ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010


9.5.3 Їoїepeч^e армувамя

 1. Діаметр поперечяї арматури (хомутів, пе- теёь або спіральної арматури) пови^е^ бути ^е ме^0е жж 6 мм або чверть від максимаёь- яго діаметра поздовжжх стрижжв, заёежя від того, яка із веёичи^ біёь0а. Діаметр дротів зварях сіток дёя поперечяго армуваяя по- ви^е^ бути ^е ме^0е жж 5 мм.

 2. їопереч^а арматура повияа зааяерову- ватись відповідям чтом.

 3. Крок поперечяї арматури вдовж коёоя ^е пови^е^ перевищувати scltmax.

їримітка. Величина scl,tmax для конкретної країни може встановлюватись у національному додатку. Рекомендуються наймен0а величина із наступних трьох відстаней:

 • 20-кратний мінімальний діаметр поздовжньої арматури;

 • наймен0ий розмір колони;

 • 400 мм.

 1. Максимаёьяй крок, виз^аче^ий за (3), ^е- обхідя зме^0увати застосуваяям коефіція- та 0,6:

 2. у перерізах, розта0оваях ^а відстаж, що дорівт° біёь0ому розміру перерізу коёоя, вище або яжче баёки чи пёити;

 1. біёя з'°д^а^ь ^апуском, якщо максимаёь- ний діаметр поздовжжх стрижжв біёь0ий жж 14 мм. Необхідя встаявёювати міжмум три рівномірно розміщеях стрижж.

 2. Якщо ^апрям поздовжжх стрижжв змню- °ться ^априкёад, при зміні розміру коёоя), крок поперечяї арматури ^еобхід^о виз^ача- ти з урахуваяям бокових зусиёь, що вияка- ють. Ці впёиви мож^а ^е враховувати, якщо змна ^апряму ме^0а або дорівт° 1/12.

 3. Кожяй поздовжжй стрижея або пучок, що розта0оваяй у куті, пови^е^ утримуватись поперечяю арматурою. Жоде^ із стрижжв у межах стияутої зоя ^е пови^е^ бути даёі жж 150 мм від стрижя, який закріпёю°ться.

9.5.3 Transverse reinforcement

 1. The diameter of the transverse reinforcement (links, loops or helical spiral reinforcement) sho­uld not be less than 6 mm or one quarter of the maximum diameter of the longitudinal bars, whi­chever is the greater. The diameter of the wires of welded mesh fabric for transverse reinforcement should not be less than 5 mm.

 2. The transverse reinforcement should be an­chored adequately.

 3. The spacing of the transverse reinforcement along the column should not exceed scl,tmax.

Note: The value of scl,tmax for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended value is the least of the following three distances:

 • 20 times the minimum diameter of the longitudinal bars;

 • the lesser dimension of the column;

 • 400 mm.

 1. The maximum spacing required in (3) should be reduced by a factor 0,6:

 1. in sections within a distance equal to the larger dimension of the column cross-section above or below a beam or slab;

 2. near lapped joints, if the maximum diameter of the longitudinal bars is greater than 14 mm. A minimum of3 bars evenly placed in the lap length is required.

 1. Where the direction of the longitudinal bars changes, (e.g. at changes in column size), the spacing of transverse reinforcement should be calculated, taking account of the lateral forces involved. These effects may be ignored if the change of direction is less than or equal to 1 in 12.

 2. Every longitudinal bar or bundle of bars placed in a corner should be held by transverse reinfor­cement. No bar within a compression zone should be further than 150 mm from a restrained bar.

9.6 Стім

 1. Заааёьш положення

 1. Це тоёожешя їО0ирю°ться ^а заёізобе- ТОШІ стни із СЇІВВІДШ0ЄШЯМ довжим до тов­щим 4 або біёЬ0е і в яких арматура врахо- ву°ться їри розрахуй за ^есучою здатнстю. Кіёькість і ^аёеж^е ко^труювамя арматури мож^а отримувати за доїомогою "стистуто- розтяшутих" модеёей (див. 6.5). Дёя стін, що їереважш заз^ають зги^у із їёощи^и, засто­совуються їравиёа, якдёя їёит (див. 9.3).

 1. Вертикаёые армувамя

 1. їёощу вертикаёьмТ арматури ^еобхід^о їриз^ачати між Д5>тіп і А.,^.

їримітка 1. Величина Asvmin для конкретної країни може встановлюватись у національному додатку. Рекомендуються величина 0,002 Ac.

їримітка 2. Величина Asvтахдля конкретної країни може встановлюватись у національному додатку. Рекоменду°ться величина 0,04Ac за межами на­пусків, якщо тільки не показано, що цілісність бето­ну не пору0у°ться, і що повна міцність досягається у граничному стані ULS. Ця межа може подвоюва­тись для напусків.

 1. Якщо мі^імаёь^а їёоща арматури Asvmin ° ко^роёьшю їри розрахуй, то їоёови^а цієї їёощі їовима розміщуватись ^а кожнй гран.

 2. Відстам між двома їриёегёими вертикаёь- мми стриж^ями ^е їовима їеревищувати біёь0е нж у 3 рази товщи^у стім або 400 мм у заёежшсті, яка із веёичи^ ме^0а.

 1. Горuзо^mаёь^e армувамя

 1. Горизо^таёь^а арматура, що їроходить їа- раёеёьш гра^ям стім (і віёьмм гра^ям), їо- виша всташвёюватись ^а кожнй гран. Во^а їовима бути ^е ме^0е нж Ashmin.

їримітка. Величина As,hmin для конкретної країни може встановлюватись у національному додатку. Рекомендується величина або 25% від вертикаль­ної арматури, або 0,001 Ac, у залежності, яка із ве­личин біль0а.

 1. Відстам між двома їриёегёими горизож таёьмми стриж^ями ^е їовима бути біёь0е нж 400 мм.

 1. Walls

  1. General

 1. This clause refers to reinforced concrete walls with a length to thickness ratio of 4 or more and in which the reinforcement is taken into account in the strength analysis. The amount and proper detailing of reinforcement may be derived from a strut-and-tie model (see 6.5). For walls subjected predominantly to out-of-plane bending the rules for slabs apply (see 9.3).

 1. Vertical reinforcement

 1. The area of the vertical reinforcement should lie betweenAs,vmin andAs,vmax.

Note 1: The value of A,,vmin for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended value is 0,002 Ac.

Note 2: The value of A,,vmax for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended value is 0,04Ac outside lap locations unless it can be shown that the concrete integrity is not affected and that the full strength is achieved at ULS. This limit may be doubled at laps.

 1. Where the minimum area of reinforcement, A,,vmin, controls in design, half of this area should be located at each face.

 2. The distance between two adjacent vertical bars shall not exceed 3 times the wall thickness or 400 mm whichever is the lesser.

 1. Horizontal reinforcement

 1. Horizontal reinforcement running parallel to the faces of the wall (and to the free edges) sho­uld be provided at each surface. It should not be less than A,,hmin.

Note: The value of A,,hmin for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended value is either 25% of the vertical reinforcement or 0,001 Ac, whichever is greater.

 1. The spacing between two adjacent horizontal bars should not be greater than 400 mm.

 1. Їoїepeч^e армувамя

 1. У будь-якій частин стім, де загаль^а пло­ща вертикальні' арматури ^а двох гра^ях пе­ревищу° 0,02 Ac, ^еобхід^о їередбачати попе- реч^у арматуру у вигляді хомутів відповідн до вимог дёя коло^ (див. 9.5.3). Біёь0ий розмір, що згаду°ться у 9.5.3 (4) (і), ^е потрібн прий­мати біёь0им нж 4 товщим стім.

 2. Якщо ос^ов^а арматура встамвлю°ться бёизько до грані стім, попереч^у арматуру та­кож ^еобхід^о їередбачати у вигляді хомутів у кіёькості що^айме^0е 4 ^а м2 їёощі стім.

їримітка. їоперечну арматуру не потрібно пере­дбачати у разі, якщо використовуються зварні сітки із дроту і стрижнів діаметром ф < 16 мм та захисному 0арі бетону біль0 ніж2ф.

 1. Баёки-стшки

 1. Балки-стіми (див. 5.3.1 (3)) ^еобхід^о, за­звичай, армувати ортого^аль^ою арматурмю сіткою біёя кожмї грані при мінмумі Asdbmin.

їримітка. Величина As,dbmin для конкретної країни може встановлюватись у національному додатку. Рекомендуються величина 0,1%, але не мен0е ніж 150 мм2/м на кожній грані та в кожному напрямі.

 1. Відстам між двома приёегёими стриж^ями сітки ^е повима перевищувати ме^0е з^аче^^я із подвіймї товщим балки-стнки або 300 мм.

 2. Арматура, що відповіда° умовмму розтяг- ^утому елеме^у у розрахумовій модеёі, по- вима повнстю заамеровуватись дёя рівм- ваги у вузёі (див. 6.5.4), застосувамям заги- ^а^^я стрижнв, використамям U-подібмх пе- теёь або анкерних пристроїв, окрім випадків, коёи забезпечу°ться ^алеж^а довжи^а між вузёом та кнцем баёки, яка дозвоёя° викорис­тати довжи^у зом амерувамя lbd.

 1. Фувдамеоти

  1. їаёьовi ростверки

 1. Відстам від зовИ0мої грані паёі до грані паёьового ростверка повима бути такою, щоб зусиёёя розтягу умовмх елеме^ів ^алеж^им чином заамеровувались у ростверку. Необ- хідм враховувати очікува^е відхилення паёь ^а майда^чику.

 2. У відповідмх випадках арматуру пальового ростверка ^еобхід^о виз^ачати із застосува^ ^ям методу стистуто-розтяшутих елеме^ів або методів зги^аль^их елеме^ів.

9.6.4 Transverse reinforcement

 1. In any part of a wall where the total area of the vertical reinforcement in the two faces exceeds 0,02 Ac, transverse reinforcement in the form of links should be provided in accordance with the requirements for columns (see 9.5.3). The large dimension referred to in 9.5.3 (4) (i) need not be taken greater than 4 х thickness of wall.

 2. Where the main reinforcement is placed nea­rest to the wall faces, transverse reinforcement should also be provided in the form of links with at least of4 per m2 of wall area.

Note: Transverse reinforcement need not be provided where welded wire mesh and bars of diameter ф < 16 mm are used with concrete cover larger than 2ф.

 1. Deep beams

 1. Deep beams (for definition see 5.3.1 (3)) sho­uld normally be provided with an orthogonal rein­forcement mesh near each face, with a minimum of As,dbmin.

Note: The value of As,dbmin for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended value is 0,1% but not less than 150 mm2/m in each face and each direction.

 1. The distance between two adjacent bars of the mesh should not exceed the lesser of twice the deep beam thickness or 300 mm.

 2. Reinforcement, corresponding to the ties con­sidered in the design model, should be fully anchored for equilibrium in the node, see 6.5.4, by bending the bars, by using U-hoops or by ancho­rage devices, unless a sufficient length is avai­lable between the node and the end of the beam permitting an anchorage length of lbd.

 1. Foundations

  1. Pile caps

 1. The distance from the outer edge of the pile to the edge of the pile cap should be such that the tie forces in the pile cap can be properly anchored. The expected deviation of the pile on site should be taken into account.

 2. Reinforcement in a pile cap should be calcula­ted either by using strut-and-tie or flexural me­thods as appropriate.

 3. Oc^oв^a розтяшута арматура, що сїрий- ма° вїёиви від ^ава^таже^ь, їовиша концен­труватись у ^аїруже^их зо^ах між огоёовками їаёь. Необхідш дотримуватись вимог щодо міимальшго діаметра стриж^я фтіп. Якщо їёоща цієї арматури дорівт° міимальий, то рівномі[^о розїоділеи стрижи вдовж мж^ої грані елеме^а мож^а ^е всташвлювати. Та­кож мож^а ^е армувати верхи діля^ки елемеи та, якщо ^ема° ризику виникнення розтягу у цих части^ах елеме^а.

їримітка. Величина фтіп для конкретної країни мо­же встановлюватись у національному додатку. Ре­комендуються величина 8 мм.

 1. Дёя заа^ерувашя розтяшутої арматури мож^а застосовувати їривареи їоїеречи стрижи. У цьому виїадку їоїеречмй стри- же^ може розгёядатись як части^а їоїереч- шї арматури у зон заа^ерувашя арматур- шго стриж^я, що розгёяда°ться.

 2. Доїуска°ться їриймати, що стиск, сїричи- ^е^ий оїоршю реакці°ю від їаёі, розїоділя- °ться їід кутами 45° від грані їаёі (рису­нок 9.11). їри розрахуй довжин зом зааи керувашя цей стиск мож^а враховувати.

 1. The main tensile reinforcement to resist the action effects should be concentrated in the stress zones between the tops of the piles. A minimum bar diameter фт^ should be provided. If the area of this reinforcement is at least equal to the minimum reinforcement, evenly distributed bars along the bottom surface of the member may be omitted. Also the sides and the top surface of the member may be unreinforced if there is no risk of tension developing in these parts of the member.

Note: The value of ф™ for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended value is 8 mm.

 1. Welded transverse bars may be used for the anchorage of the tension reinforcement. In this case the transverse bar may be considered to be part of the transverse reinforcement in the ancho­rage zone of the reinforcement bar considered.

The compression caused by the support reaction from the pile may be assumed to spread at45 degree angles from the edge of the pile (see Figure 9.11). This compression may be taken into account when calculating the anchorage length

.

Рису^к 9.11 - Сти^ута зо^а, що їідвищу° ^есучу здатисть заа^ерува^я

Figure 9.11 - Compressed area increasing the anchorage capacity

9.8.2 Фy^дaмe^mu кoёo^ і стін

 1. Загаёычі поёоже^я

 1. Oс^ов^а арматура їовиша заамеровува- тись згідно з вимогами 8.4 і 8.5. Необхідш за- безїечувати мінімальний діаметр стриж^я, Ф^п. Дёя фувдаметв може застосовуватись розрахумова модеёь, їоказа^а у 9.8.2.1.

їримітка. Величина ф™ для конкретної країни мо­же встановлюватись у національному додатку. Ре- коменду°ться величина 8 мм.

 1. Column and wall footings

  1. General

 1. The main reinforcement should be anchored in accordance with the requirements of 8.4 and 8.5. A minimum bar diameter Ф^п should be provided. In footings the design model shown in 9.8.2.1 may be used.

Note: The value of ф™ for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended value is 8 mm

. 1. Oc^oв^a арматура кругёйх фувдаме^ів може бути ортого^аёь^ою і зосереджуватись у середин фувдаме^у ^а 0ириж 50% ± 10% діаметра фуадаме^у (рисуток 9.12). У цьому виїадку ^еармова^а части^а еёеме^а їовин ^а розгёядатись як звичайтой бето^ дёя ціёей їроектувашя.

 2. The main reinforcement of circular footings may be orthogonal and concentrated in the mid­dle of the footing for a width of 50% ± 10% of the diameter of the footing, see Figure 9.12. In this case the unreinforced parts of the element should be considered as plain concrete for design pur­poses.
Рисуток 9.12 - Oртого^аёь^а арматура у кругёому фуцдаме^і ^а остові

Figure 9.12 - Orthogonal reinforcement in circular spread footing on soi

l

 1. Якщо ^ава^таже^^я виникають розтяг у верхжй грані фуадаме^у, то ^еобхід^о їере- вірити резуёьтуючі ^аїруже^^я розтягу та їе- редбачити ^еобхід^е армуватоя.

9.8.2.2 Ашерувашя стрижіїв

 1. Зусиёёя розтягу в арматурі виз^ача°ться з умов рівтоваги з урахуватоям тохиёих трі- щи^ (рисуток 9.13). Зусиёёя розтягу Fs ^а від- стаж х їовитоо заатоеровуватись у бетож в межах такої ж відстаж х від грані фуадаме^у.

 2. Сиёа розтягу, яка їовитоа заатоеровува- тись, виз^ача°ться за виразом:

Fs = R

де:

R- резуёьтуюча тиску ґру^у в межах відстаж х;

ze - зовж0то їёече їари, тобто відстато між R і вертикаёьтою сиёою NEd;