ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


НАКАЗ


від 21 січня 2004 року N 13


Про затвердження Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами


Із змінами і доповненнями, внесеними

наказом Державного департаменту промислової безпеки,

охорони праці та гірничого нагляду

 від 7 березня 2006 року N 43


З метою розмежування повноважень між центральним апаратом Держнаглядохоронпраці України та його територіальними управліннями щодо видачі дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки наказую:


1. Затвердити Інструкцію щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами (далі - Інструкція), що додається.


2. Начальникам структурних підрозділів Держнаглядохоронпраці України, начальникам експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України вжити заходів щодо вивчення та впровадження в практичну діяльність Інструкції державними інспекторами, спеціалістами та експертами.


3. Начальнику управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Больману Г. О. здійснювати контроль за додержанням вимог Інструкції.


4. Заступнику начальника управління політики охорони праці Нефедченку Л. А. включити Інструкцію до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.


5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Плетньова В. А.Голова Комітету 


С. Сторчак Додаток 


Інструкція

щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами


1. Галузь застосування


1.1. Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами (далі - Інструкція) визначає розмежування повноважень центрального апарату Держнаглядохоронпраці України і його територіальних органів в частині розгляду документів, що надані суб'єктом господарської діяльності на отримання дозволу і передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року N 1631.

1.2. Дана Інструкція визначає також порядок розгляду та оформлення документів на видачу дозволів.

1.3. Дія Інструкції поширюється на всі структурні підрозділи Держнаглядохоронпраці України.


2. Розмежування повноважень


2.1. Центральний апарат Держнаглядохоронпраці України видає дозволи на роботи підвищеної небезпеки, експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - об'єкти) відповідно до переліків, наведених у додатках 1 і 2 цієї Інструкції.

Центральний апарат Держнаглядохоронпраці України видає дозволи також на експлуатацію об'єктів, що виготовлені за кордоном, та на проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб і фахівців.

2.2. Територіальні органи Держнаглядохоронпраці України видають дозволи на роботи підвищеної небезпеки та експлуатацію об'єктів відповідно до переліків, наведених у додатках 3 і 4 цієї Інструкції, а також на проведення професійної підготовки, перепідготовки, курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.


3. Розгляд документів та оформлення дозволів

центральним апаратом Держнаглядохоронпраці України


3.1. Для одержання дозволу суб'єкт господарської діяльності подає (надсилає поштою) документи до центрального апарату Держнаглядохоронпраці України.

3.2. Після реєстрації в загальному відділі, розгляду головою Департаменту або його заступниками документи надаються до управління науково-технічного забезпечення державного нагляду, яке після перевірки комплектності документів оформляє дозвіл за підписом голови Департаменту чи заступника голови Департаменту відповідно до розподілу повноважень або готує аргументовану відмову у видачі дозволу.


(пункт 3.2 у редакції наказу Державного департаменту промислової

 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 07.03.2006 р. N 43)


3.3. Пункт 3.3 скасовано


(згідно з наказом Державного департаменту промислової

 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 07.03.2006 р. N 43)


3.4. Пункт 3.4 скасовано


(згідно з наказом Державного департаменту промислової

 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 07.03.2006 р. N 43)


3.5. Пункт 3.5 скасовано


(згідно з наказом Державного департаменту промислової

 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 07.03.2006 р. N 43)


3.6. Пункт 3.6 скасовано


(згідно з наказом Державного департаменту промислової

 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 07.03.2006 р. N 43,

 у зв'язку з цим пункти 3.7, 3.8 та 3.9 вважати відповідно пунктами 3.3, 3.4 та 3.5)


3.3. Дозволи на проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб і фахівців оформлюються управлінням політики охорони праці.

3.4. Видані центральним апаратом Держнаглядохоронпраці України дозволи реєструються в журналі реєстрації за формою, наведеною у додатку 6 цієї Інструкції.

3.5. Управління науково-технічного забезпечення державного нагляду веде єдиний реєстр виданих дозволів і через Інтернет надає інформацію щодо видачі або скасування дозволів. Форма реєстру наведена у додатку 7 цієї Інструкції.

3.10. Пункт 3.10 скасовано


(згідно з наказом Державного департаменту промислової

 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 07.03.2006 р. N 43)


4. Розгляд документів та оформлення дозволів територіальними органами Держнаглядохоронпраці України


4.1. Для одержання дозволу суб'єкт господарської діяльності подає (надсилає поштою) документи до територіального органу Держнаглядохоронпраці України.

4.2. Після реєстрації керівництво територіального органу направляє документи до відповідного підрозділу для розгляду та прийняття рішення про видачу дозволу або аргументованої відмови.

4.3. Дозволи підписуються начальником територіального управління або його заступником, який здійснює координацію наглядової діяльності за напрямком, що підпадає під дію дозволу.

4.4. Видані територіальними органами Держнаглядохоронпраці України дозволи реєструються в журналі реєстрації за формою, наведеною у додатку 6 цієї Інструкції.

4.5. Територіальний орган щотижня надсилає електронні копії виданих дозволів до управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Комітету.

4.6. Кодування дозволів наведено у додатку 8 цієї Інструкції.

4.7. Пункт 4.7 скасовано


(згідно з наказом Державного департаменту промислової

 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 07.03.2006 р. N 43)


5. Відповідальність


5.1. За достовірність висновку експертизи несе персональну відповідальність експерт, який його склав.

5.2. Якщо в разі проведення планової перевірки підприємства виявлено наявність недостовірних відомостей у висновку експертизи, територіальним управлінням утворюється комісія для розгляду даного питання. До складу комісії обов'язково включається начальник експертно-технічного центру та незалежний експерт.

5.3. У разі виявлення недостовірних відомостей, поданих суб'єктом господарської діяльності, виданий дозвіл скасовується.

5.4. У разі виявлення недостовірних даних, поданих експертом, комісія готує подання про невідповідність займаній посаді експерта.

5.5. Всі спірні питання, пов'язані з видачею дозволів, розглядаються на колегії Держнаглядохоронпраці України.

Додаток 1

до п. 2.1 Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 


ПЕРЕЛІК РОБІТ,

дозволи на виконання яких видає центральний апарат Держнаглядохоронпраці України


(Витяг з Додатка 1 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. N 1631).

N з/п

Види робіт

N позиції додатка 1 до Порядку видачі дозволів

Роботи в діючих електроустановках (напругою 110 - 750 кВ, на струмовідних частинах під наведеною напругою; під напругою на струмовідних частинах з ізолюванням людини від землі (крім контактних мереж міського електротранспорту та електромереж напругою до 1000 В)  

Вибухові роботи та роботи, пов'язані з утилізацією зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.  

Роботи з небезпечними речовинами (1 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007) та інертними газами  

10 

Випробування, налагодження, експлуатація, ремонт і технічне обслуговування об'єктів, обладнання та приладів, пов'язаних з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин (1 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007).  

11 

Промислово-геофізичні дослідження, освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.  

15 

Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.  

16 

Видобування та переробка нафти, газу і конденсату.  

17 

Ліквідація нафто-, газо-, водопроявлень в процесі буріння свердловин.  

18 

Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.  

21 

10 

Виробництво, переробка, розподіл, зберігання і застосування продуктів розподілення повітря, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів (1 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007).  

30 

11 

Огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та їх елементів; експертиза з охорони праці та промислової безпеки.  

39 

12 

Підземні та відкриті гірничі роботи.  

40 

13 

Підземна геологорозвідка.  

41 

14 

Сейсморозвідка.  

42 

15 

Геолого-маркшейдерські роботи.

43 

16 

Аварійно-рятувальні роботи, а також практичні навчання та тренування, пов'язані з проведенням цих робіт.  

44 

17 

Роботи з дозиметрії, дезактивації, дегазації та дезінфекції.  

45 

18 

Контроль за станом рудникової атмосфери.  

46 

19 

Утворення та експлуатація відвалів гірничих порід.  

47 

20 

Обслуговування лампових, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.  

48 

21 

Розкривні роботи, виймання і навантаження корисних копалин під час проведення відкритих гірничих робіт.  

49 

22 

Ремонт рухомого складу, колії, тунельних споруд, сигналізації та зв'язку на метрополітені.  

53 

23 

Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.  

56 

24 

Продавлювання тонельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.  

64 

25 

Водолазні роботи.  

65 

26 

Обслуговування барокамер.  

66 

27 

Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.  

72 

28 

Робота з хижими звірами.  

80 

29 

Робота циркових артистів, каскадерів кіностудій.  

81 

30 

Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.  

82 

31 

Спорудження та обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.  

83 

32 

Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на водоймища; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ: роботи і спостереження у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодоступних і необжитих районах.  

84 

33 

Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і сельові роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодоступних високогірних районах у період максимальної селевої та лавинної активності.  

85 

34 

Роботи вогневої обслуги з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.  

86 

35 

Охорона із застосуванням вогнепальної зброї колективної і приватної власності, об'єктів.  

88