ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці України

10.09.2004 № 200

НПАОП 00.0-1.37-04

ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ

МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Загальні положення

1. Цими Правилами встановлюється єдиний на території України порядок проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

  1. Технологічні транспортні засоби – це великотоннажні та інші технологічні автомобілі, гусеничні та колісні трактори, у тому числі з навісним обладнанням, інші машини і механізми на їхньому шасі, автотракторні причіпи і напівпричіпи, причіпні механізми, скрепери самохідні і причіпні, вантажопідйомні та інші машини на спеціальному самохідному шасі, самохідна дорожньо-будівельна техніка, навантажувачі всіх типів, авто- і електрокари, електровізки та інші, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.
  2. Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться комісією з фахівців експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці України (далі – ЕТЦ) за участю роботодавця або призначених ним відповідальних осіб.

4.Технічний огляд кожного технологічного транспортного засобу проводиться перед його реєстрацією, перереєстрацією, зняттям з обліку і щорічно згідно з вимогами Правил державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.07.02 №163 і зареєстрованих у Мін’юсті 15.07.04 за № 888/9487, з метою оцінки технічного стану транспортних засобів, окремих складових частин або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним умовам тощо, а також на відповідність номерів агрегатів записам в реєстраційному документі.

5. Щорічний технічний огляд технологічного транспортного засобу проводиться в терміни, встановлені ЕТЦ для кожного підприємства.

Проведения технічного огляду технологічних транспортних засобів

6. Для проведения технічного огляду технологічних транспортних засобів з метою їх реєстрації в територіальному органі Держнаглядохоронпраці, власник подає до ЕТЦ:

документа, що засвідчують юридичну чи фізичну особу; паспорт (формуляр) на транспортний засіб;

свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу (за наявності);

документ про сплату робіт за проведения технічного огляду.

7. Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться в кілька етапів:

перевірка відповідності типу, марки (моделі), номерів шасі (рами) і двигуна, заводського номера, номерного знака технологічного транспортного засобу записам у свідоцтві про реєстрацію. При виявленні розбіжності чи підробки номерів з даними у свідоцтві про реєстрацію застосовуються міри відповідно до вимог чинного законодавства;

проведения огляду;

проведения випробувань, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;

оцінка технічного стану (технічний стан причепів, напівпричепів перевіряється у складі з тягачем).

8. Технічний огляд транспортних засобів здійснюється відповідно до технологічних карт проведения технічного огляду технологічних транспортних засобів, в яких визначається зміст і обсяг робіт, які виконує експерт ЕТЦ під час перевірки конкретних видів і груп технологічних транспортних засобів. Технологічні карти затверджуються у встановленому порядку.

Норми часу на проведения технічного огляду технологічних транспортних засобів встановлюються відповідно до Міжгалузевих норм часу на проведения експертних робіт у сфері охорони праці та промислової безпеки (частина IV), затверджених Міністерством праці та соціальної політики України 15 серпня 2003 року.

9. Транспортний засіб, що у період проведення технічного огляду знаходився в ремонті, підлягає технічному огляду після закінчення ремонту, про що інформується ЕТЦ.

10. При неможливості пред'явити транспортний засіб для проведення технічного огляду (через несправність чи з іншої причини) власник повідомляє ЕТЦ і територіальний орган Держнаглядохоронпраці про причини, з яких транспорт не було подано для технічного огляду.

11. Технологічні транспортні засоби, що не пройшли технічний огляд, не допускаються територіальним органом Держнаглядохоронпраці до подальшої експлуатації. В акті технічного огляду ставиться позначка "Несправно". Після усунення виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей проводиться повторний технічний огляд.

12. Технологічні транспортні засоби, передані в оренду іншому підприємству, проходять технічний огляд за датою, встановленою для підприємства-орендодавця.

Оформлення результатів технічного огляду

За результатами технічного огляду складається акт у двох примірниках за формами, наведеними у додатках 1 і 2. Акт за формою 2 оформлюється для підприємств, які подають для технічного огляду декілька технологічних транспортних засобів, при чому у акті зазначається загальна кількість зареєстрованих технологічних транспортних засобів, поданих підприємством для технічного огляду. Для несправних транспортних засобів зазначаються причини виявлених несправностей.

Один примірник оформленого акту технічного огляду направляється до територіального органу Держнаглядохоронпраці, де проводиться реєстрація або перереєстрація технологічних транспортних засобів. Другий примірник акту технічного огляду видається фізичній або юридичній особі – власнику технологічного транспортного засобу. Копія акту технічного огляду разом з документами про сплату за проведення технічного огляду залишаються у експертно-технічному центрі Держнаглядохоронпраці.

За результатами технічного огляду видається талон про проходження технічного огляду. Загальний вид і опис лицьової та зворотної сторін зразка талона наведено у додатках 3 і 4. На зворотній стороні талона ставиться підпис голови комісії та його особиста номерна печатка (штамп).

Облік видачі талонів про проходження технічного огляду ведеться у журналі обліку і видачі талонів за формою додатку 5.

17. У разі втрати талона про проходження технічного огляду власнику технологічного транспортного засобу видається дублікат талона, на лицьовій стороні якого друкується слово ”Дублікат”. У цьому разі проводиться позачерговий технічний огляд транспортного засобу.


Додаток 1

До пункту 13 правил

Акт

Технічного огляду технологічного транспортного

засобу

„_____”__________200__р

Комісія у складі голови:___________________________________________________

(посада, прізвище і ініціали)

і членів комісії___________________________________________________________

(посада, прізвище і ініціали)

провела технічний огляд__________________________________________________

(найменування технологічного транспортного засобу,

_______________________________________________________________________тип, марка, рік випуску)

заводський № ______________ двигун №________ шасі №____________________

технічний паспорт (формуляр) №_____________, що належать__________________

(власник

_______________________________________________________________________

технологічного транспортного засобу)

При огляді, запуску і випробуванні пробігом установлено, що транспортний засіб

_______________________________________________________________________

(вказується- відповідає чи не відповідає технічним вимогам по параметрах,

_____________________________________________________________________________________

Голова комісії


(підпис)


(підпис, ініціали)

Члени комісії


М.П.


(підпис)


(підпис)


(підпис, ініціали)


(підпис, ініціали)

перелічити основні)


Додаток 2

До пункту 13 правил


АКТ

ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ

„_____”__________200__р

Комісія у складі голови:___________________________________________________

(посада, прізвище і ініціали)

і членів комісії___________________________________________________________

(посада, прізвище і ініціали)

провела технічний огляд__________________________________________________

(найменування підприємства, адреса, телефо,)


№ з/п

Тип транспорного засобу

Марка

Номер. знак

Серія, № свідоцтва про реєстрацію

Номер

Рік випуску

Висновок (справ-ний, не справний)

Примітки (несправності, невідповідність вимогам нормативного документу)

двигун

шасі (рама)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Пройшли технічний огляд одиниць транспорту

Не пройшли технічний огляд одиниць транспорту

,

Голова комісії


(підпис)


(підпис, ініціали)

Члени комісії


М.П.


(підпис)


(підпис)


(підпис, ініціали)


(підпис, ініціали)


Додаток 3

До пункту 15 правил

Талон

про проходження технічного огляду технологічного транспортного засобуТалон

про проходження технічного огляду

Тип____________________________марка__________________________

Двигун №_______________________кузов №_______________________

Назва підприємства_____________________________________________

_________________________________________________________________

Дата техогляду_______________________ ___________________________

(місяць) (рік)

Голова комісії (технічний експерт ЕТЦ)_____________________________

М.П.


Експлуатація технічного транспортного засобу без талону ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ


Додаток 4

До пункту 15 правил

опис

талона про проходження технічного огляду

ЛИЦЬОВА СТОРОНА

Бланки талона виготовлюються на папері розміром 130х90 мм. На лицьовій стороні талона:

1) у верхньому лівому куті на полі 35х30 мм друкується кольорове зображення знаку Держнаглядохоронпраці;

2) у правому верхньому куті на полі 35х25 мм друкуються чорним шрифтом цифри року, у якому технологічний транспортний засіб повинен проходити черговий технічний огляд;

3) зліва від цифр року в еліпсі 25х12 мм чорним шрифтом вказується шифр області (регіону) України відповідно до таблиці 7 ДСТУ 3650-97 ”Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови” (наприклад, 05 – Донецька область);

4) у правому верхньому куті прямокутника 120х40 мм на білому фоні друкується назва області, а нижче дається малюнок деяких технологічних транспортних засобів;

5) у лівій нижній частині талона у прямокутнику розміром 50х10 мм вписується номерний знак технологічного транспортного засобу, а у правій нижній частині у прямокутнику - серія и номер свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

  1. колір фону талона встановлюється щорічно централізовано.

ЗВОРОТНА СТОРОНА

  1. на зворотній стороні талона вказуються реєстраційні дані технологічного транспортного засобу;
  2. дата проведення технічного огляду;
  3. дата проведення чергового технічного огляду;
  4. підпис голови комісії (технічного експерта ЕТЦ), який скріплюється печаткою.

Додаток 5

до пункту 16 Правил

ЖУРНАЛ

обліку та видачі талонів про проходження технічного огляду технологічних транспортних засобів


№ з/п

Власник

технологічн.

транспортного

засобу

Документ про

сплату за технічний огляд

Тип, марка транспортно­го засобу, номер. знак

№ свідоцтва

Дата видачі

Підпис одержувача

1

2

3

4

5

6

7