Розділ, як правило, повинен містити підрозділи «Технічне та програмне забезпечення», «Нор­мативне забезпечення», «Метрологічне забезпечення».

 1. У підрозділі «Технічне та програмне забезпечення» подають відомості про основні технічні й програмні засоби, використані під час виконання робіт, у т. ч. вимірювальну техніку, вип­робувальне обладнання, інші технічні пристрої.

За відсутності факту використання специфічного програмного забезпечення підрозділ слід називати «Технічне забезпечення».

 1. Підрозділ «Нормативне забезпечення» повинен містити відомості про номенклатуру ви­користаних під час виконання робіт нормативних документів, інструкцій, методичних вказівок, по­ложень, нормативно-правових актів тощо, які встановлюють вимоги до процедури та порядку про­ведення робіт (певних видів польових та лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань тощо).

Щодо кожного документа слід зазначити вид робіт, для якого його використано, за необхід­ності — навести дані, які дозволяють однозначно ідентифікувати документ та визначити галузь його використання (рік затвердження; орган, що затвердив документ, вихідні дані видання, дані про ате­стацію та державну реєстрацію методик виконання вимірювань тощо).

Для лаконічності звіту матеріал підрозділу «Нормативне забезпечення» рекомендується по­давати переважно у формі таблиць без дублювання даних.

 1. Відомості про забезпечення єдності вимірювань та метрологічне забезпечення вико­нуваних робіт слід наводити у підрозділі «Метрологічне забезпечення» розділу «Методика робіт» із додержанням вимог додатка В.

 2. Розділ «Результати робіт» повинен містити спеціальні відомості згідно з вимогами нормативних документів та нормативно-правових актів, що поширюються на роботи певного виду, а також:

 • відомості про основні результати виконаних робіт;

 • відомості про обсяги виконаних робіт (якщо вони самі собою є результатом звітних робіт);

 • відомості про виконані (рекомендовані) заходи з охорони надр та довкілля (наводять для звітів із робіт, що впливають на стан довкілля);

 • відомості про результати масових супутніх пошуків (якщо вони здійснювались).

  1. Різні варіанти можливого вирішення окремих питань, коментарі до певних положень, інформацію про нові аспекти роботи, що не мають повного обґрунтування, та іншу інформацію, яка має дискусійний характер, слід відокремлювати від іншої звітної інформації і наводити в заключ­ному підрозділі розділу «Результати робіт». Заголовок цього підрозділу повинен відображати дис­кусійний характер його змісту.

  2. Результати вимірювань та іншу пов’язану з ними інформацію необхідно наводити з до­держанням вимог ДСТУ 3651.0, ДСТУ 3651.1, ДСТУ 3651.2 щодо назв фізичних величин, назв та позначень одиниць фізичних величин і правил використання цих одиниць.

 1. Висновки

  1. Висновки вміщують безпосередньо після «Суті звіту», починаючи з нової сторінки (ДСТУ 3008).

  2. У висновках, спираючись на результати робіт, із додержанням вимог нормативних до­кументів та нормативно-правових актів, що поширюються на роботи певного виду, наводять:

 • основні науково-практичні результати проведених робіт, у тому числі досягнення геологіч­ного, методичного й організаційно-технічного характеру;

 • авторську оцінку одержаних (у т. ч. — негативних) результатів роботи або її окремих етапів із урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі;

 • обґрунтування геологічної, економічної та наукової значущості або ефективності результа­тів робіт.

  1. За потреби у цьому ж структурному елементі після висновків можуть бути наведені ре­комендації щодо ефективного використання одержаних результатів, доцільності проведення по­дальших робіт тощо.

  2. Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені звітною роботою (ДСТУ 3008).

  3. Наприкінці цього структурного елемента повинні бути наведені вказівки про порядок та умови отримання повної (докладнішої) інформації щодо даних, поданих у звіті в загальному вигляді.

 1. Перелік посилань

  1. Ця частина звіту містить відомості про нормативні документи, видані та фондові мате­ріали, на які є посилання у звіті. За необхідності відомості про джерела інформації, на які є поси­лання тільки в додатку, наводять в окремому переліку посилань, який розташовують в кінці цього додатка.

  2. Спочатку наводять бібліографічні описи виданих, потім — фондових робіт. Усередині цих розділів послідовно розміщують роботи українською мовою, мовами країн СНД (спочатку — ро­сійською), іншими іноземними мовами, за українською абеткою.

  3. Бібліографічні описи виданих та фондових робіт у переліку посилань наводять згідно з ГОСТ 7.1. Відомості про назву та авторів роботи подають у бібліографічному описі мовою ори­гіналу та (за потреби, додатково наприкінці опису) в перекладі українською мовою.

За наявності декількох робіт одного автора бібліографічні описи цих робіт наводять за хро­нологічним порядком, а в разі збігу років видання — за абеткою назв. Потім — роботи, написані в співавторстві, — за абеткою прізвищ співавторів, а в разі повного збігу авторських колективів — за хронологічним порядком видання.

 1. Позначення та назви нормативних документів у переліку посилань подають за поряд­ком збільшення їхніх реєстраційних номерів у такій послідовності:

 • державні стандарти, затверджені Держстандартом України (ДСТУ);

 • державні стандарти в галузі будівництва та будівельних матеріалів, затверджені Держбу- дом України (ДСТУ Б);

 • державні стандарти, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації зі стандар­тизації (ДСТУ ISO);

 • державні стандарти, через які впроваджено стандарти Міжнародної електротехнічної комісії (ДСТУ ІЕС);

 • міждержавні стандарти (ГОСТ);

 • державні класифікатори техніко-економічної інформації (ДК);

 • державні будівельні норми (ДБН);

 • настановні документи Держстандарту України (КНД 50, Р 50);

 • державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП);

 • галузеві нормативні акти з охорони праці (НАОП);

 • галузеві стандарти України (ГСТУ);

 • інші нормативні та настановні документи міністерств та відомств України (КНД 41, Р 41 тощо);

 • технічні умови України (ТУ У);

 • галузеві стандарти (ОСТ) і технічні умови (ТУ) колишнього СРСР;

 • стандарти підприємств (СТП) тощо.

  1. Бібліографічні описи виданих та фондових матеріалів у переліку посилань послідовно позначають наскрізною нумерацією (арабськими цифрами у квадратних дужках), яка повинна відпо­відати порядку посиланнь у звіті (номерні посилання). Позначення (назви) нормативних документів у переліку посилань не нумерують.

  2. Приклад оформлення переліку посилань наведено в додатку Г.

 1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ

СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ

 1. Титульна сторінка

  1. Загальні вимоги до змісту титульної сторінки

   1. Титульна сторінка є першою сторінкою звітів і править за основне джерело бібліогра­фічної інформації, необхідної для ідентифікації та пошуку документа (ДСТУ 3008).

   2. Титульна сторінка містить дані, які подають у такій послідовності:

 • обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно (ДСТУ 3008);

 • ідентифікатори звіту: індекс УДК — за таблицями Універсальної десяткової класифікації; номер державної реєстрації робіт з геологічного вивчення надр, за результатами яких укладено звіт (за наявності такої реєстрації); напис «Інв. № »;

 • відомості про укладача згідно з 8.1.2;

 • грифи затвердження та погодження (якщо необхідно) згідно з 8.1.3;

 • інформаційні відомості про звіт згідно з 8.1.4;

 • підписи відповідальних осіб згідно з 8.1.5;

 • рік укладання (затвердження) звіту згідно з 8.1.4.2.

 1. Відомості про укладача

  1. Про укладача — юридичну особу на титульній сторінці наводять такі відомості:

 1. повну та (у круглих дужках) скорочену назву центрального органу виконавчої влади, до сфе­ри управління якого належить укладач (за наявності в укладача такого підпорядкування);

 2. повну та (у круглих дужках) скорочену назву концерну, асоціації, іншого об’єднання, до якого входить укладач (за наявності в укладача такого підпорядкування);

 3. повну та (у круглих дужках) скорочену назву укладача згідно з його статутними документами;

 4. поштову адресу укладача;

 5. ідентифікаційний код укладача за Єдиним Державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

 6. за бажанням укладача — телефон, факс, телетайп, адресу електронної пошти.

 1. Назву укладача — юридичної особи, що не має статусу резидента в Україні, подають українською та англійською мовами, а замість даних, зазначених у 8.1.2.1 а), б), д), наводять відо­мості, що дозволяють однозначно ідентифікувати укладача.

 2. Про укладача — фізичну особу громадянина України на титульній сторінці наводять такі відомості:

 1. ім’я та прізвище укладача;

 2. поштову адресу укладача;

 3. ідентифікаційний номер укладача за Державним реєстром фізичних осіб України (ДРФО);

 4. інші відомості, що дозволяють однозначно ідентифікувати укладача;

 5. за бажанням укладача - телефон, факс, адресу електронної пошти.

  1. Ім’я та прізвище укладача - фізичної особи, що не є громадянином України, подають українською та англійською мовами, а відомості за 8.1.2.3 в), не наводять.

 1. Відомості про затвердження та погодження звіту

  1. Гриф затвердження оформлюють лише у випадках, коли укладачем звіту є юридична особа.

  2. Гриф затвердження містить слово «ЗАТВЕРДЖУЮ», назву посади та організації, відо­мості про вчений ступінь, вчене звання особи, що затвердила звіт, її особистий підпис, його роз- шифровку (ім’я або першу літеру імені з крапкою та прізвище), і дату затвердження звіту. Тут же проставляють печатку організації, що затвердила звіт.

Гриф затвердження розташовують, як правило, з правого боку сторінки (ДСТУ 3008).

 1. Гриф погодження містить слово «ПОГОДЖЕНО», назву посади та організації, відомості про вчений ступінь, вчене звання особи, що погодила звіт, її особистий підпис, його розшифровку (ім’я або першу літеру імені з крапкою та прізвище), дату погодження, печатку організації, що по­годила звіт (ДСТУ 3008).

 2. Якщо погодження надійшло листом, слід зазначити скорочену назву організації, що погодила звіт, вихідний номер та дату листа (ДСТУ 3008).

 3. Гриф погодження розташовують, як правило, з лівого боку сторінки (ДСТУ 3008).

 4. Якщо звіт складається з кількох книг, грифи погодження та затвердження подають тільки на титульній сторінці першої книги.

 5. Підписи й дати підписання рекомендовано виконувати чорними чорнилами, тушшю або пастою (ДСТУ 3008).

 6. Елементи дати наводять арабськими цифрами в рядок у такій послідовності: рік, місяць, число. Наприклад, дату 1 жовтня 1993 року слід оформлювати так: 1993.10.01 або 93.10.01.

Допускається словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 29 січня 1993 року (ДСТУ 3008).

 1. Інформаційні відомості про звіт

  1. До інформаційних відомостей про звіт, які наводять на титульній сторінці, належать:

 1. відомості про вид роботи, за результатами якої складено звітний документ, згідно з 8.1.4.2;

 2. назва роботи, за результатами проведення якої укладено звіт, згідно з 8.1.4.3;

д) додаткові відомості про роботу, за результатами проведення якої укладено звіт, згідно з 8.1.4.4;

 1. назва звіту згідно з 8.1.4.5;

 2. відомості про вид звітного документа згідно з 8.1.4.6;

 1. номер примірника звіту згідно з 8.1.4.7;

 2. відомості про загальну кількість книг та папок у звіті згідно з 8.1.4.8;

 1. у разі поділу звіту на книги - порядковий номер та (за наявності) тематична назва книги згідно з 8.1.4.9.

 1. Відомості про вид робіт, за результатами яких складено звітний документ, запису­ють у такій формі: «ЗВІТ ПРО

(великими літерами наводять назву виду робіт з геологічного

»

вивчення надр згідно з переліком, наведеним у заголовках підрозділів Д.1—Д.9 додатка Д)

Словосполучення «ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР» вживають у разі, якщо звітні роботи охоплюють два або більше видів робіт з геологічного вивчення надр.

Приклади

ЗВІТ ПРО ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ

ЗВІТ ПРО ПОШУКИ ТА ПОШУКОВУ ОЦІНКУ РОДОВИЩА ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ЗВІТ ПРО РОЗВІДКУ РОДОВИЩА ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ЗВІТ ПРО РОЗВІДКУ РОДОВИЩ НАФТИ Й ГАЗУ

ЗВІТ ПРО ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ

ЗВІТ ПРО ГЕОФІЗИЧНЕ ВИВЧЕННЯ

Для науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт геологічного змісту відомості про категорію звітного документа вживають (відповідно) словосполучення: «ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ»; «ЗВІТ ПРО ДОСЛІДНО-ТЕХНОЛОГІЧНУ РОБОТУ»; «ЗВІТ ПРО ДОСЛІДНО — КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУ».

 1. Назву роботи, за результатами проведення якої складено звіт, подають малими літера­ми (з першої великої) відповідно до даних державної реєстрації. Для звітів із робіт, що не підляга­ють державній реєстрації, як назву роботи слід використовувати назву відповідного геологічного зав­дання, теми науково-дослідних робіт або умовну назву, яка відповідає змісту виконаної роботи.

 2. Як додаткові відомості про роботу подають дані про термін її виконання та (за наяв­ності) відомості про документ, який містить підстави для здійснення робіт.