MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛИТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для підривника на відкритих роботах


м. Київ


УЗГОДЖЕНО

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Лист № 5.2 – 06/8109

« 17 » 12 2008 р.

Національний НДІОП

« 07 » грудня 2008 р.

Лист № 795

ЦК профспілки гірників і металургів

Лист № 04/429

« 09 » 07 2008 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політика України

Наказ № 708

« 24 » 12 2008 р.


ПІ 1.1.70-407-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ


для підривника на відкритих роботах


м. КИЇВ


Вступ

 1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою
  Верховної Ради у жовтні 1992 р., з урахуванням змін в грудні 2002 р.,
  визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян
  на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.
 2. Це право закріплюється державною політикою в області охорони
  праці, яка:
  1. Визнає пріоритет здоров'я і життя працівника.
  2. Встановлюю повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці.
  3. Встановлює єдині нормативи по охороні праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності.
  4. Здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.
 3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен інформувати робітника, під розписку, про умови прані на підприємстві, наявності на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих чинників, про можливі наслідки їх дії.
 4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від порученої роботи, якщо склалася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працюючих з ним людей, оточуючого середовища.
 5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці:
  1. Безкоштовне лікувально-профілактичне харчування.
  2. Оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення.
  3. Скорочення тривалості робочого часу.
  4. Додаткові оплачувані відпустки, пільгові пенсії.
  5. Оплату праці в підвищеному розмірі.
 6. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або з несприятливими температурними умовами, працівникам повинні видаватися безкоштовно, по встановлених нормах, спеціальний одяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі і знешкоджуючі засоби.
 7. Відшкодування збитку, заподіяного працівнику унаслідок пошкодження його здоров'я, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
 8. У свою чергу працівник зобов'язаний:
  1. Піклуватися про власну безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання роботи, або під час перебування на території підприємства.
  2. Знати i виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту.
  3. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.
 1. Загальні положення
  1. Ця примірна інструкція (далі «Інструкція») розроблена відповідно до Єдиних правил безпеки при вибухових роботах (СПБВР). Інструкції по організації і веденню масових вибухів зарядів свердловин на відкритих гірничих роботах; Технологічної інструкції по веденню вибухових робіт при розробці рудних і нерудних родовищ корисних копалин відкритим способом; Технологічної інструкції по попередженню, виявленню і ліквідації зарядів ВР, що відмовили, на відкритих гірничих роботах і іншими нормативними актами; визначає загальні права і обов'язки підривника, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпечного виконання робіт.
  2. Підривник під розпис повинен одержати інструкцію з охорони праці за фахом. Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально виділених місцях.
  3. Підривник повинен знати і виконувати (в частині, що стосується його функціональних обов'язків): Єдині правила безпеки при вибухових роботах; положення Інструкції і інші нормативні акти по веденню вибухових робіт; дану «Інструкцію...»; правила безпеки при перевезенні ВМ автомобільним транспортом; правила безпечного поводження з вживаними засобами механізації вибухових робіт, інструментом, приладами і пристосуваннями, у тому числі і з апаратурою радіовибуху; план ліквідації аварійних ситуацій, правила надання першої допомоги; властивості і правила поводження з вживаними вибуховими матеріалами; правила внутрішнього трудового розпорядку; загальні правила безпеки для працівників підприємства; нормативні акти з охорони праці і пожежної безпеки.
  4. Робоче місце підривника тимчасове. Робочими місцями підривника можуть бути заряджаємий блок в кар'єрі, місця прокладки міжблочних і магістральних ДШ, шляхи виїзду з кар'єру і місце збору перед вибухом; територія об'єктів, на яких ведуться спеціальні вибухові роботи, місця виготовлення промдетонаторів і ін.
  5. Підривник зобов'язаний: піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих його людей в процесі виконання робіт під час перебування на території підприємства; знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими-засобами виробництва, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту; проходити у встановленому порядку попередній і періодичні медичні огляди.
  6. До підготовки і виробництва вибухових робіт допускаються особи, що мають Єдину книжку підривника (ЄКІІ), допуск органів внутрішніх справ до поводження з ВМ; що мають позитивний медичний висновок про стан здоров'я, одержали первинний (повторний) інструктаж з охорони праці, склали іспити з охорони праці (під час вступу на роботу і далі щорічно), пройняли стажування у встановленому порядку, ознайомлені під розпис з небезпечними і шкідливими виробничими чинниками на робочому місці, з пільгами і компенсаціями за роботу в них умовах.
  7. Підривники не рідше 1 разу на 2 роки піддаються перевірці знань ЄПБВР і інших нормативних актів щодо ведення вибухових робіт в кваліфікаційній комісії під головуванням представника Держнаглядохоронпраці і не рідше 1 разу на рік - перевірці знань з питань охорони праці в цеховій комісії.
  8. За порушення правил зберігання, використання, перевозки і обліку ВМ підривник може бути підданий позачерговій перевірці знань, нести дисциплінарну, адміністративну і кримінальну відповідальність.
  9. Підривник, що не склав іспит, позбавляється права па виробництво вибухових робіт і може бути допущений до повторної здачі екзаменів тільки після перепідготовки, про що повинне видаватися розпорядження начальника цеху.
  10. За грубі порушення правил безпеки у підривника вилучається талон попередження або ЄКП в порядку, встановленому в додатку 6 СПБВР.
  11. Підривник має право виконувати тільки ті види вибухових робі і. які вказані в його Єдиній книжці підривника.
  12. До робіт по заряджанню свердловин із застосуванням транспортно-зарядних (МЗ-8) і змішувально-зарядних машин (ЗЗМ) допускаються підривники, що пройшли спеціальне навчання і мають відповідно посвідчення.
  13. При виконанні робіт двома і більше підривниками в межах однієї небезпечної (забороненої) зони призначаються старший підривник, що має стаж вибухових робіт не менше 1 року. Призначення виконується відповідним записом в Книзі нарядів під особистий розпис підривника і наряд-путівкою.
  14. Всі роботи повинні виконуватися на підставі письмового наряду, в засобах індивідуального захисту.
  15. Підривники забезпечуються наступними ЗІЗ згідно встановленим нормам: костюм бавовняний, чоботи кирзові або черевики шкіряні, чоботи гумові, рукавички прогумовані, рукавиці брезентові, напівплащ прогумований, окуляри захисні, каска, респіратор, онучата (суконні), головний убір, підшоломник.

Під час зарядки «акватолом» (додатково): костюм з прогумованої тканини; при утилізації мішкотари з ВМ: фартух прогумований, зимою додатково: куртка і брюки бавовняні на утепленій прокладці, валянки.

  1. Небезпечними і шкідливими чинниками на робочому місці підривника можуть бути: гірничо-транспортне і технологічне устаткування і машини; потенційна небезпека при поводженні з ВМ; можлива наявність в повітрі робочої зони пилу ТНТ, пилу і аерозолів інших речовин, що входять до складу вибухової речовини; запорошеність і загазованість повітряного середовища кар'єру.
  2. Пересування по кар'єру до місця робіт повинне здійснюватися, як правило, в спеціально обладнаних для перевезення людей автомобілях. Допускається пересування пішки на відстані не більш 2 км і на глибину не більш 100 м.
  3. Пересування пішки з уступу на уступ повинне здійснюватися по міцних драбинах з двосторонніми поручнями і нахилом не більш 60о.
  4. Не допускається:
   1. Знаходитися в межах призми обвалення на уступах, ближче за 3 метри від нижньої брівки уступу;
   2. Знаходитися на уступах (блоках) за наявності нависаючих «козирків», глиб, великих валунів на відстані від них менше 2/3 висоти уступу.
  5. Не допускається знаходження або пересування підривника в зоні дії гірничо-транспортного устаткування, в безпосередній близькості від електроустановок, на залізничних коліях і на проїжджій частині автодоріг.
  6. Не допускається використання підривників, то мають при собі ВМ, на роботах не пов'язаних із заряджанням, монтажем і комутацією вибухової мережі.
  7. При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, сировини, матеріалів, підривнику повинен бути проведений позаплановий інструктаж під розпис в Журналі реєстрації інструктажів.
 1. Вимоги безпеки перед початком роботи
  1. Підривник зобов'язаний одержати письмовий наряд під розпис в Книзі нарядів.
  2. Приступати до роботи дозволяється тільки в спецодягу і засобах індивідуального захисту.
  3. Підривник повинен бути ознайомлений під розпис з проектом вибухових робіт.
  4. Старшому підривнику повинна бути видана технологічна карта, в якій указується розташування і кількість свердловин (зарядів), схема монтажу і комутації вибухової мережі, напрям руху зарядних (ЗЗМ) і забійних машин по блоку.
  5. Перед початком заряджання у гирла свердловин (при неоднакових зарядах в свердловинах) викладаються таблички з вказівкою номера свердловини і величини заряду.
  6. Перед початком роботи необхідно перевірити наявність і справність вживаних вибухових приладів і машинок, інструменту і інвентарю.
  7. По приїзду на належний заряджанню блок старший підривник зобов'язаний під розпис прийняти у стрільця ВВО ВМ, що знаходяться на блоці.
  8. До завезення на місце заряджання (блок) ВМ необхідно позначити застережливими табличками (прапорцями) межу забороненої зони при заряджанні.
  9. Отримання ВМ старшим підривником повинне виконуватись у роздавальника ВМ по наперед виписаній і підписаній особою технічного нагляду наряд-путівці.
  10. Не допускається знаходження в забороненій зоні при підготовці вибуху осіб, не пов'язаних з веденням вибухових робіт.
  11. Не допускається заряджання свердловин за наявності и межах забороненої зони гірничо-транспортного устаткування, ЛЕП під напругою, сторонніх предметів і людей.
 2. Вимоги безпеки під час роботи
  1. Заряджання свердловин (шпурів), монтаж і комутація вибухової мережі повинні вироблятися в строгій відповідності з Проектом масового вибуху (Проектом буропідривних робіт, паспортом).
  2. Не допускається кількісна зміна проектної величини заряду ВР в свердловинах (шпурах) і схеми монтажу і комутації вибухової мережі без їх попередньої зміни і затвердження в Проекті розробником Проекту.
  3. Розкладка і установка промдетонаторів, заряджання і забивка свердловин; монтаж вибухової мережі виконуються підривниками по команді старшого підривника або особи технічного нагляду, відповідальної за блок.
  4. Завезення ВМ на місце заряджання і вибухи виконують після видалення за межі 20-метрової забороненої зони гірничо-транспортного устаткування, відключення електроенергії, видалення людей, що не пов'язані з підготовкою вибухових робіт.
  5. Виготовлення і установка промдетонаторів повинні виконуватись на підставі відповідних інструкцій.
  6. Заряджання свердловин як вручну, так і транспортно-зарядними машинами (ЗЗМ) повинне виконуватись, по можливості, з підвітряної сторони.
  7. Забороняється збільшення заряду в свердловині в порівнянні з проектним. Допускається зменшення заряду тільки по дозволу відповідального керівника вибухових робіт.
  8. Перед початком заряджання підривник повинен перевірити глибину свердловини на її відповідність проектній, висоту стовпа води, відсутність шматків гірничої маси у устях свердловин.

При невідповідності глибини свердловини проектній заряджання не виконується до відповідного коректування заряду.

  1. Після прибуття на блок зарядної машини (ЗЗМ) підривник зобов'язаний перевірити на ній наявність і цілісність пломб. При порушенні або відсутності пломб заряджання не виконується і про це підривник повинен негайно повідомити особі технічного нагляду.
  2. При заряджанні свердловин не допускаються наїзди на детонуючий шнур (хвилеводи) і устя свердловин, попадання гірничої маси в заряд, падіння в свердловину шматків породи. Розсипи ВР повинні негайно збиратися і висипатися у свердловину після закінчення її заряджання.
  3. Переїзд зарядної машини від свердловини до свердловини здійснюється по команді підривника. При цьому розвантажувальний пристрій МЗ-8 або ЗЗМ повинен бути закритим, щоб уникнути просипу (розмивів) ВР по блоку.
  4. Підривник не повинен допускати заїзду на блок автомашин з ВМ, що мають порушення в технічному стані і додатковому устаткуванні (відсутність іскрогасників, заземлюючого ланцюга, течу масла або палива).
  5. Після вивантаження ВР в свердловини підривник зобов'язаний перевірити відсутність в бункері і на агрегатах зарядної машини (ЗЗМ) залишків ВР і при необхідності очистити бункер стислим повітрям або промити водою. Після очищення бункери і перевірки відсутності в ньому залишків ВР, старший підривник повинен встановити пломби на завантажувальний і розвантажувальний люки бункера МЗ-8.
  6. Не допускається заряджання свердловин за відсутності у старшого підривника наряд-путівки з вказівкою виданих йому вибухових матеріалів.
  7. Забивка свердловин повинна виконуватись забійними машинами під постійним контролем і керівництвом підривника. Не допускається застосування забивочного матеріалу крупних фракцій.
  8. Протягом всієї робочої зміни підривник зобов'язаний забезпечувати збереження ВМ, не допускати в заборонену зону сторонніх осіб, а також гірничо-транспортне устаткування.
  9. Зберігання протягом зміни засобів ініціації повинне виконуватись в межах забороненої зони в місці, що забезпечує їх збереження і безперешкодний проїзд технологічного автотранспорту підприємства.
  10. Монтаж вибухової мережі виконується після закінчення заряджання і забивки свердловин і включає в собі (у послідовності):
   1. Розкладку ДШ по поверхні блоку;
   2. Прокладку секцій і магістралей ДШ, міжблочних і загальної магістралі (магістраль ДШ до виконавчого приладу);
   3. Підв'язку кінців ДШ промдетонаторів до блокових секцій ДШ;
   4. Розрізання детонуючого шнура в місцях установки піротехнічних реле і під'єднування секцій до відрізків блокової магістралі ДІІІ. Розрізання блокової магістраль ДШ під піротехнічні реле виконується до підв'язки промдетонаторів до секцій ДШ і до підв'язки секції ДШ до блокової магістралі.
  11. При прокладці і монтажі ДШ не допускаються витки і скручування на шнурі, тетлі і гострі кути.
  12. Комутація вибухової мережі виконується після заряджання свердловин і монтажу вибухової мережі і повного виводу людей, не пов'язаних з комутацією вибухової мережі, за межі небезпечної зони вибуху.