МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ IІРАЦІ

для підривника


м. КИЇВ


УЗГОДЖЕНО

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Лист № 5.2 – 06/8109

« 17 » 12 2008 р.

Національний НДІОП

« 07 » грудня 2008 р.

Лист № 795

ЦК профспілки гірників і металургів

Лист № 04/429

« 09 » 07 2008 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політика України

Наказ № 708

« 24 » 12 2008 р.

ПІ 1.1.70 – 405 - 2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для підривника

м. КИЇВ


ВСТУП

 1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.
 2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:
 • признає пріоритет життя і здоров'я працівників;
 • встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
 • здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.
 1. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.
 2. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
 3. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсацїї за важкі та шкідливі умови праці:
 • безплатне лікувально-профілактичне харчування;
 • оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
 • скорочення тривалості робочого часу;
 • додаткову оплачувану відпустку;
 • пільгову пенсію;
 • оплату праці у підвищеному розмірі.
 1. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.
 2. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов’язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що привело до втрати працездатності".
 3. В свою чергу працівник зобов'язаний:
 • знати і викопувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;
 • особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;
 • при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Ця примірна інструкція (далі Інструкція) розроблена на обнові "Єдиних правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом", розповсюджується на всі підприємства і організації, діяльність яких пов'язана з розробкою родовищ корисних копалин підземним способом, незалежно від форм власності; визначає загальні права і обов'язки підривника, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпеки виконання робіт.
  2. При розробці інструкції враховані вимоги Закону України "Про охорону праці", ЄПБ при вибухових роботах, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил внутрішнього розпорядку на підприємстві, Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 7.00-4.12.99) і інших нормативних документів.
  3. Інструкція встановлює вимоги з охорони праці при відбої частини цілика гірничого масиву методом вибуху вибухових матеріалів (ВМ).
  4. Залежно від характеру роботи, що виконується, робочим місцем підривника може бути забій нарізної, підготовчої або розвідувальної виробки, видобувний забій при веденні підривних робіт по подрібненню негабариту, бурова виробка при підготовці масових вибухів. Крім того, підривникам, у вільний від вибухових робіт час, дозволяється викопувати інші роботи в шахті, окрім завідування складом вибухових матеріалів і роботи роздавальниками ВМ.
  5. Підривник під час вступу на роботу повинен бути проінформований під розписку про умови праці на підприємстві, де він працюватиме, про небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які ще не усунені, можливі наслідки їх впливу на здоров'я і його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
  6. Підривник повинен вивчити, знати і виконувати в повному об'ємі вимоги цієї інструкції.
  7. Підривники під розписку повинні одержати інструкцію з охорони праці по їх професії. Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально виділених місцях.
  8. Підривник повинен знати і виконувати загальні вимоги схорони праці для працівників підприємства і обов'язки робітника з "Положення про СУОП", правила пересування до місця роботи, заводську інструкцію з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту устаткування, вимоги нарядної системи, діючі на підприємстві (зокрема положення про наряд-допуск); правила технічної експлуатації і правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в обсягу, необхідному для підривника; правила пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги.
  9. До навчання за спеціальною програмою для підготовки підривника допускаються особи чоловічої статі, які мають: стаж на гірничих роботах не менше одного року, допуск дозвільної системи УВС.
   1. До роботи підривником допускаються особи не молодше 2() років, які пройшли:
    1. Спеціальне навчання, перевірку знань і отримали посвідчення "Єдина книжка підривника" (ЄКГЇ).
    2. Медичний огляд і придатні до ціп роботи за станом здоров'я.
    3. Попереднє навчання і перевірку знань з питань охорони праці і пожежної безпеки.
    4. Навчання і перевірку знань по правилам користування саморятівником.
    5. Ознайомлення з головним і запасними виходами з шахти на поверхню, шляхом безпосереднього проходу від місця роботи по виробкам у супроводі осіб нагляду, з планом ліквідації аварій в частині, що стосується підривника.
    6. Інструктаж на робочому місці і перевірку знань з питань охорони праці і пожежної безпеки, електробезпеці на групу не нижче ІІ, підривник повинен бути проінструктований про властивості і особливості ВМ, які вживаються, апаратури і запобіжних засобів при поводженні з ними.
  10. Допуск до самостійної роботи дозволяється після проходження стажування 1 місяць під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців розпорядженням начальника шахти.
  11. У разі введення в дію нових або перероблених нормативних актів з охороні праці, а також при внесенні в них зміни і доповнень, при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування; при порушенні працівниками нормативного акту з охорони праці, на вимогу працівників органів державного нагляду з охорони праці, господарської вищестоячої організації, якщо виявлено незнання працівником безпечних методів, прийомів праці, при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів, проводиться позаплановий інструктаж.
  12. При виконанні разових робіт, не пов'язаних і обов'язками за фахом, ліквідації аварій, стихійного лиха, при проведенні робіт, для яких оформляється наряд-допуск, дозвіл і інші документ, проводиться цільовий інструктаж.
  13. Повторні інструктажі з перевіркою знань проводяться безпосереднім керівником робіт:
   1. 3 питань охорони праці за програмою первинного інструктажу один раз в три місяці.
   2. 3 питань пожежної безпеки за програмою первинного інструктажу один раз в рік.
   3. За правилами користування саморятівником один раз в 6 місяців.
   4. По ознайомленню із запасними виходами і «Планом ліквідації аварії», в частині, що стосується, підривника один раз в 6 місяців.
  14. При виконанні робіт на підривника впливають наступні основні небезпечні і шкідливі фактори робочої зони:
   1. Підвищена запорошеність повітря робочої зони.
   2. Підвищена вологість. повітря робочої зони.
   3. Підвищений барометричний тиск.
   4. Підвищений рівень, шуму.
   5. Фізичні і нервово-психічні перевантаження.
   6. Можливість отримання механічних травм.
   7. Можливість поразки електричним струмом.
   8. Раптові вивали кусків породи і руди з покрівлі і боків гірничих виробок.
  15. Підривник повинен працювати тільки у встановлених за нормою і згідно з колективним договором, діючим на підприємстві, засобами індивідуального захисту:

№ п/п

Найменування

ГОСТ, ТУ, ОСТ

1

Костюм брезентовий

ГОСТ 12.4.110-82Б

3

Чоботи гумові

ГОСТ 12.4.072-79

4

Рукавиці брезентові

ГОСТ 12.4.010-75Г

5

Білизна натільна х/б

ОСТ 17-177-84

5

Онучі суконні

ТУ 17РРФСР 06-7739-83

6

Каска

ГОСТ 12.4.091-80А

7

Шолом під каску

ГОСТ 12.4.013-801І

8

Респіратор

ГОСТ 12.4.028-76ШБ-1 "пелюстка"

9

Окуляри захисні

ГОСТ 12.4.013-85Е3114-80


10

Саморятівник

ТУ 12.4675547.237-88 ШСМ-30


11

Куртка х/б на утепленій підкладці

ГОСТ 12.4.084-80


12

Рукавички шкіряні

ГОСТ 20176-74


   1. Перед спуском в шахту підривник зобов'язаний одержати світильник шахтний і саморятівник, виконати їх зовнішній огляд.

При виявленні пробоїн, вм'ятин на корпусі саморятівника, несправності замка корпусу саморятівника, саморятівник необхідно замінити. Носити саморятівник необхідно на поясному ремені: на боці або ззаду, зверху спецодягу в перебігу всієї робочої зміни.

  1. При спуску і підйомі в кліті підривник повинен виконувати вимоги сигналіста або стволової. Входити і виходити з кліті можна тільки після її повної зупинки і дозволу сигналіста або стволової.
  2. Пересування по гірничих виробках повинно виконуватись по спеціальних проходах. Ширина проходу повинна бути не менше 0.7 м при висоті не менше 1,8 м.
  3. Забороняється пересування по рейкових шляхах. У виробках з контактною мережею не можна переносити на плечі або у вертикальному положенні інструменти, матеріали і інші предмети щоб уникнути ураження електричним струмом.
  4. Забороняється переходити, перестрибувати через не перекриті полком, лядою підп’яткові, у разі виявлення не перекритого підняткового підривник зобов'язаний попередити про це своїх товаришів і гірничого майстра або іншу особу технічного нагляду.
  5. Забороняється вхід у виробки, то становлять небезпеку для людей. Вхід в ці виробки може бути дозволений після перевірки стану безпеки особою технічного нагляду.
  6. Не можна знаходиться в незакріплених або під несправним кріпленням гірничих виробок, на сполученні за відсутності кріплення.
  7. Підривник зобов’язаний сповіщати керівників робіт про нещасні випадки, що відбулися з ним або з товаришами по роботі, надавати першу медичну допомогу при нещасних випадках.

У випадках травмування сам потерпілий або працюючий разом з ним повинен негайно повідомити гірничого майстра або іншого посадовця, негайно звернутися в медпункт за допомогою, зберегти на робочому місці обстановку і стан устаткування таким, якими вони були у момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих.

  1. Підривник зобов'язаний дотримуватись правил особистої гігієни.
   1. Стежити за чистотою і справністю виданого спецодягу і у разі потреби своєчасно здавати її в прання, ремонт, сушіння, хімчистку. Регулярно миги і чистити спецвзуття.
   2. Пити воду тільки в спеціально організованих питних точках або використовувати індивідуальні фляги, не можна пити шахтну воду, оскільки вона може викликати шлунково-кишкові захворювання.
   3. Справляти природні потреби в убиральнях.
   4. Після закінчення зміни приймати душ.
  2. Підривник повинен дотримуватися вимог, що забезпечують пожежо- і вибухобезпечність:
   1. Не палити i не користуватися відкритим вогнем в надшахтних будівлях і в гірничих виробках, в яких є змащувальні і обтиральні матеріали.
   2. Не допускати зберігання змащувальних і обтиральних матеріалів, гасу в не встановлених місцях і в кількості зверху добової потреби.
  3. Підривник зобов'язаний:
   1. Знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поводження з устаткуванням, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту, інструментом для допоміжних робіт при проходці підземних гірничих виробок.
   2. Дотримуватись правил з охорони праці, передбачених колективним договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.
   3. Співробітничати з керівниками і фахівцями в справі організації безпечних умов праці. особисто вживати посильні заходи по усуненню будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу життю і здоров'ю працівника або навколишньому природному середовищу.
   4. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена йому керівником робіт з дотриманням всіх вимог інструкції з охорони праці.
   5. Повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника робіт або посадовця.
   6. Підривник, винний в порушенні правил, що містяться в даній інструкції по безпечному веденню робіт, залежно від характеру порушень і їх наслідків, несе відповідальність згідно чинному законодавству.
 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
  1. Перед початком роботи підривник зобов'язаний одержати наряд на виробництво підривних робіт від начальника (заступника начальника) дільниці, через гірничого майстра зміни конкретний інструктаж по безпечних методах роботи, про що поставити свій підпис в книзі нарядів, а при підготовці і проведенню масового вибуху, одержати додатковий інструктаж по безпеці, ознайомитися з протипожежними заходами і відповідною позицією ПЛА, про що поставити підпис в "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці".
  2. Ознайомитися із записами в книзі нарядів про стан робочих місць на кінець зміни, із записами в "Журналі запису відмов при вибухових роботах", з паспортами буропідривних робіт на проведення виробок; на подрібнення негабаритів і ліквідацію заторів, з проектом на підготовку і проведення масових вибухів - ознайомитися під розпис.
  3. Оформити наряд-путівку на отримання вибухових матеріалів у витратному складі.
  4. Переконатися в справності: сумок для перенесення вибухових речовин (ВР) і засобів ініціації (З1), інструментів і пристосувань (забійників, ножів, свистків, годинника, контрольно-вимірювальних приладів) для ведення підривних робіт (ВР), вибухового дроту і засобів індивідуального захист) (респіратора, саморятівника, рукавичок), а також наявності попереджувальних знаків.
  5. Перевірити справність і надійність замків на сейфах змінного зберігання, контейнерах для транспортування ВР по підняткових виробках. Оглянути місце установки сейфа, звернувши увагу на наявність і справність кріплення, відсутність заколів, чистоту підходів до місця установки.
  6. Зняти і змотати в бухти підривні магістралі, що залишилися від попередніх вибухів. Оглянути висаджену гірничу масу на предмет наявності залишків. ВМ, які не вибухли.
  7. Одержати письмове підтвердження дозволу па проведення підривних робіт в зміні.
  8. При механізованому заряджанні підривник зобов'язаний:
   1. Оглянути стан виробок, справність кріплення в місці установки зарядної машини і вжити заходів по створенню безпечних умов прані, що виключають травмування від вивалів, шматків породи, що відшарувалися із стінок і покрівлі, а також по усуненню можливості їх попадання в завантажувальний бункер.
   2. Незалежно від стану вологості гірничих порід зросити стінки виробок в районі установки зарядної машини.
   3. Очистити від бурового шламу шпури, свердловини в цілях забезпечення прохідності транспортних труб, шлангів в свердловину (шпур).
   4. Виконати перед початком робіт щозмінний огляд і замір опору заземлюючих ланцюгів пневмозарядних машин і транспортних трубопроводів.
   5. На місці заряджання під висхідними свердловинами розстелити брезент або інший матеріал, що забезпечує повний збір розсипних ВМ.
   6. Перевірити наявність на всіх зарядних шлангах інвентарних номерів, результатів вимірів питомого об'ємного електричного опору.
   7. При монтажі зарядного трубопроводу не допускати пережимів або вигинів радіусом менше 0,6 м.
   8. Шляхом огляду перевірити стан рукавів стислого повітря і води, затягування кріплення вузлів машини, наявність масла в автомасельничці, справність манометрів і запірної арматури.
   9. Переконатися в надійній роботі засобів двостороннього зв'язку між машиною і буровою виробкою.
   10. Забезпечити відключення контактного дроту і наявність заземлюючого контуру на рейковий шлях. Контактний дріт повинен бути знеструмлений на відстані не менше 25 м від місця установки зарядної машини в обидва кінці.
   11. Переконатися у наявності засобів пожежегасіння (вогнегасників, пожежного стволу з рукавом, що під'єднується до водяної магістралі), телефонного апарату для зв'язку з комутатором шахти.
   12. Перед початком заряджання випробувати роботу зарядної машини на холостому ходу і продути зарядний трубопровід повітряно-водяною сумішшю.
   13. Перед доставкою ВР до місця зберігання і заряджання, в дільничній підземній підстанції відключається електрична силова мережа, що живить електроустановки в блоці, де здійснюється заряджання. На рубильник вивішується табличка "Не включати - заряджання свердловин".
   14. У місцях зберігання ВР і роботи зарядної машини з боку можливого підходу людей па відстані не менше 25 м в обидва кінці від зарядної машини, виставляються пости охорони.
 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
  1. Після отримання письмового підтвердження на дозвіл підривних робіт в зміні підривник одержує ВМ з складу, про що розписується в Книзі обліку видачі і повернення ВМ. (форма2). Наряд-путівка підписується особою, що видала ВМ, і зберігається у підривника до закінчення робочої зміни.
  2. Під час роботи підривник зобов'язаний:
   1. При будь-яких операціях з ВМ дотримуватися максимальної обережності, ВМ не повинні піддаватися ударам. Забороняється кидати, кантувати ящики з ВМ.
   2. Операції з відкритим вогнем повинні виконуватися не ближче 100 м від місця розташування ВМ.
   3. Доставка ВМ і ЗІ до місця роботи виконується без охорони, але під обов'язковим спостереженням підривника, що одержав їх на складі ВМ. Прізвища піднощиків ВМ повинні бути занесені в наряд-путівку. При перенесенні ВМ кількома особами між ними повинен витримуватися інтервал не менше 10 м. ЗІ переносяться тільки самим підривником, який в цьому випадку йде останнім.
  3. При сумісній доставці ЗІ і ВМ підривнику дозволяється переносити не більш 32 кг ВМ. При перенесенні ВМ в сумках без ЗІ норма може бути збільшена до 24 кг. При перенесенні підривником бойовиків їх маса не повинна перевищувати 10 кг. При перенесенні ВМ в заводській упаковці їх кількість повинна знаходиться в межах діючих норм перенесення важких предметів.
  4. При транспортуванні ВМ в сумках по стволу або ліфтовому піднятковому в кліті може знаходитися декілька підривників, але при цьому їх кількість повинна задовольняти вимозі: 1 чоловік на 1м2 площі кліті. Спуск і підйом підривників з ВМ виконується поза чергою.
  5. Одержані з складу ВМ на робочих місцях повинні знаходиться в металевих сейфах змінного зберігання ВМ або в сумках під охороною. При цьому особі, що охороняє ВМ, забороняється виконувати інші роботи.