НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Одяг захисний

ЗАХИСТ ВІД РІДКИХ ХІМІКАТІВ

В

БЗ №7-2007/215

имоги до експлуатаційних характеристик
захисного одягу, що надає обмежений захист
від рідких хімікатів (спорядження, тип 6 та РВ (6)
(EN 13034:2005, IDT)

ДСТУ EN 13034:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

9ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв і Націо­нальний науково-дослідний інститут охорони праці, Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції і засоби Індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: К. Болгарєва; Н. Дудка; Т. Кащеєва;

С. Марченко; Н. Михайлова, канд. техн, наук (науковий керівник)

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 липня 2007 р. № 147 з 2009-01-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 13034:2007 ідентичний з EN 13034:2005 Protective clothing against liquid chemicals — Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment) (Захисний одяг від рідких хімікатів. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу від хімікатів, що надає обмежений захист від рідких хімікатів (тип 6 та тип РВ [6] спорядження) і внесений з до­зволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стан­дартів у будь-якій формі І будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2009

ЗМІСТ

С. Національний вступ IV

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Технічні вимоги до матеріалів, швів з’єднань і складань З

  1. Матеріали З

  2. Шви, з’єднання та складання 4

 5. Вимоги до експлуатаційних характеристик костюма в цілому 4

  1. Загальні вимоги 4

  2. Стійкість до проникання бризок (аерозольне випробовування) 4

 6. Маркування 5

 7. Інформація, що її надає виробник 5

Додаток ZA Взаємозв’язок між цим стандартом і основними вимогами

Директиви ЄС 89/686/ЕЕС щодо засобів індивідуального захисту 6

Бібліографія 7НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13034:2005 Protective clothing against liquid chemicals — Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment) (Захисний одяг від рідких хімікатів. Вимоги до експлуата­ційних характеристик захисного одягу від хімікатів, що надає обмежений захист від рідких хімікатів (тип 6 та тип РВ [6] спорядження).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової про­дукції і засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт розроблено для уніфікації з європейськими вимогами до захисного одягу від рідких хімікатів. Цей стандарт установлює вимоги щодо експлуатаційних характеристик захисного одягу, який надає обмежений захист від рідких хімікатів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • назву стандарту «Захисний одяг від рідких хімікатів. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу від хімікатів, що надає обмежений захист від рідких хімікатів (тип 6 та тип РВ [6] споря­дження)» змінено на «Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу, що надає обмежений захист від рідких хімікатів (спорядження, тип 6 та тип РВ (6)», що відпо­відає змісту стандарту та є загальною назвою групи стандартів відповідної галузі;

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимо­гами національної стандартизації України;

 • вилучено довідковий структурний елемент європейського стандарту «Передмову»;

 • долучено структурний елемент «Бібліографічні дані»;

 • у розділі 2 та в «Бібліографії» подано «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

 • у «Вступі» та в додатку ZA наведено «Національні примітки» щодо пояснення англійських абре­віатур, які виділено рамками;

 • замінено познаки одиниць вимірювання фізичних величин:

Познаки в EN 13034:2005

m

sm

пл/с

N/m

kPa

l/min

Познаки в цьому стандарті

м

CM

м/с

Н/м

кПа

л/хвУ цьому стандарті є посилання на EN 340:2003 та EN 468, які впроваджено в Україні як національні ДСТУ EN 340-2001 Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги (EN 340:1993, IDT) та ДСТУ EN 468-2002 Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. Метод визначання стійкості до протікання бризок (аеро­зольний тест) (EN 468:1994, IDT). Європейські стандарти EN 14325:2004, EN 23758, EN ISO 13935-2 не прийнято в Україні як національні.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Захисний одяг повинен відповідати своєму призначенню та не спричиняти дискомфорту. Типи за­хисного одягу від хімікатів класифікують за рівнями небезпеки.

Фактичний рівень небезпеки встановлюють, враховуючи ступінь небезпеки за всіма параметрами, наприклад природу хімікатів, температуру, тиск, незахищені ділянки тіла, кліматичні умови, інтенсивність роботи тощо. Таке оцінювання дає змогу підібрати найоптимальніший варіант типу матеріалу, конструкції одягу та його складників, наприклад, поєднання з іншими видами РРЕ чи з будь-якими елементами за­хисного одягу від хімікатів.

Національна примітка

РРЕ — засіб індивідуального захисту (ЗІЗ).

Захисний одяг типів 6 та РВ (6) призначений для застосування у разі, коли рівень небезпеки незнач­ний і повна непроникність одягу не потрібна, тобто коли користувач спроможний своєчасно виконати відповідні дії у разі забруднення одягу. Захисний одяг типів 6 та РВ (6) забезпечує найнижчий рівень хімічного захисту і призначений для захисту від незначної кількості бризок рідини або випадкового не­значного обливання.

Технічні рекомендації стосовно вибирання, застосування виробу та догляду за ним на сьогодні пере­бувають на стадії розробляння.ДСТУ EN 13034:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ

ЗАХИСТ ВІД РІДКИХ ХІМІКАТІВ

Вимоги до експлуатаційних характеристик
захисного одягу, що надає обмежений захист
від рідких хімікатів (спорядження, тип 6 та тип РВ (6)

ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ

ЗАЩИТА ОТ ЖИДКИХ ХИМИКАТОВ
Требования к эксплуатационным характеристикам
защитной одежды, которая обеспечивает ограниченную защиту
от жидких химикатов (снаряжение, тип 6 и тип РВ (6)

PROTECTIVE CLOTHING

PROTECTION AGAINST LIQUID CHEMICALS

Performance requirements
for protective clothing offering limited protective
performance against liquid chemicals (type 6 and type PB [6] equipment)

Чинний від 2009-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює мінімальні вимоги до захисного одягу, що надає обмежений захист від рідких хімікатів, та до одягу багаторазового використовування. Такий захисний одяг від хімікатів призначений для використовування для захисту від бризок рідких аерозолів або незначного об­ливання і немає потреби в його повній непроникності.

Цей стандарт поширюється на захисний костюм від хімікатів (тип 6) та на одяг, що частково захищає тіло (тип РВ (6)).

Захисні костюми від хімікатів призначені для захисту, як мінімум, тулуба та кінцівок працівника. Вони складаються із суцільного комбінезона або з двох предметів із капюшоном або без нього, за­хисних панчіх або захисного взуття. Цей стандарт установлює мінімальні вимоги для з’єднань між знімними частинами костюма (тип 6) через неповне випробовування на стійкість до бризок рідин згідно EN 468, як зазначено в 5.2.

Одяг, що частково захищає тіло (тип РВ (6)), наприклад куртка, фартух, нарукавники тощо, покриває і захищає тільки деякі ділянки тіла. Такий одяг не потрібно піддавати повному випробо­вуванню, як костюм.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування у цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань засто­совують останні видання нормативних документів (охоплюючи доповнення).

Видання офіційне

EN 340:2003 Protective clothing — General requirements

EN 468 Protective clothing — Protection against liquid chemicals — Test method: Determination of resistance to penetration by spray (Spray Test)

EN 14325:2004 Protective clothing against chemicals — Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages

EN 23758 Textiles — Care labelling code using symbols (ISO 3758:1991)

EN ISO 13935-2 Textiles — Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles — Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method (ISO 13935-2:1999).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 340:2003 Одяг захисний. Загальні вимоги

EN 468 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Метод визначання стійкості до проникання бризок (аерозольний тест)

EN 14325:2004 Одяг захисний. Захист від хімікатів. Методи випробовування та класифікація експлуатаційних властивостей матеріалів, швів, з’єднань та додаткових деталей одягу для за­хисту від хімікатів

EN 23758 Текстиль. Символи з догляду (ISO 3758:1991)

EN ISO 13935-2 Текстиль. Властивості швів текстильних тканин та виробів із них під час роз­тягування. Частина 2. Визначання максимальної сили розривання шва з використовуванням ме­тоду захоплювання (ISO 13935-2:1999).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення позначених ними понять:

 1. аерозоль (aerosol)

Суспензія твердих, рідких або твердих та рідких частинок у газоподібному середовищі, які мають незначну швидкість падіння (зазвичай не менше ніж 0,25 м/с)

 1. матеріал для захисного одягу від хімікатів (chemical protective clothing material)

Матеріал або поєднання матеріалів, з яких виготовляють одяг для захисту частин тіла від пря­мого потрапляння хімікатів

 1. приєднання (join)

Непостійне з’єднання між двома предметами одягу або між захисним одягом та його деталями

 1. шов (seam)

Постійне з’єднання між двома або кількома частинами матеріалу захисного одягу

 1. складання (assemblage)

Постійне з'єднання між двома або кількома предметами одягу або між захисним одягом та його деталями, яке створюється, наприклад, зшиванням, зварюванням, вулканізацією або склею­ванням

 1. застібка (closure)

Засіб, наприклад застібка-«блискавка» або застібка-«липучка» тощо, призначений для засті­бання відкритих прорізів, крізь які захисний одяг одягають і знімають

 1. захисний костюм від хімікатів або костюм-комплект (chemicalprotective suit (or whole suit))

Одяг для захисту від хімікатів, який покриває тулуб, руки і ноги, а також забезпечує додатко­вий захист за допомогою капюшона або шолома, взуття І рукавиць, які можуть бути з'єднані з ним. Різні предмети можуть бути поєднані між собою для забезпечення потрібного рівня захисту

 1. одяг, що частково захищає тіло (partial body protection)

 2. Елемент захисного одягу, який захищає одну або кілька частин тіла, які особливо наражаються на небезпечний вплив. Його можна використовувати окремо або в поєднанні з іншими предметами захисного одягу для підвищення рівня захисту відповідних частин тіла. Приклади одягу, що част­ково захищає тіло: нарукавники, фартухи та лабораторні халатизахисний одяг обмеженого використовувння (limited use protective clothing)

Одяг обмеженого строку користування (одноразового використовування або обмеженого ба­гаторазового використовування згідно з інструкцією виробника), тобто такий одяг, який носять доти, доки не виникає потреба гігієнічного очищення або очищення після хімічного забруднення

 1. захисний одяг від хімікатів багаторазового використовування (re-usable chemical protective clothing)

Одяг, яким багато разів користуються після, наприклад, гігієнічного очищення, дезактивації або повторного нанесення водовідштовхувальних апретів до тих пір, поки зберігається потрібний рівень захисту

 1. проникання (penetration)

Процес проходження хімікатів та/або мікроорганізмів крізь пористі матеріали, шви, невеликі отвори або інші пошкодження матеріалу на немолекулярному рівні.

 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ШВІВ З’ЄДНАНЬ

І СКЛАДАНЬ

 1. Матеріали

Матеріали для виготовлення захисного одягу від хімікатів мають відповідати вимогам таблиці 1 (див. також розділ 4 EN 14325).

Якщо не зазначено інше, випробовуванню на відповідність кожній з вимог потрібно піддавати не менше ніж п’ять елементарних проб. Рівень експлуатаційних властивостей потрібно визначати за найнижчим з отриманих показників.