Точність відліків (Р)

Кількість рядків (Y)

Кількість відліків на рядок (X)

Кількість компонент (Nf)

Ідентифікатори компоненти (С,)

= змінюється залежно від тесту

= 257

= 255

= 4

= 200 (компонента А)

150 (компонента В)

100 (компонента С)

50 (компонента D)

Коефіцієнт горизонтальної дискретизації (Н|)= 1, 1, 3, 1

Коефіцієнт вертикальної дискретизації (V,) Селектори таблиці квантування Tq

= 1, 2, 1, 4

= 0, 1, 2, 3Використовують точність подання відліків (Р) 8 або 12 бітів для процесів на базі ДКП і 8 або 16 бітів для процесів без втрат.

Ці потоки стиснених даних описують зображення, яке після декодування має компоненти з такими параметрами:

Компонента А

Компонента В

Компонента С

Компонента D

85 відліків х 65 рядків

85 відліків х 129 рядків

255 відліків х 65 рядків

85 відліків х 257 рядківУказані значення отримано з параметрів кількості рядків (Y), кількості відліків на рядок (X), коефіцієнта горизонтальної дискретизації (Н,) та коефіцієнта вертикальної дискретизації (V,) у заго­ловку кадру.

У потоці В2 стиснених тестових даних визначають такі значення параметрів у заголовку кадру:

Точність відліків (Р)

= 8

Кількість рядків (Y)

= 257

Кількість відліків на рядок (X)

= 255

Кількість компонент (Nf)

= 255

Ідентифікатори компонент (С,)

= 254 (компонента А)


253 (компонента В)


252 (компонента С)


251 (компонента D)


250 (компонента А)


249 (компонента А)

248 (компонента А)

(С, зменшується на 1 для кожного скану) |

... З (компонента А) |

2 (компонента В)

1 (компонента С)

0 (компонента D)

Коефіцієнт горизонтальної дискретизації (Hj)= 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, ... 1, 1, 3, 1

Коефіцієнт вертикальної дискретизації (V,) = 1, 2, 1, 4, 1, 1, 1, ... 1, 2, 1, 4

Селектори таблиці квантування Tq = 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, ... 0, 1, 2, З

Примітка. У потоках стиснених тестових даних використовують невелику кількість різних таблиць Хафмана, які не гарантують функційної коректності декодерів. Кожна достовірна таблиця Хафмана, згідно з визначенням додатка С стандарту ISO/IEC 10918-1 для конкретного процесу Хафмана, повинна підтримуватись декодерами загального призна­чення, що забезпечує їх відповідність цьому процесу.

С.1 Випробовування на відповідність неієрархічного декодера

Цей підрозділ містить визначення структури потоків стиснених тестових даних, які використо­вують у випробовуванні на відповідність декодера неієрархічного типу.

С.1.1 Структура потоку стиснених тестових даних для процесу декодування (тест А)

Потік А1 стиснених тестових даних

SOI

СОМ

DQT
(Pq = 0)
таблиці
квантування

DRI
інтервал
повторного
запуску
(Ri = 5)

SOFo
параметри кадру
(Р = 8)

DHT
(Th = 0-1)
таблиці Хафмана

АРР0

SOS
параметри скану
(Ns = Nf)
сегмент
ентропійно
кодованих даних

ЕОІ

(Формат обміну для стиснених даних)С.1.2 Структура потоку стиснених тестових даних для базового процесу декоду­вання (тест

Потік В1 стиснених Потік В2 стиснених

тестових даних тестових даних

(Скорочі табл

SOI

даних (ІИ)

SOI


сом

сом

DQT

(Pq = 0) таблиці квантування

SOF0 параметри кадру (Р = 8, Nf = 255)

DHT

(Th = 0-1) таблиці Хафмана

DRI інтервал повторного запуску (Ri = 11)

ЕОІ

эний формат для ичних специфікаи

SOS параметри скану (Ns = 1) сегмент ентропійно кодованих даних (0)

• • • сегмент ентропійно кодованих даних (15)

DQT (Pq = 0) таблиці квантування

DHT (Th = 0-1) таблиці Хафмана

DRI інтервал повторного запуску (Ri = 0)

SOS параметри скану (Ns = 1) сегмент ентропійно кодованих даних (16)

• • •

сегмент ентропійно кодованих даних (255 )

ЕОІ(Скорочений формат для
стиснених даних зображення)С.1.3 Структура стиснених тестових даних для розширеного послідовного процесу декодування Хафмана, 8-розрядна точність подання відліків (тест С)

Потік С1 стиснених Потік С2 стиснених

тестових даних тестових даних

SOI


SOI

сом


СОМ

• •

DQT

(Pq = 0) таблиці квантування


DQT

(Pq = 0) таблиці квантування

DRI інтервал повторного запуску (Ri = 10)


SOFi параметри кадру (Р = 8)

SOFi параметри кадру (Р = 8)


DHT

(Th = 0 - 3) таблиці Хафмана

DHT

(Th = 0 - 3) таблиці Хафмана


DRI інтервал повторного запуску (Ri = 10)

SOS параметри скану (Ns = Nf)


SOS параметри скану (Ns = 1)

сегмент ентропійно кодованих даних


сегмент ентропійно кодованих даних

ЕОІ
(один скан для кожної компоненти)ЕОІС.1.4 Структура стиснених тестових даних для розширеного послідовного ариф­метичного процесу декодування, 8-розрядна точність подання відліків (тест D}

Потік D1 стиснених Потік D2 стиснених

тестових даних тестових даних

SOI


SOI

сом


СОМ

DQT

(Pq = 0) таблиці квантування


DQT

(Pq = о) таблиці квантування

DRI інтервал повторного запуску (Ri = 10)


SOFg параметри кадру (Р = 8)

sof9 параметри кадру (Р = 8)


DAC

(ТЬ = 0 - 3) таблиці умов арифметичного кодування

DAC

(ТЬ = 0 - 3) таблиці умов арифметичного кодування


DR1 інтервал повторного запуску (Ri = 10)

SOS параметри скану (Ns = Nf)


SOS параметри скану (Ns = 1)

сегмент ентропійно кодованих даних


сегмент ентропійно кодованих даних

ЕОІ
(один скан для кожної компоненти)ЕОІС.1.5 Структура стиснених тестових даних для розширеного послідовного процесу декодування Хафмана, 12-розрядна точність подання відліків (тест EJ

Потік Е1 стиснених Потік Е2 стиснених

тестових даних тестових даних

SOI


SOI

сом


СОМ

DQT (Pq = 0, 1) таблиці квантування


DQT

(Pq = 0, 1) таблиці квантування

DRI інтервал повторного запуску (Ri = 10)


SOFi параметри кадру (Р= 12)

SOF-i параметри кадру (Р = 12)


DHT

(Th = 0 - 3) таблиці Хафмана

DHT

(Th = 0 - 3) таблиці Хафмана


DRI інтервал повторного запуску (Ri = 10)

SOS параметри скану (Ns = Nf)


SOS параметри скану (Ns= 1)

сегмент ентропійно кодованих даних


сегмент ентропійно кодованих даних

ЕОІ
(один скан для кожної компоненти)ЕОІС.1.6 Структура стиснених тестових даних для розширеного послідовного арифметич­ного процесу декодування, 12-розрядна точність подання відліків (тест F)

Потік F1 стиснених Потік F2 стиснених

тестових даних тестових даних

SOI


SOI

сом


СОМ

DQT (Pq = 0, 1) таблиці квантування


DQT

(Pq = 0, 1) таблиці квантування

DRI інтервал повторного запуску (Ri = 10)


SOF9 параметри кадру (Р = 12)

SOF9 параметри кадру (Р = 12)


DAC

(ТЬ = 0 - 3) таблиці умов арифметичного кодування

DAC

(ТЬ = 0 - 3) таблиці умов арифметичного кодування


DRI інтервал повторного запуску (Ri = 10)

SOS параметри скану (Ns = Nf)


SOS параметри скану (Ns = 1)

сегмент ентропійно кодованих даних


сегмент ентропійно кодованих даних

ЕОІ
(один скан для кожної компоненти)ЕОІ

С.1.7 Структура стиснених тестових даних для процесу декодування Хафмана з про- гресивнокі спектральною селекцією, 8-розрядна точність подання відліків (тест G)

Потік G1 стиснених тестових даних

SOI
сом

DQT
(Pq = 0)
таблиці квантування

DRI
інтервал повторного
запуску
(Ri = 10)

SOF2
параметри кадру
(Р = 8)

DHT
(Th = 0 - 3)
таблиці Хафмана

SOS
параметри скану
(№ = З,
Ss = Se = 0,
Ah = Al = 0 )
сегмент ентропійно
кодованих даних

DHT
(Th = 0 - 3)
таблиці Хафмана

SOS
параметри скану
(Ns = 1,
Ss = Se = 0,
Ah = Al = 0)
сегмент ентропійно
кодованих даних

(всього 10 сканів)

ЕОІ

С.1.8 Структура стиснених даних для арифметичного процесу декодування з прогре­сивною спектральною селекцією, 8-розрядна точність подання відліків (тест Н)

Потік Н1 стиснених тестових даних

SOI

СОМ

DQT
(Pq = 0)
таблиці квантування

DRI
інтервал повторного
запуску
(Ri = 10)

SOF10
параметри кадру
(Р = 8)

DAC
(ТЬ = 0 - 3)
таблиці умов
арифметичного
кодування

SOS
параметри скану
(Ns = З,
Ss = Se = О,
Ah = Al = 0 )
сегмент ентропійно
кодованих даних

DAC
(Tb = 0 - 3)
таблиці умов
арифметичного
кодування

SOS
параметри скану
(Ns = 1,
Ss = Se = О,
Ah = Al = 0)
сегмент ентропійно
кодованих даних

(всього 10 сканів)

ЕОІ

С.1.9 Структура стиснених тестових даних для процесу декодування Хафмана з прогре­сивною спектральною селекцією, 12-розрядна точність подання відліків (тест у