НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Протипожежна техніка

СИСТЕМИ ПОРОШКОВОГО
ПОЖЕЖОГАСІННЯ СТАЦІОНАРНІ

Частина 1. Складові елементи
Загальні вимоги
(EN 12416-1:2001+А2:2007, MOD)

Д

БЗ № 6-2009/619

СТУ 7051:2009

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Українсь­кий науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ)

РОЗРОБНИКИ: В. Дунюшкін, канд. техн, наук (науковий керівник); М. Откідач, канд. техн, наук;

О. Сізіков, канд. техн, наук; С. Огурцов; С. Пономарьов

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р. № 225 з 2011-01-01

З Національний стандарт відповідає EN 12416-1:2001 +А2:2007 Fixed firefighting systems — Powder systems — Part 1: Requirements and test methods for components (Стаціонарні протипожежні системи. Порошкові системи. Частина 1. Вимоги та методи випробовувань компонентів), крім розділів 2, 3, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 7, 9.1, 13.2, 13.3, 14.2, де є відхили

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 201

3ЗМІСТ

с.

Національний вступ V

Передмова до EN 12416-1:2001+А1:2007 V

Вступ до EN 12416-1:2001+А1:2007 VI

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

З Терміни та визначення понять З

 1. Загальні вимоги до складових елементів 5

 2. Резервуар для порошку 5

 3. Балон із газом-витискувачем у зборі 6

 4. Манометри 7

 5. Регулятори тиску 7

 6. Приводи 8

 7. Основний запірний клапан і розподільний клапан 9

 8. Розпилювачі 10

 9. Документація 11

 10. Маркування 11

 11. Методи типових (стандартних) випробовувань 12

 12. Оцінювання відповідності 16

Додаток А Ідентифікація 16

Додаток В Випробовування на міцність внутрішнім гідравлічним тиском 16

Додаток С Випробовування діючого зусилля функціювання 17

Додаток D Визначання залишку речовини у резервуарі після спрацювання 18

Додаток Е Тривалість відкривання та закривання 19

Додаток F Випробовування приводів і клапанів на стійкість до дії низької температури 19

Додаток G Випробовування стійкості до дії високої температури 19

Додаток Н Випробовування на стійкість до дії вібрації 20

Додаток І Випробовування надійності 20

Додаток J Випробовування стійкості до дії корозії у соляному тумані 21

Додаток К Випробовування на стійкість до дії корозії в ускладненому режимі 21

Додаток L Випробовування на міцність регулятора тиску, основних запірних і розподільних клапанів 21

Додаток М Перевіряння швидкості струменя 22

Додаток N Перевіряння витрати вогнегасного порошку 22

Додаток НА Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення 22

Додаток НБ Перелік посилань 25НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 12416-1:2001+А2:2007 Fixed firefighting systems — Powder systems — Part 1: Requirements and test methods for components (Стаціонарні протипожежні си­стеми. Порошкові системи. Частина 1. Вимоги та методи випробовування компонентів) з окре­мими технічними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипо­жежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

У стандарті є посилання на ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements, який в Україні впроваджено як ДСТУ ISO 9001:2001 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000, IDT) [26].

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • змінено назву стандарту на «Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасін­ня стаціонарні. Частина 1. Складові елементи. Загальні вимоги». Така зміна назви стандарту спричинена приведенням її у відповідність до термінології чинних національних стандартів Ук­раїни, зокрема, ДСТУ 2273 [3];

 • замінено «цей європейський стандарт» на «цей стандарт»;

 • змінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN 12416-1:2001+А2:2007

Ра

bar (= 1 ■ 105 Ра)

m

mm

s

min

kg

vol.

Познаки в цьому стандарті

Па

бар (= 1 • 10s Па)

м

мм

с

хв

кг

об. • вилучено другий абзац з структурного елемента «Передмова до EN 12416-1:2001»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з ви­могами національної стандартизації України.

До стандарту внесено окремі зміни, введення яких необхідне на перехідний період для про­ведення робіт із модернізації та створення нової випробовувальної бази, необхідної для забез­печення виконання випробовувань із перевіряння вимог цього стандарту, розробляння нових та коригування чинних в Україні нормативних документів із ним пов'язаних. Технічні відхили та додаткову інформацію долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та виділено у тексті рамкою із заголовком «Національний відхил» або «Національне пояснення». Повний пе­релік технічних відхилів разом з обґрунтуванням наведено у додатку НА.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), інших нормативних документів, посилан­ня на які є в цьому стандарті, наведено у додатку НБ.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Го­ловному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до EN 12416-1:2001+А1:2007

Стандарт EN 12416-1:2001+А2:2007 було підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 191 «Стаціонарні системи пожежогасіння», секретаріат якого перебуває при Британському інституті стандартів (BSI).

Цей документ містить Зміну 1, схвалену CEN 17.03.2004 р. та Зміну 2, схвалену CEN 16.05.2007 р,-

Цей документ замінює EN 12416-1:2001.

Початок і закінчення тексту, який внесено або змінено відповідно до Зміни позначено у тексті маркерами: ]А-|> (А-, та |А2) (А2|.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Згідно з ДСТУ 1.7 зміни до міжнародного стандарту та (чи) технічні поправки виділено под­війною рискою на березі (II).Цей стандарт має загальну назву «Стаціонарні протипожежні системи. Порошкові системи», і складається з таких двох частин:

Частина 1: Вимоги та методи випробовувань компонентів;

Частина 2: Проектування, конструкція та технічне обслуговування

Додатки від А до N є обов'язковими додатками.

Цей стандарт долучено до планової серії європейських стандартів, які охоплюють також:

 1. системи газового пожежогасіння (EN 12094);

 2. спринклерні системи (EN 12259 і EN 12845);

 3. димозахисні системи (EN 12101);

 4. системи для захисту від вибуху (EN 26184);

 5. пінні системи (EN 13565);

 6. рукавні системи (EN 671);

д) системи розпилювання води (EN 14816).

ВСТУП до EN 12416-1:2001+А1:2007

Під час розробляння цього стандарту передбачено, що виконання його положень поклада- тиметься на осіб, які мають необхідну кваліфікацію та достатній досвід

.ДСТУ 7051:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА
СИСТЕМИ ПОРОШКОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ СТАЦІОНАРНІ
Частина 1. Складові елементи. Загальні вимоги

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЕ

Часть 1. Составляющие элементы. Общие требования

FIREFIGHTING EQUIPMENT
FIXED POWDER EXTINGUISHING SYSTEMS
Part 1. Components. General requirements

Чинний від 2011-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробовування матеріалів, конструкції та роботи складових елементів, призначених для використовування у системах порошкового пожежогасіння, які відповідають стандарту prEN 12416-2:2000.

Складові елементи, яких стосується цей стандарт, такі:

 • резервуари для порошку;

 • балони з газом-витискувачем у зборі;

 • регулятори тиску та манометри;

 • приводи;

 • основні запірні клапани та розподільні клапани;

 • розпилювачі.

Ці складові елементи придатні для використовування у системах порошкового пожежогасін­ня загального призначення у будинках та спорудах. За потреби застосовування у зонах, де є ри­зик вибуху, зонах землетрусу, екстремальних умовах навколишнього середовища, наприклад, на морі, біля узбережжя, у шахтах або літаках, висувають додаткові вимоги.

Цей стандарт охоплює складові елементи, призначені для використовування у системах по­рошкового пожежогасіння, які відповідають вимогам стандарту prEN 12416-2:2000. Він не поши­рюється, наприклад, на труби й арматуру, які охоплюють більш загальні стандарти, а вимоги та рекомендації щодо яких наведено у стандарті prEN 12416-2:2000. Крім того, він не поширюється на пожежні сповіщувачі або електричне контрольне і сигнальне устатковання.

Національна примітка

Складові елементи, яких стосується цей стандарт, призначені для використовування у системах порошкового пожежо­гасіння, наведених у ДСТУ 7052:2009.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить через датовані та недатовані посилання положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях по тексту, а список публікацій наводиться

Видання офіційне

нижче. Для датованих посилань наступні поправки або зміни цих публікацій застосовуються до стандарту тільки тоді, коли вони розміщені в ньому. Для недатованих посилань застосовується остання редакція публікації, на яку є послання (в тому числі поправки).

EN2 Classification of fires

EN 286-1:1998 Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 1: Pressure vessels for general purposes

EN 615 Fire protection — Fire extinguishing media — Specifications for powders (other then class D powders)

EN 1964-1 Transportable gas cylinders — Specification for the design and construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of water capacities from 0,5 liter up to and including 150 liters — Part 1: Cylinders made of seamless steel with an Rm value of less than 1100 MPa;

EN 1964-2 Transportable gas cylinders — Specification for the design and construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of water capacities from 0,5 liter up to and including 150 liters — Part 2: Tensile strength (Rm max) >1100 N/mm2;

EN 1964-3 Transportable Gas Cylinders — Specification for the Design and Construction of Refillable Transportable Seamless Steel Gas Cylinders of Water Capacities from 0,5 Litre up to and Including 150 Litres — Part 3: Cylinders Made of Seamless Stainless Steel with an Rm Value of Less Than 1 100 MPa

EN 12094-4 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 4: Requirements and test methods for high container valve assemblies and their actuators |

EN 12094-5 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators

EN 12094-8 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 8: Requirements and test methods for connectors

EN 12094-13 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves

EN 60068-2-6 Environmental testing. Part 2: Tests — Test Fc. Vibration (sinusoidal) (IEC EN 60068- 2-6:1995 + Corrigendum 1995)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 4126-1 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 1: Safety valves (ISO 4126-1:2004)

EN ISO 4126-2 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 2: Bursting disc safety devices (ISO 4126-2:2003)

EN ISO 10297 Transportable gas cylinders — Cylinder valves — Specification and type testing (ISO 10297:2006)

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colors and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN2 Класифікація пожеж

EN 286-1:1998 Прості негорючі балони, призначені для зберігання повітря і азоту. Частина 1. Балони загального використання

EN 615 Захист від пожежі. Вогнегасні речовини. Технічні вимоги до порошків (крім порошків класу D)

EN 1964-1 Транспортні газові балони. Технічні вимоги до проектування та конструкції транс­портних газових балонів із безшовної сталі, які можна перезаряджати, місткістю від 0,5 л до 150 л, включно. Частина 1. Балони, виготовлені з безшовної сталі із значенням Rm менше ніж 1100 МПа

EN 1964-2 Транспортні газові балони. Технічні вимоги до проектування та конструкції транспортних газових балонів із безшовної сталі, які можна перезаряджати, місткістю від 0,5 л ідо 150 л, включно. Частина 2. Межа міцності на розрив (Rmmax)i 1100 (Н/мм2)

EN 1964-3 Транспортні газові балони. Технічні вимоги до проектування та конструкції транспор­тних газових балонів з безшовної сталі, які можна перезаряджати, місткістю від 0,5 л до 150 л, включно. Частина 3. Балони, виготовлені з безшовної неіржавкої сталі із значенням Rm менше І ніж 1100 МПаEN 12094-4 Стаціонарні протипожежні системи. Складові елементи для систем газового по­жежогасіння. Частина 4. Вимоги та методи випробовування клапанів для балонів високого тис­ку у зборі, а також їх приводів

EN 12094-5 Стаціонарні протипожежні системи. Складові елементи для систем газового по­жежогасіння. Частина 5. Вимоги та методи випробовування селекторних клапанів низького та ви­сокого тиску та їх приводів

EN 12094-8 Стаціонарні протипожежні системи. Складові елементи для систем газового по­жежогасіння. Частина 8. Вимоги та методи випробовування для з'єднань

EN 12094-13 Стаціонарні протипожежні системи. Складові елементи для систем газового по­жежогасіння. Частина 13. Вимоги та методи випробовування контрольних клапанів і зворотних клапанів

EN 60068-2-6 Випробовування на вплив навколишнього середовища. Частина 2. Випробо­вування. Випробовування Fc: Вібрація (синусоїдна) (стандарт ІЕС 60068-2-6:1995 + виправлені помилки 1995)

EN 60529 Ступінь захисту, який забезпечують оболонки (Код IP) (стандарт ІЕС 60529:1989)