Міністерство промислової політики України

Примірна інструкція з охорони праці

під час проведення дефектоскопії шляхом

вихрострумового контролю

м . Київ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Національний науково-дослідний Наказ Міністерства промислової

інститут охорони праці політики України

05.05.04р 14.05.2004

лист № 248 № 230ПІ 1.4.72-292-2004

Примірна інструкція з охорони праці

під час проведення дефектоскопії шляхом

вихрострумового контролю


м . Київ


ВСТУП

 1. Ця Примірна інструкція з охорони праці під час проведення дефектоскопії шляхом вихрострумового контролю (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" та з урахуванням досвіду передових підприємств галузі, вимог галузевих правил і норм з техніки безпеки, санітарних норм і правил проектування промислових підприємств, вимог до допоміжних матеріалів, засобів індивідуального захисту працюючих, вимог з охорони навколишнього середовища з урахуванням інструкцій з охорони праці передових підприємств галузі.
 2. Інструкція з охорони праці під час проведення дефектоскопії шляхом вихрострумового контролю на підприємствах розробляється на основі цієї Інструкції, а також з урахуванням чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів та технологічної документації, що діє на підприємстві.

1. Загальні положення

 1. Ця Інструкція поширюється на працівників, які виконують вихрострумовий контроль деталей із застосуванням дефектоскопів, та виробів в лабораторних, цехових та позацехових умовах виробництва на підприємствах по виробництву авіаційної і оборонної техніки.
 2. До виконання робіт допускаються працівники у віці не молодше 18 років,, що пройшли:
 3. медичний огляд відповідно до вимог встановленого на підприємстві порядку;
 4. навчання та атестацію в закладах освіти на право виконання робіт;
 5. вступний, первинний інструктажі з охорони праці та пожежній безпеці праці, а також інструктаж з промислової санітарії.
 6. До самостійної роботи допускаються працівники після отримання вступного та первинного інструктажів, стажування безпосередньо на робочому місці протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру робіт) під керівництвом досвідченого кваліфікованого працівника.
 7. Вихрострумовий контроль слід проводити для виявлення тріщин у поверхневих шарах деталей і виробів з немагнітних матеріалів, у тому числі і під не електропровідним антикорозійним покриттям.
 8. Джерелом збудливого електромагнітного поля і приймачем вихрових струмів служить перетворювач у виді однієї чи декількох котушок індуктивності.
 9. Роботи з вихрострумового контролю слід виконувати за допомогою високо-частотних автогенераторних дефектоскопів типу ВД-22Н, ППД-1МУ, ГШД-2М, ВДУ-20, ВД-1ГА, ТВД, ВДЦ-1 та інших застосуванням трьох видів сигналізації: аналогової (стрілочна), граничної (звукова, світлова) і звукової.
 10. Технологічний процес вихрострумового контролю полягає у виконанні

наступних операцій:

 • підготовки поверхні, яка підлягає контролю;
 • підготовки (перевірки та сканування) дефектоскопу;
 • сканування поверхні деталі перетворювачем дефектоскопу згідно із схемою сканування;
 • оцінку результатів контролю (визначення розмірів і координат розташування виявлених дефектів).

1.8 Небезпечними і шкідливими факторами, що негативно впливають на де-
фектоскопістів, є:

 • поразка електричним струмом;
 • перенапруга очей;
 • психоемоційне навантаження.

1.9 Дефектоскопіст на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного
сп'яніння несе відповідальність відповідно до правил внутрішнього розпо-
рядку підприємства.

1.10 Дефектоскопісту слід приступати до виконання контролю на робочих
місцях, обладнаних:

 • робочим столом;
 • автономним чи стаціонарним перемінним джерелом живлення 36В, 220В, 50Гц; і постійним 27В;
 • контуром заземлення;
 • автономним чи стаціонарним джерелом живлення;
 • первинними засобами пожежегасіння (вуглекислі вогнегасники типу вуглекислих ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8).

При устаткуванні робочого місця виконання контролю в цехах і в поза цехових умовах робоче місце слід додатково обладнати:

 • автономними низьковольтними джерелами живлення 27 В чи 36 В; У випадку проведення контролю на висоті, крім того слід обладнати:
 • драбинами, настилами, огородженнями;
 • запобіжними поясами;
 • захисними касками;
 • мотузкою чи тросом для підйому апаратури;
 • страховим тросом для роботи на висоті;
 • спеціальною сумкою для апаратури.
 • Апаратуру, що працює від мережі постійного чи перемінного струму, слід заземлювати відповідно до вимог стандарту про захисне заземлення і правил безпечної експлуатації електроустановок.
 • Дефектоскопіст повинен працювати в спеціальному одязі, що надаються за нормами відповідно о колективного договору.
 • При виконанні контролю дефектоскопіст зобов'язаний дотримуватись вимог по охороні праці, правил внутрішнього розпорядку підприємства.
 • Дефектоскопіст повинен працювати на обладнанні для контролю, яке відповідає вимогам державних стандартів; їх установку, настроювання, перевірку, обслуговування та експлуатацію слід проводити з дотриманням правил техніки безпеки, промислової санітарії і гігієни праці.

1.15 Дефектоскопісту слід приступати до виконання контролю у виробничих приміщеннях, що прийняті до експлуатації у відповідності з діючим на Україні законодавством.

Приміщення, у якому ведуться роботи з контролю, повинні бути захищені від попадання водяної пари, кислот і лугів, здатних викликати корозію елементів дефектоскопа.

 1. До виконання контролю в нічний час слід приступати, якщо освітленість робочого місця не нижче вимог санітарних норм проектування промислових підприємств та указівок до проектування та експлуатації установок штучного ультрафіолетового висвітлення на промислових підприємствах України.
 2. Працювати на висоті дефектоскопісти повинні у взутті з не ковзкою пі-дошвою, а в зимовий період, крім того, в утепленому взутті.
 3. Контроль на висоті здійснювати із застосуванням випробуваних драбин, підмостків і настилів, що мають огородження і надійно захищають де-фектоскопіста від падіння.
 4. Контроль на виробі, або його агрегатах дефектоскопіст повинен виконувати маючи дозвіл та повідомляючи про початок і закінчення його.
 5. Особи, що виконують роботи з проведення дефектоскопії шляхом ви-хрострумового контролю забезпечуються засобами індивідуального захисту, виготовленими і виданими відповідно до діючих галузевих норм, в т.ч.:

костюм лавсано-бавовняний;

чоботи гумові;

рукавиці комбіновані;

захисна каска; крім того, на зовнішніх роботах: куртка бавовняна на утепленій прокладці;

брюки бавовняні на утепленій прокладці, згідно "Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты". Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту понад встановлених норм.

1.21 Під час проведення дефектоскопії шляхом вихрострумового контролю
слід дотримуватись санітарних норм і правил особистої гігієни:

 • переодягатися і залишати особисті речі та одяг в побутових приміщеннях;
 • питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;
 • прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.
  1. Дефектоскопіст, що порушує вимоги цієї Інструкції, несе дисциплінар-
   ну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно зчинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 На дільниці вихрострумового контролю

 1. Одягти та привести в порядок спецодяг, застебнути його на ґудзики.
 2. Провести зовнішній огляд використовуваної апаратури.
 3. Провести зовнішній огляд кабелю, що заземлює, заземлити апаратуру.
 4. Підготувати робоче місце (прибрати сторонні предмети, апаратуру і прилади, що на даний час не використовуються).
 5. Провести огляд деталей, що надходять на контроль, з метою виявлення гострих крайок, облою, напливів, що можуть привести до травми, а також відповідності параметра шороховатості поверхні, яка контролюється.
 6. Перевірити стан використовуваної апаратури, про факт виявлення несправностей апаратури і заземлення повідомити керівника робіт і приступати до виконання робіт тільки після їх усунення.

2.2 У цехових і позацехових умовах

 1. Заземлити апаратуру і провести зовнішній огляд контуру, що заземлює, у присутності фахівця, відповідального за електроустаткування.
 2. При необхідності слід установити сітчасті екрани висотою не менш 1,5 м для захисту від улучення металевої стружки.
 3. При необхідності слід установити дерев'яні ґратчасті настили.
 4. Повідомити керівника робіт про початок контролю.
 5. При роботі на висоті більш 1,3 м слід закріпити використовувану апаратуру до троса або до контрольованого виробу; при використанні дефектувальником наплічної сумки контроль слід проводити без закріплення апаратури.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Виконувати тільки ту роботу, що доручена керівником робіт.
 2. Операції контролю слід робити відповідно до діючої в галузі нормативно-технічної документації.
 3. При кожній, навіть короткочасній перерві в роботі, слід відключати апаратуру від мережі електроживлення.
 4. При виникненні несправностей необхідно негайно виключити апаратуру і сповістити керівника робіт.
 5. Не слід відволікатися і допускати сторонніх осіб на робоче місце.
 6. При безупинному виконанні робіт з огляду деталей і розшифровці показань дефектоскопа необхідно влаштовувати перерву через кожні 1,5 години на 15 хв.
 7. Слід перевірити стан використовуваної апаратури і заземлення.
 8. Не слід виконувати контроль агрегатів і виробів у позацехових умовах, якщо температура повітря нижча за -10°С, під час ожеледі, дощу, снігопаду, туману і при вітрі більш сьомого балу шкали Бофорта.
 9. У випадку отримання травми, необхідно терміново повідомити керівника робіт; зберігати обстановку місця події нещасного випадку, якщо це не загрожує життю і здоров'ю працюючих, і обов'язково звернутися в медсанчастину для надання першої допомоги і проведення реєстрації даного

нещасного випадку.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Виключити апаратуру відповідно до інструкції з експлуатації, відключити її від джерела живлення у присутності спеціаліста по електрообладнанню.
 2. Привести робоче місце в порядок; перенести апаратуру у відведене місце і сповістити керівника роботи про її закінчення.
 3. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. У разі виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу, знеструмити апаратуру, вжити заходів щодо недопущення в цю зону людей і сповістити керівнику робіт і адміністрації.
 2. При виникненні пожежі необхідно знеструмити апаратуру, сповістити персонал про виникнення пожежі, повідомити пожежну частину та адміністрацію, вжити заходи для гасіння і локалізації пожежі, застосовуючи наявні засоби пожежогасіння (вогнегасники, пісок).
 3. При виникненні несправностей (обриву заземлення, порушення ізоляції проводу чи живлення кабелю, появі запаху та диму і т.п.) слід негайно знеструмити апаратуру у присутності спеціаліста по електрообладнанню і сповістити керівнику робіт.
 4. При ураженні працівника електричним струмом ужити заходів по звільненню потерпілого від дії струму; викликати швидку допомогу; надати потерпілому долікарняну допомогу.

Примірна інструкція розроблена на основі нормативно-технічних документів

 1. ДНАОП 0.00-4.15-98
 2. Сборник типовых отраслевым норм бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. - НИАТ, 1989 г.