Частина снсрговикористовувально- го агрегату, в якій відбувається пе­ретворення сировини чи оброблю­ваного матеріалу

 1. підведена енергія de

Кількість енергії у підведеному енергетичному ресурсі чи енерго- "

носії 141

 1. корисна енергія de

Кількість енергії, що теоретично е*1

необхідна для виконання будь- *г

яких енергетичних процесів чи ги

одержувана на стадії перероблен­ня, транспортування та зберігання енергетичних ресурсів

утилизации вторичных энер­гетических ресурсов)

(энергоиспользующий агрегат Агрегат конечного использова­ния энергетического ресурса, состоящий из энергоприемни­ка и технологического аппара­та)

(энергоприемник

Часть энергоиспользующего аг­регата, принимающая, преоб­разующая подведенную энер­гию и передающая ее в техно­логический аппарат)

(технологический аппарат

Часть энергоиспользующего аг­регата, в которой происходит преобразование сырья или об­рабатываемого материала)

Gebrauchsencrgie supplied energy energie livree (подведенная энергия

Количество энергии в подве­денном энергетическом ресур­се или энергоносителе)

Nutzenergie

useful energy

energie utile. Energie nette полезная энергия

Количество энергии, теорети­чески необходимое для выпол­нения тех или иных энергети­ческих процессов или получа­емое на стадии переработки, преобразования, транспорти-рования и хранения энергети­ческих ресурсов


 1. втрати енергії

Різниця між підведеною та корис­ною енергією

 1. споживання енергетичних ресурсів на власні потреби; спо­живання енергоресурсів на власні потреби

Витрата енергоресурсів на допо­міжні енергетичні та технологічні потреби, які забезпечують роботу промислових об’єктів de Energieverluste en energy losses fr pertes d’energie ru потери энергии

Разность между подведенной энергией и полезной энергией

ru (потребление энергетических ресурсов на собственные нуж­ды; потребление энергоресур­сов на собственные нужды

Расход энергоресурсов на до­полнительные энергетические и технологические нужды, ко­торые обеспечивают работу про- мышлешIых объектов

)

 1. енергетичний баланс; енерго­баланс

Система показників, що відобра­жають кількісну відповідність між надходженням та витратою всіх видів енергетичних ресурсів на промислових об’єктах

de Energicbiianz

en energy balance

fr bilan energetique

ru энергетический баланс; энер­гобаланс

Системи показателей, которые отображают количественное со­ответствие между поступлени­ем и расходом всех видов энер­гетических ресурсов на про­мышленных объекта

х

 1. об’єкт складення енергетич­ного балансу; об’єкт складення енергобалансу

Підприємство чи окрема його лан­ка (виробництво, цех, дільниця, група агрегатів, окремий агрегат чи установка), що розглядається як виробник чи споживач енерге­тичних ресурсів

ru (объект составления энергети­ческого баланса; объект состав­ления энергобаланса Предприятие или отдельное его звено (производство, цех, участок, группа агрегатов, от­дельный агрегат или установ­ка), рассматриваемое как про­изводитель или потребитель энергетических ресурсов)

 1. стаття енергетичного балан­су; стаття енергобалансу

Назва виду енергетичних ресурсів, джерела їх надходження, генеру- вальної установки, об’єкта чи на­прямку використання палива та енергії, а також виду їх втрат

 1. прибуткова частина енерге­тичного балансу; прибуткова час­тина енергобалансу

Система показників, що характе­ризують склад та структуру всіх видів енергетичних ресурсів (які виробляються чи надходять від ін­ших джерел), підведених до об’єк­та складення балансу

 1. структура прибуткової час­тини енергетичного балансу; структура прибуткової частини енергобалансу

Питома вага (у процентах) вироб­ництва чи надходження від інших джерел окремих видів палива та енергії у загальній кількості підве­дених до об’єкта енергетичних ре­сурсів

 1. витратна частина енергетич­ного балансу; витратна частина енергобалансу

Система показників, що характе­ризують напрямки та структуру чи ефективність використання на об'­єкті складення балансу всіх видів енергетичних ресурсів (включаю­чи корисну енергію, втрати енергії

ги (статья энергетического балан­са; статья энергобаланса Наименование вида энергети­ческих ресурсов, источника их поступления, генерирующей ус­тановки, объекта или направ­ления использования топлива и энергии, а также вида их по­терь)

ru (приходная часть энергетичес­кого баланса; приходная часть энергобаланса

Система показателей, харак­теризующих состав и структу­ру всех видов энергетических ресурсов (производимых или . поступающих из других источ­ников, подведенных к объекту составления баланса)

ru (структура приходной части энергетического баланса; струк­тура приходной части энерго­баланса

Удельный вес (в процентах) производства или поступления из других источников отдель­ных видов топлива и энергии в общем количестве подведен­ных к объекту энергетических ресурсов)

ru (расходная часть энергетичес­кого баланса; расходная часть энергобаланса

Система показателей, харак­теризующих направления и структуру или эффективность использования на объекте со­ставления баланса всех видов энергетических ресурсов (вклю

- 1. с

  та вихід вторинних енергоресур­сів) , а також відпуск енергоресур­сів іншим споживачам


  чая полезную энергию, поте­ри энергии и выход вторич­ных энергоресурсов), а также отпуск энергорссурсов другим потребителям)


  труктура витратної частини енергетичного балансу; структу­ра витратної частини енергоба­лансу

Питома вага (у процентах) окре­мих напрямків використання па­лива та енергії, їх втрат чи відпус­ку іншим споживачам у загальній витраті енергетичних ресурсів об’­єкта

ги (структура расходной части энергетического баланса; структура расходной части энергобаланса

Удельный вес (в процентах) отдельных направлений ис­пользования топлива и энер­гии, их потерь или отпуска другим потребителям в общем расходе энергетических ресур­сов объекта)

 1. проектний енергетичний ба­ланс; проектний енергобаланс

Баланс, іцо складається інститу- том-проектувальником на стадії створення проекту, побудови чи ре­конструкції підприємства і е під­ставою для розроблення схем його енергопостачання

пі (проектный энергетический ба­ланс; проектный энергобаланс Баланс, составленный янсти- тутом-проектирови о; ком на ста­дии создания проекта по­стройки или реконструкции предприятия и являющийся основанисм для разработки схем его энергоснабжения

)

 1. плановий енергетичний ба­ланс; плановий енергобаланс Баланс, що складається на відпо­відні майбутні відрізки часу

га (плановый энергетический баланс; плановый энергобаланс

Баланс, составляемый на соот­ветствующие будущие перио­ды времени

)

 1. поточний енергетичний ба­ланс; поточний енергобаланс

Баланс, що складається на най­ближчі майбутні відрізки часу (рік, квартал, місяць та ін.)

гл (текущий энергетический ба­ланс; текущий энергобаланс Баланс, составляемый на бли­жайшие будущие периоды вре­мени (год, квартал, месяц и др.)

 1. перспективний енергетичний баланс; перспективний енергоба­ланс

Баланс, що складається на відда­лені майбутні відрізки часу (на 5, 10—15 і більше років)

 1. звітний енергетичний баланс; звітний енергобаланс

Баланс, складений за певний ми­нулий період часу

 1. частковий енергетичний ба­ланс; частковий енергобаланс

Баланс, що складається для окре­мих видів палива, енергії чи енер­гоносіїв

 1. баланс палива

Система показників, що відобра­жають кількісну відповідність між прибутком та витратою окремих видів первинних і вторинних енер­гетичних ресурсів у вигляді твер­дого, рідкого та газоподібного па­лива

 1. баланс теплової енергії

Система показників, що відобра­жають кількісну відповідність між прибутком теплової енергії (ви­роблення тепла, надходження теп­лової енергії від інших джерел, утилізація тепла) та витратою теп­ла (використання теплової енергії, її втрати та відпуск тепла сторон­нім споживачам)

ги (перспективный энергетичес­кий баланс; перспективный энергобаланс

Баланс, составляемый на отда­ленные будущие периоды вре­мени (на 5, 10—15 и более лет)

ru (отчетный энергетический ба­ланс; отчетный энергобаланс Баланс, составленный за опре­деленным прошедший период времени)

ги (частичный энергетический ба ланс; частичный энергобаланс Баланс, составляемый для от­дельных видов топлива, энер­гии или энергоносителей)

de Brennstoffbilanz еп balance of fuel fr bilan par combustibles ru (баланс топлива

Система показателей, отража­ющих количественное соответ­ствие между приходом и рас­ходом отдельных видов пер­вичных и вторичных энергети­ческих ресурсов в виде твер­дого, жидкого и газообразного топлива)

de Warmcbilanz еп heat balance fr bilan thermique ru (баланс тепловой энергии

Система показателей, отража­ющих количественное соответ­ствие между приходом тепло­вой энергии (выработка тепла, поступление тепловой энерги

иот других источников, утили­зация тепла) и расходом тепла (использование тепловой энер­гии, ее потери и отпуск тепла сторонним потребителям)


 1. баланс електричної енергії; баланс електроенергії

Система показників, що відобра­жають кількісну відповідність між прибутком електроенергії (вироб­лення електроенергії та її надход­ження від інших джерел) та ви­тратою електроенергії, включаю­чи її втрати і відпуск стороннім споживачам

de Elekirobilanz

en electrical energy balance fr bilan de 1’energie electriqu ru (баланс электрической энергии;

баланс электроэнергии

Система показателей, отража­ющих количественное соответ­ствие между приходом элек­троэнергии (выработка элект­роэнергии и ее поступление от других источников) и расходом электроэнергии, включая ее потери и отпуск сторонним по­требителям

)

 1. баланс потужності енерге­тичної установки; баланс потуж­ності енергоустановки Сукупність графіків, що відобра­жають відповідність між енерге­тичним навантаженням промис­лового об'єкта та робочою потуж­ністю енергоустановки

 2. баланс вторинних енергетич­них ресурсів; баланс вторинних енергоресурсів

Система показників, що відобра­жають кількісну відповідність між прибутком і витратою вторин­них енергетичних ресурсів

ги (баланс мощности энергетичес­кой установки; баланс мощное-, ти энергоустановки Совокупность графиков, отра­жающих соответствие между энергетической нагрузкой про­мышленного объекта и рабочей мощностью энергоустановки)

de Abfallenergiebilanz

ед balance of waste-off energy

fr bilan de ressources energetiques bas-produits

ru (баланс вторичных энергетичес­ки^ ресурсов; баланс вторичных энергоресурсов

Система показателей, отража­ющих количественное соответ­ствие между приходом и рас­ходом вторичных энергетичес­ких ресурсов)

 1. фактичний енергетичний ба­ланс; фактичний енергобаланс

Баланс, що відображає існуючий стан використання енергетичних ресурсів (досягнутий рівень корис­ного споживання палива й енергії), а також усі виправдані та невип­равдані їх втрати

 1. раціональний енергетичний баланс; раціональний енергоба­ланс

Баланс, що складається на основі фактичного енергобалансу об’єкта з урахуванням проведення усіх ре­ально можливих у даних умовах виробництва заходів щодо зни­ження питомої витрати та втрат енергетичних ресурсів

 1. нормалізований енергетич­ні їй баланс; нормалізований енер­гобаланс

Баланс, що розробляється на осно­ві фактичного енергобалансу об’єк­та з використанням науково об­грунтованих прогресивних норм і нормативів корисної витрати та втрат енергетичних ресурсів

 1. оптимальний енергетичний баланс; оптимальний енергоба­ланс

Баланс, що складається з метою визначення варіанта енергопоста­чання об’єкта, за якого виробниц­тво продукції буде здійснюватися з мінімальними витратами (вибір ги фактический энергетический баланс; фактический энергоба­ланс

Баланс, отражающий сущест­вующее состояние использова­ния энергетических ресурсов (достигнутый уровень полез­ного потребления топлива и энергии), а также все оправ­данные и неоправданные их по­тери)

ги (рациональный энергетический баланс; рациональный энерго­баланс

Баланс, составленный на осно­ве фактического энергобалан­са объекта с учетом проведе­ния всех реально возможных в данных условиях производства мероприятий по снижению удельного расхода и потерь энергетических ресурсов)

ги (нормализованный энергетичес­кий баланс; нормализованный энергобаланс

Баланс, разрабатываемый на основе фактического энергоба­ланса объекта с использовани­ем научно обоснованных про­грессивных норм и нормативов полезного расхода и потерь энергетических ресурсов)