НПАОП 27.1-1.10-07. Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держгірпромнагляду

27 березня 2007 року № 61

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

28 квітня 2007 року

за № 441/13708

,04” травня 2007р. за № 361

НПАОП 27.1-1.10-07 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В ГАЗОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ВИРОБНИЦТВ

 1. Загальні положення
  1. Ці Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв (далі - Правила) поширюються на проектування, будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, ремонт, експлуатацію об'єктів газового господарства коксохімічних підприємств і виробництв, пов'язаних із виробництвом, транспортуванням, підготовкою, очищенням власного коксового та пекококсового газу, прийняттям очищеного доменного газу з доменних цехів металургійного виробництва, природного газу, зріджених вуглеводневих газів (далі - ЗВГ), що використовуються як паливо на коксохімічних підприємствах і виробництвах із робочим тиском: коксового (пекококсового) та доменного газу до 0,1 МПа (1 кгс/см2); природного газу до 1,2 МПа (12 кгс/см2); ЗВГ до 1,6 МПа (16

До коксового газу, що використовується як технологічний газ у технології виробництва хімічних продуктів, установлюються вимоги за цими Правилами.

Вимоги та положення цих Правил є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію об'єктів газового господарства незалежно від форм власності та видів діяльності.

 1. До об'єктів газового господарства належать: міжцехові, цехові газопроводи та газопроводи, що знаходяться всередині приміщень з розташованими на них пристроями та арматурою; газообладнання печей, котлів і інших агрегатів, що споживають газ як паливо; машинні зали з установленими в них нагнітачами коксового газу; газопідвищувальні станції; газозмішувальні установки; газорегулювальні пункти; цехи та об'єкти з охолодження, очищення коксового газу, уловлювання та виділення з коксового газу хімічних продуктів коксування; опалювальні системи коксових батарей, пекококсових печей, установок сухого гасіння коксу (далі - УСГК), гаражів розморожування вугілля, трубчастих печей, сушильних установок; установки для підігріву вугільної шихти; газопостачання лабораторій; газоскидні пристрої; газопроводи пекококсового газу та установки з його очищення на Авдіївському та Запорізькому коксохімічних підприємствах.
  1. Дія цих Правил не поширюється на:

газові установки та газопроводи, що переробляють і транспортують гази, що не використовується як паливо;

газові установки та газопроводи з надлишковим тиском природних горючих газів більше 1,2 МПа (12 кгс/см2), а також із надлишковим тиском ЗВГ більше 1,6 МПа (16 кгс/см2);

газонаповнювальні пункти та станції;

газифіковані комунально-побутові об'єкти, розташовані на території підприємства (виробництва).

 1. На зазначені у пункті 1.3 об’єкти газового господарства поширюються Правила безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ - 86), затверджені постановою Держгіртехнагляду СРСР 18.03.86 №5 і наказом Міністерства чорної металургії СРСР від 08.05.86 № 611 (далі - НПАОП 27.1-1-10-86).
  1. Порядок і строки приведення діючих коксохімічних підприємств і виробництв у відповідність з вимогами цих Правил визначаються в кожному конкретному випадку роботодавцями по узгодженню з територіальними органами Державного нагляду за охороною праці.

Якщо в умовах діючого виробництва окремі вимоги Правил не можуть бути виконані без значної їх перебудови, то доцільність, порядок і строки приведення діючих об'єктів газового господарства у відповідність з вимогами цих Правил визначається в кожному конкретному випадку суб'єктами господарської діяльності (роботодавцями) та генеральною проектною організацією з узгодження з територіальними органами Державного нагляду за охороною праці.

 1. Складання та затвердження інструкцій, умови їх перегляду, організація навчання персоналу з експлуатації об'єктів газового господарства підприємства, перевірка знань і підвищення кваліфікації працюючих повинні здійснюватися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держна- глядохоронпраці України 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).
  1. У цехах, що переробляють або використовують горючі гази, розпорядженням по цеху повинна бути призначена особа з числа інженерно- технічних працівників, відповідальна за безпечну експлуатацію газового господарства цеху.

Особи, відповідальні за безпечну експлуатацію газового господарства окремих цехів, повинні мати стаж роботи в газовому господарстві не менше ніж три роки.

 1. На кожному коксохімічному підприємстві (виробництві) в цехах повинні бути складені та затверджені роботодавцем такі документи:

перелік об'єктів, газопроводів, трубопроводів, що відносяться до газового господарства, з зазначенням номерів об'єктів, ділянок з датами уведення в експлуатацію;

перелік газонебезпечних місць і робіт по об'єктах газового господарства з розбивкою на групи;

схеми газопроводів з зазначенням споживачів, запірної арматури, що вимикає, конденсатовідвідників, газових апаратів;

паспорти об'єктів газового господарства;

інструкції з питань охорони праці.

 1. Газонебезпечні роботи на об'єктах газового господарства повинні виконуватися відповідно до вимог розділу 12.11. цих Правил.
  1. До зварювальних робіт на об'єктах газового господарства допускаються зварники, газорізальники, атестовані відповідно до вимог Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 № 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.05.96 за № 262/1287 (далі - НПАОП 0.00-1.16-96) і вимогами статті 17 Закону України «Про охорону праці».
  2. Працівники, які приймаються на роботу з експлуатації та обслуговування об'єктів газового господарства, повинні проходити попередній медичний огляд, а працюючі - періодичний огляд згідно з порядком, установленим статтею 17 Закону України «Про охорону праці».
  3. При проектуванні, будівництві та експлуатації газового господарства коксохімічних підприємств і виробництв необхідно враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 №1788.
  4. Для проведення газонебезпечних робіт не дозволяється залучення осіб, які не досягли 18 років та вагітних жінок.
  5. У роботі з цими Правилами використовуються дані щодо граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин (далі - ГДК) у повітрі робочої зони та у повітрі населених місць, найбільш характерних для коксохімічного виробництва, з указівкою класів небезпеки, визначених відповідно до Правил технічної експлуатації коксохімічних підприємств, затверджених наказом Мін- промполітики України 05.07.2002 № 305.

Аварійна ситуація-

Аварія

Агрегат

Арматура трубопровідна Важкий газ

Вибухонебезпечний об'єкт

Вибухопожежонебезпечний

об'єкт

Виробниче середовище Виробничий підрозділ Відділення Вогневі роботи стан будівлі, споруди чи їх частин, що характеризує порушення меж і умов безпеки експлуатації, але ще не перейшло в аварію; порушення експлуатації об'єкта де має місце перевищення нормованих меж впливу на персонал об'єкта, його основні фонди та навколишнє середовище;

ряд конструктивно об'єднаних між собою машин: генераторів, двигунів, насосів тощо; клапани, засувки, крани тощо; газ, що має густину більше 0.8 відносно до густини повітря;

об'єкт, де в результаті аварії може статися вибух; об'єкт, де в результаті аварії може статися вибух або пожежа, або вибух і пожежа одночасно; простір, де перебуває персонал при здійсненні виробничої діяльності;

структурна одиниця підприємства, що здійснює конкретну функцію виробництва; структурний підрозділ цеху, що включає кілька виробничих ділянок;

роботи чи ремонтно-технологічні операції, пов'язані з необхідністю застосування відкритих джерел вогню, інструментів або операцій з можливим іскроутворенням або можливим нагріванням до температур, що можуть викликати (створити) умови загоряння матеріалів, продуктів, горючих газів, парів органічних речовин

або інших горючих матеріалів;

Газ доменний Газ природний Гази коксовий

 • газ, що отримується в доменному виробництві;
 • газ, що видобувається з надр;

Газ пековий

 • коксовий газ - газ, що отримується у процесі термічного нагрівання вугільної шихти та характеризується підвищеною вибухопожежною небезпекою;
 • пекококсовий газ - газ, що отримується при коксуванні кам’яновугільного пеку та на нього поширюються ідентичні вимоги, як і на коксовий газ, при забезпеченні вибухопожежної небезпеки.

Середні показники щодо складу газів, об’ємна частка в %

Хімічнікоксовийпекококсовий

інгредієнти

газ

газ

СО2

2,4

1,73

CnHm

2,2

0,37

O2

0,4

1,04

CO

6,0

3,04

H2

59,5

78,17

CH4

25,5

10,67

N2

4,0

4,98

об’єм газу, що

300

0,3

приходиться на 1т вугільної шихти, що коксу-

3

ється, м .

У виробничих умовах пекококсовий газ змішу-

Газова установка Газове господарство

Газове обладнання

Установки, що використовують газ Газонаповнювальна станція

Газонебезпечні роботи на об'єктах газового господарства

Газопровід

Г азопровід високого тиску Г азопровід низького тиску

ється з коксовим газом, не змінюючи його властивостей;

установка, де циркулює чи спалюється горючий газ (горючі гази);

система керування та утримання газових установок, газопроводів і допоміжних засобів, що відносяться до них, яка забезпечує їх працездатність і безпеку відповідно до вимог чинних Правил і в них циркулюють гази, що використовуються як паливо;

обладнання, що в процесі експлуатації заповнено горючим газом;

виробничі печі, котли, технологічні установки, що використовують газ як паливо; установка для постачання газом транспортних машин, що працюють на газі; роботи, що виконуються ремонтним та обслуговуючим персоналом в умовах можливого впливу горючих газів, що використовуються як паливо на підприємстві (доменного, коксового, природного, ЗВГ), а також їх продуктів горіння. Ці роботи виконуються відповідно до підрозділу 12.9. цих Правил; сталевий трубопровід, призначений для транспортування газоподібних речовин, їх парів і конденсату;

робочий тиск газу в газопроводі більше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 1,6 МПа (16 кгс/см2); робочий тиск газу в газопроводі до 0,1 МПа

Граничнодопустима концентрація (ГДК) у повітрі робочої зони

Експлуатаційні показники

Газопровід зворотного коксового газу

Капітальний ремонт

Коксохімічне підприємство (виробництво)

Легкий газ

(1 кгс/см );

робочий тиск газу в газопроводі більше 0,1 МПа (1кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2); концентрація, де за умови щоденної роботи в межах 8 годин протягом всього робочого стажу в працюючих не може виникнути захворювання або відхилення в стані здоров’я; показники продуктивності, швидкості, витрати електроенергії, палива, ремонтопридатності, зносостійкості чи погіршення в процесі експлуатації регламентованих показників, установлених у технічному паспорті заводу- виготовлювача;

газопровід коксового газу, що проходить від нагнітального колектора коксового газу машинного залу через хімічні цехи уловлювання хімічних продуктів і очищення газу до газоскидного пристрою, а також на опалення коксових батарей та іншим споживачам коксового газу до межі проектування; ремонт, що виконується для відновлення справності і повного чи близького до повного відновлення ресурсу виробу з заміною чи відновленням будь-яких його частин, уключаючи базові;

самостійне коксохімічне підприємство (завод) або виробництво, що входить до складу металургійного комбінату (заводу); газ, що при температурі навколишнього сере-

Міжцеховий газопровід Надземний газопровід

Наземний газопровід

Небезпечна концентрація га зу на вибух

Небезпечна концентрація га зу в повітрі робочої зони Небезпечний виробничий фактор

Об'єкт

Об'єкти газового господарства

Обстеження довища 20 оС і тиску 100 кПа має густину 0,8 або менше відносно до густини повітря; газопровід, що проходить за межами цеху і його межа встановлюється при проектуванні; газопровід, що прокладається на нарізних опорах на висоті, що дає можливість проїзду автомобільного та залізничного транспорту; газопровід, що прокладається на низьких опорах, що не забезпечують проїзд транспортних засобів;

об'ємна частка газу в повітрі, що складає 20 % і більше нижньої концентраційної межі поширення полум’я (НКМП);

масова частка газу в повітрі робочої зони більша граничнодопустимої концентрації; вид небезпечного впливу на людину (обладнання, машини тощо) у разі виникнення аварійної ситуації;

будівля, споруда, цех, установка, агрегат тощо; обладнання та апаратура, де знаходиться газ, що використовується як паливо, газопроводи коксового, доменного та природного газу, а також будівлі, споруди, приміщення з обладнанням, що знаходиться в них, і призначене для обслуговування об'єктів газового господарства; комплекс робіт із збирання, оброблювання, систематизації та аналізу даних про технічний стан конструкцій та обладнання, наявних в них дефектів і ушкоджень, оцінки ступеня зношеності;