Крісло з профільованими


Крісло з непрофільованими


елементами


елементамиПідставка для ніг

Рисунок 1 — Конструктивні параметри крісла оператора

 1. Висоту поверхні сидіння над підлогою, Н, визначають за висотою підколінної ямки над підло­гою, обмірюваною в положенні сидячи на плоскому сидінні при кутах згинання в колінному й гомілково- стопному суглобах 90° з урахуванням висоти каблука (ЗО мм). Межі регулювання параметра задають у діапазоні (5—95) перцентилів даної антропометричної ознаки. За наявності ножних органів керування допустимо зменшити значення Н нижче обчисленого за умови забезпечення фізіологічно раціональної робочої пози.

 2. Ширину поверхні сидіння, В, визначають за найбільшим діаметром стегон з урахуванням м'яких тканин у положенні сидячи для 95 перцентиля даної антропометричної ознаки, з поправкою на спеці­альний одяг і спорядження.

 3. Глибину сидіння, L, визначають з розрахунку 2/3 відстані, обмірюваної від найбільш виступа­ючої назад точки сідниць до передньої поверхні коліна в положенні сидячи для 50 перцентиля даної ознаки, з поправкою на спеціальний одяг.

 4. Лінійні параметри спинки крісла встановлюють для високої, звичайної й поперекової спинок. Для комбінованої спинки, залежно від особливостей її конструкції, треба використовувати окремі лі­нійні параметри високої, звичайної й поперекової спинок.

  1. Мінімальну нерегульовану висоту спинки над сидінням, Нь визначають 50 перцентилем таких антропометричних ознак:

 • для високої спинки — висотою плеча над сидінням, обмірюваною в положенні сидячи на плос­кому сидінні;

 • для звичайної спинки — висотою нижнього кута лопатки над сидінням, обмірюваною в положенні сидячи на плоскому сидінні;

 • для поперекової спинки — висотою глибиннопоперекової точки над сидінням, обмірюваною в положенні сидячи на плоскому сидінні, з додаванням 1/2 висоти опорної поверхні поперекової спинки.

За наявності регулювання параметра межі регулювання визначають (5—95) перцентилями відповідних антропометричних ознак.

 1. Мінімальну висоту опорної поверхні спинки, , визначають:

 • для високої спинки — відстанню від лінії талії до лінії плечей для 50 перцентиля даної антропометричної ознаки з додаванням 140 мм;

 • для звичайної спинки — відстанню від лінії талії до нижнього кута лопатки для 50 перцен­тиля даної антропометричної ознаки з додаванням 140 мм.

Висота опорної поверхні поперекової спинки повинна дорівнювати (150—280) мм із горизон­тальною віссю симетрії на рівні лінії талії.

Примітка. Відстань 140 мм отримано розрахунково для опори крижово-поперекового відділу хребетного стовпа.

 1. Висоту вільного простору спинки, h2, для спинок всіх типів визначають різницею між висотою спинки над сидінням і висотою опорної поверхні спинки.

 2. Для крісел спеціального призначення допустимо відсутність вільного простору спинки з про­довженням опорної поверхні спинки аж до опорної поверхні сидіння.

 3. Мінімальну ширину опорної поверхні спинки, Вь визначають:

 • для високої спинки — акроміальним діаметром для 50 перцентиля даної антропометричної ознаки з поправкою на спеціальний одяг і спорядження;

 • для звичайної й поперекової спинки — поперечним діаметром грудей для 50 перцентиля даної антропометричної ознаки з поправкою на спеціальний одяг і спорядження.

Примітка. Для високої спинки допустимо зменшити величину В-і на рівні нижньої грані опорної поверхні спинки на 15 %—20 % від вихідної величини.

 1. Висоту підлокітника над сидінням, Н2, визначають висотою ліктя над сидінням при куті згинання в ліктьовому суглобі 90°, обмірюваною в положенні сидячи на плоскому сидінні, узятою для 50 перценти­ля даної антропометричної ознаки. За наявності регулювання параметра межі регулювання визначають (5—95) перцентилями даної антропометричної ознаки.

 2. Довжину підлокітника, Ц, визначають довжиною передпліччя з кистю без довжини 3-го пальця, для 50 перцентиля даної антропометричної ознаки, з поправкою на спеціальний одяг і спорядження.

 3. Ширина підлокітника, В2, повинна дорівнювати (50—80) мм.

 4. Відстань між внутрішніми гранями підлокітників, В3, визначають міжліктьовим діаметром, обмірюваним у положенні сидячи, для 95 перцентиля даної антропометричної ознаки, з поправкою на спеціальний одяг і спорядження, а за наявності регулювання параметра — (50—95) перцентилями даної антропометричної ознаки.

 5. Висоту підголівника над сидінням, Н2, визначають висотою верхівкової точки над сидінням, об­мірюваною в положенні сидячи на плоскому сидінні, для 95 перцентиля даної антропометричної ознаки. За наявності регулювання параметра межі регулювання визначають (5—95) перцентилями даної антро­пометричної ознаки.

 6. Висоту опорної поверхні підголівника, h3, визначають довжиною верхнього відрізка позаду (голова плюс шия) для 95 перцентиля даної антропометричної ознаки.

Для крісел спеціального призначення допустимо зменшити значення h2 нижче розрахункового.

 1. Довжину підставки для ніг, І_2, визначають довжиною стопи для 95 перцентиля даної антро­пометричної ознаки з урахуванням поправки на взуття.

 2. Мінімальну ширину підголівника, В4, визначають поперечним діаметром голови для 95 пер­центиля даної антропометричної ознаки з урахуванням поправки на головний убір і спеціальне спо­рядження.

 3. Мінімальну ширину підставки для ніг, Ь-,, визначають, найбільшою шириною трьох стоп для 95 перцентиля даної антропометричної ознаки з урахуванням поправки на взуття.

 4. Висоту підставки для ніг, Л4, визначають висотою поверхні сидіння над підлогою, Н. Відстань повинна бути такою, щоб від поверхні підставки для ніг при куті нахилу 0° до поверхні сидіння на рівні його переднього краю дорівнювала розрахунковому значенню висоти поверхні сидіння над підлогою, Н. За наявності регулювання висоти поверхні підставки для ніг діапазон її регулювання визначають за діапазоном регулювання висоти поверхні сидіння над підлогою.

 5. Поверхня сидіння може бути плоскою, з нахилом 0°—7°, або профільованою. Профілювання поверхні сидіння створюється двома кутами нахилу поверхні сидіння — переднім, а, рівним 4°—5°, і заднім, [З, рівним 10°—15°, вершини яких розташовані на лінії, віддаленій від заднього краю поверхні сидіння на 1/3 його глибини, L, якщо її величина не перевищує 450 мм, і на 150 мм в інших випадках.

 6. Опорна поверхня спинки може бути плоскою або профільованою. Профілювання опорної по­верхні спинки задається радіусом кривизни поперекової опори, гу, рівним 460 мм, радіусом вигину для грудного відділу хребта, г2, рівним 620 мм, і наступними точками, висоту яких вимірюють від нижньої кромки опорної поверхні високої спинки:

 • найбільш виступаючою точкою поперекової опори, а, висота якої дорівнює 140 мм;

 • точкою переходу кривизни поперекової опори в кривизну вигину для грудного відділу хреб­та, а-,, висота якої дорівнює 255 мм;

 • верхньою точкою вигину для грудного відділу хребта, а2, висота якої дорівнює 380 мм.

 1. 1 Відрізок опорної поверхні високої спинки від точки а2 до верхньої її кромки у вихідному по­ложенні спинки перпендикулярний горизонтальній площині, що проходить через поверхню сидіння.

 2. 2 Для звичайної спинки її профілювання задається двома точками — а й а^ причому відпо­відно до розрахункового значення висоти опорної поверхні спинки, точка а1 може бути вище верхньої кромки опорної поверхні спинки.

 1. Кут нахилу спинки, у, для роботи повинен становити 95°—110°. У необхідних випадках по­винно бути передбачено збільшення кута нахилу спинки для відпочинку в кріслі до 115°, а якщо до­зволяють внутрішні габарити об’єкта — до 135°. За необхідності допустимо відкидання спинки крісла до горизонтального положення.

 2. Фіксований кут нахилу підлокітників, Д, повинен дорівнювати 0°—5°, регульований — 0°—20°.

 3. Залежно від віддаленості підставки для ніг від передньої кромки поверхні сидіння по гори­зонталі, кут нахилу підставки для ніг, 9, повинен дорівнювати 10°—40°.

 4. Якщо кут нахилу підставки для ніг, 9, перевищує 20°, повинен бути передбачений упор для п’яти висотою 25 мм. За необхідності поверхня підставки повинна бути шорсткуватою, що унеможлив­лює зісковзування ніг.

ДОДАТОК A
(довідковий)

ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КРІСЛА

А.1 Загальні положення

А.1.1 Значення параметрів крісла визначають з урахуванням просідання його елементів під ста­тичним навантаженням від маси тіла людини 75 кг.

А.1.2 Параметри крісла вимірюють відповідно до вихідного положення спинки крісла. Для не- профільованої спинки вихідним є положення, за якого кут її нахилу дорівнює 95°. Для профільованої спинки вихідним є таке положення, при якому дотична до кривизни поперекової опори в точці а буде перпендикулярною горизонтальній площини, що проходить через поверхню сидіння.

А.1.3 Параметри крісла вимірюють з урахуванням вертикальної площини симетрії крісла, що про­ходить через подовжню вісь крісла та поділяє крісло на ліву й праву рівні частини.

А.2 Способи вимірювання параметрів крісла (див. таблицю А.1)

Таблиця А.1

Параметри та їхні умовні позначки

Спосіб вимірювання параметра

1 Висота поверхні сидіння над підлогою, Н

По перпендикуляру, опущеному із середини верхнього переднього краю сидіння, до підлоги або іншої опорної поверхні ніг

2 Ширина поверхні сидіння, В

По лінії, паралельної передньому краю поверхні сидіння й віддаленої на 1/3 глибини поверхні сидіння від його задньої кромки, якщо глибина поверхні сидіння не перевищує 450 мм, і на 150 мм у всіх інших випадках, від лівого до правого краю сидіння

3 Глибина поверхні сидіння, L

По лінії перетинання вертикальної площини симетрії крісла поверхнею сидіння від його переднього до заднього краю

4 Висота спинки над сидінням, Н,

По перпендикуляру, опущеному з точки перетину вертикальної площини симетрії крісла з верхнім краєм опорної поверхні спинки до поверхні сидіння або його продовження на рівні заднього краю сидіння, за вихідного положення спинки

5 Висота опорної поверхні спинки, Щ

По лінії перетинання вертикальної площини симетрії крісла опорною поверхнею спинки, від верхнього до нижнього краю спинки

6 Висота вільного простору спинки, h2

По перпендикуляру, опущеному з точки перетину вертикальної площини симетрії спинки з нижнім краєм опорної поверхні спинки до заднього краю поверхні сидіння або його продовження, за вихідного положення спинки

7 Ширина опорної поверхні спинки, Ві

По верхньому краю опорної поверхні спинки від її правого до лівого кута, паралельно горизонтальній площині

8 Висота підлокітника над сидінням, Н2

По перпендикуляру від середини заднього краю поверхні підлокітника до опорної поверхні сидіння

9 Ширина підлокітника, В2

По передньому краю підлокітника від зовнішнього до внутрішнього кута, паралельно горизонтальній площині

10 Довжина підлокітника, L,

По перпендикуляру від середини переднього краю підлокітника до опорної поверхні спинки за вихідного положення спинки

11 Відстань між підлокітниками, В3

Від внутрішнього краю правого підлокітника до внутрішнього краю лівого підлокітника, на рівні довжини підлокітника

12 Висота підголівника над сидінням, Н3

По перпендикуляру, опущеному із точки перетинання вертикальної площини симетрії підголівника з верхнім краєм його опорної поверхні, до поверхні сидіння або його продовження, на рівні заднього краю сидіння

13 Висота опорної поверхні підголівника, h3

По лінії перетинання вертикальної площини симетрії крісла з опорною поверхнею підголівника, від верхнього до нижнього її краюКінець таблиці А.1

Параметри та їхні умовні позначки

Спосіб вимірювання параметра

14 Ширина опорної поверхні підголівника, ВА

По горизонтальній лінії від правого до лівого верхнього кута опорної поверхні підголівника

15 Довжина підставки для ніг, L2

По лінії перетинання вертикальної площини симетрії з поверхнею підставки для ніг від переднього до заднього її краю

16 Ширина підставки для ніг, b-t

По передньому краю підставки для ніг від правого до лівого краю її поверхні

17 Висота підставки для ніг, hA

По перпендикуляру, опущеному із точки перетину вертикальної площини симетрії поверхні підставки для ніг з переднім її краєм, до підлоги або іншої опорної поверхні

18 Передній кут нахилу сидіння, а

Для плоского сидіння — кут між горизонтальною площиною й поверхнею сидіння з вершиною на його задньому краї; для профільованого — кут між горизонтальною площиною та передньою частиною поверхні сидіння з вершиною на лінії (0-0)

19 Задній кут нахилу сидіння, р

Тільки для профільованого сидіння — кут між горизонтальною площиною та задньою частиною поверхні сидіння з вершиною на лінії (0-0)

20 Кут нахилу спинки, у

Для непрофільованої спинки — кут між горизонтальною площиною та лінією перетинання вертикальної площини симетрії крісла з опорною поверхнею спинки з вершиною на поверхні сидіння; для профільованої — між горизонтальною площиною й дотичною до опорної поверхні спинки, що проходить через точки а й а2 з вершиною на поверхні сидіння

21 Кут нахилу підлокітників, Д

Кут між горизонтальною площиною та поверхнею підлокітника з вершиною на його передньому верхньому ребрі

22 Кут нахилу підставки для ніг, 0

Кут між підлогою та поверхнею підставки для ніг з вершиною на її передньому краї