МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОї ПОЛІТИКИ УКРАїНИ


ПРИМІРНА ІПСТРУКЦІЯ ЗОХОРОНИ ПРАЦІ

для вальцювальника стану холодного прокату


м. КИЇВ


УЗГОДЖЕНО

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

200 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політики України Наказ

200 р.
Національний НДЮП

200 р.


ЦК профспілки гірників і металургів

200 р.
ПІ 1.2.10 415-2005

ПРИМіРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вальцювальника стану холодного прокату


м. КИІВ


Вступ

1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності на належні, безпечні та здорові умови праці.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

визнає пріоритет життя і здоров'я працівників;

встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних І нешкідливих умов праці;

встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності та видів їх діяльності;

здійснює навчання, професійну підготовку І підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що під час укладення трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя та здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги І компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

безплатне лікувально-профілактичне харчування;

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

пільгову пенсію;

оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також пов'язаних із забрудненням або таких що проводяться у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття, інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві І профзахворювання, що призвело до втрати працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

знати І виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та Індивідуального захисту;

додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або Іншу посадову особу.


1 Загальні положення

1.1. Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки у прокатному виробництві та визначає порядок, способи та умови виконання вальцювальниками станів холодного прокату (далі вальцювальниками) прокатних цехів покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці, на території підприємства і встановлює порядок виконання робіт.

1.2. Кожен вальцювальник повинен вивчити, знати І виконувати вимоги і положення даної інструкції в повному обсязі та дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, який діє на підприємстві; виконувати розпорядження та вказівки керівників цеху, якщо останні не суперечать вимогам безпечної організації праці.

1.3. Інструкція з охорони праці за професією видається працівнику під розписку. Ця інструкція повинна бути на робочому або спеціально відведеному місці.

1.4. Крім того, вальцювальник повинен знати І виконувати вимоги:

загальних правил безпеки для працівників підприємства;

технологічної Інструкції;

правил технічної експлуатації обладнання, що обслуговується;

положення про наряд-допуск;

інструкції про застосування биркової системи;

інструкції з охорони праці для стропальників;

інструкції з охорони праці для суміжних професій;

правил безпеки у газовому господарстві;

правил пожежної безпеки;

правил електробезпеки.

1.5 Постійний контроль за виконанням Інструкцій та вказівок щодо безпечних методів та способів роботи проводиться начальником цеху, його заступником, механіком, енергетиком цеху, старшим змінним майстром основної виробничої дільниці та іншими керівниками виробництва.

1.6. Робоче місце вальцювальника стану холодного прокату - постійне і розташоване у пульта керування та на території, що прилягає до стану, де він повинен знаходитися на протязі зміни..

1.7. На роботу у прокатний цех вальцювальником допускаються особи чоловічої статі не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, визнані придатними для даної роботи. Вони повинні пройти вступний інструктаж, спеціальне навчання за професією, навчання з питань охорони праці, первинний Інструктаж на робочому місці, інструктаж з електробезпеки, спеціальні навчання для виконання робіт підвищеної небезпеки.

1.8. Кожний працівник, що знову влаштовується на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу заноситься в спеціальний журнал, а також в документ про приймання працівника на роботу. Інструктаж проводиться при відділі охорони праці підприємства.

В цеху з кожним працівником, що влаштовується на роботу, начальник цеху проводить бесіду, в якій роз'яснює особливості виробництва, правила особистої безпеки та гігієни, правила внутрішнього трудового розпорядку, ознайомлює з шкідливими та небезпечними факторами, які характерні для даного виробництва. Після чого, розпорядженням по цеху направляє його на дільницю та закріплює за відповідною особою технічного персоналу для Інструктажу та навчання безпосередньо на робочому місці.

1.9 Первинний Інструктаж проводиться на робочому місці безпосереднім керівником з показом прийомів безпечного виконання робіт. Після проведення первинного інструктажу працівник, який вперше стає до роботи, розпорядженням начальника цеху закріплюється за кваліфікованим працівником для практичного навчання. Працівник, який має кваліфікацію за даною професією, при перерві в роботі більш як 1 рік, проходить стажування від 2-х до 15 змін.

1.10. Після закінчення навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією, яку очолює начальник цеху або його заступник за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Лише при виявленні достатніх знань технології і безпечних прийомів праці працівник, рішенням комісії, може бути допущений до роботи за фахом.

1.11. Працівник, який не підтвердив знання інструкції з охорони праці та прийомів безпечного виконання робіт, допускається до самостійної роботи тільки після проведення додаткового інструктажу І додаткової перевірки знань.

1.12. До самостійної роботи працівник допускається після стажування на робочому місці розпорядженням по цеху.

1.13. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися один раз в квартал, а чергові перевірки знань - раз на рік Із записом у журналі реєстрації Інструктажів.

1.14. Позаплановий та цільовий інструктажі проводяться згідно з вимогами Типового положення про навчання з охорони праці.

1.15 Вальцювальник повинен проходити періодичні (на протязі трудової діяльності) медичні огляди.

1.16 Вальцювальник повинен виконувати такі вимоги внутрішнього грудового розпорядку:

- не допускати на робоче місце осіб, роботи яких не пов’язані з виробництвом;

- утримувати своє робоче місце І устаткування в справному стані й чистоті;

- не розпивати алкогольні напої на робочому місці і на території заводу, не з'являтися на роботу в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння;

- палити дозволяється в спеціально відведених для цього місцях, де повинні знаходитися баки з водою або піском.

1.17 По території підприємства і цеху працівник повинен прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного руху. Під час пересування необхідно дотримуватися вимог знаків дорожнього руху як на території заводу, так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні шляхи необхідно переходити лише у встановлених місцях або по спеціальних переходах.

1.18 Кожен вальцювальник повинен знати:

теорію і технологію процесів холодного прокату, дресирування та полірування металу;

конструктивні особливості станів холодного прокату всіх типів;

призначення термообробки та її вплив на структуру металу;

види дефектів металу при холодному прокаті та методи їх усунення;

кінематичні та електричні схеми етапів;

технологію калібрування валків;

характеристику двигунів станів холодного прокату;

слюсарну справу.

1.19 Крім того, вальцювальник повинен знати, що:

- прокатний цех відноситься до виробництв підвищеної небезпеки, що характеризується наявністю цілого ряду небезпечних факторів під час виконання технологічного процесу холодного прокату, обслуговуванні обладнання, механізмів та контактування з матеріалами виробництва;

- на дільниці сконцентрована велика кількість механізмів, транспортних засобів, трубопроводів, газопроводів.

1.20 До обов'язків вальцювальника входить:

ведення технологічного процесу прокатування, дресирування, полірування металу на станах;

- нагляд за процесом прокатування і додержання заданих розмірів прокатуваного профілю за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та вимірювального інструменту;

- регулювання швидкості прокатування по клітях (пропусках) і величини натягу штаби між клітями;

- нагляд за температурним режимом І якістю поверхні валків, навантаженням на двигун головного приводу і двигун натискних гвинтів;

- налагодження і перевалка клітей;

- участь в ремонті, налагодженні та прийманні стана після ремонту тощо.

1.21 Основними небезпечними виробничими факторами на дільниці роботи вальцювальника є:

деталі та вузли обладнання, що обертаються;

електричний струм;

окалина, що летить;

вантажі, що переміщаються вантажопідіймальними механізмами;

робота на висоті.

1.22 Основними шкідливими виробничими факторами є:

інфрачервоне випромінювання;

висока температура;

запиленість;

шкідливі гази;

шум;

1.23 Вальцювальник повинен працювати тільки у спецодязі і спецвзутті, що встановлені за нормами, та користуватися іншими засобами Індивідуального захисту, такими як:

костюм бавовняний (на 12 міс.) згідно з ГОСТ 27575 "ССБТ. Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия";

черевики шкіряні (на 12 міс.) згідно з ГОСТ 28507 "Обувь кожаная для защиты от мехаиических воздействий";

рукавиці брезентові (на 20 днів) згідно з ГОСТ 12.4.010 "ССБТ. СИЗ. Рукавицы специальные. Технические условия";

каска захисна згідно з ГОСТ 12.4.087 "ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия";

окуляри захисні згідно з ГОСТ 12.4.013 "ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия" типу ЗПІ- 80-У;

антифони "беруші" та інші.

1.24 Вальцювальник повинен користуватися захисними світлими окулярами з боковинками або окулярами, що щільно притискаються до обличчя, або захисним прозорим щитком із оргскла.

1.25 Вальцювальник повинен дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.

1.26 Згідно з положенням про систему управління охороною праці в чорній металургії вальцювальник повинен:

не допускати виконання робіт несправним інструментом, перевіряти наявність та правильне використання засобів захисту, огорож, контрольно- вимірювальних приладів та вантажозахватних пристроїв;

при виникненні непередбачених ситуацій припинити виконання робіт. Якщо дозволяють обставини, прийняти самостійне рішення, а також вжити заходів щодо забезпечення безпеки поруч працюючих, відновлення нормальної робочої обстановки та повідомити про це майстра, старшого майстра, начальника дільниці або зміни;

виконувати тільки доручену роботу з додержанням всіх вимог інструкцій з охорони праці та вказівки майстра;

не приступати до роботи, якщо умови її виконання не відповідають інструкції з охорони праці або іншому документу, що регламентує безпечне виконання робіт, а також без інструктажу з охорони праці при тимчасовому переведенні на іншу роботу;

в установленому адміністрацією порядку одержати інструкцію з охорони праці за своєю професією або з іншої дорученої роботи;

працювати тільки в спецодязі і спецвзутті, що передбачені нормами, користуватися відповідними засобами захисту та запобіжними пристроями;

про всі порушення, виявлені в процесі роботи, повідомити безпосередньому керівникові;

при одержанні хоча б незначної травми терміново звернутися в медпункт та повідомити про це майстрові;