рішення фрагмента, будівельних конструкцій, вузлових з'єднань, перелік використаних матеріалів та виробів із зазначенням виробників та торговельних найменувань, розрахунок та схема розташування навантажень на конструкції фрагмента, протоколи випробувань матеріалів та конструкцій, які підтверджують відповідність їх характеристик тим, що прийняті у проекті. Лабораторія повинна контролювати процес виготовлення фрагмента в обсягах і в терміни, обумовлені замовником, відповідно до поданої документації. Після закінчення будівництва лабораторія повинна перевірити відповідність фрагмента поданій документації. Результати перевірки мають бути надані у протоколі випробувань.

8 ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

8.1 Установлення термопар

 1. До початку проведення випробувань встановлюють термопари для вимірювання темпе-ратури навколишнього середовища в об'ємі приміщення, де розташоване пожежне навантаження, набудівельних конструкціях (перекритті, стінах, перегородках, колонах, пілонах).
 2. Для вимірювання температури навколишнього середовища та температури в об'ємі примі-щення з пожежним навантаженням використовують термопари, конструкцію яких надано у Б.1.1ДСТУ Б В.1.1-4. Вимірювальний спай термопари для вимірювання температури навколишнього се-редовища встановлюють відповідно до 6.3.2 цього стандарту. Вимірювальні спаї термопар у при-міщенні з пожежним навантаженням встановлюють не менше ніж у дев'яти місцях. При цьому неменше ніж п'ять термопар має бути розташовано у горизонтальній площині на відстані 100 мм ±10 ммвід поверхні стель та стін; одна з цих термопар має бути розташована у центрі, чотири інших - укутах приміщення. Не менше ніж дві термопари мають бути встановлені на відстані 100 мм ±10 мм віддвох протилежних стін приміщення й на відстані не менше 850 мм від поверхні стелі; також не меншеніж дві термопари мають бути розташовані на відстані 100 мм ±10 мм від двох інших протилежнихстін на відстані від стелі не менше ніж 1500 мм. Якщо у приміщенні є віконний проріз, то над нимрівномірно по ширині вікна необхідно встановити не менше трьох термопар на відстані 150 мм ±10ммвід верху віконного прорізу і на відстані 100 мм ±10 мм від стіни.
 3. Для вимірювання середньої та максимальної температури на поверхнях огороджувальнихбудівельних конструкцій приміщення (стін, перекриттів, перегородок), з боку протилежного вогневомувпливу (далі - необігрівні поверхні), використовують термопари, вимоги до конструкції та місцьрозташування яких надані у Б.1.2 ДСТУ Б В.1.1-4. Не допускається використовувати переносну тер-мопару за ДСТУ Б В.1.1-4 через небезпеку, яка виникає для операторів під час її використання.

Якщо для отримання додаткових даних необхідно визначати температури поверхонь інших приміщень або у місцях вузлових з'єднань будівельних конструкцій, то термопари встановлюють на цих поверхнях за вимогами Б.1.2 ДСТУ Б В.1.1 -4 у місцях, які визначені за результатом аналізу конструкції та об'ємно-планувального рішення фрагмента.

8.1.4У разі проведення вогневих випробувань без навантаження несучих стін, колон та балокдодатково встановлюють термопари, рівномірно розташовані по товщині у центрі несучих стін, унапрямках двох осей перерізу колон (посередині їх висоти), балок (посередині їх довжини), а також наарматурі, яка найбільш наближена до поверхні, яка піддається вогневому впливу:

несучих стін - не менше ніж по три термопари рівномірно по висоті та довжині стіни фрагмента;

колон (пілонів) - не менше ніж по три термопари з кожного боку рівномірно по висоті колони (пілона);

балок - не менше ніж три термопари рівномірно по довжині балки.

Термопари встановлюють у спеціальних отворах, які утворюють під час будівництва фрагмента у місцях, визначених за результатами аналізу проектної та/або технічної документації на будівлю. Допускається робити отвори для встановлення термопар шляхом висвердлювання в конструкціях побудованого фрагмента, а також кріпити на арматурі до бетонування.

ДСТУ Б В.1.1-18:2007

8.2Установлення пристроїв для вимірювання деформацій

Пристрої для вимірювання вертикальних та горизонтальних деформацій перекриттів, стін і колон установлюють відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-4 та ДСТУ Б В.2.6-7.

8.3Установлення пристроїв для вимірювання надлишкового тиску

Пристрої для вимірювання надлишкового тиску у приміщенні встановлюють на відстані 100 мм ± 10 мм від вертикальної огороджувальної поверхні на висоті, яка дорівнює трьом чвертям висоти приміщення.

8.4Установлення модельного вогнища пожежі

Схему розташування штабелів у приміщенні визначають за результатами аналізу проектної документації на будівлю. Допускається розташовувати штабелі, встановлюючи їх один на один у вигляді кількох груп, або встановлюючи окремо кожний штабель.

8.5Завантажування фрагмента статичним навантаженням

 1. Завантажування фрагмента статичним навантаженням виконують відповідно до технічноїдокументації на фрагмент ступенями (частинами) відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-7 як в частиніприкладання навантажень, так і в частині контролю прогинів, появи тріщин та їх розкриття під часприкладання навантажень.
 2. Завантажування перекриттів статичним навантаженням здійснюють у приміщеннях фраг-мента, крім того приміщення, де створюють пожежне навантаження, відповідно до умов, визначениху 6.2 цього стандарту.
 3. Повне завантажування конструкцій фрагмента статичним навантаженням має бути завер-шеним не менше ніж за 15 хв до початку вогневих випробувань.

8.6Початок вогневих випробувань

 1. Не більше ніж за 5 хв до початку випробувань необхідно зареєструвати початкові значеннятемператури у приміщенні, на будівельних конструкціях за показаннями усіх термопар, а такожпочаткові значення всіх контрольованих та вимірюваних величин: навантаження, деформацій, тем-ператури та вологості навколишнього середовища, швидкості повітря.
 2. Початкова температура за показаннями всіх термопар має бути від 5 °С до 40 °С.
 3. Початком випробування вважають час запалювання модельного вогнища пожежі за допомогою електронагрівального пристрою з дистанційним керуванням.

8.7Вимірювання та спостереження в процесі випробувань

 1. Температуру за показаннями всіх термопар, надлишковий тиск у приміщенні необхідновимірювати та реєструвати з інтервалом не більше 1 хв.
 2. Деформації будівельних конструкцій необхідно вимірювати та реєструвати починаючи змоменту прикладання навантажень з інтервалом не більше 5 хв.
 3. Під час випробувань необхідно спостерігати за будівельним об'єктом або його фрагментомі складати хронологічний опис змін у стані будівельного об'єкта або його фрагмента і, зокрема, уприміщенні з пожежним навантаженням, тобто: деформацій, порушень цілісності стін, перекриттів,появи тріщин, диму, полум'я тощо.

Спостереження проводять візуально та, якщо є можливість, за допомогою фото- та відеозйомки.

8.8Припинення випробувань

Випробування вважають закінченими, коли після вигоряння модельного вогнища пожежі температура за показаннями всіх термопар не перевищує 50 °С.

9 ГРАНИЧНІ СТАНИ ВОГНЕСТІЙКОСТІ

9.1 Для конструкцій будівельного об'єкта або його фрагмента розрізнюють такі граничні стани вогнестійкості (ДБН В.1.1-7):

 • для перекриттів, несучих стін, пілонів завдовжки більше ніж 1400 мм - за ознаками втратинесучої здатності R; теплоізолювальної здатності І; цілісності Е;
 • для перегородок - за ознаками втрати теплоізолювальної здатності І; цілісності Е;
 • для колон, пілонів завдовжки не більше 1400 мм, балок - за ознакою втрати несучої здатності R;
 • для зовнішніх ненесучих стін - за ознакою втрати цілісності Е.
 1. Граничні стани за ознаками втрати несучої та теплоізолювальної здатності визначають згідноз ДСТУ Б В.1.1-4.
 2. Якщо приміщення з модельним вогнищем пожежі розташовано так, що можливо спосте-рігати за станом стін та перекриттів, то граничний стан конструкції за ознакою втрати цілісностівизначають за виникненням полум'я на необігрівній поверхні конструкції, яке спостерігається про-тягом проміжку часу не менше за 10 с

Під час випробувань проводять спостереження за цілісністю огороджувальних конструкцій за допомогою оптичних приладів або відеокамери на безпечній відстані від будівельного об'єкта або фрагмента, визначеній у розділі 12 цього стандарту. Не допускається використовувати ватний тампон і щупи для визначення цілісності з метою запобігання виникненню небезпечних ситуацій для персоналу лабораторії.

10 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

10.1За результат випробування беруть проміжок часу, хв, який визначають за формулою:

(1)

де - значення проміжку часу, що отримано під час випробування від початку випробування

до досягнення граничного стану з вогнестійкості для кожної будівельної конструкції, яка піддавалась вогневому впливу у приміщенні, хв;

- похибка випробування, хв, яку визначають за ДСТУ Б В.1.1-4.

Для несучих конструкцій фрагмента, які були випробувані без навантаження, час настання граничного стану за ознакою втрати несучої здатності (граничні значення деформацій для вертикальних або горизонтальних конструкцій за ДСТУ Б В.1.1-4) визначають за даними вимірювань температури по перерізу кожної несучої конструкції (балки, колони тощо) розрахунковим методом, який відповідає вимогам ДБН В.1.1-7.

 1. Результати випробувань можуть переноситися тільки на будівельні об'єкти такої самої абонижчої поверховості та аналогічного об'ємно-планувального виконання, у розрахункових перерізахконструкцій яких величини зусиль або напружень, що утворюються на них під час експлуатаціїбудинку, нижче за такі, що були утворені на будівельному об'єкті або його фрагменті під час випро-бувань.
 2. Результати випробувань не можуть переноситись на будівельні об'єкти, в яких як замінабули використані інші матеріали, замінено арматуру та/або її розташування, зменшено величинузахисного шару бетону на будь-якій з конструкцій або було змінено технологію будівництва, абовнесено конструктивні зміни.

11 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАННЯ

Результати випробування оформлюють протоколом. Протокол випробування має містити відомості про фрагмент, що був випробуваний, умови та результати випробування, а саме:

 • назву та адресу лабораторії, що проводила випробування;
 • дату випробування та місце проведення випробувань;
 • відомості про проектну документацію на будівлю (назва, номер, дата затвердження, узгодження тощо);
 • проектну документацію на фрагмент;
 • опис місця розташування приміщення з модельним вогнищем пожежі;
 • дані щодо будівельних конструкцій, з яких складається фрагмент та приміщення з модельнимвогнищем пожежі (назва конструкції, її технічний опис та схема, характеристика бетону та арматури,схема її розташування, конструктивні рішення вузлових з'єднань та обпирання конструкцій; величиназахисного шару бетону, дані щодо зусиль або напруг, що утворюються на них під час експлуатаціїбудинку тощо);
 • назву та адресу замовника випробувань, а також назву будівельної організації, яка виконуєбудівельні роботи;
 • мету випробувань;
 • схему розташування штабелів з деревини (схему модельного вогнища пожежі);
 • перелік матеріалів та конструкцій, що були використані для виготовлення фрагмента, їх основні характеристики, нормативні документи на ці матеріали, а також протоколи випробувань;
 • результати перевірки відповідності фрагмента поданій документації на нього;
 • позначення стандарту, за яким проводилося натурне вогневе випробування;
 • фотографії, технічні рисунки;
 • розрахунок та значення еквівалентних навантажень і схему розташування навантаження на будівельному об'єкті або на фрагменті;
 • опис розташування термопар у приміщенні та на будівельних конструкціях, пристроїв для вимірювання деформацій та надлишкового тиску;
 • результати вимірювання температури та вологості повітря; швидкості вітру;
 • результати вимірювання температури, надлишкового тиску в приміщенні з пожежним навантаженням;
 • результати вимірювання температури на будівельних конструкціях;
 • опис поведінки будівельного об'єкта або його фрагмента в цілому та окремих будівельних конструкцій у процесі випробування;
 • оцінювання результатів випробування;
 • зазначення виду (видів) граничного стану (граничних станів) на будівельних конструкціях, проміжок часу до досягнення граничних станів на кожній конструкції;
 • фотографії будівельного об'єкта або його фрагмента в цілому та окремих приміщень до та після випробування.