НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартів безпеки праці

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ ТА ЗАХИСТУ ВІД ЇХ ВПЛИВУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННІ В ПРОЦЕСІ ЗВЕДЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007

Київ

Мінбуд України 2007

ДСТУ-Н Б А.3.2.1:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінбуду України

за участю Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці

РОЗРОБНИКИ: Завойський А.К., к.т.н.; Кокшарьов В.М., к.т.н.; Полонська CO., к.т.н.;

за участю Кононенко А.О., к.т.н.

2ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ПРИЙНЯТТЯ:

Управління технічного регулювання у будівництві Мінбуду України

3ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 5 квітня 2007 р. № 117, чинні з 1 грудня 2007 р.

4ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях без офіційного дозволу Мінбуду України заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

© Мінбуд України, 2007

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

II

ДСТУ-Н Б А.3.2.1:2007

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Загальні положення4
 4. Радіаційна небезпека5

 1. Визначення та скорочення 5
 2. Фактори радіаційної небезпеки 5
 3. Радіаційний контроль 6
 4. Допустимі рівні радіаційних параметрів 7

5Пожежна небезпека 7

 1. Терміни та визначення 7
 2. Фактори пожежної небезпеки 7
 3. Класифікація будівельних матеріалів 8
 4. Класифікація будівельних конструкцій . 9
 5. Показники пожежовибухонебезпечності речовин і матеріалів 9

6Фактори негативного впливу на людину виробничого і невиробничого середовища . 10

 1. Якість повітря 10
 2. Характеристики мікроклімату приміщень 13
 3. Вологість 13
 4. Освітлення 13
 5. Експлуатаційна безпека 14
 6. Шум 14
 7. Статична електрика. Блискавка 14

7Видалення відходів 14

 1. Класифікація відходів за рівнем небезпеки 14
 2. Визначення і контроль наявності шкідливих речовин у відходах 15
 3. Заходи з видалення, утилізації відходів 15

 1. Заходи із забезпечення безпеки праці та життєдіяльності людей за наявностішкідливих або небезпечних факторів 15
 2. Засоби індивідуального захисту людей 17

 1. Засоби індивідуального захисту органів дихання 17
 2. Засоби індивідуального захисту рук17
 3. Засоби індивідуального захисту тіла18
 4. Засоби індивідуального захисту від шуму і вібрації18

Додаток А

Бібліографія 20

III

ДСТУ-Н Б А.3.2.1:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартів безпеки праці

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ ТА ЗАХИСТУ ВІД ЇХ ВПЛИВУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗВЕДЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

Система стандартов безопасности труда

РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ

И ЗАЩИТЕ ОТ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПРОЦЕССЕ ВОЗВЕДЕНИЯ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

System of Standards on Labor Safety Measures and Regulations INSTRUCTION CONCERNING DETERMINATION OF DANGEROUS AND HARM FULL

FACTORS AND PROOFING AGAINST INFLUENT THEREOF IN PRODUCTION

OF BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS AND THEIR APPLICATION IN THE COURSE

OF ERECTION AND UTILIZATIONS OF CONSTRUCTIONAL PROJECTS

Чинний від 2007.01.12

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Сферою застосування стандарту є будівельна індустрія, будівельне виробництво, промис-ловість будівельних матеріалів і виробів у частині визначення і запобігання небезпечним і шкідли-вим факторам, які можуть супроводжувати створення і використання будівельної продукції шляхомреалізації технічних і технологічних рішень, вжиття необхідних індивідуальних і колективних заходівзахисту, наведених у відповідних нормативних документах, з метою забезпечення безпеки, гігієнипраці робітників, охорони їхнього здоров'я і здоров'я людей, що перебувають у будівлі, споруді або убезпосередній близькості до них, охорони довкілля.
 2. Стандарт призначено для виробників будівельних матеріалів і виробів, розробників нор-мативних документів на цю продукцію, організацій, що використовують будівельні матеріали і виробидля нового будівництва, реконструкції, ремонтів будівель і споруд незалежно від форм власності іпідпорядкування.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.4-0.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

ДБН В.1.4-0.02-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-7-2002

Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-28-2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)

Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.1.1-2.97 (ГОСТ 30402-96)

Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

1

ДСТУ-Н Б А.3.2.1:2007

ДСТУ Б В.1.1-4.98

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУБ.В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97)

Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум'я

ДСТУ 2272-2006

Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273-2006

ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 7240-1:2007

Система пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Загальні положення. Терміни та визначення понять

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.07.005-86

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будівель з вибухопожежної і пожежної небезпеки)

НПАОП 0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

РД 34.21.122-87

Правила захисту об'єктів від блискавки

ГОСТ 8.010-99

ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения (ГСІ. Методики виконання вимірювань. Основні положення)

ГОСТ 12.1.001-89

ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности (ССБП. Ультразвук. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76

ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.016-79

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерений концентрации вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювань концентрації шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.4.004-74

Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия (Респіратори фільтруючі протигазові РПГ-67. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.011-89

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.012-83

ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролювання вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.024-76

ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования (ССБП. Взуття спеціальне віброзахисне. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76

ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 12.4.029-76

Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

2

ДСТУ-Н Б А.3.2.1:2007

ГОСТ 12.4.034-85

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006

Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтруючі. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 12.4.051-87

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытания (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 12.4.064-84

ССБТ. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Костюми ізолюючі. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 12.4.066-79

ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ. Общие требования и правила применения (ССБП. Засоби індивідуального захисту рук від радіоактивних речовин. Класифікація. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.068-79

ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.072-79

ССБТ. Сапоги специальные резиновые, формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия (ССБП. Чоботи спеціальні гумові, формові, які захищають від води, нафтових масел і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.087-84

ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия (ССБП. Будівництво. Каски будівельні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.099-80

Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (Комбінезони жіночі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.100-80

Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (Комбінезони чоловічі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.101-93

ССБТ. Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Одяг спеціальний для обмеженого захисту від токсичних речовин. Загальні технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 12.4.111-82

ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.115-82

ССБТ. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке (ССБП. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги до маркування)

ГОСТ 12.4.121-83

ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтруючі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83

ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.131-83

ССБТ. Халаты женские. Технические условия (ССБП. Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83

ССБТ. Халаты мужские. Технические условия (ССБП. Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.133-83

ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. Общие технические требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички камерні. Загальні технічні вимоги)