Усі контролюючі прилади повинні бути встановлені таким чином, щоб їх показання було видно з робочого місця, а інформація передавалась до диспетчерського пункту.

 1. Прилади контролю температури газопилової суміші на вході в систему осадження порошку і пилоуловлення, що не повинна перевищувати 250°С, а в разі розпилення розплаву повітрям - 180°С, повинні бути зблоковані з пристроями, які при досягненні допустимого значення температури забезпечують подачу в систему пилоуловлення азоту у форсованому режимі. Порядок дій персоналу повинен бути передбачений інструкцією, затвердженою керівником підприємства.
 2. Камера для розпилювання і система пилоуловлення перед запуском в роботу повинні бути продуті захисним газом для забезпечення в порожнинах газового середовища з заданим вмістом кисню відповідно до пункту 6.3.4 цих Правил. Перед заповненням установки захисним газом необхідно провести перевірку її на герметичність. Порядок перевірки на герметичність, подальшого заповнення установки захисним газом і контроль вмісту в ньому кисню визначаються інструкцією, затвердженою керівником підприємства.
 3. Апарати системи пилоуловлення розпиленого порошку повинні мати охолоджуваний водою кожух. В разі порушення подачі води на охолодження процес розпилення розплаву повинен бути зупинений. Порядок дій персоналу визначається інструкцією, затвердженою керівником підприємства.
 4. Перевірка стану швів і стінок апаратів системи пилоуловлення повинна виконуватись у відповідності з технічним паспортом, але не рідше ніж один раз на рік. Порядок перевірки визначається інструкцією, затвердженою керівником підприємства. Результати перевірки повинні оформлятися актом встановленого зразка.
 5. На ділянках, що з'єднують камеру осадження порошку з наступними пилоуловлюючими апаратами (циклонами, мультициклонами, фільтрами), повинні бути передбачені пристрої для локального відключення окремого апарата від інших елементів системи пилоуловлення при розкритті їх, ремонті, очищенні.
 6. Розкриття пилоуловлюючого обладнання, очищення та ремонтні роботи на ньому повинні проводитись у відповідності з інструкцією, затвердженою керівником підприємства, за нарядом-допуском і з урахуванням вибухопожежонебезпечності порошків і пилу. Всі роботи повинні виконуватися іскробезпечними інструментами.
 7. Вивантаження порошку з пилоосаджувача повинно проводитися при забезпеченні подачі азоту в пилоуловлюючі апарати. При використанні пневмотранспорту для видалення порошку з системи пилоуловлення повинні бути виконані вимоги безпеки згідно з НПАОП 0.00-1.13-71. Система транспортування порошку перед введенням її в експлуатацію повинна бути перевірена на щільність і герметичність. Порядок перевірки, а також строки повторної перевірки визначаються інструкцією, затвердженою керівником підприємства.
 8. При розпиленні розплаву в воду повинні виконуватись вимоги, викладені в пунктах 6.2.18-6.2.21 цих Правил.
 9. Класифікація, дозування, фасування порошків повинні проводитись в захисному газовому середовищі відповідно до вимог, викладених у пункті 6.2.23 цих Правил.
 10. Виробництво пудри і пасти
 11. Виробництво алюмінієвої пудри передбачає операції виготовлення порошків з класифікацією їх і видаленням грубих фракцій, подрібнення мілких фракцій і подальше полірування пудри при введенні жирових домішок. Як вихідні сировинні матеріали, крім порошків, можуть бути використані стружка, фольга.

Виготовлення порошків повинно виконуватись з дотриманням вимог, викладених в підрозділах 6.1-6.3 цих Правил.

 1. При використанні фольги, стружки чи інших відходів необхідно забезпечити очищення їх від домішок, масел, емульсій з дотриманням вимог

ГОСТ 12.2.055-81, ГОСТ 12.3.004-75, НПАОП 28.51-1.26-88, НПАОП 27.57.25-83, НПАОП 28.51-1.11-67, у разі зволоження сировини необхідно забезпечити її висушування.

 1. Обладнання, що використовується, повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.2.118-84, НПАОП 24.0-7.1583.
 2. Виготовлення жирових домішок на основі стеарину для полірування пудри повинно проводитись в окремому приміщенні з додержанням вимог НПАОП 15.4-1.06-97.
 3. Обладнання для розплавлення і пульверизації жирів повинно мати пристрої для автоматичного регулювання температури і автоматичного відключення обігрівання при досягненні заданої температури. Умови розігрівання жирів (стеарину) повинні бути визначені в інструкції, затвердженій керівником підприємства.
 4. Установка для розплавлення та пульверизації жирів повинна бути обладнана відсосами для видалення шкідливих речовин, що утворюються, і пристроями для очищення повітря, яке видаляється, перед викидом його в атмосферу.
 5. Камера для осадження пульверизаційних жирів повинна мати герметичні двері і бути обладнана пристроями, що унеможливлюють відкривання їх в процесі пульверизації жирів або безпосередньо після її закінчення. Камера для осаджування пульверизаційних жирів повинна бути обладнана пристроями для видалення шкідливих речовин, які утворюються, що повинно бути передбачено проектом.
 6. Подрібнювально-полірувальне обладнання для виготовлення пудри повинно розміщуватись в окремому приміщенні, що задовольняє вимоги до вибухонебезпечних приміщень.

В одному приміщенні дозволяється встановлювати не більш, як дві

установки.

 1. Обладнання установок для подрібнення виходної сировини та полірування пудри повинно бути герметичним і відповідати вимогам до обладнання для виготовлення порошків в захисних газових середовищах. Установки повинні бути оснащені приладами для контролю складу газу в порожнинах, його тиску і температури.
 2. Подрібнення і полірування повинно проводитись в захисному газовому середовищі з вмістом кисню в межах від 2 до 8%. Для створення захисного газового середовища як інертний газ може бути використаний азот.
 3. Газоаналізатори вмісту кисню в установках подрібнення і полірування пудри повинні бути автоматичними. Точки контролю визначаються в технологічній частині проекту в залежності від схеми виробничого процесу і розміщення обладнання. Порядок контролю визначається інструкцією, затвердженою керівником підприємства.
 4. Установки повинні бути обладнані пристроями, що здатні забезпечити автоматичну зупинку млинів та полірувальних барабанів з одночасним припиненням подачі матеріалів в разі зниження вмісту кисню нижче 2% або підвищення вище 8%, а також пристроями, що забезпечують при цьому одночасне включення світлової і звукової сигналізації. Поряд дій персоналу визначається інструкцією, затвердженою керівником виробництва.
 5. Перед початком роботи на установках подрібнення і полірування пудри необхідно перевірити їх герметичність і продути їх інертним газом до досягнення в порожнинах установок вмісту кисню від 2 до 8%. Порядок продування установок, контролю за складом газового середовища в порожнинах, пуску їх в роботу і зупинки визначається інструкціями, затвердженими керівником підприємства.
 6. Час перебування обслуговуючого персоналу в приміщенні, де

розміщені подрібнювально-полірувальні установки,повинен бути

мінімальним. Під час запуску установки в роботу забороняється перебувати в приміщенні.

 1. Завантаження подрібнювальних куль в млин повинно проводитись засобом, що виключає їх співударяння. Порядок завантаження визначається інструкцією, затвердженою керівником підприємства.
 2. Всі роботи на установках подрібнення і полірування пудри повинні проводитись за нарядом-допуском і з додержанням вимог НПАОП 27.0-4.02-90, НПАОП 24.0-7.15-83, НПАОП 27.4-6.01-86.
 3. Все обладнання і трубопроводи перед початком ремонтних робіт повинні бути ретельно очищені від продукції та відкладень пилу.
 4. При виготовленні паст на основі пудри з використанням рідких вуглеводів і водних розчинів інгибіторів необхідно виконувати вимоги ОСТ
 5. ГО-091-241-87, НПАОП 15.4-1.06-97, ОСТ 11091-430.18-84, НПАОП 24.0-7.18-85.
 6. Виробництво виробів з порошків
 7. Вихідні матеріали, що використовуються для виготовлення виробів, повинні відповідати діючим стандартам чи технічним умовам і постачатись в тарі, яка відповідає вимогам ГОСТ 12.3.010-82, ГОСТ 19822
 8. Забороняється використовувати вологі матеріали. Якщо вміст вологи в вихідних матеріалах перевищує передбачені в технічних умовах значення, необхідно забезпечити їх висушування.
 9. Обладнання для окремих виробничих процесів:
 • розтарювання сировинних матеріалів;
 • подрібнення та приготування сумішей;
 • приготування лігатур;
 • пресування;
 • спікання, високотемпературна обробка виробів;

- підготовки та приготування захисних газових середовищ повинно бути розміщено, як правило, в окремих приміщеннях.

Дозволяється розміщувати установки для отримання екзо- чи ендогазу, які використовуються як захисні гази, в приміщенні, де розміщені печі спікання та високотемпературної обробки виробів.

При автоматичних лініях дозволяється розміщувати в одному приміщенні все обладнання за умови визначення категорії виробництва за вибуховою, вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класу зон приміщення за найбільш небезпечним процесом.

 1. В полостях обладнання, де утворюються дисперсні системи (зависі) з частинками вибухонебезпечних порошків алюмінію чи сплавів на його основі як тверда фаза (вібросита, змішувачі, бункери, контейнери, пилоочисні апарати), повинно бути забезпечено захисне газове середовище з контрольованим вмістом кисню. Концентрація кисню в захисному газі задається в технологічній частині проекту в залежності від вибухонебезпеки матеріалів, сумішей, що використовуються, та пилу, що утворюється.
 2. Для створення захисного газового середовища як інертний газ може бути використаний осушений азот.
 3. Система газообміну в порожнинах обладнання повинна бути розрахована на роботу в режимах продування, робочому і форсованому (аварійному). Порядок дій персоналу визначається інструкцією, затвердженою керівником підприємства.
 4. В захисному газі повинен бути забезпечений контроль вмісту кисню. Точки контролю повинні бути визначені в технологічній частині проекту. Газоаналізатори повинні бути зблоковані з світловою і звуковою сигналізацією, які спрацьовують в разі відхилення складу захисного газу від заданих значень. Порядок дій персоналу визначається інструкцією, затвердженою керівником підприємства.
 5. Обладнання, де використовується захисне газове середовище, повинно бути оснащене пристроями, які забезпечують його зупинку при відхиленні складу захисного газу від заданих значень. Порядок дій персоналу повинен визначатися інструкцією, затвердженою керівником підприємства.
 6. Технічні рішення вузлів завантаження ємкостей матеріалом щодо їх герметичності повинні, як правило, виключати необхідність в застосуванні аспіраційних відсмоктувачів.

За відсутності можливості забезпечити герметичність в навантажувально-розвантажувальних вузлах слід застосовувати засоби, які сприяють максимальному зменшенню ежекційного тиску та забезпечують перетікання запиленого газу з заповнюваної ємності до спорожнюваної.

 1. При операціях підготовки шихти в разі неможливості забезпечити герметичність устаткування місця виділення пилу повинні бути обладнані аспіраційними укриттями для видалення пилу, що утворюється. При цьому для вибухонебезпечних матеріалів кількість повітря, яке відсмоктується від укриття, слід визначати, виходячи з умови забезпечення зниження в ньому концентрації часток утвореного пилу до значень, що не перевищують 0,5 величини їх нижньої концентраційної границі вибуховості.
 2. Всі роботи з приготування, класифікації та змішування шихти, пресування виробів повинні виконуватись згідно вимог СП 2528-82, НПАОП 24.0-7.18-85, ОСТ 11.12-0017-87, СП 1042-73 при справній системі аспірації і наявності в порожнинах обладнання безпечного газового середовища заданого складу. Для запобігання пуску і роботи обладнання в разі аспіраційної системи, що не працює, чи відхилення складу газового середовища від заданого повинні бути передбачені відповідні блокувальні системи.
 3. Змішувальне обладнання повинно бути герметичним, відповідати вимогам НПАОП 24.0-7.18-85, мати засоби захисту від

статичної електрики згідно з НПАОП 0.00-1.29-97. При використанні рідких легкозаймистих компонентів необхідно забезпечити відведення пари та газів, що утворюються. Змішувачі повинні бути оснащені запобіжними саморуйнівними мембранами для розвантаження тиску вибуху. Для локалізації пиловиділень місця завантаження матеріалів та вивантаження суміші повинні бути обладнані аспіраційними пристроями. Включення змішувального обладнання в роботу має виконуватися лише після перевірки справності механічної та електричної частин, заземлення, аспіраційних пристроїв та огороджень частин, що рухаються.

В змішувальному обладнанні повинні бути передбачені пристрої, що виключають можливість запуску в роботу змішувача при негерметично зачинених завантажувальному чи розвантажувальному люках. Відчиняти люки дозволяється лише при зупиненому змішувачі.

 1. Роботи на пресувальному обладнанні повинні виконуватись відповідно до вимог НПАОП 28.4-1.07-85, ОСТ 11.12.0017-87, ГОСТ 12.3.020-80, ГОСТ 12.2.117-88.

6.5.11 . Пресове обладнання повинно бути заземлене згідно з ГОСТ 12.1.030-81, НПАОП 40.1-1.32-01. Рухомі частини пресів, пресблоків, оснащення, електромагніти, електродвигуни повинні мати відповідні захисні засоби (запобіжні щитки, екрани, кришки, сітчасте огородження), що виключають можливість травмування ними. Всі преси повинні бути обладнані пристроями для аварійного відключення. Перед початком роботи на пресі необхідно впевнитись в наявності заземлення, справності захисних пристроїв і гальм, що повинно бути передбачено інструкцією, затвердженою керівником підприємства.

 1. Порядок виконання робіт на пресі (встановлення і знімання пресблоків, налагоджування, пресування, калібрування, ремонтні роботи) повинен визначатись відповідними інструкціями, затвердженими керівником підприємства. Не дозволяється виконувати роботу на пресовому