ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
ТА ПАРАМЕТРІВ І ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАННЯ


J3 о

<

о О) со

I
ьэ
о
о
ю






























ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Впровадження атомно-абсорбційного методу визначення масової частки золота в породах, що містять органічний вуглець та вільне залізо: Звіт УкрДГРІ за темою НДР № 146 за 1999 — 2000 рр. /І. Іваненко, В. Петренко та інші.— Сімферополь, 2000. — 153 с.

 2. Геологическая документация при геологосъемочных и поисковых работах: Методическое по­собие по геологической съемке масштаба 1:50 000 / А. Бурде, А. Высоцкий, А. Олейников и др.— Л.: Недра, 1984. — 271 с., ил., карты.

 3. Инструкция по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений — М.: Мин- гео СССР, 1987.

 4. Методика изучения гидротермально-метасоматических образований /Е. Плющев, О. Уша­ков, В. Шатов, Г. Беляев. — Л.: Недра, 1981,— 262 с., ил.

 5. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення.

 6. ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення.

 7. ДСТУ 3400-96 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів.

 8. ГОСТ 8.010-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики вы­полнения измерений.

 9. ГОСТ 8.036-74 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схе­ма средств измерений массы радия.

 10. ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации ис­пытательного оборудования. Основные положения.

 11. ДНАОП 0.00-1.25-73 Правила безпечного транспортування радіоактивних речовин ПБТРВ-73.

 12. НАОП 8.5.10-1.01-90 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах.

 13. НАОП 8.5.10-1.02-75 Основні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими ізо­топними джерелами випромінювань при пошуках і розвідці корисних копалин.

 14. НАОП 8.5.10-1.04-79 Правила пожежної безпеки для геологорозвідувальних організацій і підприємств.

МУ 1314-86 Методические указания. Государственная система обеспечения единства из­мерений. Порядок проведения метрологической экспертизы технических заданий на разработку средств измерений.ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ ТА МЕТОДІВ РОБІТ
З ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР

Д.1 Геологорозвідувальні роботи

Д.1.1 Регіональне геологічне вивчення території України:

 1. регіональні геолого-геофізичні дослідження масштабу 1:1 000 000,1:500 000: геолого- мінералогічне картування; виділення зон і районів нафтогазоносності для першочергового вивчен­ня; виявлення об’єктів (структур) нафтогазоносності; підготовка об’єктів (структур) до глибокого бу­ріння нафтових та газових свердловин; геологічне вивчення площ у районах надглибоких сверд­ловин та опорних профілів; космофотогеологічне картування; тематичні, науково-дослідні та до­слідно-методичні роботи; видання геологічних карт;

 2. регіональні геологознімальні, геофізичні й геологопрогнозні роботи масштабу 1:200 000 (1:100 000): геологічна зйомка (поаркушева); геологічна зйомка шельфу; геологічне довивчення раніш закартованих площ; глибинне геологічне картування; аерофотогеологічне картування; видан­ня карт.

Д.1.2 Геологознімальні та геологопрогнозні роботи масштабу 1:50 000 (1:25 000): геологічна зйомка (полистова); геологічна зйомка (групова); геологічна зйомка шельфу; аерофотогеологіч­не картування.

Д.2 Пошуки та пошукове оцінювання родовищ твердих корисних копалин

Д.2.1 Пошукові роботи: загальні пошуки; пошуки.

Д.2.2 Пошуково-оцінювальні роботи.

Д.2.3 Детальні пошуки.

Д.2.4 Пошуки родовищ нафти й газу: пошуки родовищ (покладів).

Д.З Розвідка родовищ твердих корисних копалин

Д.3.1 Попередня.

Д.З.2 Детальна.

Д.3.3 Дорозвідка.

Д.4 Розвідка родовищ нафти й газу

Д.4.1 Розвідка.

Д.4.2 Дорозвідка.

Д.5 Гідрогеологічне дослідження

Д.5.1 Гідрогеологічна комплексна зйомка.

Д.5.2 Гідрогеологічна зйомка.

Д.5.3 Гідрогеологічна зйомка з супутньою інженерно-геологічною зйомкою.

Д.5.4 Геолого-гідрогеологічна зйомка.

Д.5.5 Гідрогеологічна зйомка з проведенням геологічної зйомки дочетвертинних відкладів.

Д.5.6 Гідрогеологічна зйомка з проведенням геологічної зйомки четвертинних відкладів.

Д.5.7 Гідрогеологічне довивчення і повторна зйомка раніше вивчених територій.

Д.5.8 Гідрогеологічна, інженерно-геологічна та комплексна зйомка, проведені з метою ме­ліорації земель.

Д.5.9 Видання гідрогеологічних карт.

Д.5.10 Роботи з пошуку і розвідування підземних вод: мінеральних; промислових; термаль­них; для господарсько-питного водопостачання; для технічного водопостачання; для зрошення зе­мель; для сільськогосподарського водопостачання; для обводнення пасовищ; дренажних вод для обводнення родовищ твердих корисних копалин.Д.5.11 Роботи з вертикального дренажу.

Д.5.12 Дослідження для штучного поповнення запасів підземних вод.

Д.5.13 Гідрогеологічні дослідження під час робіт з пошуку і розвідування твердих корисних копалин.

Д.5.14 Роботи з вивчення гідрогеологічних умов водоносних горизонтів і комплексів порід, що глибоко залягають (проводяться самостійно і в комплексі з глибинним геологічним картуванням, пошуком і розвідуванням нафти й газу).

Д.5.15 Роботи із створення та ведення Державного водного кадастру.

Д.5.16 Роботи з пошуку і розвідування лікувальних грязей.

Д.5.17 Тематичні, дослідно-методичні та науково-дослідні роботи, за результатами яких ство­рюються або коригуються гідрогеологічні та супутні карти.

Д.5.18 Тематичні, дослідно-методичні та науково-дослідні роботи, до яких гідрогеологічні карти не додаються.

Д.6 Інженерно-геологічні роботи

Д.6.1 Інженерно-геологічна та комплексна зйомка: інженерно-геологічна зйомка; інженерно- геологічна зйомка з проведенням гідрогеологічної зйомки; комплексна гідрогеологічна та інженерно- геологічна зйомка з метою меліорації земель.

Д.6.2 Інженерно-геологічні дослідження для обґрунтування проектів будівництва: цивільне і промислове будівництво; меліоративне будівництво; гідротехнічне будівництво; будівництво лінійних споруд; аеродромне будівництво; підземне будівництво.

Д.6.3 Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи, за результатами яких створю­ються або коригуються інженерно-геологічні карти.

Д.6.4 Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи, в процесі яких інженерно-гео­логічні карти не використовують.

Д.6.5 Видання інженерно-геологічних карт.

Д.7 Геофізичне вивчення

Д.7.1 Гравірозвідка: гравірозвідка наземна; гравірозвідка морська.

Д.7.2 Магніторозвідка: магніторозвідка наземна; аеромагнітна зйомка; гідромагнітна зйомка.

Д.7.3 Аерогаммаспектрометрична зйомка.

Д.7.4 Аерогаммазйомка.

Д.7.5 Сейсморозвідка: метод відбитих хвиль; метод загальної глибинної точки; вібросейсмо- розвідка; глибинне сейсмозондування; глибинне сейсмопрофілювання; зондування заломленими хвилями; кореляційний метод заломлених хвиль; метод регульованого направленого приймання; метод рефрагованих хвиль; спосіб широкого профілю.

Д.7.6 Електророзвідка: електророзвідка морська; аероелектророзвідка; вертикальне електро- зондування; методи викликаної електричної поляризації, амплітудно-фазового вимірювання, не­скінченно довгого кабеля; зондування становленням електричного поля; індукційно-частотне зон­дування; дипольне електричне зондування; дипольне осьове зондування; диференційне зондуван­ня; дипольне електромагнітне профілювання; метод зарядженого тіла; кругове вертикальне елек- трозондування; комбіноване електропрофілювання; симетричне електропрофілювання; магнітно- телуричне зондування; аеромагнітне телуричне зондування; метод перехідних процесів.

Д.7.7 Геофізичне дослідження свердловин

Д.7.8 Біолокаційний метод

Д.7.9 Радіометрична зйомка наземна

Д.8 Еколого-геологічне дослідження

Д.8.1 Комплексні еколого-геологічні дослідження: ландшафтно-геохімічні; еколого-геохімічні; еколого-газогеохімічні; агрогеохімічні; еколого-радіометричні; медико-геохімічні; еколого-гідрогео- логічні; еколого-гідрогеохімічні; еколого-інженерно-геологічні; еколого-геофізичні; картографічні тощо.

Д.8.2 Еколого-геологічні дослідження та картографічні роботи під час регіональних геологіч­них з'йомок.

Д.8.3 Спеціальні еколого-геологічні дослідження та картографічні роботи в районах розташу­вання та впливу атомних електростанцій; теплових електростанцій; гірничодобувних, нафтопере­робних та інших переробних комплексів; промислово-міських агломерацій; великих аграрно-про­мислових виробництв, полігонів захоронения промислових відходів та районах інтенсивного ве­дення сільського господарства.

Д.8.4 Еколого-геологічні дослідження під час геологорозвідувальних робіт: літогеохімічні; гідро- геохімічні; радіометричні тощо.

Д.8.5 Моніторинг геологічного середовища: вивчення режиму підземних вод і контроль за їхнім станом; вивчення активізації небезпечних геологічних процесів (екзогенних, ендогенних); створен­ня постійних моделей геологічного середовища; створення та ведення моніторингу геологічного середовища; спостереження за станом гідрогеодеформаційного поля Землі.

Д.8.6 Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи еколого-геологічного напрям­ку, за результатами яких створюються або коригуються еколого-геологічні карти.

Д.8.7 Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи еколого-геологічного напрям­ку, які не предбачають створення або коригування еколого-геологічних карт.

Д.8.9 Видання еколого-геологічних карт.

Д.9 Геохімічне дослідження

Д.9.1 Геохімічні роботи, які виконуються під час регіональних геологознімальних робіт: попе­редні; супутні.

Д.9.2 Ландшафтно-геохімічне картування та картографування.

Д.9.3 Геохімічне дослідження, яке виконується під час пошукових, пошуково-оцінювальних, розвідувальних робіт; геохімічні пошуки родовищ корисних копалин.

Д.9.4 Геохімічне дослідження, виконане як супутнє під час геологорозвідувальних робіт різного напрямку.

Д.9.5 Геохімічні роботи пов'язані з пошуком нафти й газу.

Д.9.6 Видання геохімічних карт.

Д.9.7 Методи досліджень, які використовують у процесі геохімічних робіт: первинних літогео- хімічних ореолів розсіювання; вторинних літогеохімічних ореолів розсіювання; літогеохімічних по­токів розсіювання; накладених літогеохімічних ореолів; мінералого-геохімічний; шліхо-геохімічний; фітогеохімічний; радіометричний; атмогеохімічний (газовий); гідрогеохімічний; гідрогеохімічний поверхневих водотоків та водойм; гідрогеохімічний підземних вод; вивчення снігового покриву; гідролітогеохімічний; геоелектрохімічний.

Д.10 Види корисних копалин

Д.10.1 Горючі корисні копалини: нафта, газ природний, конденсат; газ природний вугільних шахт; вугілля кам'яне; вугілля буре; торф; сапропель; горючі сланці.

Д.Ю.2 Металічні корисні копалини: чорні; кольорові; рідкісні; благородні; рідкісноземельні; розсіяні елементи; радіоактивна сировина.

Д.10.3 Неметалічні корисні копалини:

 • гірничохімічні;

 • гірничорудні;

 • облицювальне каміння;

 • ювелірне та виробне каміння;

 • діаманти;

 • нерудні для металургії;

для будівництва.ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ

Приклади оформлення титульної сторінки звіту наведено на рисунках Е.1, Е.2.

УДК 543.42.002

Інв. №

Номер державної реєстрації робіт

з геологічного вивчення надр У-99-6/1

Володимир Коблюк

02157, м. Київ, вул. Щорса, 37;
ідентифікаційний номер за ДРФОУ 1906308129;
тел. (044) 238-17-11; факс (044) 239-42-16;

e-mail: [email protected]

ЗВІТ ПРО ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ

ОГЛЯД ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ
ТЕРИТОРІЇ КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(2001; договір № 146/18)
(заключний)

Прим. № 2

Загальна кількість книг — одна

Володимир Коблюк (підпис)

2001УДК 550.42 І нв. №

Номер державної реєстрації робіт з геологічного вивчення надр У-98-8/3

Міністерство екології та природних ресурсів України


Департамент геології та використання надр



Державне геологічне підприємство «Верховина»


(ДГП «Верховина»)

79027, м. Львів, вул. Весняна, 37;

код за ЄДРПОУ 23704257; тел. (0322) 38-17-11;

факс (0322) 31-42-16; телетайп 721119 RUDA;

e-mail: [email protected]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДГП «Верховина» канд. техн, наук Богдан Найда (підпис)

2001.01.10 М.П.

ЗВІТ ПРО ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР



Виконати в межах Більче-Волицької та Бориславсько-Покутської зон Передкарпаття пошуки геологічних структур, придатних для підземного зберігання нафти, з використанням даних аерокосмічного моніторингу


(1999-2001; геологічне завдання СТ-86)