Для світильників зі ступенем захисту вищим ніж ІР20 випробовування на відповідність вимо­гам 12.4—12.6 ІЕС 60598-1 слід здійснювати після випробовування на відповідність 9.2, однак, перед виконанням зазначеного у 5.13 цього стандарту випробовування на відповідність 9.3 ІЕС 60598-1.

    1. Чинними є вимоги розділу 12 ІЕС 60598-1 разом із вимогами 5.12.1 цього стандарту.Під час теплового випробовування прожекторів для зовнішнього встановлювання у ви- пробовувальній камері від отриманих значень температури віднімають 10 °С для врахування при­родної циркуляції повітря у робочому просторі прожектора під час експлуатації, та порівнюють їх з гра­ничними значеннями температури, зазначених у таблицях 12.1—12.6 ІЕС 60598-1.

  1. ЗАХИСТ ВІД ПРОНИКАННЯ ПИЛУ ТА ВОЛОГИ

Чинними є вимоги розділу 9 ІЕС 60598-1.

Для світильників зі ступенем захисту вищим ніж ІР20 порядок випробовування, наведений у розділі 9 ІЕС 60598-1, повинен бути такий, як зазначено у 5.12 цього стандарту.

  1. ОПІР І ЕЛЕКТРИЧНА МІЦНІСТЬ ІЗОЛЯЦІЇ

Чинними є вимоги розділу 10 ІЕС 60598-1.

  1. ТЕПЛОТРИВКІСТЬ, ВОГНЕТРИВКІСТЬ І ТРИВКІСТЬ ДО УТВОРЕННЯ СТРУМОВІДНИХ ДОРІЖОК

Чинними є вимоги розділу 13 ІЕС 60598-1.

50 мм

І + І — уламки беруть до уваги (перетинаються двома суміжними сторонами AB, ВС)

І О І — уламки не беруть до уваги (не перетинаються двома суміжними сторонами AB, ВС)Рисунок 1 — Підраховування уламків на межі квадрата

29.140.40

Ключові слова: випробовування, вимоги, прожектори заливального світлаРедактор Ж. Салганік

Технічний редактор О. Касіч

Коректор Т. Нагорна

Комп’ютерна верстка І. Барков

Підписано до друку 04.02.2004. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 0,93. Зам. зцз Ціна договірна.

Редакційно-видавничий відділ ДП «УкрНДНЦ»

03115, м. Київ, вул.Святошинська, 2