Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.05.2006р. № 620/12494

НПАОП 0.00-7.01-06

Вимоги

до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами, розроблені відповідно до положень статті 18 Закону України “Про

поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”.

Під керівництвом вибуховими роботами вважається безпосереднє управління технологічними процесами з підготовки і проведення вибухових робіт.

До керівництва вибуховими роботами допускаються працівники, які відповідно до законодавства не мають протипоказань щодо стану їх здоров’я, одержали згоду органів внутрішніх справ та мають необхідний освітній рівень.

Керівниками вибухових робіт можуть призначатися особи, які мають базову вищу технічну освіту (з освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр, спеціаліст, бакалавр) за спеціальностями, пов’язаними з проведенням вибухових робіт.

Керівниками вибухових робіт також можуть призначатись особи, які мають базову вищу технічну освіту (з освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр, спеціаліст, бакалавр) та закінчили відповідні спеціальні курси за навчальними програмами, затвердженими в установленому законодавством порядку.

Керівники вибухових робіт зобов’язані, у разі призначення на відповідну посаду, і в подальшому, не рідше ніж один раз на 3 роки, проходити в установленому законодавством порядку перевірку знань вимог нормативно- правових актів з безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами

промислового призначення.

У разі отримання позитивних результатів перевірки знань керівникам вибухових робіт видається посвідчення за зразком, що додається.

Керівництво вибуховими роботами на вугільних шахтах і підземних рудниках, кар’єрах та при проведенні спеціальних вибухових робіт здійснюватимуть особи зі стажем роботи на відповідних виробництвах не менше ніж два роки.

До керівництва вибуховими роботами у вугільних шахтах, небезпечних за раптовими викидами, а також таких, що розробляють пласти, схильні до гірничих ударів, допускаються особи, які мають стаж керівництва підземними гірничими роботами не менше ніж 5 років.

М.В. Саварин

Голова Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України