3321-2003


ОГКБЗ №2-2001/120


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ

Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3321:2003

Видання офіційн

е
Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

5ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики і Державний науково-дослідний інститут «Система» Держспоживстандарту України

РОЗРОБНИКИ: О. Донець; Л. Скиба; Я. Юзьків (керівник розробки), канд. техн, наук; В. Тетера, канд. фіз-мат. наук; О. Одноколов, В. Моргунюк, канд. техн, наук

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України № 225 від 08 грудня 2003 р.

З НА ЗАМІНУ: ДСТУ 3321-96

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальні пояснення 1

 4. Основні поняття 2

 5. Види виробів 4

 6. Основні види конструкторської документації 6

 7. Види текстових конструкторських документів 8

 8. Види графічних конструкторських документів 11

 9. Позначання конструкторської документації 14

 10. Створювання графічних конструкторських документів 14

 11. Обіг конструкторської документації 23

Додаток А Додаткові терміни та визначення понять, що їх використовують у конструкторській документації 26

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів 33

Додаток В Абетковий покажчик російських термінів 43

Додаток Г Бібліографія 50ДСТУ 3321:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Терміни та визначення основних понять

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Термины и определения основных понятий

DESIGN DOCUMENTATION SYSTEM
Terms and definitions of fundamental conceptions

Чинний від 2004-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять системи конструкторської документації (СКД).

  2. Терміни, установлені цим стандартом, треба використовувати в конструкторській доку­ментації усіх видів, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується конструктор­ської документації.

 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів.Терміни та визначення

ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2497-94 Основні норми взаємозамінності. Різьба і різьбові з’єднання. Терміни та визначення ДСТУ 2627-94 Системи оброблення інформації. Видавничі комп’ютеризовані системи. Оброблення та друкування документів. Терміни та визначення

ДСТУ 2668-94 Безвідмовність, обслуговування та готовність. Терміни та визначення

ДСТУ 2510-94 Покриття лакофарбові. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2888-94 Пакування та консервація. Терміни та визначення

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.

З ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

 1. Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках два застандартовані тер­міни. Проте в межах одного документа треба вживати лише один із термінів-синонімів.

 2. Частину терміна, подану напівгрубим шрифтом в круглих дужках, можна не вживати, використовуючи термін у конструкторській документації. Пояснення, подане світлим шрифтом у круглих дужках після терміна, що означає сферу його вживання, не є частина терміна.

Наявність квадратних дужок у терміні і визначенні певної термінологічної статті означає, що у ній суміщено дві чи кілька терміностатей, в яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом із текстом у першій парі квадратних дужок, про­пускаючи текст у інших парах дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадрат-

Видання офіційнених дужок текстом другої пари квадратних дужок, і т. д. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, з пбсилкою на той самий номер терміностатті.

 1. Подані визначення можна в разі потреби змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять до обсягу виозна- чуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, виозначених у стандарті.

 2. У стандарті як довідкові подано російські (ги) терміни-відповідники, узяті зі стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), і джерел, зазначених у розділі «Бібліо­графія».

 3. У стандарті подано абеткові покажчики українських та російських термінів.

4 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

'4.1 конструкторський документ ги

Документ, який окремо чи разом з іншими документами визначає склад і конструкцію виробу та містить необхідні дані, згідно з якими розробляють, виробляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб

конструкторский документ [1]

4.2 графічний (конструкторський) документ ги

Конструкторський документ, що містить переважно графічне зобра­ження виробу і (або) його складових частин, будови, принципу дії та внутрішніх і зовнішніх зв’язків його функційних частин

графический конструкторский документ [і]

4.3 текстовий (конструкторський) документ ги

Конструкторський документ, що містить переважно суцільний чи по­ділений на колонки текст.

Примітка. Текстовий документ може містити графічні ілюстрації, які пояснюють викладе­ний текст

текстовой конструкторский документ [і]

4.4 конструкторська документація ги

Сукупність конструкторських документів, які містять потрібні у за­гальному випадку дані, згідно з якими розробляють, виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб.

Примітка 1. Конструкторська документація — це частина технічної документації.

Примітка 2. Технічна документація — сукупність документів, необхідна і достатня для безпосереднього користування на кожній стадії життєвого циклу виробу від його ство-

конструкторская документация [1]

рення до зутилізування
4.5 система конструкторської документації; СКД ги

Комплекс національних стандартів, які встановлюють взаємопов’я­зані правила розробляння, оформлювання та обігу конструкторської документації

система конструкторской документации [1]

4.6 стадія розробляння (конструкторської документації") ги

Закінчена частина процесу розробляння конструкторської докумен­тації, яка може полягати в розроблянні технічної пропозиції, ескіз­ного проекту, технічного проекту чи робочої конструкторської доку­ментації

стадия разработки конструкторской документации [1]

4.7 етап розробляння конструкторської документації ги

Закінчена частина стадії розробляння конструкторської докумен­тації, яка становить певний вид робіт з-поміж визначених для цієї стадії

этап разработки конструкторской документации [1]4.8 комплектність конструкторської документації ru

Наявність конструкторських документів, необхідних і достатніх, щоб виготовляти, експлуатувати та ремонтувати певний виріб

комплектность конструкторской документации [1]

4.9 основний конструкторський документ ru

Конструкторський документ, який окремо чи разом з іншими зазна­ченими в ньому конструкторськими документами повністю й одно­значно визначає певний виріб та його склад.

Примітка. Основний конструкторський документ для складйнних одиниць, комплексів та комплектів — специфікація, а для деталей — крёсленик деталі

основной конструкторский документ [1]

4.10 основний комплект конструкторських документів ru

Комплект конструкторських документів, що стосуються виробу в ці­лому.

Примітка. Конструкторські документи складових частин до основного комплекту конструк­торських документів не належать

основной комплект конструкторских документов [1]

4.11 повний комплект конструкторських документів ru

Комплект конструкторських документів, складений з основного ком­плекту конструкторських документів на даний виріб і основних ком­плектів конструкторських документів на всі його складові частини, застосовані згідно зі своїми основними конструкторськими докумен­тами

полный комплект конструкторских документов [1] 1. технічне завдання; ТЗ ги

Документ, що встановлює основну призначеність, показники якості виробу, техніко-економічні та спеціальні вимоги до нього та до обся­гу, стадій розробляння і складу конструкторської документації (див. також ДСТУ 3278).

Примітка. Технічне завдання до конструкторських документів не належить

 1. [технологічне контролювання] [технологічний контроль] ги (конструкторської документації)

[Процес] [Служба] контролювання відповідності конструкції виробу встановленим вимогам до його виробничої, експлуатаційної та ре­монтної технологічності, застосовності раціональних методів виго­товляння з урахуванням обсягу випуску виробів та визначеної но- менклатури^астосовуваних матеріалів

 1. конструкція виробу ги

Сукупність властивостей виробу, яку характеризують склад його час­тин, призначеність, взаємна розташованість, форма, розміри і мате­ріали складових частин та види з’єднання їх між собою

 1. [нормоконтролювання] [нормоконтроль] ru

[Процес контролювання] [Служба, призначена контролювати] вико­нування конструкторської документації згідно з нормами, вимогами і правилами, установленими нормативними документами

 1. комплект запасних частин, інструменту та приладдя ги

З

техническое задание [1]

технологический контроль (конструкторской документации) [1]

конструкция изделия [1]

нормоконтроль [13]

комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей [1]

апасні частини, інструменти, приладдя та матеріали, потрібні для технічного обслуговування і ремонтування виробів, укомплектовані залежно від їхньої призначеності та особливостей використовування.5 ВИДИ ВИРОБІВ

 1. виріб (СКД) ги

Будь-який предмет або набір предметів, що їх виробляють на під­приємстві.

Примітка. Виріб — одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють у штуках (примірниках) (ДСТУ 2391)

изделие [12]

5.2 деталь ги

Виріб, що його виготовляють із матеріалу одної марки, не виконуючи складальних операцій

деталь [1]

5.3 складанна одиниця; складень ги

Виріб, складові частини якого з’єднують між собою на підприємстві- виробнику

сборочная единица [1]

5.4 комплекс ги

Кілька розспецифікованих виробів взаємопов’язаної призначеності, які не з’єднують між собою на підприємстві-виробнику

комплекс [1]

5.5 комплект ги

Кілька виробів спільної функційної призначеності, переважно допо­міжного характеру, які не з’єднують між собою на підприємстві- виробнику

комплект [1]

5.6 нерозспецифіковний виріб ги

Виріб, що не має складових частин.

неспецифицированное изделие [1]

5.7 розспецифіковний виріб ги

Виріб, що має кілька складових частин.

Примітка. Складовою частиною може бути будь-який виріб (деталь, складанна одиниця, комплекс і комплект)

специфицированное изделие [1]

5.8 оригінальний виріб ги

Виріб, який вперше розроблено і застосовано у конструкторській документації одного виробу

оригинальное изделие [1]

5.9 зуніфікований виріб ги

Виріб, застосовуваний у конструкторській документації кількох виробів

унифицированное изделие [1]

5.10 стандартний виріб ги

Виріб, застосовний згідно з нормативним документом, яким цілком і однозначно встановлено його конструкцію, показники якості, методи контролювання, правила приймання та постачання

стандартное изделие [1]

5.11 застосований виріб ги

Виріб, розроблений раніше та використовуваний у конструкторській документації іншого виробу

примененное изделие [1]

5.12 комплектувальний виріб; комплектівка ги

Виріб підприємства-постачальника, застосовуваний як складова ча­стина виробу, що його випускає підприємство-виробник

комплектующее изделие [1]

5.13 комплектования ru

Набір комплектувальних виробів

комплектующие

(изделия) [1]