НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДВОТАВРИ ГАРЯЧЕКАТАНІ З УХИЛОМ
ВНУТРІШНІХ ГРАНЕЙ ПОЛИЦЬ

Граничні відхили за розмірами і формою

(EN 10024:1995, IDT)

ДСТУ EN 10024:2004

БЗ №11-2004/489Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

6ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет України «Прокат сортовий, фасонний і спеціальні профілі» (ТК 2), Український державний науково-дослідний інститут металів (УкрНДІмет)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Кацалапенко, канд. техн, наук; К. Перетятько;

Г. Снімщикова; С. Павлова; Е. Пчельникова

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО листопада 2004 р. № 268 з 2006-04-01

З Національний стандарт відповідає EN 10024:1995 Hot rolled taper flange I sections — Tolerances on shape and dimensions (Гарячекатані двотаврові балки з ухилом внутрішніх граней полиць. Граничні відхили за розмірами і формою)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 200

6НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10024:1995 Hot rolled taper flange I sections — Tolerances on shape and dimensions (Гарячекатані двотаврові балки з ухилом внутрішніх граней полиць. Граничні відхили за розмірами і формою).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 2 «Прокат сортовий, фасонний і спеціальні профілі».

Під час перекладу структуру стандарту не змінювали та до нього не вносили технічні відхили.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено попередній довідковий матеріал «Вступ»;

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимога­ми національної стандартизації України;

 • таблиці у стандарті оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2003;

 • назву стандарту змінено відповідно до вимог національної стандартизації України;

 • слова «двотаврові балки» замінено на слово «двотаври»;

 • по тексту стандарту слово «допуски» замінено на слова «граничні відхили»;

 • із розділу 6 «Граничні відхили за довжиною» вилучено літери, якими позначено позиції переліку «а)» і «Ь)»;

 • у таблиці 1 граничний відхил за довжиною «±50 (стандарт)» замінено на «±50 (загальна)»;

 • стандарт EN 10079 впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10079-2002.

Копію міжнародного стандарту, на який є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».ДСТУ EN 10024:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДВОТАВРИ ГАРЯЧЕКАТАНІ З УХИЛОМ
ВНУТРІШНІХ ГРАНЕЙ ПОЛИЦЬ

Граничні відхили за розмірами і формою

ДВУТАВРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С УКЛОНОМ
ВНУТРЕННИХ ГРАНЕЙ ПОЛОК

Предельные отклонения по размерам и форме

НОТ ROLLED TAPER FLANGE I SECTIONS

Tolerances on shape and dimensions

Чинний від 2006-04-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює граничні відхили за розмірами, формою і масою гарячекатаних двотаврів з ухилом внутрішніх граней полиць.

Ці вимоги не відносяться до двотаврів з ухилом внутрішніх граней полиць з неіржавкої сталі

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилан­ня. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведе­но нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для не- датованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

EN 10079 Definition of steel products.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10079 Металопродукція, визначення.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують терміни та визначення понять, які указані в EN 10079.

 1. ГРАНИЧНІ ВІДХИЛИ ЗА РОЗМІРАМИ І ФОРМОЮ

  1. Висота (h)

Відхил від номінальної висоти (h) повинен бути в межах граничних відхилів, наведених у таблиці 1.

 1. Ширина полиці (Ь)

Відхил від номінальної ширини полиці (Ь) повинен бути в межах граничних відхилів, наведе­них у таблиці 1.

 1. Товщина стінки (s)

 2. Відхил від номінальної товщини стінки під час вимірювання на середині висоти двотавра не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 1.Товщина полиці (0

Відхил від номінальної товщини полиці під час вимірювання в точці, розташованій на відстані Ь/4 від середини полиці, повинен бути в межах граничних відхилів, наведених у таблиці 1.

 1. Перекос полиці (к + к')

Перекос полиць в одному перерізі не повинен перевищувати максимально допустимого зна­чення, наведеного у таблиці 1.

 1. Угин стінки (е)

Відхил лінії, яка проходить через середину товщини стінки, від лінії, яка проходить через середину ширини полиць, не повинен перевищувати відстані (е), наведеної в таблиці 1.

 1. Кривизна двотавра (qxx або qyy)

Кривизна двотавра повинна відповідати вимогам таблиці 1.

 1. ГРАНИЧНІ ВІДХИЛИ ЗА МАСОЮ

Маса партії або одного двотавра повинна бути в межах ± 4,0 % від розрахункової (див. таблицю 1).

Відхил за масою — це різниця між фактичною масою плавки (партії) або двотавра і теоре­тичною (розрахунковою) масою. Розрахунок маси виконують виходячи з густини сталі 7,85 кг/дм3.

 1. ГРАНИЧНІ ВІДХИЛИ ЗА ДОВЖИНОЮ

Профілі виробляють за довжиною згідно з замовленням із граничним відхилом ± 50 мм або за узгодженням $100мм (див. таблицю 1).

Розміри у міліметрах

Таблиця 1 — Граничні відхили за розмірами для гарячекатаних двотаврів з ухилом внутрішніх граней полиць

Назва

Параметри

Розміри

Граничні відхили

__Ь

висота, h

h < 200

200 < h < 400

400 < h

±2,0

±3,0

±4,0ширина полиці, b

b <75

75 < b < 100

100 <b < 125

125 <b

±1,5 ±2,0 ± 2,5 ±3,0

1

z

1 /

- / 4=

товщина стінки, S

s <7

7<s < 10 10<s

+ 0,5

- 1,0

+ 0,7

-1,5

+ 1,0

-2,0

товщина полиці, t

t < 7

7 < t < 10

10 < t < 20

20 < t

+ 1,5 -0,5 + 2,0 - 1,0 + 2,5 - 1,5 + 2,5ь

4-2,0

Кінець таблиці 1

Назва

Параметри

■ Розміри

Граничні відхили

b — ±е

2 -

перекос полиці, к + к'

b < 100 100 < b

2,0

2 % від b
угин стінки, е

b < 100 100 < b

2,0

3,0
L


кривизна, qxx qyy

80 < h < 180

180 < h < 360

360 < h

0,3 % від L 0,15 % від L

0,1 % від L

t?


L

.сЛ


і ' '


'-г

Партія або виріб

Маса


±4 %


Довжина, L


±50 (загальна) +100

0

(за узгодженням)

УКНД 77.140.60

Ключові слова: вироби з чавуну і сталі, гарячекатані вироби, двотаври, позначення, розміри, граничні відхили за розмірами, відхил від профілю.