НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Кошторисна документація

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ

НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ

У БУДІВНИЦТВІ

ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

РОЗРОБНИКИ: Л. Варченко, канд. екон. наук (науковий керівник); Н. Івлєва, канд. екон. наук;

С. Івлєв; В. Кіцюк; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, докт. техн. наук;

Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.11.2008 р. № 517, чинний з 2009-05-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.

ВступIV

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання1

3 Терміни та визначення понять1

4 Познаки та скорочення2

5 Загальні положення2

6 Склад і класифікація наукових та науково-технічних робіт2

7 Методи визначення вартості наукових та науково-технічних робіт3

8 Особливості визначення ціни пропозиції на ННТР, узгодження договірних цін та розрахунків за виконані роботи5

Додаток А

Перелік відомчих збірників нормативів на наукові та науково-технічни роботи, що діють на території України6

Додаток Б

Зведений кошторис (форма № 1-Н)7

Додаток В

Калькуляція кошторисної вартості (форма № 2-Н)8

Додаток Г

Кошторис (форма № 3-На)9

Додаток Д

Кошторис (форма № 3-Нб)10

ВСТУП

Мета розроблення цього стандарту - встановлення правил визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві.

Чинні нормативні документи у сфері ціноутворення у будівництві (ДБН Д 1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" та ДБН Д 1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України") не враховують специфіки і особливостей формування витрат у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

"Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт" (Постанова KM від 10.07.02 р. № 946) не поширюється на госпрозрахункові підприємства і організації. Враховуючи, що за останні роки практично не залишилось бюджетних наукових організацій у сфері будівництва, основне завдання - розробити основоположні та методичні підходи визначення вартості наукової і науково-технічної продукції у сфері будівництва для організацій різних форм власності та господарювання.

Цей стандарт розроблено на підставі Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 01.12.98 № 284-XIV, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV з урахуванням особливостей визначення вартості наукових і науково-технічних робіт у будівництві.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Кошторисна документація

Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт

у будівництві

Сметная документация

Правила определения стоимости научных и научно-технических работ

в строительстве

Estimated documentation

Regulations on scientific and scientific - technical works rating in construction

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює правила визначення кошторисної вартості (далі - вартості) наукових та науково-технічних робіт, що відносяться до наукової та науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання та використання нових знань у будівництві.

1.2 Цей стандарт призначений для використання підприємствами, установами та організаціями, що діють на території України незалежно від форм власності та виду діяльності, які виконують наукові та науково-технічні роботи у будівництві або є замовниками цих робіт при обґрунтуванні договірної ціни.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 01.12.98 № 284-XIV

ДБН Д. 1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

ДБН Д. 1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12. 99 № 318)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, використані в цьому стандарті, та визначення понять:

3.1 наукова діяльність

Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність")

3.2 науково-технічна діяльність

Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій, її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання (Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність")

3.3 пошукові наукові дослідження

Теоретичні дослідження, пов'язані з поглибленням знань із визначеної проблеми і (або) створенням підґрунтя для проведення прикладних досліджень (ДСТУ 3973)

3.4 прикладні наукові дослідження

Наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей (ДСТУ 3973)

3.5 наукова робота

Дослідження з метою одержання наукового результату - нове знання, одержане в процесі наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо (Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність")

3.6 науково-технічна робота

Дослідження з метою одержання науково-прикладного результату - це нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо (Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність")

3.7 науково-технічна продукція

Науковий або науково-прикладний результат науково-технічної діяльності, що має корисні властивості і призначений для застосування споживачем (ДСТУ 3973)

3.8 науково-дослідні роботи

Сукупність робіт, які виконуються з метою пошуку перспективних принципів та шляхів створення нової чи модернізації виготовленої продукції

3.9 дослідно-конструкторські роботи

Комплекс робіт при створенні конструкторської та технологічної документації, виготовленні та випробуванні дослідного або головного зразка продукції

3.10 дослідно-технологічні роботи

Роботи щодо створення нових речовин, матеріалів та (або) технологічних процесів

3.11 науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі - наукова установа)

Юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною. (Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність")

3.12 нормативи

Кількісні і якісні показники норм - витрати труда та (або) вартості на одиницю виміру певного виду (етапу) робіт

3.13 елемент витрат

Сукупність економічно однорідних витрат (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку)

3.14 об'єкт витрат

Продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку)

3.15 прямі витрати

Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку)

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення:

ДБН - державні будівельні норми;

ДКР - дослідно-конструкторські роботи;

ДТР - дослідно-технологічні роботи;

НДР - науково-дослідні роботи;

ННТР - наукові та науково-технічні роботи;

HP - наукові роботи;

НТП - науково-технічна продукція;

НТР - науково-технічні роботи.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Положення цього стандарту враховують загальні правила визначення вартості будівництва та вартості проектно-вишукувальних робіт, що встановлені ДБН Д.1.1-1 і ДБН Д.1.1-7.

5.2 Вартість наукових та науково-технічних робіт - це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат, понесених виконавцем робіт при створенні НТП, а також податків, зборів та обов'язкових платежів і економічно обґрунтованого прибутку.

5.3 Правила передбачають визначення вартості на підставі складання калькуляцій за статтями витрат на основі розрахунку трудовитрат та складових елементів вартості робіт (далі - калькуляційний метод).

5.4 Вартість на окремі види ННТР, на які є чинні нормативи витрат труда або вартості, визначається на підставі цих нормативів (далі - нормативний метод).

6 СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ

6.1 До ННТР у будівництві належать пошукові та прикладні дослідження. У загальному вигляді вони складаються з таких робіт: виконання теоретичних та експериментальних досліджень; випробування технологій, конструкцій, виробів, обладнання, ґрунтів, матеріалів; розроблення технічної і методичної документації, норм, стандартів; розроблення архітектурно-конструктивних систем, архітектурно-планувальних рішень і технологічних регламентів; надання науково-технічної допомоги та послуг; оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд; науково-технічний супровід будівельних об'єктів при проектуванні та будівництві, проведення інших досліджень, а також розроблення науково-технічних та прогнозно-аналітичних документів, технічних пропозицій, рекомендацій.

6.6.1 До складу ННТР входять такі етапи (види) робіт:

- підбір та аналіз науково-технічної літератури та інших інформаційних матеріалів відносно роботи, що виконується;

- складання аналітичних оглядів за досліджуваними проблемами;

- вибір можливих напрямів досліджень;

- складання програм та планів виконання робіт;

- розроблення технічних завдань;

- розроблення проектної та технологічної документації на підставі проведених наукових досліджень;

- розроблення та виготовлення лабораторних установок, приладів тощо;

- проведення досліджень, узагальнення та оцінювання їх результатів;

- розроблення алгоритмів розрахунків та моделювання процесів і споруд;

- виконання розрахунків на основі розроблених алгоритмів та комп'ютерних моделей;

- розроблення містобудівних та типологічних (архітектурно-планувальних) пропозицій і технічної документації;

- розроблення рекомендацій із проектування та впровадження результатів НДР, ДКР, ДТР або обґрунтування необхідності виконання подальших досліджень;

- розроблення, перевірка технологічних регламентів, інструкцій в умовах виробництва;

- проведення вимірювань та випробувань дослідних зразків;

- надання допомоги під час впровадження результатів НДР, ДКР, ДТР;

- науково-технічний супровід будівельних об'єктів;

- визначення і оцінка впливу будівельної діяльності на довкілля;

- дослідження відходів і методів їх утилізації;

- розробка методик, інструкцій та рекомендацій щодо вимірювань та випробувань будівельних конструкцій, випробування технологій, споруд, обладнання, реагентів тощо;

- виконання і захист наукових звітів;

- патентно-інформаційні дослідження.

6.1.2 Основні види робіт з науково-технічного супроводу будівельних об'єктів зазначені в ДБН В.1.2-5.

6.2 Особливості визначення вартості ННТР полягають в індивідуальності складу етапів НДР, ДКР, ДТР, пов'язаних зі складністю та новизною створення і відпрацювання базових елементів споруд, конструкцій, обладнання, виробів, устаткування з метою дослідження процесів відпрацювання нових технологій, реагентів, матеріалів порівняно з існуючою НТП. Витрати труда, які необхідні для одержання результату і виконання поставленого завдання, повинні враховувати складність та новизну розробки.

6.2.1 Складність теоретичних та експериментальних досліджень характеризується комплексом вимог та факторів, до яких відносяться дослідження декількох взаємозалежних процесів із проведенням експериментальної перевірки роботи технологій, обладнання, основних елементів будівель і споруд, виробів, їх лабораторними дослідженнями та випробуваннями, імітаційним моделюванням на мікропроцесорній техніці, з промисловим впровадженням тощо. До цих факторів, зокрема, належать конструктивна складність виробів і обладнання та технологічна складність їх вироблення та експлуатації, які потребують нового обладнання, пристроїв, матеріалів, режиму роботи тощо.