НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ СТІНОВИХ КАМЕНІВ
Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей
в керамічних виробах
(EN 772-5:2001, IDT)

ДСТУ Б EN 772-5:2013

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2014НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ СТІНОВИХ КАМЕНІВ
Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей
в керамічних виробах
(EN 772-5:2001, IDT)

ДСТУ Б EN 772-5:2013

Київ
Мінрегіон України
2014ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструк­торський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", ТК 305 "Будівельні виробі і матеріали"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник).

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 01.08.2013 р. № 358, з 2014-04-01

 1. Національний стандарт відповідає EN 772-5:2000 Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units (Методи випробувань стінових каменів. Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробах) Ступінь відповідності - ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN.

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

© Мінрегіон України, 2014

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"ЗМІСТ

С.

^aцio^aёь^ий встуї IV

їередмова V

 1. Сфера застосувашя 1

 2. Шрмативы їосташя 1

 3. Суть методу 2

 4. їоз^аки 2

 5. Реактиви 2

 6. Oбёад^а^^я 3

 7. їідготовка їроб 3

 8. їроведешя екстракції 4

 9. Bиз^аче^^я катіоыв нструме^аёь-

шми методами 5

 1. Aёьтер^атив^і методи виз^аче^^я

вмісту розчиших соёей 7

 1. Оформёешя резуёьтатів 9

 2. їротокоё виїробува^ 9

CONTENTS

page

Foreword V

 1. Scope 1

 2. Normative references 1

 3. Principle 2

 4. Symbols 2

 5. Materials 2

 6. Apparatus 3

 7. Preparation of sample 3

 8. Extraction procedure 4

 9. Determinations of cations by

instrumental techniques 5

 1. Alternative method of determination

of the content of active soluble 7

 1. Expression of results 9

Test report 9

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 772-5:2001 Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units (Методи випробувань стінових каменів .Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробах).

EN 772-5:2001 підготовлено технічним комітетом CEN/TC 125 "Masonry" (Мурування), секре­таріатом якого керує Британський інститут стандартизації.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 772-5:2013 Методи випробувань стінових каменів. Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробах (EN 772-5:2001, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні поло­ження" цей стандарт відноситься до комплексу "В.2.7 - Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова "цей міжнародний стандарт" замінено на "цей стандарт".

 • структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • із "Вступу до EN 772-5:2001" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

копії не прийнятих в Україні як національні нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.ВСТУЇ

Цей ставдарт тдготовёеш техычмм комі­тетом CEN/TC 125 " Мурувашя ", секретаріат якого керу°ться BSI.

Цьому ставдарту буде ^ада^о статус ^аціо- ^аёь^ого ставдарту тсёя їубёікації іде^тич- шго тексту або його схваёешя ^е їізИ0е груд^я 2000 року, а ^аціо^аёь^і ставдарти, що йому суїеречать, втрачають чишість ^е їіз- жие груд^я 2000 року.

Згідно з в^утрІ0^іми їравиёами CEN/CENELEC цей ставдарт зобов’язав вїровадити ^аціо- ^аёь^і органзації зі ставдартизації ^астуї^их кра'ш: Австрії, Беёьгщ Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Ымеччим, Греції, ІсёандіТ, Ірёавдіі', ІтаёіТ, Ёюксембургу, Ыдерёавдів, ^рвегії, їорту^ії, Іспанії, 0веції, 0вейцарії та Веёи- кої БритаИї.

FOREWORD

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 125 "Masonry", the secretariat of which is held by BSI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by December 2000, and conflicting national stan­dards shall be withdrawn at the latest by Decem­ber 2000.

According to the CEN/CENELEC Internal Regula­tions, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom

.

^AЦIO^AЁЬ^ИЙ СТА^АРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИЇРОБУВАНЬ СТІНОВИХ КАМЕНІВ

Частка 5. Виз^aчe^^я вмісту розмитих соёей в керамічмх виробах

МЕТОДЫ ИСЇЬІТА^Й СТЕ^ВЫХ КАМ^ЕЙ

Часть 5. Оїределе^ие содержамя растворимых соёей в керамических издеёиях

Methods of test for masonry units - Part 5:

Determination of the active soluble salts content of clay masonry units

Чинний від 2014-04-01 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей ставдарт всташвлю° метод виз^аче^^я вмісту розчиших соёей в керамічмх виробах.

 1. НОРМАТИВНІ ЇОСИЛАННЯ

Цей ставдарт містить датоваж та ^едатова^і їосилашя ^а ^0і шрмативж докуме^ти. Ці їосилашя ^а шрмативж докуме^ти циту­ються у відїовідмх місцях тексту, їхній їереёік ^аведе^о мжче. Змни до таких шрматив^х докуме^ів, ^а які ^аведе^о датоваж їоси- лання або їх їерегляд, ° чишими дёя цього ставдарту тільки їри в^есе^^і до ^ого змн або його їерегляді. Дёя шрматив^х доку- ме^ів, ^а які ^аведе^о ^едатова^і їосилашя, чишою ° осташя редакція видашя (включа­ючи в^есе^^я змн).

EN 771-1 Технічні умови ^а стнові камеж - Части^а 1: Керамічж стнові камеж.

ISO 3310-1 Сита контрольні. Технічні вимоги та виїробувашя. Части^а 1. Сита контрольні з металевої дротяшї сіткою.

ISO 3310-2 Сита контрольні. Технічні вимоги та виїробувашя. Части^а 2. Сита контрольні з їерфоровамми листами.

 1. SCOPE

This European Standard specifies a method for determining the active soluble salts content of clay masonry units.

 1. NORMATIVE REFERENCES

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provision from other publica­tions. The normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subse­quent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references, the latest edition of the publication referred to applies (including amend­ments).

EN 771-1 Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units.

ISO 3310-1 Test sieves - Technical requirements and testing - Part 1: Test sieves of metal wire cloth.

ISO 3310-2 Test sieves - Technical requirements and testing - Part 2: Test sieves of perforated metal plate.

 1. СУТЬ МЕТОДУ

Суть цього методу тоёяга° в отримані вод- шго екстракту з їодріб^е^ої виїробуваёь^ої їроби керамічмх виробів та виз^аче^^і в та кіёькості вйдіёемх розчитаих іоыв машію, ^атрію і каёію, які мож^а їорів^яти з вїёивом цих іоИв соёей за їевмх умов ^а цементний розчи^ або ^а стнові камета

В EN 771-1 ці соёі їоз^ачають як "активы розчині соёі".

 1. ЇОЗ^АКИ

MMg - кіёькість Mg, мг, яка відїовіда°

ЕДТА;

 1. , у - об’°м титровашго ЕДТА, мё;

Ci - ко^етарація етаёотао'і' їроби

(біёь0 мзька ко^е^рація), %;

С2 - ко^етарація етаёотао'і' їроби

(біёь0 висока ко^е^рація), %;

Сх - ко^етарація їроби, %;

Ei - вимірюваёь^ий сишаё дёя концен­

трації етаёотаоі' їроби (біёь0 мзь- кої ко^е^рації) С 1;

Е2 - вимірюваёь^ий сишаё дёя концен­

трації етаёотао'і' їроби (біёь0 висо­кої ко^е^рації) С2;

Ex - вимірюваёь^ий сишаё дёя їроби;

d - фактор розведетая

5 РЕАКТИВИ

 1. Загаёьы вимоги

Дистиёьова^а або деіо^ізова^а вода дёя екстракції активах розчитаих соёей з їроби і дёя їриготуватая розчиыв дёя їроведетая а^аёізу. Соёя^а кисёота HCI (від^^а гус- ти^а 1,18). Всі реактиви застосовують лёьки із заз^аче^^ям "дёя а^аёізу".

 1. ^струме^аёь^й метод атомдо-абсорб- цій^ї сїектрометрії (AAS) і їоёуме^евої фотометрії

Гідратаційні хёорид ёа^та^у (La Cl3 x 7H2O), 210 г / ё розчи^у;

хёориду цезію (CsCI), 63 г/ё розчи^у.

 1. PRINCIPLE

The method adopted is based on water extraction from a crushed representative sample of the clay masonry units, and determines the amounts of soluble magnesium, sodium and potassium ions, released under the test conditions, which may be correlated with the potentially damaging effect of salts of those ions on cementitious mortars in cer­tain circumstances, or even on the units them­selves. These salts are known as "active" soluble salts in EN 771-1.

 1. SYMBOLS

MMg is the number of milligrams of Mg equi­

valent to 1 ml of EDTA

x, y is the volume of EDTA titrated, en milli­

litres (ml)

Ci is the lower reference sample concen­

tration, in percentage (%)

C2 is the higher reference sample, concen­

tration, in percentage (%)

Сх is the sample concentration, in percen­

tage (%)

Ei is the measured signal for the lower

reference sample concentration С1

E2 is the measured signal for the higher

reference sample, concentration C2

Ex is the measured signal for sample

d is the dilution factor

 1. MATERIALS

  1. For all methods

Distilled or deionized water for extraction of active soluble salts from the sample, and for preparation of analytical test solutions.

Hydrochloric acid (relative density 1,18).

All chemicals shall be of analytical reagent grade.

 1. Instrumental method Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) and flame photometry Hydrated Lanthanum chloride

La Cl3 x 7H2O210g/l Solution

Caesium Chloride CsCl 63 g/l Solution

 1. Ыструмеигаё^ий метод атомдо-абсорб- ційної сїектрометрії (AAS) і їоёуме^евої фотометрії або сїектрометрії з івдуктившю зв’язашю їёазмою (ICP)

Ставдарты розчин високої чистоти.

 1. Метод із застосува^ям ЕДТА (аёьтер- ^атив^ий)

Матій метаёевий; етиёе^амнтетраоцтова кисёота (ЕДТА);

ндикатори - каёьцющ

 • комїёекс метиёешвого сивого;

 • гідроксид каёію;

 • розчи^ аміаку (відносна густи^а 0,88);

 • ытрат каёію.

 1. OБЁАД^А^^Я

  1. Ко^роёьы сита - відїовідш до ISO 3310-1 і ISO 3310-2.

  2. Стуїка або Н0ий їристрій, що застосо- ву°ться дёя їодріб^е^^я їроби до розміру зерещ які їросіюють без заёи0ку через ко^- роёь^е сито з розміром отворів 150 мкм.

  3. Шёіе^ёешва їёЯ0ка або коёба Ерёет мей°ра °мкістю 500 мё.

  4. Ваги з точыстю зважувашя 0,1 мг.

  5. Бюретка об’°мом 10 мё.

  6. Їіїетки об’°мом 10 і 50 мё.

  7. Мір^а їёя0ка об’°мом 1 ё.

  8. Мір^а коёба об’°мом 100 мё.

  9. Горизо^аёьмй вібратор з частотою віб­рації (120 + 5) хв-1 і амїёітудою коёивашя 20 мм або мі0аёка-вібратор з чисёом обертів 30 г/хв + 3 хв-1.

  10. Шёіе^ёешва їёя0ка об’°мом від 1 до 1,5ё

 2. ЇІДГОТОВКА ЇРОБ

  1. Відбір зразків

Відбір зразків здійстють відїовідш до вимог EN 771-1. Дёя виз^аче^^я вмісту активах роз- чиших соёей ^еобхід^о ^е ме^0е ыж 0ість зразків, вом їовиші скёадатися з фёих сті- швих камеыв. У виїадку, коёи в стандарті ^а виріб всташвёеш біёь0у кіёькість зразків, то ця біёь0а кіёькість ° виз^ачаёь^ою. Зразки, що виїробовуються, до відбору ^е їови^і

 1. Instrumental method Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) and flame photometry or inductively coupled plasma spectrometry (ICP) High purity standard solutions

 2. EDTA method (alternative)

Magnesium metal

Ethylenediamine tetra acetic acid (EDTA) Indicators: Calcein

Methyl thymol blue complexone

Potassium hydroxide

Ammonia solution (relative density 0,88) Potassium nitrate

 1. APPARATUS

  1. Test sieves, complying with the requirements of ISO 3310-1, ISO 3310-2

  2. Mortar or other suitable grinding equipment capable of producing particles to pass a 150 pm test sieve.

  3. Polyethylene bottle or Conical flask, typically with a capacity 500 ml

  4. Weighing instrument, readable to the nearest 0,1 mg

  5. Burette, typically 10 ml

  6. Pipette, typically 10 ml, 50 ml

  7. Graduated flask typically 1l

  8. Volumetric flask typically 100 ml

  9. One dimensional horizontal shaking equip­ment capable of oscillating at (120 + 5) min-1 hav­ing a horizontal movement of 20 mm, or a rotary shaker capable of revolving at 30 r/min + 3 min-1.

  10. Polyethylene bottle typically with a capacity of between 1l and 1,5 l.

 2. PREPARATION OF SAMPLE

  1. Sampling

The method of sampling shall be in accordance with EN 771-1. The minimum number of speci­mens for the determination of the active soluble salts content shall be six and shall comprise whole units but a larger number may be specified in the product specification, in which case that larger number shall be used. The specimens shall be sampled in such a manner that they have not їіддаватися вїёивy води, яка може реагувати з розчишими соёями в стнових каме^ях.

З вибірки стнових камеыв виготовёяють їред- ставмцьку їробу від 50 до 250 г і їодрібт- ють, застосовуючи всташвёе^й в 7.2 сїосіб, до можёивост її їросіювашя без заёи0ку через ко^троёь^е сито з розміром отворів 150 мкм (6.1).

 1. Сїосіб їoдpiб^e^^я

Дёя отримашя їоїеред^о їодріб^е^ої їроби зразка з розміром зере^ ме^0е або 10 мм грубо їодрібтють фёий стновий камнь або, їри веёиких його розмірах, його фрагме^ти розміром 1/5 кожмй або ^е ме^0е ыж 3 кг, які характеры дёя в^утрі0^ьої і зовн0^ої структури стнових камеыв. Від кожшї їроби їоїеред^о їодріб^е^ого зразка методом квартувашя або відїовідмм мехаычмм їро- бовідбірмком відбирають часткову їробу ^е ме^0е ыж 50 г. Цей матеріаё змІ0ують і їо- дрібтють до розміру зере^ ^е біёь0е 1 мм. їідготовёе^у їробу зме^0ують а^аёогіч^им сїособом до об’°му від 50 до 250 г. Псёя закнчешя в стуїці (6.2) або в Н0ому відїо- відшму їристрої їробу їодрібтють до мож- ёивост її їросіювашя без заёи0ку через ко^троёь^е сито з розміром отворів 150 мкм (6.1) відїовідш до ISO 3310-1 і ISO 3310-2.