ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Документація

ЗВІТ
ПРО ГЕОЛОГІЧНЕ
ВИВЧЕННЯ НАДР

З

БЗ № 9-2001/175

агальні вимоги
до побудови, оформлення та змісту

ДСТУ 4068-2002

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

2ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО Українським державним геологорозвідувальним інститутом (УкрДГРІ) та казенним підприємством «Кіровгеологія»)

ВНЕСЕНО Департаментом геології та використання надр Міністерства екології та природних ре­сурсів України

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 лютого 2002 р. № 68

 2. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.63 - 90)

 3. РОЗРОБНИКИ: В. Семінський (керівник розробки); Д. Євдокимов; В. Тарасенко; В. Дешко

©Держстандарт України, 200

2Сторінка 1

Сторінок З

Документація
ЗВІТ ПРО ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР
Загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту

1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) Державної геологічної служби Мінприроди України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 лютого 2008 р. № 57

Чинна від 2008-05-01

Зміст. Назву Додатка К викласти у новій редакції: «ДОДАТОК К «Загальні вимоги до напи­сання, побудови та оформлення звітів про геологічне вивчення надр на комп’ютерних носіях»;

Зміст доповнити: ДОДАТОК Л «Бібліографія».

Розділ 5, пункт 5.1.3. Замінити слова: «... верхній, лівий і нижній - не менше 20 мм ...» на слова «... верхній і нижній — не менше ніж 20 мм, лівий — від 20 мм до ЗО мм, залежно від обсягу книги ...».

Пункт. 5.1.4 Викласти у новій редакції « Окремі сторінки звіту можуть бути виконані полігра­фічним або картогафічним способами, методом репрографії (ксерокопіюванням), зокрема ілюструванням та графічними додатками, а також текстовими додатками, що є документами самостійного значення, створеними поза межами звітних робіт або не укладачем звіту (рецензії, експертні висновки, протоколи розглядання та приймання звіту тощо)».

Пункт 5.1.5 Замінити слова «... крім чорного, використовувати також червоний, зелений та синій кольори ...» на слова «...крім чорного можна використовувати інші кольори, ...»

Пункт 5.6.1 Вилучити останнє речення першого абзацу.

Пункт 5.1.10 Замінити слова «...Структурні елементи звіту, крім тих, що входять у «Суть звіту» не нумерують.» на слова «...Структурні елементи звіту: «Список авторів», «Реферат», «Зміст», «Перелік умовних познак, символів одиниць, скорочень і термінів», «Передмова», «Вступ», «Висновки», «Настанови», «Перелік посилань», що не входять у «Суть звіту», не нуме­рують (далі по тексту)».

Пункт 5.2.2 Викласти у новій редакції: «Вступну та основну частину звіту і текстові додатки слід оформляти на аркушах формату А4 (210 мм х 297 мм), а, за необхідності, на аркушах фор­мату АЗ (297 мм х 420 мм) і брошурувати у книгу (книги)».

Пункт 5.2.3

Викласти у новій редакції: «Текстові додатки за наявності інформації з грифом обмеження доступу слід оформлювати окремою книгою (книгами)».

Пункт 5.3.1 Викласти у новій редакції: «Якщо різні звіти випускають окремими томами (кни­гами), пов’язаними між собою однією спільною темою, дозволено групувати їх у зібрання, об’єдна­не однією спільною назвою. У цьому разі кожний звіт (том, книгу) ідентифікують як том (книга) зібрання, він має свою власну назву, окрім спільної назви, і нумерують послідовно арабськими цифрами (наприклад: Книга 1, Книга 2 і т. д.)».

Пункт 5.3.3 Викласти у новій редакції: «Звіт можна поділяти на частини, які мають одну і ту саму назву роботи і звіту. Ці частини нумерують послідовно арабськими цифрами (наприк­лад: Частина 1, Частина 2 і т. д.)».

Пункт 5.4.1 Другий абзац викласти у новій редакції і доповнити третім абзацом : «У разі поді­лу звіту на частини у другій та наступній частинах нумерацію сторінок продовжують.

Якщо різні звіти, треба випускати окремими томами (книгами),пов’язаними однією спільною темою (зібрання звітів), у кожному такому томі (книзі) має бути окрема нумерація сторінок».

Пункт 8.1.3.1 Замінити слова « ... є юридична особа...» на слова «...є юридична особа чи її структурний підрозділ, що діє на госпрозрахункових засадах на самостійному балансі».З міна № 1 ДСТУ 406S-20C2

Сторінка 2

Додаток К викласти в такій редакції:

Додаток К

(обов'язковий)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ, ПОБУДОВИ
ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПРО ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР
НА КОМП’ЮТЕРНИХ НОСІЯХ

К.1 Цифровий оригінал звіту про геологічне вивчення надр повинен забезпечувати ідентичне відтворення звіту на паперових носіях.

К.2 Побудова та оформлення геологічних звітів потрібно виконувати за допомогою програми Microsoft Word українською мовою шрифтом Times New Roman або Arial (розмір шрифту 12-14 пт) через півтора інтервали з абзацним відступом 1,25 см.

К.З Цифрові матеріали надають на носіях цифрової інформації тривалого зберігання (CD, DVD тощо) і мають відповідати наступним вимогам:

 • цифрові авторські оригінали геологічних карт і пояснювальних записок потрібно переда­вати у ГВЦ у форматах програм, у яких підготовлено цифрові матеріали, відповідати вимогам чинних НД та передбачати можливість редагування;

 • всі цифрові графічні матеріали (аркуші компоновок карт, графічні складові частини поясню­вальної записки) цифрових оригіналів комплекту геологічних карт повтрібно надавати у вектор­них форматах ГІС або видавничими програмами;

— цифрові аркуші компоновок геологічних карт повинні бути оформлені у форматах вектор­них програм класу ГІС, які сумісні з форматом програми Arc View (Mapinfo, ArcView, ArcGis) або форматами інших потужних векторних графічних видавничих програм, сумісних з CorelDraw та Visio.

К.4 Якщо таблиці в тексті виконані за допомогою програми Microsoft Excel, вони повинні бути вставлені в файл Microsoft Word на відповідні сторінки.

К.5 Таблиці та рисунки (кресленики, графіки, схеми, діаграми, фотознімки тощо) не повинні бути більшими за формат АЗ.

К.6 У випадку, коли таблицю розміщують на кількох сторінках, головку таблиці потрібно фор­мувати на кожній сторінці за допомогою активації кнопки «Заголовки» меню комп’ютера.

К.7 Під час складання геологічного звіту рисунки потрібно вставляти у текст у вигляді об'єктів — графічних файлів, що мають розширення *.tiff, *.bmp, *.jmp, ‘ jpeg і які можуть бути створені за допомогою графічних редакторів або скануванням заздалегідь створених рисунків. У цьому разі вони повинні мати чітке зображення.

Примітка 1. Сканування виконують, як правило, із розподільною здатністю не менше ніж 300 точок на дюйм (dpi).

Примітка 2. Для зручності перегляду звіту на екрані монітора розмір однієї ілюстрації (рисунка, схеми, діаграми, кресленика, фотознімка тощо) не повинен перевищувати 20 Мгб.

К.8 Назва рисунка обов’язково повинна бути розміщена під ним та виконана набиранням тексту. Тобто, назва рисунка не повинна бути його частиною.

К.9 У випадку, коли в тексті звіту є рисунки, що мають альбомну орієнтацію сторінок, то, для зручності перегляду, вони повинні бути вставлені на відповідні місця у текст звіту як альбомні сторінки.

К.10 У разі наявності у звіті книг з обмеженим доступом книга з грифом обмеження повин­на бути записана на окремий компакт-диск.

К.11 Геологічний звіт записують на комп’ютерний носій (компакт-диск CD-R 700 MB) одним файлом, якому надають ім’я латинськими літерами. Ім’я файлу повинне мати не більше восьми символів. Якщо геологічний звіт має кілька книг (зібрання звітів), то кожну книгу записують окре­мим файлом.Сторінка З

К.12 Комп'ютерний носій (компакт-диск) геологічного звіту потрібно забезпечити етикеткою.

К.12.1 Етикетка повинна мати форму квадрата із розмірами (120x120) мм.

К.12.2 На етикетці зазначають такі інформаційні відомості про звіт:

 • відомості про укладача;

 • гриф обмеження доступу до книги (за необхідності);

 • ім'я та прізвище відповідального виконавця;

 • назва звіту відповідно до реєстраційних документів;

 • кількість книг, записаних на компакт-диск;

 • місце та рік укладання звіту.

К.12.3 Приклад оформлення етикетки наведено на рисунку К.1.

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАДРА УКРАЇНИ»
Дочірнє підприємство «Західукргеолопя»

Гриф обмеження

Відповідальний виконавець:

Микола Губко

Результати розвідувальних робіт Горбівського родовища глинистої
сировини для виробництва будівельної кераміки
в Герцаївському районі Чернівецької області
(Підрахунок запасів виконано на 2004.01.01)

Всього книг — З

м. Львів — 2004

Рисунок К.1 — Приклад оформлення етикеткиК.13 Звіт про роботи з геологічного вивчення надр, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, записаний на комп’ютерному носії, разом з паперовим носієм подають у геологічний фонд ДНВП «Геоінформ України».

(ІПС № 2-2008)ДСТУ 4068-2002

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ
ЗВІТ
ПРО ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР
Загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТЧЕТ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ НЕДР
Общие требования к построению, оформлению и содержанию

DOCUMENTATION
REPORT
ABOUT GEOLOGY STUDY OF THE ENTRAILS
General requirements for composition, design and data content

Чинний від 2002-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт поширюється на звіти про геологічне вивчення надр, які містять геологічну інформацію про надра України і не підлягають виданню (далі — звіти).

  2. Стандарт слід використовувати для звітів про завершені роботи, які:

 • укладені за результатами виконання робіт з геологічного вивчення надр, що згідно із зако­нодавством України підлягають обов’язковій державній реєстрації (див. додаток А);

 • повинні згідно із законодавством України надаватись укладачами на постійне зберігання (депонування) до Державного інформаційного геологічного фонду України «Геоінформ» та (або) прирівняних до нього спеціалізованих геологічних фондів, що діють за узгодженими з ним поло­женнями відповідно до статутних документів підприємств, установ та організацій;

 • є підставою для проведення державної експертизи та оцінювання запасів корисних копалин;

 • містять геологічну інформацію, яка згідно із законодавством України є або має стати дер­жавною власністю.

 1. Для звітів згідно з 1.2, які складені як результат виконання науково-дослідних, дослідно- конструкторських, дослідно-технологічних робіт, цей стандарт використовують лише в частині ви­мог щодо змісту. Оформлення таких звітів слід виконувати з додержанням вимог ДСТУ 3008 та додаткових вимог, наведених у додатку Б цього стандарту.

 2. Стандарт можна використовувати для інших звітів геологічного змісту, у т. ч.:

 • проміжних звітів про окремі самостійні етапи та стадії робіт із геологічного вивчення надр;звітів про результати вивчення технологій видобування корисних копалин, розроблення кон­дицій мінеральної сировини, геолого-економічного оцінювання родовищ корисних копалин;

 • річних звітів про результати геолого-виробничої діяльності користувачів надр, геологічних і геолого-економічних оглядів, техніко-економічних доповідей, пояснювальних записок тощо.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 2. цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2681 -94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення

ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок укладання та оформлення

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні чис­ла. Основні положення, позначення, назви та значення

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, библиотечному и издатель­скому делу. Реферат и аннотация. Общие требования

ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съёмки. Общие требования и нормы

ГОСТ 16876-71 Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита

ГОСТ 28388-89 Система обработки информации. Документы на магнитных носителях дан­ных. Порядок выполнения и обращения.

З ВИЗНАЧЕННЯ

 1. У цьому стандарті використано такі терміни та визначення:

звіт — науково-виробничий або виробничо-практичний текстовий документ, який містить дані про склад та результати виконаних робіт, експериментальних та (чи) теоретичних досліджень, при­значений для зберігання та (або) використання в процесі здійснення інформаційної діяльності;

звіт про геологічне вивчення надр — звіт, який містить геологічну інформацію;