ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

.ПАМПИ З ВМОНТОВАНИМ
ПУСКОРЕГУЛЮВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ
ДІЯ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТЛЕННЯ
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДСТУ ІЕС 60963:2001

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАЦДАРТ УКРАЇНИ
2002ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом джерел світла (УНДІДС), м. Полтава

 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 659 з 2003-01-01

З Стандарт відповідає I EC 60968:1999 Self-ballasted lamps for general lighting services — Safety requirements (Лампи з вмонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення. Вимоги безпеки)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Бабич, В. Іванов (науковий керівник), С. Кива, Т. Полапа, В. Рукавиця, Н. Смірнов

аЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Визначення понять 1

 3. Загальні вимоги та загальні вимоги до методів випробування 2

 4. Маркування 2

 5. Взаємозамінність З

 6. Захист від ураження електричним струмом З

 7. Опір ізоляції’ та електрична міцність після випробування на вологість 4

 8. Механічна міцність 4

 9. Перевищення температури цоколя 4

 10. Теплостійкість 5

 11. Вогнестійкість та іскростійкість 5

 12. Аварійні умови 6

Рисунок 1 — Стандартний випробувальний щуп 7

Рисунок 2 — Патрон для випробування на скручування ламп з нарізними цоколями 8

Рисунок 3 — Патрон для випробування на крупний момент ламп із штифтовими цоколями 9

Рисунок 4 — Пристрій для випробування кулькою 10НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ІЕС 60968:1999 Self-ballasted lamps for general lighting services — Safety requirements (Лампи з вмонтованим пускорегулювальним пристроєм для за­гального освітлення. Вимоги безпеки), в якому враховано зміни ІЕС 60968:1988 Ат.1 (1991) та ІЕС 60968:1988 Ат.2 (1999).

Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, є ТК 137 «Лампи і відповідне облад­нання».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • діапазони величин та величини з допусками в розділах 1,11 викладено відповідно до 4.1.5 ДСТУ 1.5-93;

 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами системи стандартизації України;

 • інформацію, яку наведено у «Вступі» до міжнародного стандарту, перенесено до «Націо­нального вступу» частково. Внесено тільки дані, які технічно необхідні для користувача.

Міжнародний стандарт ІЕС 60968 підготовлено підкомітетом 34А «Лампи» технічного комітета ІЕС N34 «Лампи і відповідне обладнання».

Об'єднана версія ІЕС 60968 базується на виданні (1988) [документ 34А(СО)366 та 34А(СО)418], зміні 1 (1999) [документ 34А(СО)459 + 489 та 34А(СО)520 -5- 522] та зміні 2 (1999) [документ 34A(874)FDIS та 34A/888/RVD],

Це все внесено у видання 1.2.

 • цьому стандарті є посилання на такі міжнародні стандарти:

ІЕС 60061: Цоколі і патрони ламп, а також калібри для перевірки їх взаємозамін­

ності та безпечності

Ч

ІЕС 60061-1:

ІЕС 60061-3:

ІЕС 60238:1982

ІЕС 60360:1987

астина 1. Цоколі ламп

Частина 3. Калібри

Патрони нарізні Едісона

Стандартний метод вимірювання перевищення температури цоколя лампи

ІЕС 60695-2-1:1980 Випробування на вплив вогнем. Частина 2. Методи випробування.

Випробування розпеченим дротом та настанова

Замість ІЕС 60360-98 в Україні чинний ДСТУ 4027-2001. Ступінь відповідності — ідентичний.

Копії стандартів, на які є посилання, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

Цей стандарт встановлює вимоги безпеки до ламп і може бути використаний під час оціню­вання відповідності ламп встановленим вимогам в Україні. Він спрямований на виконання вимог статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 «Про стандартизацію і серти­фікацію».ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛАМПИ З ВМОНТОВАНИМ
ПУСКОРЕГУЛЮВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ
ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТЛЕННЯ
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ЛАМПЫ С ВМОНТИРОВАННЫМ
ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ
ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

SELF-BALLASTED LAMPS
FOR GENERAL LIGHTING SERVICES
SAFETY REQUIREMENTS

Чинний від 2003-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги безпеки та взаємозамінності разом з методами випробу­вання та умовами, необхідними для встановлення відповідності трубчастих люмінесцентних ламп та інших газорозрядних ламп з вмонтованими засобами для контрольованого запалювання та стабільної роботи (ламп з пускорегулювальним пристроєм), призначених для місцевого та за­гального освітлення, у яких:

 • номінальна потужність до 60 Вт;

 • номінальна напруга від 100 до 250 В;

 • нарізні чи штифтові цоколі.

Вимоги цього стандарту поширюються тільки на випробування типу.

Рекомендації щодо випробування всієї продукції або партії перебувають у стадії розгляду.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 2. цьому стандарті застосовують такі визначення:

 1. Лампа з вмонтованим пускорегулювальним пристроєм (self-ballasted lamp) — комп­лект, який не може бути розібрано без неминучого руйнування, обладнаний цоколем і містить у собі джерело світла та різні додаткові елементи, необхідні для запалювання й стабільної роботи джере­ла світла.

 2. Тип (type) — лампи, що мають одинакові фотометричні та електричні параметри, неза­лежно від типу цоколя.

 3. Номінальна напруга (rated voltage) - ■ напруга чи діапазон напруги, промарковані на лампі.

 4. Номінальна потужність (rated wattage) — потужність, промаркована на лампі.

 5. Номінальна частота (rated frequency) — частота, промаркована на лампі.

 6. Перевищення температури цоколя (Afe) (cap temperature rise (Afs)) — перевищення тем­ператури поверхні (над навколишньою) стандартного випробного патрона, прикріпленого на лампі, виміряне стандартним методом, відповідно до 1ЕС 60360.

 7. Струмовідні частини (live part) — провідна частина, здатна спричинити ураження елект­ричним струмом за нормальної експлуатації.

 8. Випробування типу (type test) — випробування чи серія випробувань, виконаних на вибір­ці ламп для перевірки відповідності конструкції цієї продукції вимогам відповідного стандарту.

 9. Вибірка для випробування типу (type test sample) — вибірка, яка складається з одного чи більше подібних зразків, наданих виробником або відповідальним постачальником для випро­бування типу.

З ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МЕТОДІВ ВИПРОБУВАННЯ

 1. Лампи з вмонтованим пускорегулювальним пристроєм має бути розраховано та сконст­руйовано так, щоб за нормальних умов експлуатації вони працювали надійно й були безпечні для споживача чи оточення.

Відповідність, в основному, перевіряють виконанням усіх встановлених випробувань.

 1. Всі вимірювання, якщо не зазначено інше, провадять за нормальних значень напруги та частоти за відсутності протягів за температури (25 ± 1) °С.

Якщо лампу промарковано діапазоном напруги, то номінальна напруга визначається як се­реднє значення діапазону промаркованих напруг.

 1. Лампи з вмонтованим пускорегулювальним пристроєм не підлягають ремонту. їх герметич­но запаяно і їх не можна відкривати під час випробування. У сумнівних випадках, що виникають під час огляду лампи та її схеми, за згодою виробника чи відповідального постачальника лампи, спеціально підготовлюють так, щоб лампа піддавалась випробуванням в імітованих аварійних умовах (розділ 12).

 1. МАРКУВАННЯ

  1. На лампах чітко й міцно слід маркувати таку інформацію;

 1. Товарний знак (у вигляді торгової марки, марки виробника чи відповідального постачаль­ника).

 2. Номінальну напругу або діапазон напруги (маркується «В» або «вольти»).

 3. Номінальну потужність (маркується «Вт» або «ват»).

 4. Номінальну частоту (маркується «Гц»).

 1. Крім того, виробник на лампі, пакованні або інструкції з експлуатації повинен зазначати;

 1. Силу струму лампи.

 2. Положення світіння, якщо його обмежено.

 3. Якщо маса ламп значно перевищує масу ламп, які вони замінюють, то необхідно звернути увагу на те, що надмірна маса може послабити механічну міцність деяких світильників.

 4. Спеціальні умови чи обмеження, яких необхідно дотримуватися під час роботи лампи, наприклад, у схемах із зменшенням сили світла. Якщо лампи не спроможні зменшувати силу світла, то може бути використано такий символ:

 1. Відповідність перевіряють таким чином:

 1. Наявність і чіткість марковання відповідно до 4.1 — зовнішнім оглядом.

 2. Міцність марковання — легким протиранням вручну протягом 15 с м’якою тканиною, змо­ченою водою, а після просихання ще протягом15 с м’якою тканиною, змоченою гексаном. Після цього марковання повинно залишатися чітким.

 3. Наявність інформації відповідно до 4.2 — зовнішнім оглядом.

 1. ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ

  1. Взаємозамінність має бути забезпечено застосуванням цоколів згідно з ІЕС 60061-1.

  2. Відповідність цоколя з колбою необхідно перевіряти калібрами, що забезпечують взаємо­замінність відповідно до таблиці 1.

Калібри наведено у стандартних листах ІЕС 60061-3.

 1. Лампи з вмонтованими пускорегулювальними пристроями з цоколями B22d або Е27 повинні мати масу не більше 1 кг і не повинні створювати згинальний момент у патроні понад 2 Н ■ м. Відповідність перевіряють вимірюванням.

Таблиця 1 — Калібри для перевірки взаємозамінності і розмірів цоколів

Цоколь

Розміри цоколів, що перевіряються калібрами

Номер листа на калібр за ІЕС 60061-3

B22d чи B15d

A max і A min

0, max N min Діаметральне положення штифтів Вставляння у патрон Утримування у патроні

' 7006-10

> та

7006-11

7006-4А 7006-48

Е27

Найбільші розміри різьби

Найменший основний діаметр різьби Контактування

7006-27В 7006-28А 7006-50

Е26

Найбільші розміри різьби

Найбільший основний діаметр різьби

7006-27D

7006-27Є

Е14

Найбільші розміри різьби

Найменший основний діаметр різьби

Контактування

7006-27F 7006-28В

7006-54 1. ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Лампи з вмонтованими пускорегулювальними пристроями слід конструювати так, щоб без додаткового захисту на світильнику внутрішні металеві чи струмовідні частини цоколя були недо­ступні для дотику під час вставляння в патрон відповідно до ІЕС 60238.

Відповідність перевіряють випробувальним пальцем, наведеним на рисунку 1, за необхід­ності, з силою 10 Н.

Лампи з нарізними цоколями має бути сконструйовано так, щоб вони задовольняли вимо­гам від ураження струмом, пред’явленим до ламп загального освітлення.

Відповідність перевіряють калібром за чинним виданням ІЕС 60061-3, лист 7006-3, лист 7006-51А для цоколів Е27 та лист 7006-55 для цоколів ЕМ.

Примітка. Вимоги до цоколів Е26 перебувають у стадії розгляду.

На лампи з цоколями В22 або В15 поширюються ті ж вимоги, що і на лампи розжарення загального призначення з цим цоколем.

Зовнішні металеві частини, крім струмовідних металевих частин, не повинні бути або ста­вати струмовідними. Під час випробування будь-яку рухому струмовідну частину слід розташо­вувати в найважкодоступнішому положенні.

 1. Відповідність перевіряють випробуванням опору ізоляції та електричної міцності (розділ 7).ОПІР ІЗОЛЯЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНА МІЦНІСТЬ ПІСЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ВОЛОГІСТЬ

Опір ізоляції та електричну міцність ізоляції слід вимірювати між струмовідними металевими частинами та доступними частинами лампи.

 1. Опір ізоляції

Пампу слід витримати протягом 48 год у камері з відносною вологістю повітря від 91 % до 95 %. Температура повітря повинна бути від 20 до ЗО °С і підтримуватися з похибкою до 1 °С.

Вимірювання опору ізоляції слід провадити в камері вологи по закінченні 1 хв після прикла­дення напруги постійного струму близько 500 В. Опір ізоляції між струмовідними металевими частинами цоколя повинен бути не менше ніж 4 МОм. Доступні частини із ізоляційного матеріа­лу покривають металевою фольгою.

Примітка. Опір ізоляції штифтових цоколів між корпусом і контактами перебуває а стадії розгляду.

 1. Електрична міцність

Одразу після випробування опору ізоляції вищезазначені частини повинні витримувати випробування напругою постійного струму протягом 1 хв:

 • Нарізні цоколі: між доступними частинами і частинами нарізних цоколів (доступні час­тини із ізоляційного матеріалу покривають металевою фольгою):

 • тип ВН ( 220 В — 250 В ): 4000 В дійового значення;

 • тип НН { 100 В — 120 В ): 2U + 1000 В;

U номінальна напруга.

Під час випробування центральний контакт і корпус цоколя закорочують. Спочатку установ­люють не більше половини наведеної напруги, потім її поступово підвищують до граничного зна­чення.

Під час випробування не повинно бути пробою чи руйнування. Вимірювання слід провади­ти в камері вологості.

Примітна. Відстань між фольгою та струмовідними частинами перебуває в стадії розгляду.

 • Штифтові цоколі: між корпусом і контактами (перебувають у стадії розгляду).