Назва продукції

Код ДКПП

М’ясо свіже та заморожене:

ця категорія містить напівфабрикати м’ясні

натуральні зі свинини

15.11.1

ДОДАТОК А (довідковий)

КОД ПРОДУКЦІЇ

ДОДАТОК Б (довідковий)

ХАРЧОВА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г ПРОДУКТУ

Таблиця Б.1 — Інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність (калорійність)100 г напівфабрикатів

Назва

напівфабрикатів

Білок, г

Жир, г

Калорійність (енергетична цінність), ккал (кДж)

М’якушеві:

— Для запікання

15,0

30,0

330 (1381)

— Для натуральних відбивних котлет

13,3

42,0

431 (1805)

— Свинина для тушкування

13,3

34,7

365 (1530)

М’ясокісткові:

— Грудинка для домашньої кулінарії

7,0

62,4

589 (2468)

— Для готування перших страв

15,6

24,2

280 (1173)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 07.06.2002 № 28
 2. СП № 3238-85 Санитарные правила для предприятий мясной промышленности (Санітарні правила для підприємств м’ясної промисловості), затверджені Мінм’ясомолпромом СРСР від
 3. № 3238
 4. № 123-5/990-11 Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности (Інструкція з миття та профілактичного дезінфікування на підприємствах м’ясної і птахопереробної промисловості), затверджена Мінм’ясомолпромом СРСР від 15.01.85 № 123-5/990-11
 5. МБВ № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів), затверджені МОЗ СРСР від 01.08.89 № 5061
 6. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті, затверджені МОЗ України від 20.09.2001 № 137
 7. ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді, затверджені МОЗ України від 03.05.2006 № 256
 8. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені МОЗ України від 01.12.99 № 37
 9. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені МОЗ України від 01.12.99 № 42
 10. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднювання), затверджені МОЗ СРСР від 04.07.88 № 4630
 11. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць), затверджені МОЗ СРСР від 05.08.88 № 4690
 12. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені МОЗ України від 09.07.97 № 201
 13. Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені наказом Держстандарту України від 18.07.1996 № 300
 14. МВ Організація контролю і методи виявлення бактерій Listeria monocytogenes у харчових продуктах та продовольчій сировині, затверджені МОЗ України від 11.08.2006 № 559
 15. МВ № 3049-84 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства (Методичні вказівки з визначання залишкових кількостей антибіотиків в продуктах тваринництва), затверджені МОЗ СРСР від 29.06.84 № 3049
 16. № 3202-85 Инструкция по проведению ветеринарно-токсикологических, медико-биологических исследований стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и гигиенической оценки продуктов животноводства (Інструкція щодо ветеринарно-токсикологічних, медико-біологічних досліджувань стимуляторів росту сільськогосподарських тварин та гігієнічного оцінювання продуктів тваринництва), затверджена МОЗ СРСР № 115-6а
 17. МВ 5778-91 Определение в пищевых продуктах стронция-90 (Визначення в харчових продуктах стронцію-90), затверджені МОЗ СРСР від 04.01.91 № 5778
 18. МВ 5779-91 Определение в пищевых продуктах цезия-137 (Визначання в харчових продуктах цезію-137), затверджені МОЗ СРСР від 04.01.91 № 5779
 19. МР 4.4.4.-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені МОЗ України від 02.07.2004 № 329

Ключові слова: ділення, зберігання, марковання, напівфабрикати, паковання, показники, свинина, транспортування.

Редактор С. Ковалець Технічний редактор О. Марченко Коректор Т. Нагорна Верстальник С. Іванчук

Підписано до друку 23.04.2007. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1,86. Зам.Цінадоговірна.

Відділ редагування нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»

03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2