1. Вина закупорюють корковими пробками згідно з ГОСТ 5541, поліетиленовими пробками згідно з чинними нормативними документами. Допускається закупорювання ординарних вин іншими закупорювальними засобами, дозволеними для використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

Колекційні вина і вина контрольованих найменувань закупорюють тільки корковими пробками.

У пляшках з винами, які пастеризують, допускається закупорювати вінчик шийки пляшки ков­пачками типу «Алка» без ущільнювальних прокладок.

Закупорювання пляшок (тари) з винами повинне запобігати витіканню вина і втраті його якості.

 1. Пакування пляшок з вином повинно бути таким, що не пошкоджує їх оформлення і цілісність.

Пляшки з вином пакують в тару: пластмасові ящики — згідно з ДСТУ 3778, тару-обладнання — згідно з ГОСТ 24831, ящики з гофрованого картону — згідно з ГОСТ 13516, ГОСТ 22702, на кар­тонні підложки чи картонні лотки — згідно з чинними нормативними документами за допомогою обтягування термозсідальною плівкою згідно з ГОСТ 25951 або плівкою — згідно з чинними нор­мативними документами, контейнери та іншу транспортну тару вітчизняного та іноземного вироб­ництва, яка забезпечує зберігання та транспортування продукції, згідно з чинними нормативними документами, або з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України на використовування транспортної тари іноземного виробництва. Стики клапанів накривки і дна ящиків з гофрованого картону з’єднують клейовою стрічкою на паперовій основі згідно з ГОСТ 18251, поліетиленовою стрічкою з липким шаром згідно з ГОСТ 20477, гарячоплавким клеєм.

  1. Під час відвантаження на експорт тип пляшки і місткість визначають спеціальними умо­вами контракту.

 1. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

  1. Транспортують вина в ящиках, тарі-устаткуванні згідно з ГОСТ 24831, контейнерах, па­кетах типу А згідно з ГОСТ 23285, піддонах з гофрованого картону, обтягн уто го поліетиленовою термозсідальною пл і вкою згідно з ГОСТ 25951 транспортом усіх видів у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті кожного виду з дотри­манням температурних умов відповідно до 10.3.

Під час перевезення в межах міста припустимим є транспортування вин у відкритих транспорт­них засобах із захистом продукції від атмосферних опадів.

  1. Пляшки, що закупорені поліетиленовими пробками, слід укладати у вертикальному поло­женні. Закорковані пляшки зберігають лише у горизонтальному положенні.

  2. Вина слід зберігати відповідно до 10.2, в затемнених вентильованих приміщеннях, що не мають стороннього запаху, за вологості повітря не більше 85 %, столові сухі та кріплені — за тем­ператури від 8 оС до 20 оС, а столові напівсухі та напівсолодкі — від мінус 2 оС до 16 оС.

 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

  1. Методи відбирання проб — згідно з ГОСТ 14137, готування проб для визначання вмісту токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26929.

  2. Прозорість/колір, смак/букет вин контролюють органолептично.

  3. Фізико-хімічні показники кожної партії вина перевіряють згідно з ДСТУ 4112.1, ДСТУ 4112.3, ДСТУ 4112.5, ДСТУ 4112.14, ДСТУ 4112.25, ГОСТ 13191, ГОСТ 13192, ГОСТ 13193, ГОСТ 13195, ГОСТ 14136, ГОСТ 14251, ГОСТ 14252, ГОСТ 14351.

Вміст токсичних елементів визначають згідно з ДСТУ 4112.30, ДСТУ 4112.31, ДСТУ 4112.32, ДСТУ 4112.34, ДСТУ 4112.35, ГОСТ 13195, ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934.

Вміст радіонуклідів визначають згідно з ДСТУ 3240.

  1. Фактичний об’єм визначають згідно з ГОСТ 23943.

  2. Періодичність перевірки вмісту токсичних елементів встановлюють згідно з МР 4.4.4.—108 [17].

  3. Мікробіологічний контроль — згідно з ИК 10-04-05-40 [18].

  4. Розливостійкість визначають згідно з [19].

 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

  1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 14137.

Вина приймають партіями. Партією вважають будь-яку кіл ькість вина, виготовлену одним підприємством, одного найменування, оформленою одним документом про якість з зазначенням органолептичних та фізико-хімічних характеристик продукції.

 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  1. Виробник гарантує відповідність вин вимогам цього стандарту у разі дотримання умов транспортування і зберігання.

  2. Гарантійні терміни зберігання вин установлюють із дня їх розливу:

 • вина столові ординарні, в т.ч. молоді — 3 місяці;

 • вина кріплені ординарні, столові марочні — 4 місяці;

 • вина кріплені марочні — 5 місяців;

 • вина столові контрольованих найменувань — 6 місяців;

 • вина кріплені контрольованих найменувань — 12 місяців.

Гарантійні терміни зберігання вин, які встановлені цим стандартом, є мінімальними термінами, протягом яких виробник несе відповідальність за невідповідність показників якості продукції нор­мативним вимогам, і не є термінами придатності вин до споживання.

Виробники вин мають право встановлювати власні гарантійні терміни зберігання вин, які пере­вищують мінімальні гарантійні терміни, встановлені цим стандартом, з обов’язковою відповідаль­ністю за відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні терміни повинні бути вне­сені у розроблені виробником технологічні інструкції на окремі найменування продукції, які затвер­джуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського госпо­дарства у встановленому порядку.

У разі відвантаження на експорт гарантійні терміни зберігання вин, які розлиті у пляшки, по­винні відповідати вимогам контракту.

Молоді вина на експорт не поставляють.

На колекційні вина терміни зберігання не встановлюють.

Вина, в яких після закінчення термінів зберігання не з’явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.

ДОДАТОК А
(довідковий)

КОДИ ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМ КЛАСИФІКАТОРОМ
ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ

Таблиця А — Коди ДКПП (ДК 016)

Назва

Код ДКПП

Вина

15.93.12ДОДАТОК Б
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Закон України «Про виноград та виноградне вино», 16 червня 2005 року № 2662-IV, з допов­неннями та змінами, 20.12.2005, № 3225-IV

 2. МБТ № 5061 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продоволь­ственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги й санітарні норми якості продоволь­чої сировини та харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89

 3. ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs, 90Cr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи, затверджені наказом МОЗ України від 03.05.2006 № 256

 4. РД-01-1994 Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины (Перелік конструкційних, антикорозійних й допоміжних матеріалів, дозволених Мінздравом для застосування у виноробній промисловості України), затверджений ІВіВ «Магарач» 02.10.94

 5. Правила техники безопасности и производственной санитарии в винодельческой промыш­ленности (Правила техніки безпеки й виробничої санітарії у виноробній промисловості), затвер­джені Мінхарчопромом СРСР 30.12.80

 6. Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехими­ческой и нефтеперерабатывающей промы шленности (Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтахімічної й нафтапереробної промисловості), затверджені 31.01.72 Мінхімпромом і Міннафтахімпромом СРСР

 7. СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение (Природне та штучне освітлення), затверджені Держбудом СРСР 27.06.79, № 100

 8. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалення, венти­ляція та кондиціонування), затверджені Держбудом України 15.11.99, № 273

 9. ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 37

 10. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затвер­джені МОЗ України 01.12.99, № 42

 11. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязне­ния (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені Мінздра- вом СРСР 04.07.88, № 4630-88

 12. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біохімічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здо­ров’я України 09.07.97, № 201

 13. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территории населен­ных мест (Санітарні правила і норми утримання території населених місць), затверджені Мінздра- вом СРСР 05.08.88, № 4690-88

 14. Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньяч­ного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»,1995, з доповненнями та змінами, 16.11.2004, № 204

 15. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 2809-IV в редакції від 6 ве­ресня 2005 р.

 16. Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені наказом Держстандарту 18.07.96, № 300

 17. МР 4.4.4.-108-2004 Методичні рекомендації Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України 02.07.04, № 329

 18. ИК 10-04-05-40-89 Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого про­изводства (Інструкція з мікробіологічного контролю виноробного виробництва), затверджена 01.06.89 НПО напоїв і мінвод Мінагропрома СРСР

 19. Сборник инструкций и положений по технохимическому и микробиологическому контролю в винодельческой промышленности (Збірник інструкцій і положень з технохімічного і мікробіоло­гічного контролю у виноробній промисловості), затверджений Мінхарчопромом СРСР 19.12.67

Код УКНД 67.160.10

Ключові слова: вина, оброблені виноматеріали, тип, група вин, колір, аромат (букет), смак, фізико-хімічні показники, об’ємна частка етилового спирту, масова концентрація цукрів, масова концентрація титрованих кислот.Редактор С. Мельниченко
Технічний редактор О. Марченко
Коректор Т. Нагорна
Верстальник І. Барков

Підписано до друку 24.10.2008. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 2,32. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої п родукції від 14.01.2006 р., с ерія ДК, № 1647