За кінцевий результат беруть середнє арифметичне двох паралельних визначень.

'4 4 3 Збіжність

Результати визначень, виконаних в одній лабораторії, но повинні відрізнятись більше ніж на З од ICUMSA для цукрового розчину, кольоровість якого до 50 од ICUMSA, І не більше НІЖ иа 8 од ICUMSA для цукрового розчину, кольоровість якого до 130 од ICUMSA

 1. Відтворність

Результати визначень, виконаних двома різними лабораторіями, не повинні відрізнятись більш ніж на 7 од ICUMSA для цукрового розчину, кольоровість якого до 50 од ICUMSA, І не більше ніж на 18 од ICUMSA для цукрового розчину, кольоровість якого до 13О од ICUMSA

 1. Кольоровість цукрового розчину можна визначити спектрофотометром, не застосовуючи формули обчислення, а отримати П значення на табло приладу Для цього після вимірювання оптичної густини цукрового розчину в ЕОМ припаду вводять коефіцієнт факторизації, величину якого залежно від масової частки сухих речовин цукрового розчину беруть Із таблиці Б. 1. наведеній у додатку Б

Покази на табло приладу відповідають величині кольоровості випробовуваного цукрового розчину в одиницях ICUMSA

5 КОЛОРИМЕТРИЧНИЙ МЕТОД

Метод ґрунтується на встановлюванні висоти стовпа випробовуваного цукрового розчину, за яким його світлопоглинання співпадає зі світлопогпинанням кольорового скла порівнювання

 1. Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, матеріали

Ваги лабораторні загальної призначеності 4-го класу точності з найбільшою границею зважування 200 г і 500 г — згідно з ГОСТ 24104

Колориметр кем (колориметр цукровий модернізований) зі стеклами різного ступеня забарвленості; нормальне, напівнормальне і чвертьнормальне — згідно з чинним нормативним документом

Термостат рідинний — згідно з чинним нормативним документом

Термометр рідинний — скляний з ціною поділки шкали 1 °С і діапазоном вимірювання температури від О °С до 100 °С — згідно з ГОСТ 28498.

Рефрактометр лабораторний — згідно з чинним нормативним документом

Колба Кн-2 — 500 —34(40) — згідно з ГОСТ 25336.

Лійка В-100—150 ХС — згідно з ГОСТ 25336.

Циліндр 1 (3>— 500—2 — згідно з ГОСТ 1770.

Стакан В(Н) 1(2)—600 ТС — згідно з ГОСТ 25336.

Ступка порцелянова з товкачиком — згідно з ГОСТ 9147.

Баня водяна — згідно з чинним нормативним документом.

Вода дистильована — згідно з ГОСТ 6709.

Папір фільтрувальний лабораторний — згідно з ГОСТ 12026.

Дозволено використовувати іиші засоби вимірювання, допоміжні пристрої та матеріали з текніч- ними і метрологічними характеристиками не нижче зазначених

 1. Випробовування

Зважують (200,0 ± 0,1) г цукру (пресований цукор попередньо подрібнюють у порцеляновій ступці)

І вміщують його в колбу місткістю 500 см’. Потім у колбу додають 215 см’ дистильованої води температурою не більше ніж 90 °С (обов'язково обполіскуючи шийку колби) і збовтуванням колби розчиняють цукор. Одержаний цукровий розчин фільтрують і охолоджують у термостаті, водяній бані або під проточною водою до температури (20 ± 1) °С.

У відфільтрованому і охолодженому цукровому розчині рефрактометром визначають масову частку сухих речовин. За таблицею А.1. що наведена в додатку А, залежно від масової частки сухих речовин визначають добуток масової частки сухих речовин цукрового розчину на значення його густини

Приготований цукровий розчин наливають у кювету колориметра, зрівноважують забарвленість обох половинок поля зору і відраховують число поділок за шкалою колориметра Вимірювання проводять п'ять разів і обчислюють середнє арифметине значення вимірювань

6 3 Обчислювання результатів

 1. Кольоровість и. в умовних одиницях, обчислюють за формулою: — у разі користування напівнормвпьним склом.

,, 100 100 *

у разі користування чвертьнормвльним склом:

,, 100 100 К

де (і)<р — масова частка сухик речовин у розчині, %,

М — число поділок, відрахованих за шкалою колориметра, середнє арифметичне з п’яти відліків;

Р — густина цукрового розчину, г/см’:

к — коефіцієнт колориметричного скла, який встановлюють після його виготовлення;

100 — коефіцієнт перерахування відсотків у грами:

100 — перерахування на 100 частин сухих речовин

 1. За кінцевий результат випробовування беруть середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень
 2. Збіжність

Результати двох паралельних визначень, виконаних в одній лабораторіг, не повинні відрізнятися більше ніж на 10 % у абсолютному значенні.

 1. Відтворність

Результати визначень, виконаних у двох різних лабораторіях, не повинні відрізнятися більше ніж на 20 % у абсолютному значенні.

 1. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Результати визначення мають бути оформлені звітом про аналізування, в якому потрібно зазначити використану методику і отримані результати. Звіт також має містити будь-які результати виробничого спостерігання, не зазначені у цьому стандарті або якщо Тх вважають необов'язковими, і будь- які обставини, які. ймовірно, могли вплинути на результати.

У звіті про аналізування має бути наведено всі дані, необхідні для повної ідентифікації проби.

 1. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час випробовування всі виконавці повинні дотримуватися Правил з техніки безпеки, які мають бути в кожній лабораторії на видному місці.
  2. Персонал, що виконує випробовування, повинен обов'язково пройти Інструктаж з техніки безпеки. про що треба зробити запис у спеціальному журналі.
  3. Вимоги до природного та штучного освітлення мають відповідати ДБН В.2.5.28 [1]
  4. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання мають відповідати СНиП 2.04.05 [2),
  5. Вимоги до повітря мають відповідати ГОСТ 12,1.005.
  6. Пожежну безпеку забезпечують згідно з ГОСТ 12.1.004.

ДОДАТОК А

(ОСОІЯЛОІИЙ)

ДОБУТОК МАСОВОЇ ЧАСТКИ СУХИХ РЕЧОВИН. ВІДСОТОК до МАСИ ЦУКРОВОГО РОЗЧИНУ. НА ЗНАЧЕННЯ ЙОГО ГУСТИНИ. г/см>

Таблиця А.1

Масояа частка

сухиі р«чо«ин муароаого розчину. %

OacffTROf І частій аідсотія

.0

,8

55,272

56,728

58.199

59.682

61.178

62,686

64.208

65.742

67.290

68.851

70.425

.1

.7

.2

.3

,9

.4

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

54.114

55.562

57.022

58.495

59.980

61.478

62,989

64.513

66.050

67.601

69.164

54.259

55.708

57,169

58.643

60.129

61.629

63.141

64.666

66.205

67.757

69.322

55.126

56.583

58,052

59,533

61.028

62,535

64.055

65.588

67.134

68.694

70.267

54,403

55,853

57,316

58.791

60.279

61.780

63.293

64.820

66.359

67.912

89.479

54.837

58.291

57,757

59.236

60.728

82.232

63.750

65.280

66.824

68.381

69.951

54.981

58.437

57.904

59.385

60.878

82.383

63.902

65.433

66,979

68.537

70.109

54.547

55.999

57.483

58.939

60,428

81,930

63.445

64.973

66.514

68.069

69.636

54.692

56,145

57,610

59.087

60,578

82.081

63,597

65,127

66.669

88,225

69.794

.9

55.417

56.878

58.347

59.831

81.328

62.838

64.360

65.896

67.445

69.008

70.583

ДОДАТОК Б (обоаялоаий)

ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ФАКТОРИЗАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ВИЗНАЧАННЯ КОЛЬОРОВОСТІ ЦУКРОВИХ РОЗЧИНІВ НА СПЕКТРОФОТОМЕТРІ В ОДИНИЦЯХ ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ (X = 420 нм)

Таблиця Б.1

Масоаа частка сухих речовин уцуфоаому рО)чииІ. %

Коефіцккт фахторизаціТ у разі ■ихористання хюаети довжиною, ем

Масова частка сухмх речовин

Коефіцкнт факторизації у разі використання кювети довжиною, см

3

5

у цукровому розчині. %

3

5

45,0

616,0

369,6

45.7

604,7

362.8

45.1

614.3

368.6

45.8

603,1

361.8

45.2

612.7

367.6

45,9

601,6

360,9

45.3

611,2

366.7

46.0

599,9

360.0

45,4

609,5

365.7

46.1

598,4

359.0

45.5

607,9

364.7

46,2

596.8

358,1

45,6

606,3

363,8

46.3

595.2

357.1

Ьотігост 12572-2007 габрик' 6 1

Г M«ccif честі*

су*ид Р*Ч0*І*И

Ко*ф>и><нт ф*і •и«орист*нии кю«

ТОРИЗІЦЛ у Р«)|

*ти довжиною, см

Місовв частка qrvMx речовин

Ковфіціснт фвпориївцП у pest вміорнавння кювети довжиною, см

1 розчині Ч

3

5

У иуїровому роїчииі, Ч

3

5

^ 46.4

593.7

356.2

50.2

530,8

323,7

46.5

502.2

355.3

50.3

538.2

323.2

46.6

590.6

354.4

50,4

538.9

322.2

46.7

589.1

353,8

50.5

535,8

321.4

46.6

587.6

347,2

50.6

534,3

320,6

46.9

586.1

351.8

50,7

533,0

319.8

47.0

584.8

350.7

50.8

631.8

310,0

47.1

583,1

349,8

50,9

530.5

318,3

47.2

581.8

348.0

51.0

529.2

317,5

47.3

580.1

348.0

51.1

527,9

316.8

47.4

578.6

347.2

51.2

526.6

316,0

47.5

577.1

348.3

51.3

525.4

315.2

47.6

575.7

345.4

51.4

524,1

314.5

47.7

574.2

344.5

51.5

522,9

313.8

47.8

572.8

343.8

51.8

521.6

313.0

47.9

571.3

343.8

51.7

520.4

312.2

48.0

569.8

341.9

51.8

519.2

311,5

48.1

503.4

341.1

51.9

517.9

310,8

48.2

567.0

340.2

52,0

516.7

310,0

48.3

565.6

339.3

52.1

515.5

309,3

48.4

564.1

338.5

52.2

514.2

308,6

48.5

562.7

337.8

52.3

513,0

307,8

48.6

561.3

336,8

52.4

511.8

307,1

48.7

559.9

336.0

52,5

510.6

306,4

48.8

558,5

335.1

52.8

509.4

305,7

48.9

557,1

334,3

52.7

508,2

304.9

49.0

555,7

333.5

52.8

507,0

304,2

49.1

554.4

332,6

52.9

505.8

303,5

49,2

553,0

331.8

53,0

504.7

302.8

49.3

551,0

331.0

53.1

503.8

302.1

49,4

550.3

330.2

53,2

502.3

301.4

49.5

340.9

320,3

53,3

501.1

300.7

49.6

547.5

328.5

53.4

500,0

300,0

49.7

546.2

327,7

53.5

498,8

299,3

49.8

544.9

326.9

53,8

497,7

298.6

49,9

543.5

328,1

53.7

496,5

297.9

50.0

542.2

325,3

53.8

495.4

297.2

50.1

540.9

324.5

53.9

494.2

296,2