МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОї ПОЛітИКИ УКРАїНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вальцювальника стану гарячого прокату


м. КИІВ


Узгоджено

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

200 р.


Затверджено

Міністерство промислової політики

200 р.
Національний НДІОП

200 р.


ЦК профспілки гірників

і металургів

200 р.
ПІ 1.2.10 414-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вальцювальника стану гарячого прокату


м. КИІВ


Вступ

1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності на належні, безпечні та здорові умови праці.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

визнає пріоритет життя і здоров'я працівників;

встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності та видів їх діяльності;

здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що під час укладення трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя та здоров'я або для людей, які його оточують, І навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

безплатне лікувально-профілактичне харчування;

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

пільгову пенсію;

оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також пов'язаних із забрудненням або таких що проводяться у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття, інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що призвело до втрати працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

- при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.


1 Загальні положення

1.1 Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки у прокатному виробництві, визначає порядок, способи та умови виконання вальцювальниками прокатних станів (далі вальцювальниками) покладених на них обов’язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці, на території підприємства і встановлено порядок виконання робіт.

1.2. Кожен вальцювальник повинен вивчити, знати і виконувати вимоги і положення даної інструкції в повному обсязі та дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, який діє на підприємстві; виконувати розпорядження та вказівки керівників цеху, якщо останні не суперечать вимогам безпечної організації праці.

1.3. Інструкція з охорони праці за професією видається працівнику під розписку. Ця інструкція повинна бути на робочому або спеціально відведеному місці.

1.4. Крім того, вальцювальник повинен знати і виконувати вимоги:

технологічної Інструкції;

положення про наряд-допуск;

інструкції про застосування биркової системи;

правил технічної експлуатації обладнання, що обслуговується;

правил безпеки у газовому господарстві;

Інструкції з охорони праці для стропальників-зачіплювачів;

інструкції з охорони праці для суміжних професій;

загальних правил безпеки для працівників підприємства;

правил пожежної безпеки;

правил електробезпеки;

інструкції щодо використання кисню, азоту та аргону.

1.5 Постійний контроль за виконанням інструкцій та вказівок щодо безпечних методів та способів роботи проводиться начальником цеху, його заступником, механіком, енергетиком цеху, старшим змінним майстром основної виробничої дільниці та іншими керівниками виробництва.

1.6. На роботу в прокатний цех вальцювальником допускаються особи чоловічої статі не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, визнані придатними для даної роботи. Вони повинні пройти вступний інструктаж, спеціальне навчання за професією, навчання з питань охорони праці, первинний Інструктаж на робочому місці, Інструктаж з електробезпеки, спеціальні навчання для виконання робіт підвищеної небезпеки.

1.7. Кожний працівник, що знову влаштовується на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу заноситься в спеціальний журнал, а також в документ про приймання працівника на роботу. Інструктаж проводиться при відділі охорони праці підприємства.

В цеху з кожним працівником, що влаштовується на роботу, начальник цеху проводить бесіду, в якій роз'яснює особливості виробництва, правила особистої безпеки та гігієни, правила внутрішнього трудового розпорядку, ознайомлює зі шкідливими та небезпечними факторами, які характерні для даного виробництва. Після чого розпорядженням по цеху направляє його на дільницю та закріплює за відповідною особою технічного персоналу для інструктажу та навчання безпосередньо на робочому місці.

1.8. Первинний Інструктаж проводиться на робочому місці безпосереднім керівником з показом прийомів безпечного виконання робіт. Після проведення первинного інструктажу працівник, який вперше стає до роботи, розпорядженням начальника цеху закріплюється за кваліфікованим працівником для практичного навчання. Працівник, який мас кваліфікацію за даною професією, при перерві в роботі більш як 1 рік, проходить стажування від 2-х до 15 змін.

1.9. Після закінчення навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією, яку очолює начальник цеху або його заступник за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Лише при виявленні достатніх знань технології і безпечних прийомів праці працівник, рішенням комісії, може бути допущений до роботи за фахом.

1.10. Працівник, який не підтвердив знання Інструкції з охорони праці та прийомів безпечного виконання робіт, допускається до самостійної роботи тільки після проведення додаткового інструктажу і додаткової перевірки знань.

1.11. До самостійної роботи працівник допускається після стажування на робочому місці розпорядженням по цеху.

1.12. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися один раз в квартал, а чергові перевірки знань - раз на рік Із записом у журналі реєстрації інструктажів.

1.13. Позаплановий та цільовий інструктажі повинні проводитися згідно з вимогами Типового положення про навчання з охорони праці.

1.14 Вальцювальник повинен проходити періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

1.15 По території підприємства і цеху працівник повинен прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного руху. Під час пересування необхідно дотримуватися вимог знаків дорожнього руху як на території заводу, так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні шляхи необхідно переходити лише у встановлених місцях або по спеціальних переходах.

1.16 Вальцювальник повинен виконувати такі вимоги внутрішнього трудового розпорядку:

- перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори І отримати завдання на виконання робіт;

- виконувати тільки доручені роботи які доручені з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці;

- не приступати до роботи, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці або іншому документу, який регламентує безпечне виконання робіт;

- не допускати на робоче місце осіб, роботи яких не по в’язані з виробництвом;

- утримувати своє робоче місце І устаткування в справному стані й чистоті;

- не розпивати спиртні напої на робочому місці І на території заводу, не з'являтися на роботу в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

1.17 Вальцювальник, виявивши порушення, яке може призвести до аварії або нещасного випадку, повинен його усунути, а якщо порушення усунути не можливо, треба повідомити про нього безпосередньому керівникові.

1.18 При отриманні травми, необхідно звернутися в медпункт І повідомити про це майстра. В разі нещасного випадку з працівником йому необхідно надати першу допомогу, повідомити майстра і викликати чергового фельдшера, якщо потерпілий сам не зможе пересуватися.

Необхідно забезпечити збереження обставин, при яких стався нещасний випадок, якщо це не призведе до аварії чи інших небезпечних ситуацій.

1.19 Робочим місцем вальцювальника гарячого прокату є пульти керування клітьми та робочі дільниці клітей, де він повинен знаходитися на протязі зміни.

1.20 Кожен вальцювальник повинен знати: теорію прокатки металу та калібровки валків; конструктивні особливості станів гарячої прокатки всіх типів; будову, принцип дії, правила налагодження та технічної експлуатації станів, що обслуговуються;

види та причини вад металу під час прокатки;

причини виходу з ладу валків та валкової арматури;

вимоги державних стандартів до якості металу, що підлягає прокатуванню;

слюсарну справу. Крім того, вальцювальник повинен знати:

- прокатний цех відноситься до виробництв підвищеної небезпеки, а стани - найбільш небезпечні агрегати прокатного виробництва;

- на дільниці сконцентрована велика кількість механізмів, транспортних засобів, трубопроводів, газопроводів.

До обов'язків вальцювальника входить:

- ведення технологічного процесу прокатки гарячого металу різних марок сталі, профілів та перерізів на окремих групах клітей;

- регулювання положення валків на клітях, що обслуговуються;

- керування механізмами натискного пристрою;

- відбір проб;

- встановлення та налагодження валкової арматури;

- розбирання та збирання клітей, перевалка та налагодження валків;

- нагляд за охолодженням валків та змащенням шийок;

- участь в ремонті клітей;

- нагляд за роботою та виявлення несправностей в роботі обладнання, що обслуговується.

1.21 Основними небезпечними виробничими факторами на дільниці роботи вальцювальника є:

- розжарені заготовки, що прокатуються та можливість їх виходу в бік, за межі розкотного поля;

- деталі та вузли обладнання, що обертаються;

- машини та механізми, що рухаються;

- електричний струм та електрообладнання;

- гаряча окалина, що розлітається;

- вантажі, що переміщаються вантажопідіймальними механізмами;

- робота на висоті.

1.22 Основними шкідливими виробничими факторами с:

- Інтенсивне теплове (Інфрачервоне) випромінювання;

- підвищена температура;

- запиленість (аерозолі металів та їх сплавів);

- шкідливі гази (природний та доменний);

- шум технологічного обладнання вантажопідіймальних кранів, що рухаються;

- напруженість та монотонність праці.

1.23. В газонебезпечних місцях не дозволяється палити та користуватися відкритим вогнем.

Вальцювальник повинен додержуватися заходів електробезпеки.

1.25 Палити дозволяється в спеціально відведених для цього місцях, де повинні знаходитися баки з водою або піском.

1.26 Вальцювальник, виявивши витікання газу, обриву електропроводів, Інших несправностей в роботі обладнання, які можуть призвести до аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, повинен негайно повідомити про це майстра виробництва та вжити заходів щодо їх усунення, при цьому необхідно дотримуватися заходів особистої безпеки.

1.27 Вальцювальник повинен користуватися захисними світлими окулярами з боковинками або окулярами, що щільно притискаються до обличчя або захисним прозорим щитком Із оргскла.

1.28 Вальцювальник повинен працювати тільки у спецодязі І спецвзутті, що встановлені за нормами, та користуватися іншими засобами індивідуального захисту:

- куртка суконна (на 12 міс.) згідно з ГОСТ 12.4.045 "ССБТ. Костюмьі мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия" та ТУ

України 00309335-023-95 "Костюмы мужские для защиты от повышенных температур в металлургическом производстве";

- штани суконні (на 12 міс.) згідно ГОСТ 12.4.045 та ТУ України 00309335

- 023-95;

- черевики шкіряні (на 12 міс.) згідно з ДСТУ 2772 (ГОСТ 12.4.032) "Взуття спеціальне: з шкіряним верхом для захисту від дії підвищених температур. Технічні умови";

- вачеги (на ІмІс.) згідно з ОСТ 17-535 "Вачеги (рабочие рукавицыя).Общие технические условия" або рукавиці комбіновані ГОСТ 12.4.010- 75;