і

і

ДОДАТОК Ь

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ФАКТОРІВ, ЩО УСКЛАДНЮЮТЬ ПРОЕКТУВАННЯ

Чергове

число

Найменування факторів

Підвищувальп і кос ф j цієї іти ДО вартості проектних робіт відповідних розділів

па с тадії «Проект»

■ — ■■ ■ ■■ "і

на стадії «Робоча і документація» і , «Робочий проект» j

1

Водонасичені, біогенні, такі, що набухають, нерівномірно просадні, засолені, насипні, просадні ірунти, нідтоплювальні території

!

1,05

1,15

2

Підроблювані території з пологим заляганням пластів

1,10

1,2

1

3

Підроблювальні території з пластами крутого падіння (уступи)

1,15

1,30

4

Карето небезпечні території

1,15

1,30

5

:

6

Сейсмічні впливи інтенсивністю, балів:

6

7

 1. 9

1,03

1,05

1,10

1,15

1,05

1,20

1

1,40

1,50

Вібрації та шумові впливи

1,10

3,25

7

Зсувні та зсувонебезпечні ґрунти

1,10

1,25

8

Особливі архітектурні та містобудівні вимоги

1,15

1,30

9

Експериментальне будівництво

1,50

1,60

>

Примітка. Підвищувальні коефіцієнти застосовуються до вартості розділів проектної документації або її частин, розробка яких ускладнюється

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС X»

НА ПРОЕКТНІ І ВИШУ КУ В А Л ЬН1 РОБОТИ

(найменування об'єкта будівництво)

і

.<

s'-

г..

і

V

>

і.

Найменування проектної та вишу кувальної організації

Чергове

число

Стадія проектування і перелік виконуваних робіт

Найменування об’єкта будівництва або виду робіт

№№

кошто

рисів

Повна вартість робіт, тис. ірн.

вишуку-

вальних

проект

них

всього

1

2

4

5

6

7

1

2

і

<

І. 3

і

1 !

І і

і

п

і

<

Разом

.

І

пдв

Всього з урахуванням ПДВ

.. .U .. .

І

:*

ь

*-

Всього за зведеним кошторисом

(суші прописом)

Керівник проектної організації Головинії архітектор проекту (Головний інженер проекту) Кошторис склав

(підпис)

(прізвище)

(підпис)

(прізвище)

(підпис)

(прізвище)

ДОДАТОК Г

(обов’язковий)

Форма N2 2-ї!

КОШТОРИС №

НА ПРОЕКТНІ (ВИШ У КУВАЛЬНІ) РОБОТИ

(найменування об’єкта будівництва, стадії проектування,

виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації

Назва документа обґрунтування та № № частин, глав, таблиць, пунктів

Чергове

число

Розрахунок

вартості

Вартість,

грн.

Характеристика об’єкта будівництва або виду робіт

о

]

її

Разом

ПДВ

Ветгогозурахуванням ПДВ"

Всього за кошторисом

(сума прописом)

Керівник проектної організації

(прізвище)

(підпис)

Головний архітектор проекту

(Головний інженер проекту)

(nidmte)

(прсттце)

¥

Кошторис склав

(підпис)

(прізвище)

М.П.

(обов’язковий)

КОШТОРИС №

Ші

НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

— -

Чергове

число

Найменування посад виконавців (виробничий персонал)

Кіль

кість

осіб

Витрати труда, люд. місяців або люд.днів

Заробітна плата виконавців, грн.

за 1 місяць або 1 день

всього

3

4

5

б

7

І

! 2

1

і 3

І

і

!

І* .

!

П

Разом основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата (відпустка)

(найменування об 'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

ї-Ь'

p. ■

V-

■Ш-

У "

і.

$Ф-

Ш'.-

 1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн. _
 2. Відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.
 3. Матеріальні витрати, грн.

4, Інші прямі витрати**, ірн

 1. Відрядження виробничого персоналу, грн.
 2. Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями (кошторис № в тому числі за цивільно-правовими договорами, грн.
 3. Загадьновиробгшчі витрати, гри.

Всього собівартість робіт (рядЛ + ряд.7 ), ірн.

 1. Прибуток, грн.
 2. Адміністративні виграш, грн, _

І 1. Податки, збори, обов’язкові платежі (крім ПДВ). встановлені чинним законодавством і не враховані складовими зазначеної вартості, гри. _

 1. Всьог о (ряд.8 + ряд.11 ), грн.

Р.

•у/. -

13. ПДВ, грн.

£ У к-.'. • • •

V' .

: і’- ■"'( ■-

•'УЛ-'Ч.•

J і.;Л ;

ш>чУ

ш. ->■

Vp&V" ? - ' -

(підтис)

(прізвище)

(підпис)

(прізвище)

Керівник організації

Головний архітектор проекту (Головний інженер проекту)

Кошторис склав

Вартість роботи (ряд.12 + ряд.ІЗ), грн.

ftpvua прописом)

(підпис)

(прізвище)

ч*?£?. •. .•--

ш?

-й--- <*.. .

А*.?. ..

Ш/

ш

§;

іг-

М.П. « »

20_„р.

на зовнішній і внутрішній транспорт (для вишукувальних робіт).

ДОДАТОКЕ

і

• *

(довідковий)

.ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

о

а. 1

tr

50000-4 ОООООП45,0-70,0

70,0-288,0

288

*} Проміжні значення визначають методом інтерполяції

. Г-

V- ■

без урахування ПДВ|.

-чг' ;

эк•:

’W ;*•

Кош гор иена вартість будівництва,

*)

тис. грн.

До 500

500-1000

1000-2000

2000-5000

5000-15000

15000-25000

25000-50000

8

9100000-500000

10.Понад500000

Примітка.

Експертиза за всіма напрямами, тис. грн., без урахування 11ДВ

2,7

2,7-4,0

4,0-5,4

5,4-9,0

9,0-22.5

22,5-32,5

32,5-45,0

Експертиза з питань

міцності, надійності,

ДОВГОВІЧНОСТІ 00 ектів будівництва, тис. грн., без урахування ПДВ

1,08

1,08-1,6

1,6-2,16

2,16-3,60

3,60-9,00

9,00-13,00

13,00-18,00

18,00-28,00

28,00-115,2

115,2

Експертиза | j кошторисної частині проекту будівництвах тис. гри.,

Вартість експертизи кошторисної частини проектної документації иаХ.І-

І:'-

-каш-тальні-ремонти-обТсісгів-цсвиробничот-іхризцацсніїя становить:

—при кош торисній варі ості робіт до ЗО тис. гривень—300 гривень (без ПДВ);

- при кошторисній вартості робіт від 30 до 100 тис. гривень - від 300£>£

до і000 гривень (без ПДВ). Проміжні значення визначають, методом інтерполяції. |у..

ч' • *

Г' ••

ДОДАТОК Ж (довідковий) ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОКИ ЗА КАЛЬКУЛЯЦІЙНИМ МЕТОДОМ

 1. За умови неможливості визначити вартість проектних робіт за розділом 5, кошторисну вартість цих робіт, а також вишукувальних та науково-проектних робіт можливо визначити на підставі показників збірників цін на проектно - вишукувальні роботи (далі - збірники цін), які мають довідковий характер і можуть використовуватися при визначенні вартості проектно-вишукувальних робіт у будівництві із застосуванням відповідних коефіцієнтів, що наведені у таблицях Ж.1, Ж.2 та індексів, що наведені у таблиці Ж.З.
 2. В окремих випадках вартість проектно-вишукувапьиих робіт, не врахованих у збірниках цін, зазначених у таблиці Ж.1, обчислюють з використанням відомчих збірників цін із застосуванням індексів, наведених у таблиці Ж.4.
 3. Вартість розроблення проектної документації на будівництво об'єктів у складних інженерно-геологічних умовах та за наявності особливих архітектурних та містобудівних вимог визначається за відповідними збірниками цін із застосуванням до вартості окремих розділів проекту, до розробки яких діючими нормативними документами встановлені особливі вимоги, додаткових підвищувальних коефіцієнтів, наведених у додатку Б.
 4. Вартість розроблення «Техніко-економічних обґрунтувань» (ТЕО), «Техяіко-економічнях розрахунків» (ТЕР),га«Ескізних проектів» (ЕП)

визначається шляхом застосування коефіцієнтів до вартості розроблення стадії «Проект» (II) за відповідними показниками збірника цін:

для техніко-економічних обгрунтувань- 0,6;

для техніко-економічних розрахунків- 0,45;

для ескізних проектів- 0,5.

 1. Вартість розроблення окремих розділів проектної документації, видів: проектних робіт визначається за показниками таблиць відносної вартості; наведеними у розділах Збірника цін, та може уточнюватися проектною: організацією в межах загальної вартості по кожній стадії проектування.І
 2. Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт за збірниками цін*.'

визначається за кошторисами, які складаються за формою № 2~П (додаток Г). f

І

?<

.4

идш4

к

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Таблиця Ж.1 - Збірники цін на проектно-вшиукувальні роботи

і/,

ОСТІ ft ;

vH.oK>jj, ■' ■■;

Ъ •.

№Хй Розділ і в

Пштлкпчнии і

!

Збірника !

Найменування Збірників цін та розділів

і

коефіцієнт !

ЦІН ;

і

:

ЦШі& Ч

в;С“ ;• •

ІЙ'!- л"

1

і

3

Вшнукувальні роботи

IfilMTTHW СИН ПЯ RWillVTfVRanKU! ПОПИТИ ппя т?яттітлит%ппгп

ш-

1 w К 1 х К і 1Д 11 1 1 LCL ІЗГІ1 IJ У і V OCU 1ІЗХІ1 JHAlU 1 И / yJ 1 Л lcl 1 1 1 1 UJi L>11U1 J

будівництва (Москва. 1982 р.) та доповнення до нього (постанова Держбуду СРСР від 01.03.90 N° 22)

1.21

'■%: ..

fev

lljJUVA 1 XI1 рчдиг і ЛІ

Ife’Qr

Збірник цін на проекті роботи для будівництва 11

*&V' ‘ ш;*-’

(Москва, 1990 р.)

Д

Л

1

Електроенергетика

1,07

iijfc'jft.:

gf&'V- •

2

о

Нафтова промисловість

1.01

TTV7-

§&-

3

4

Газова промисловість

ГдГ/

1.01

. 5..

Вугільна промисловість

1.01

«г.

&АЙ-

■Ч? ^. .і ■

”"w.

6

Чорна металургія

1.00

7

Кольорова металургія

1,01

fe- —

X

Гірничорудна промисловість

-ідОТ-

ь

1' Хімічна ІІПОЧН.е.-В^к'і X

1,07-

Б

щ.

f-pU;

Ш

j

10 -.Виробництво мінеральних добрив

1,01

S

11 ІЕнергетичне машинобудування

1,01

Ш

J3

Важке та транспортне машинобудування

^тггг

j

#4*

~~Ґ5~

1j поктротех ні пил пром І гслоте і ь

—Ш

!

fev

14

Хімічне та нафтове машинобудуванні

1,01

І':'

15

Верстатобудівна та інструментальна промисловість

1,01

І

16

Промисловість по виробництву продукції загально-

5r;: 1 щ ■ .

Ш

машинобудівного застосування

1,01

П

Приладобу-д-упашія

Ш

! І

5

f •*»:

18

Автомобільна та підшипникова промисловість

1,01

і

1

2

19

Тракторне та сільськогосподарське машинобудування

1,01

І

■•s'

I

20

Машинобудування для тваринництва

1,01

2.1

Будівельне, шляхове та комунальне машинобудування

1,01 ;

'•A.

•V

.V

' 23

Ремонтні підприємства

1.01

! і

24

Заводи по ремонту рухомого складу, сто і лісові, та

Л.

!•

f-

V.

%'

<c

електротехнічні

1.01

: і

25

Заводи будівельних конструкцій

1,01