БЗ № 10—2007/415


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДАЧІ ЗУБЧАСТІ КОНІЧНІ ПРЯМОЗУБІ
ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО І ВАЖКОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ

Вихідний контур
(ISO 677:1976, IDT)

ДСТУ ISO 677:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
201

2ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Механічні приводи» (ТК 47), Акціонерне товариство закритого типу «Науково-дослідний інститут «Редуктор» (АТЗТ «НДІ «Редуктор»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Висоцький; В. Власенко, канд. техн, наук;

В. Галушко; І. Добровольська; В. Фей (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 жовтня 2007 р. № 254 з 2009-07-01

З Національний стандарт відповідає ISO 677:1976 Straight bevel gears for general engineering and heavy engineering — Basic rack (Передачі зубчасті конічні прямозуб! для загального і важкого машино­будування. Вихідний контур)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп) 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

• Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 201

2ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Терміни та визначення понять 1

 3. Профіль 1

Примітки 2НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 677:1976 Straight bevel gears for general engineering and heavy engineering — Basic rack (Передачі зубчасті конічні прямозубі для загального і важкого машино­будування. Вихідний контур).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК47 «Механічні приводи».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимо­гами національної стандартизації України;

 • вилучено попередній довідковий матеріал ISO 677:1976 «Передмову»;

 • долучено структурний елемент «Зміст»;

 • до виноски долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

Міжнародний стандарт ISO 678, на який є посилання у цьому стандарті, прийнято в Україні як національний ДСТУ ISO 678:2007 Передачі зубчасті конічні прямозубі для загального і важкого ма­шинобудування. Модулі і діаметральні пітчі (ISO 678:1976, IDT).ДСТУ ISO 677:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДАЧІ ЗУБЧАСТІ КОНІЧНІ ПРЯМОЗУБІ
ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО І ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Вихідний контур

ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ПРЯМОЗУБЫЕ
ДЛЯ ОБЩЕГО И ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Исходный контур

STRAIGHT BEVEL GEARS FOR GENERAL ENGINEERING
AND HEAVY ENGINEERING

Basic rack

Чинний від 2009-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює розмірні характеристики вихідного контуру прямозубих конічних передач для загального і важкого машинобудування, які мають постійний радіальний зазор. У цих зубчастих передачах кут конуса вершин зубців одного зубчастого колеса дорівнює різниці між конструктивним міжосьовим кутом і кутом конуса западин спряженого зубчастого колеса.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  1. вихідний контур (basic rack)

Контур, профіль якого відповідає перерізу зубчастої поверхні плоского зубчастого колеса не­скінченно великого діаметра площиною, перпендикулярною до зубчастих поверхонь.

Цей профіль використовують як основу системи конічних зубчастих передач, які мають прямі зубці

 1. ділильна лінія (reference line)

Пряма лінія на профілі вихідного контуру, відносно якої установлено розміри зуба.

 1. ПРОФІЛЬ

На рисунку 1 наведено профіль вихідного контуру зубчастих передач зі значеннями модуля т = 1 і діаметрального пітча Р = 1.

Для значень модуля або діаметрального пітча, що відрізняються від 1, наведені лінійні розміри мають бути помножені на цей модуль або мають бути обернено пропорційні цьому діаметральному пітчу.

Розмірні характеристики застосовують у таких межах1):

 1. < т < 50;

20>Р>0,5.

 1. Див ISO 673 Straight bevel gears for general engineering and heavy engineering — Modules and diametral pitches

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 678 Передачі зубчасті конічні прямозубі для загального і важкого машинобудування Модулі і діаметральні пітчі

Видання офіційне4 ПРИМІТКИ

 1. Профіль стандартного вихідного контуру стосується конічних зубчастих передач з евольвент- ними зубцями. Цей профіль має переважно прямі сторони і такі характеристики:

 • кут зачеплення 20°;

 • висота зуба 2,20 т (розміри в міліметрах)

Рисунок 1 — Профіль вихідного контуру 1. Відстань від вершин зубців до ділильної лінії дорівнює модулю, і товщина зуба, виміряна на цій лінії, дорівнює ширині западини.

 2. Радіус западини зазвичай установлюють на максимальне значення 0,3m, враховуючи, що цей радіус має бути якомога більшим. У певних випадках і наскільки можливо за умов зачеплення, це зна­чення може бути збільшене до 0,35m.

 1. Рисунок 2 — Взаємозв’язок між вихідним контуром і зубообробними інструментамиЯкщо потрібно закруглити профіль, закруглюють переважно вершини зубців.

 2. Конічний зуб, що відповідає стандартному вихідному контуру, — це той, що сполучений із зу­бом плаского зубчастого колеса з прямими бічними поверхнями. Зуб утворюється площинами, описа­ними різальною гранню зубообробного інструмента або двох зубообробних інструментів. Радіус плас­кого колеса вважають таким, що дорівнює довжині конусної відстані зубців, які нарізають. Профіль на­різаного зуба є частиною октоїди.

Код УКНД 21.200

Ключові слова: зубчасті передачі, конічні зубчасті передачі, прямозубі зубчасті передачі, вихідний контур, профіль.