ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

від 28.02.2001 р. № 164.

ПРАВИЛА ПРОЕКТУВАННЯ МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

АВТОМАТИЧНИХ УСТАНОВОК АЕРОЗОЛЬНОГО

ПОЖЕЖОГАСІННЯ

НАПБ 01.038-2001

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Правила проектування та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння (далі-Правила) розповсюджуються на проектування, монтаж та експлуатацію автоматичних установок аерозольного пожежогасіння із використанням твердопаливних генераторів вогнегасного аерозолю (далі - АУАП), що призначені для локалізації або ліквідації пожеж об??ємним способом у будівлях, спорудах та приміщеннях. Правила не розповсюджуються на автоматичні установки аерозольного пожежогасіння, в яких використовується аерозоль системи газ - твердий діоксид вуглецю, газ - дрібнорозпилена вода.

Вимоги Правил обов’язкові для підприємств, організацій, а також громадян, що здійснюють проектні та монтажні роботи з АУАП, їх експлуатацію та обслуговування незалежно від форм власності та підпорядкування.

Правила встановлюють загальні вимоги до проектування, монтажу та експлуатації АУАП на об’єктах різного призначення незалежно від виду їх діяльності та форм власності, за винятком об’єктів по виготовленню і зберіганню вибухових речовин та інших будівель і споруд, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах.

1.2. Під час проектування, монтажу та експлуатації АУАП слід також керуватися стандартами, в тому числі ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.3.046-91, будівельними нормами, в тому числі ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд, Правилами пожежної безпеки в Україні, Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Переліком однотипних за призначенням об??єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, Типовими правилами технічного утримування установок пожежної автоматики, іншими нормативними актами, виходячи із галузі їх застосування, що регламентують вимоги до проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння.

Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах, наведено за ДСТУ 2272-93, ДСТУ 2273-93.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих правилах використовуються посилання на такі документи:

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні, введені в дію наказом МВС України від 22.06.95 №400;

ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека. Терміни та визначення;

ДСТУ 2273-93 Пожежна техніка. Терміни та визначення;

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров;

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка;

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації для будівництва;

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы;

НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности ОНТП 24-86;

Перелік однотипних за призначенням об??єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затверджений та введений в дію наказом МВС України від 20.11.97 за №779;

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ);

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Таблиця 1

№ п/п

Термін

Визначення

1

2

3

1

Ліквідація пожежі

Дії, спрямовані на остаточне припинення горіння, а також на виключення можливості його повторного виникнення (ДСТУ 2272-93)

2

Локалізація пожежі

Дії, спрямовані на запобігання можливості подальшого поширення горіння і створення умов для його успішної ліквідації наявними силами та засобами (ДСТУ 2272-93)

3

Автоматична установка пожежогасіння

Установка пожежогасіння з автоматичним способом приведення в дію (ДСТУ 2273-93)

4

Установка об??ємного пожежогасіння

Установка пожежогасіння для створення середовища, яке не підтримує горіння в об??ємі, що захищається (ДСТУ 2273-93)

5

Автоматична установка аерозольного пожежогасіння (АУАП)

Автоматична установка об’ємного пожежогасіння на основі генераторів вогнегасного аерозолю з електричним запуском з застосуванням автоматичних засобів виявлення пожежі, у якій як вогнегасна речовина використовується вогнегасний аерозоль

6

Автономна установка аерозольного пожежогасіння

Установка аерозольного пожежогасіння, що здійснює функції виявлення та гасіння пожежі незалежно від зовнішніх джерел живлення, систем управління та не пов??язана з установкою пожежної сигналізації

7

Генератор вогнегасного аерозолю

(ГВА)

Пристрій для одержання вогнегасного аерозолю з заданими параметрами та подавання його у захищуване приміщення

Продовження таблиці 1

1

2

3

8

Аерозольутворююча сполука

(АУС)

Композиція спеціального складу, яка здатна до самостійного горіння без доступу повітря з утворенням вогнегасного аерозолю

9

Вогнегасний аерозоль

Продукти генерації аерозольутворюючої сполуки, які характеризуються вогнегасною здатністю

10

Нормативна вогнегасна здатність аерозолю, q, кг??м-3

Вогнегасна здатність аерозолю, яка вказується в технічній документації на ГВА, величина якої використовується під час розрахунку АУАП під час проектування

11

Високотемпературні зони

Зони, які утворюються безпосередньо біля ГВА під час його роботи, у межах яких температура середовища перевищує 75, 200 та 400 оС та представляють небезпеку для людей, горючих матеріалів та обладнання

12

Тривалість подавання вогнегасного аерозолю, ??под, с

Проміжок часу від моменту початку до закінчення виходу вогнегасного аерозолю з випускних отворів ГВА

13

Тривалість роботи ГВА, ??р, с

Проміжок часу від моменту подавання сигналу на запуск до закінчення виходу вогнегасного аерозолю з випускних отворів ГВА

14

Тривалість роботи АУАП, ??роб, с

Проміжок часу від моменту подавання сигналу на запуск АУАП до закінчення роботи останнього ГВА

15

Маса АУС ГВА, m, кг

Маса АУС, що знаходиться в одному ГВА

16

Сумарна маса

АУС, М, кг

Сума мас АУС усіх ГВА, що входять до складу АУАП

17

Запас ГВА

Потрібна кількість ГВА, що зберігається на об??єкті, необхідна для оперативного відтворення роботоздатності АУАП після її спрацьовування

18

Ступінь негерметичності, ??, %

Відношення сумарної площі відкритих прорізів F до сумарної площі огороджувальних конструкцій приміщення S, що виражене у відсотках

??F

?? = ---- 100%

S

Закінчення таблиці 1

1

2

3

19

Площа огороджувальних конструкцій, S, м2

Сума площ поверхні стін, підлоги та стелі у захищуваному приміщенні

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Проектування, монтаж та експлуатацію автоматичних установок аерозольного пожежогасіння слід здійснювати згідно з вимогами цих Правил, нормативної, технічної документації на АУАП та її елементи, іншими нормативними актами, що регламентують загальні вимоги до вказаних робіт.

4.2. АУАП застосовуються для ліквідації пожеж підкласу А2, класу В та локалізації пожеж підкласу А1 (за ГОСТ 2733187) у приміщеннях з висотою не більше та ступенем негерметичності не більше 0,5%.

Застосування АУАП для захисту кабельних споруд (напівповерхи, колектори, шахти тощо) допускається за відсутності у електромережі захищуваної споруди пристроїв автоматичного повторного включення, за наявності заходів, що обмежують можливість поширення вогнегасного аерозолю по інших приміщеннях.

4.3. Установки аерозольного пожежогасіння не забезпечують повного припинення горіння та, як правило, не застосовуються для гасіння:

- волокнистих, сипких, пористих та інших горючих матеріалів, здатних до самозаймання і (або) тління всередині шару (тирса, вовна, трав’яне борошно тощо);

- лужних та лужно-земельних металів;

- хімічних речовин та їх сполук, полімерних матеріалів, які здатні до тління та горіння без доступу повітря;

- обладнання та трубопроводів з горючими рідинами та газами, що знаходяться під тиском;

- кабельних потоків, які містять більше одного кабельного шару (якщо між кабельними шарами відсутні повітряні зазори);

- гідридів металів та пірофорних речовин;

- порошків металів та хімічно-активних металів (магній, титан, цирконій тощо).

4.4. АУАП складаються з таких елементів:

- пожежні сповіщувачі або інші пристрої виявлення пожежі;

- пожежні приймально-контрольні прилади;

- прилади управління пожежні або пристрої контролю та управління установкою;

- генератори вогнегасного аерозолю;

- електричні кола управління, шлейфи або сигнальні лінії пожежної сигналізації;

- пожежні оповіщувачі.

4.5. Конструктивні рішення та виконання обладнання (в тому числі ГВА), електропроводок, що входять до складу АУАП повинні відповідати категоріям приміщень за ОНТП 24-86, класам зон за ПУЕ та вимогам ГОСТ 12.3.046-91.

За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі АУАП належить відносити до 1 категорії згідно з “Правилами устройства электроустановок” (ПУЕ). За відсутності можливості виконання вказаної вимоги допускається використовувати як джерело резервного електропостачання акумуляторні батареї. Ємкість акумуляторних батарей приймається з розрахунку забезпечення живлення електроприймачів установки в режимі очікування протягом 24 годин і в режимі тривоги (пожежогасіння) - 3 години.

4.6. Під час проектування, монтажу та експлуатації АУАП слід передбачати, що апаратура і обладнання, які входять до складу АУАП, повинні мати технічну документацію, сертифікати відповідності (згідно з вимогами Держстандарту України) та відповідати чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників. Під час монтажу та експлуатації апаратура і обладнання АУАП повинні бути справними, без дефектів та пошкоджень.

4.7. Застосування АУАП для гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками та електрообладнанням до зняття з них напруги допускається за умови, якщо її значення не перевищує гранично допустимої величини напруги , яка наведена у технічній документації на ГВА.

4.8. Не рекомендується без висновків спеціалізованих організацій (розробників технологічних процесів, технологічного обладнання тощо) застосовувати автоматичні установки аерозольного пожежогасіння для захисту приміщень, у яких використовується обладнання та здійснюються технологічні процеси, що вимагають спеціального очищення повітря від пилу (виробництво точних механічних приладів, медичних препаратів, сховища унікальних виробів мистецтва тощо).

4.9. Забороняється застосування АУАП у приміщеннях, які не можуть бути залишені людьми до початку роботи ГВА, з масовим перебуванням людей (більше 50 чоловік), а також у приміщеннях, через які передбачено евакуацію людей.

4.10. Середньооб’ємна температура у захищуваному приміщенні у разі спрацювання ГВА не повинна перевищувати значення температури самозаймання речовин та матеріалів, які у ньому знаходяться.

4.11. Автономні установки аерозольного пожежогасіння можуть застосовуватись для захисту приміщень, в яких відповідно до нормативних документів не вимагається застосування автоматичних установок пожежогасіння.

4.12. Монтаж АУАП повинен виконуватись відповідно до вимог чинних нормативних документів, в тому числі ДБН В.2.5-13-98, згідно з затвердженою проектно-кошторисною та робочою документацією, робочими кресленнями проекту, проектом виконання робіт, технічною документацією підприємств-виробників обладнання.

4.13. Проектування, монтаж, пусконалагоджувальні роботи, регламентне технічне обслуговування та ремонт АУАП здійснюються підприємствами (організаціями) та приватними особами, які одержали на це спеціальний дозвіл (ліцензію) у встановленому порядку.

4.14. У випадках, коли параметри захищуваних об’єктів не відповідають повним обсягам вимогам цих Правил, але не протирічать вимогам нормативної та технічної документації на ГВА, технічні рішення щодо застосування АУАП підлягають окремому узгодженню з органами держпожнагляду.